Uploaded by Khen marlo Pagayon

Mongheng Mohame

advertisement
Mongheng Mohametano sa
Kanyang Pag-iisa
Mula sa mga Anekdota ni Saadi
Persia(Iran)ni:Idries Shah
isinalin sa Filipino ni Roderic P. Ugelles
Isang araw,Ang
mongheng
Mohametano ay
nag-iisa at
namamanata sa
disyerto. Ang Sultan
Naman ay
namamaybay sa
kanilang ruta, sa
Kanyang
nasasakupan ay
matamang
nagmamasid sa mga
tao.Nakita nya na
hindi nagtaas Ng
Kanyang ulo Ang
Mongheng
Mohametano
habang dumadaan
sya.
• Nagalit Ang Sultan at nag wika "Ang
nakasuot Ng Balabal ay walang
pakiramdam ,tulad Siya Ng hayop,
hindi Siya nagtataglay Ng
paggalang at kababaang loob."Kung
kaya't Ang vizier o ministro ay nag
wika "Mongheng Mohametano! Ang
Sultan Ng buong Mundo ay
nagdaan sa iyong kaharapan , Bakit
di mo siya binigyan Ng kaukulang
Paggalang".
Sumagot Ang Mongheng Mohametano
"Hayaan mo Ang sultan Ang magbigay ng
paggalang para hanapin Ang
magbebenipisyo sa Kanyang magandang
gawa. Sabihin mo sa kanya,Ang hari ay
nilikha parasa kagalingan Ng Kaniyang
nasasakupan at Hindi nilikha ang
mamamayan para paglingkoran Ang
Sultan."
Download