Uploaded by Zufar Hamroyev

1692199402

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
Mustaqil ish
Kirish. Axborotga ishlov berish tushunchasi. Zamonaviy axborotni qayta
ishlash texnologiyalarini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari. Axborotni
qayta ishlash texnologiyasini matn, tovush va tasvirga yo‘naltirish. Ovoz va
tasvirlarni raqamli qayta ishlashning asosiy vazifalari.
Tovush nazariyasi. Raqamlashtirish. Diskretlash. Shum tushunchasi. Hajm.
Ovozga raqamli ishlov berish konsepsiyasi.
Tizimlar. Tanlash va kvantlash. Raqamli tovushni tasvirlash tamoyillari.
Uzluksiz vaqt tizimlari. Diskretlash teoremasi. Diskret vaqt tizimlari.
Uzluksiz vaqt tizimidan diskret vaqtli tizimga o‘tish. Kvantlash.
Raqamli filtrlar. Ovoz va tasvir filtrlari. MP3-audio, JPEG-tasvir filtrlari va
qo‘shimcha filtr paketlari.
Kechikishlar (zaderjka) va effektlar. Ovoz va tasvirlardagi kechikishlar va
ularning sabablari. Chiziqli va nochiziqli ovoz effektlarining kechikishlari.
Berilgan mavzular bo’yicha ixtiyoriy mavzu tanlanib taqdimot tayyorlash.
Download