Uploaded by Vash Fox

scribd.vpdfs.com banghay-aralin

advertisement
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region V
Division of Camarines Sur
MASUSING BANGHAY ARALIN
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
____ Setyembre 2021
I.
Mga Layunin
A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard)
Nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan at gamit ng wika sa
lipunang Pilipino.
B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standarad)
Nasusuri ang kalikasan, gamit, mga kaganapang pinagdaanan at pinagdadaanan ng
Wikang Pambansa ng Pilipinas.
C. Kasanayang Pampagkatuto (Learning Competencies)
Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan.
Sa pagtatapos ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang
matamo ang mga sumusunod:
1. naiisa-isa ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan,
2. nakapagbabahagi ng saloobin tungkol kahalagahan ng iba’t ibang gamit ng
wika sa lipunan, at;
3. nagagamit ang iba’t ibang gamit ng wika sa aktwal na pangyayari.
II.
Paksa: Gamit ng Wika sa Lipunan
III.
Kagamitang Pampagtuturo at Sangguniang Ginamit
a. Laptop, power point presentation, kagamitang biswal
b. Bernales, Rolando A, et.al., 2016. Komunikasyon sa Makabagong Panahon. Malabon
City. Mutya Publishing House
c. Antonio, Lilia, et.al., 2008. Komunikasyon sa Akademikong Filipino. Quezon City.
Phoenix Publishing House
d. Curriculum Guide: Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
e. Most Essential Learning Comptencies
IV.
Proseso ng Pagkatuto
Gawain ng Guro
Gawain ng Mag-aaral
A. Panimulang Gawain
a. Panalangin
Ang nakatalagang mag-aaral sa araw na ito ang siyang mananalangin.
b. Pagtatala ng Liban sa
klase
c. Pagwawasto ng
Takdang Aralin
d. Pagbabalik-aral
e. Paglalahad ng
Layunin
1|Pahina
Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Hinihiling po naming ang
inyong presensya at patnubayan ninyo po kami sa bagong kaalamang
tatalakayin ngayon. Patnubayan ninyo rin po an gaming guro na siyang
pagmumulan ng kaalaman ngayong umaging ito. Iyan lamang po an
gaming samo’t dalangin sa matamis na pangalan ni Hesus. Amen
Ang kalihim ng klase ay magbibigay ng pangalan ng kanyang kaklase na
liban sa araw na ito.
Ang mga mag-aaral ang magwawasto ng kanilang takdang-aralin sa
gabay ng guro.
Ang napiling mag-aaral ay magbibigay ng kaniyang natutuhan sa
talakayan at magbibigay ng kahalagahan nito sa kanyang pang arawaraw na gawain.
Babasahin ng mga mag-aaral ang tatlong layunin sa araw na ito.
Mga Layunin:
1. naiisa-isa ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan,
2. nakapagbabahagi ng saloobin tungkol kahalagahan ng iba’t ibang
gamit ng wika sa lipunan, at;
B. Pagganyak o
Panimulang Gawain
C. Pagtalakay sa Paksa
3. nagagamit ang iba’t ibang gamit ng wika sa aktwal na pangyayari.
Napanood ko, Isasadula ko!
1. Mayroong apat na sikat na linya ang mapapanood mula sa piling
sikat na pelikula sa Pilipinas.
a. Unang Pangkat: My Ex and Why
b. Pangalawang Pangkat: Heneral Luna
c. Pangatlong Pangkat: Labs Kita, Okey Lang
d. Pang-apat na Pangkat: Himala
2. Para maging interaktibo ang gawain, sa pamamagitan ng Wheel
of Name, ang napiling piling mag-aaral ang magsasagawa ng
linya at ang kapareha nito.
3. Matapos ang pagsasadula, kailangang masagot ang tanong na;
a. Ano ang tungkulin ng Wika batay sa napanood o isinadulang
linya.
Gamit ng Wika sa Lipunan
Mahalaga ang gampanin ng wika sa ting buhay, dahil sa palagi natin ito
ginagamit, hindi na natin naoobserbahan ang tunay na tungkulin nito.
Ang pagkakaroon ng Wika ay isang katangiang pinagkaiba ng tao sa
hayop.
Ayon kang M.A.K. Halliday (1973), mayroong pitong gamit ang wika.
1. Interaksyunal
Ang tungkulin ng wikang ginagamit ng tao sa pagtatatag,
pagpapanatili ng relasyong sosyal sa kapwa tao.
Halimbawa:
a. Pormularyong Panlipunan
b. Liham pangkaibigan
c. Pakikipag-chat
2. Instrumental
Ang tungkulin ng wikang ginamit sa pagtugon sa mga
pangangailangan. Nagagamit ang tungkuling ito sa pakikipagusap o pag-uutos.
