Uploaded by Minh Vũ Quang Đỗ

20% Credit Bonus (1)

advertisement
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Giới thiệu
Các Điều khoản và Điều kiện của “Khuyến mãi Thưởng Tín dụng 20%” là một phần không thể
tách rời của Điều khoản và Chính sách Kinh doanh” và các điều khoản được đặt ra ở đây
được coi là phụ lục của tất cả.
DECODE bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của mình, ngừng cung cấp “Khuyến mãi
thưởng tín dụng 20%” này cho bất kỳ khách hàng nào của mình mà không cần phải giải thích
lý do. Những khách hàng như vậy sẽ được thông báo qua email.
Tổng quan
1. Các điều khoản và điều kiện này ("Quy tắc") được áp dụng khi Người tham gia gửi
tiền vào tài khoản giao dịch của họ bằng DECODE và nhận 20% Tiền thưởng ký quỹ
ròng của họ ("Khuyến mãi"). Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi này do
DECODE tổ chức, Người tham gia đồng ý bị ràng buộc bởi các Quy tắc này. Tất cả
các điều khoản viết hoa nhưng không xác định sẽ được coi là có cùng ý nghĩa như
được đưa ra cho các điều khoản đó trong Thỏa thuận khách hàng của bạn.
Đủ điều kiện
2. Để đủ điều kiện tham gia Khuyến mãi, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:
2.1.Khuyến mãi này chỉ đủ điều kiện cho những khách hàng đã được nhóm
tuân thủ DECODE chấp thuận để có tài khoản giao dịch. Khuyến mãi này có
giới hạn và chỉ có thể được áp dụng cho một tài khoản cho mỗi Người tham
gia.
2.2. Khoản tín dụng sẽ được áp dụng cho các khoản tiền gửi ròng với bất kỳ số
tiền nào bắt đầu từ $50 USD. Tổng số tiền thưởng tín dụng được áp dụng cho
tài khoản giao dịch sẽ là $10.000 USD tín dụng , bất kể khách hàng có gửi trên
$20.000 USD hay không, $10.000 USD sẽ là số tiền giới hạn.
2.3.Tài khoản giao dịch phải giao dịch trên các điều kiện chênh lệch DECODE.
Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí trên, bạn có thể đủ điều kiện tham gia ("Người
tham gia") trong Khuyến mãi này.
chi tiết khuyến mãi
3. Khuyến mãi này tuân theo các chi tiết sau:
3.1.Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 và kết
thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023.
3.2.Khách hàng phải chọn tham gia chương trình khuyến mãi này bằng cách
xác nhận rõ ràng quyết định của mình bằng cách gửi email cho XXXXXXXXXXX
cung cấp xác nhận bằng văn bản qua Trò chuyện trực tiếp, dịch vụ nhắn tin
hoặc qua email cho người quản lý tài khoản hoặc đại diện bán hàng của họ.
3.3.Không thể sử dụng ưu đãi này cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác, trừ khi
được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện của ưu đãi đó.
3.4.Chỉ những Người tham gia được xác minh mới có thể tham gia chương
trình khuyến mãi.
3.5. Trách nhiệm duy nhất của Người tham gia trước ngày kết thúc Khuyến mãi
là duy trì mức ký quỹ đủ trên tài khoản của họ để sau khi xóa tín dụng 20%,
mức ký quỹ vẫn đủ để duy trì các vị trí mở.
3.6.DECODE có quyền thay đổi các điều kiện hoặc từ chối cấp tiền thưởng bất
cứ lúc nào.
3.7.DECODE có quyền hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào.
3.8.Người tham gia nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện và tuân theo các
quy tắc này. Việc không biết các điều khoản không thể đóng vai trò là lý lẽ hợp
lệ khi gửi khiếu nại.
3.9.Bằng cách chấp nhận và tiếp tục với Khuyến mãi này, bạn đã đồng ý bị
ràng buộc bởi các Quy tắc này cũng như Thỏa thuận khách hàng có liên quan
với DECODE. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Quy tắc này mâu thuẫn với
bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận khách hàng của bạn, thì Thỏa thuận
khách hàng sẽ được ưu tiên áp dụng.
Tiền thưởng tín dụng
4.Áp dụng tiền thưởng tín dụng:
4.1.20% tín dụng của Tiền gửi ròng sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn
trong vòng 24 giờ làm việc sau khi DECODE nhận được tiền gửi. Chuyển khoản nội
bộ, điều chỉnh số dư, giảm giá cho Người giới thiệu/Chi nhánh hoặc hoa hồng dưới
bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi là tiền mới.
4.2.Tiền gửi ròng là chênh lệch giữa tiền gửi trừ đi tiền rút từ tiền thực của
khách hàng.
4.3.Khách hàng phải biết rằng Tiền thưởng tín dụng không thể được sử dụng
để giao dịch khi số dư trở thành số âm.
Rút tiền
5.Áp dụng rút tiền:
5.1.Vốn chủ sở hữu thực có thể được rút ra bất cứ lúc nào. Không thể rút tín
dụng, chỉ có thể rút số dư & lợi nhuận.
5.2.Bạn có thể rút tiền gửi ban đầu của mình bất kỳ lúc nào – tuy nhiên, nếu
bạn chọn rút tiền, khoản tín dụng giao dịch 20% của bạn cũng sẽ bị xóa khỏi tài
khoản của bạn theo đó. Nếu một phần tiền gửi ban đầu của bạn bị rút, tiền thưởng
20% của bạn sẽ bị xóa trên cơ sở theo tỷ lệ, do đó, việc xóa một phần tín dụng giao
dịch sẽ diễn ra.
5.3.Tất cả tín dụng giao dịch đang hoạt động sẽ bị xóa khỏi tài khoản khi vốn
chủ sở hữu trên tài khoản của bạn nhỏ hơn hoặc bằng tổng của tất cả tín dụng giao
dịch đang hoạt động.
5.4.Trong nỗ lực ngăn tài khoản của bạn ở trong tình huống vốn chủ sở hữu
âm, các giao dịch của bạn sẽ bị 'dừng lại' tức là tự động đóng, khi vốn chủ sở hữu
trên tài khoản của bạn = tín dụng khả dụng.
Điều khoản khác
6. Điều kiện bổ sung:
6.1.Chúng tôi là trọng tài duy nhất của Khuyến mãi, các Quy tắc này và mọi vấn
đề khác phát sinh trong Khuyến mãi này. Các ngoại lệ đối với các Quy tắc này tùy
thuộc vào quyết định của ban quản lý DECODE và quyết định của chúng tôi là quyết
định cuối cùng. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến
mãi hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo
trước.
6.2.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải
chịu do giao dịch của bạn liên quan đến Khuyến mãi này.
6.3.Khuyến mãi được coi là tài sản của DECODE.
6.4.Mọi tranh chấp hoặc tình huống không nằm trong các điều khoản của
Chương trình khuyến mãi này sẽ được ban quản lý của chúng tôi giải quyết theo
cách mà họ cho là công bằng nhất đối với tất cả các bên liên quan và quyết định đó
sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên. Chúng tôi có quyền từ
chối ghi có vào tài khoản nếu chúng tôi có niềm tin hợp lý rằng đã có bất kỳ sự hợp
tác, thông đồng và/hoặc tổ chức giao dịch nào từ cùng một nguồn hoặc nếu chúng
tôi có niềm tin hợp lý rằng Khuyến mãi đang bị lạm dụng theo bất kỳ cách nào.
6.5.Khuyến mãi này và mọi nghĩa vụ của DECODE theo nó sẽ bị thu hồi hoặc
rút khỏi bất kỳ Người tham gia nào lạm dụng tinh thần hoặc ý định của nó. Chúng tôi
có quyền hủy bỏ hoặc rút lại Khuyến mãi bất cứ lúc nào trong trường hợp có bất kỳ
hành vi lạm dụng đáng ngờ nào đối với Khuyến mãi. Để tránh nghi ngờ, “lạm dụng”
bao gồm, nhưng không giới hạn, việc mở nhiều tài khoản giao dịch DECODE để nhận
nhiều tín dụng. Hơn nữa, khi bất kỳ Quy tắc nào trong số này bị vi phạm hoặc có bất
kỳ lý do nào để nghi ngờ Người tham gia đã hành động gian lận hoặc có được lợi thế
không công bằng hoặc ngoài ý muốn theo Khuyến mãi, chúng tôi có quyền dừng
hoặc rút lại Khuyến mãi.
6.6.Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ điều
khoản nào trong các Quy tắc này hoặc trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc
không thể thực thi theo bất kỳ khía cạnh nào theo luật của bất kỳ khu vực tài phán
nào, thì (các) điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng hoặc làm giảm tính hợp pháp, hiệu
lực hoặc khả năng thực thi trong khu vực tài phán đó của phần còn lại của điều
khoản đó hoặc tất cả các điều khoản khác của các Quy tắc này hoặc tính hợp pháp,
hiệu lực hoặc khả năng thực thi theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào khác của
điều khoản đó hoặc tất cả các điều khoản khác của các Quy tắc này.
6.7.Giao dịch trên thị trường Forex và CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Việc tham
gia vào thị trường Forex và CFD không nên được thực hiện trừ khi Người tham gia
nhận thức đầy đủ và hiểu những rủi ro liên quan đến giao dịch. Việc tham gia vào
Khuyến mãi này không phải là một yếu tố thúc đẩy khi xem xét việc tham gia vào thị
trường Forex và CFD.
6.8.Trong trường hợp có thêm câu hỏi liên quan đến chương trình khuyến mãi,
Người tham gia có thể liên hệ với DECODE bằng địa chỉ email XXXXX .
Khiếu nại
7. Yêu cầu bồi thường và hỗ trợ
7.1.Tất cả các khiếu nại có thể được gửi đến địa chỉ email XXXX .
7.2.Tất cả các khiếu nại phải bao gồm tên, địa chỉ, số tài khoản của người tham
gia và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.
Download