Halimbawa:
a. Liham pangangalakal
3. Regulatori
Ang tungkulin ng wikang ginamit sa pagkontrol o paggabay ng
kilos o asal ng iabang tao.
Halimbawa:
a. Pagbibigay direksyon
b. Pagbibigay paalala
c. Pagbibigay babala
4. Personal
Ang tungkulin ng wikang ginamit sa pgapapahayag ng sariling
damdamin o opinion.
Halimbawa:
a. Pagsusulat ng Diary
b. Liham sa patnugot
5. Imahinatibo
2|Pahina
D. Aplikasyon
E. Analisis
F. Paglalahat o
Paglalagom
Ang tungkulin ng wikang ginamit sa pagpapahayag ng
imahinasyon sa malikhaing paraan.
Halimbawa:
a. Pagsusulat ng tula, nobela at iba pang lathalain
6. Heuristik
Ang tungkulin ng wika na ginagamit sa paghahanap o paghingi ng
impormsyon kabaligtaran ito ng,
7. Impormatib
Ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon.
Halimbawa
a. Pakikipanayam- Heuristik
b. Pagsusulat o Pagtuturo- Impormatib
Pangkalahatang panuto at pamantayan.
1. Ang klase ay hahatiin sa anim na pangkat.
2. Bawat pangkat ay mayroong itatalaganag gawain batay sa
napiling gamit ng wika.
Unang Pangkat
Pangalawang
Pangkat
Interaksyunal
Instrumental
Pangatlong Pangkat
Regulatori
Pang-apat na pangkat
Personal
Panlimang Pangkat
Imahinatibo
Pang-anim na
pangkat
Heristik at
Impormatib
3. Mayrong 10 minuto para sa paghahanda at 5 minuto para sa
pagtatanghal at pagpapaliwanag.
4. Nairito ang Pamantayan sa Pagmamarka. (sundan sa pahina 4)
Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na tanong:
1. Sa bawat gawain na inyong naisakatuparan, ano ang tungkulin ng
wika?
2. Sa pitong gamit ng wika, alin ang pinaka-epektibo sa larangan ng
komunikasyon, Bakit?
Bilang pagatatapos ng talakayan, ang bawat mag-aaral sa klase ay
magbibigay ng isang hastag (#) bilang pagbubuod ng talakayan.
Halimbawa:
#wika
#komunikasyon
#larangan
V.
Ebalwasyon
Panuto: Ibigay ang tamang sagot sa hinihingi ng bawat bilang.
3|Pahina
Talk Show (Covid 19)
Paggawa ng babala o
banner tungkol sa Red
Tagging
Paggawa ng batas
tungkol sa malayang
pagpapahayag
Pagbuo ng isang awitin
tungkol sa pagmamahal
sa bayan
Pagguhit tungkol sa
kabayanihan ng
frontliners
Pagbuo ng balita ukol sa
Covid 19
1-7. Ibigay ang pitong gamit ng wika sa lipunan.
8-9. Ano ang kahalagahan ng gamit ng wika sa lipunan?
10. Sa pitong gamit ng wika, ano ang pinaka-epektibo sa larangan ng komuniaksyon? Bakit?
VI.
Takdang Aralin
1. Batay sa pitong gamit ng wika sa lipunan, gumawa ng diyalogo o usapan ukol ditto.
a. Interkasyunal
b. Instrumental
c. Regulatori
d. Personal
e. Imahinatibo
f. Heuristik
2. Basahin at unawain ang Pagsulat ng Pananaliksik (Kabanata 1).
Pamantayan
Kawastuhan
5
Naisakatuparan ang
lhat ng hinihingi at
wastong naipaliwanag.
4
Naisakatuparan ang
ibang hinihingi at
wastong naipaliwanag
Paghahain
Nasunod ang lahat ng
panuto na itinakda.
Nagpakita ng
pagkakaisa ang lahat
ng miyembro sa
paggawa.
Natapos ang Gawain
bago ang itinakdang
oras
Di-gaanong nasunod
ang panutong itinakda.
Nagpakita ng
pagkakaisa ang ilan
lamang na miyembro
sa paggawa.
Natapos ang Gawain
sa itinakdang oras
Kooperasyon
Oras ng Paggawa
4|Pahina
3
Walang
naisakatapuran at
hindi wasto ang
pagpapaliwanag
Hindi nasunod ang
panutong itinakda.
Walang naipakitang
pagkakaisa ang
miyembro sa
paggawa.
Natapos ang Gawain
pagkatapos ng
itinakdang oras
Download