Uploaded by Seyed B

O20180454170

advertisement
Udskriftsdato: 6. august 2023
FOU nr 2018.4541 (Gældende)
Afslag på aktindsigt i baggrunden for Udlændingestyrelsens tilføjelse af to
personer til den nationale sanktionsliste efter offentlighedslovens § 30, nr.
1. Sag nr. 17/04541. Dato: 16. oktober 2018
Ministerium: Folketinget
Afslag på aktindsigt i baggrunden for Udlændingestyrelsens tilføjelse af to
personer til den nationale sanktionsliste efter offentlighedslovens § 30, nr.
1. Sag nr. 17/04541. Dato: 16. oktober 2018
Svar til journalist
16-10-2018
Sag nr. 17/04541
Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse af 4. oktober 2017
1. Jeg har nu færdigbehandlet din klage over Udlændinge- og Integrationsministeriets afslag på din
anmodning om aktindsigt i alle akter vedrørende beslutningen om optagelse af to personer på den
nationale sanktionsliste den 23. august 2017.
Jeg beklager, at behandlingen af sagen har trukket ud. Det skyldes – som du ved – bl.a., at sagen har
været sat i bero, jf. også mit brev af 28. juni 2018 til dig.
2. Udlændinge- og Integrationsministeriet traf afgørelse i sagen den 4. oktober 2017 og anførte indledningsvis, at ministeriet havde forstået din anmodning om aktindsigt således, at anmodningen vedrørte
dokumenter, der indeholdt baggrunden for de to nye tilføjelser på sanktionslisten. Ministeriet havde i den
forbindelse identificeret tre dokumenter, som måtte anses for omfattet af din anmodning.
Udlændinge- og Integrationsministeriet gav dig afslag på aktindsigt i de tre dokumenter med den begrundelse, at dokumenterne indeholdt en kort og overordnet orientering om baggrunden for Udlændingestyrelsens tilføjelse af de to personer på sanktionslisten, og at disse begrundelser efter ministeriets
vurdering udgjorde oplysninger om enkeltpersoners private forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter
offentlighedslovens § 30, nr. 1.
Ministeriet fandt heller ikke grundlag for at udlevere de omhandlede oplysninger efter princippet om
meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 14.
FOU nr 2018.4541
1
De tre dokumenter indgår på to sager med j.nr. 2017-11788 og 2017-12026.
Det fremgår af afgørelsen af 4. oktober 2017, at Udlændinge- og Integrationsministeriet samtidig med
afgørelsen sendte dig aktlisterne for de to sager, som de tre omhandlede dokumenter indgår på, jf.
offentlighedslovens § 7, stk. 2, nr. 2.
3. Du har i din klage til mig over Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse anført, at oplysninger,
der allerede er offentliggjort, eller som er offentligt tilgængelige, ikke vil kunne undtages fra aktindsigt
efter § 30, nr. 1, i offentlighedsloven.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har i sin udtalelse af 22. november 2017 til mig oplyst, at ministeriet ved behandlingen af din anmodning om aktindsigt vurderede, at det alene var selve baggrunden –
herunder begrundelserne for optagelse af de to personer på sanktionslisten – som måtte anses for at være
omfattet af din anmodning om aktindsigt.
Ministeriet har endvidere anført, at de oplysninger, som er omfattet af din anmodning om aktindsigt, er
vurderinger, som ikke indeholder offentligt tilgængelige oplysninger.
Den 7. december 2017 sendte jeg dig en kopi af Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelse af 22.
november 2017 og bad om dine eventuelle bemærkninger til brevet. Jeg har ikke modtaget bemærkninger
fra dig.
4. De retsregler, der er relevante for min bedømmelse af sagen, fremgår af § 30, nr. 1, og § 14 (meroffentlighedsprincippet) i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen). Efter § 30, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder
økonomiske, forhold.
Jeg har foretaget en gennemgang af dokumenterne i de to sager, som er nævnt ovenfor.
Jeg har ikke grundlag for at kritisere, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i henhold til offentlighedslovens § 30, nr. 1, i de tre dokumenter – som er anset for omfattet af din anmodning om aktindsigt –
har undtaget oplysninger fra aktindsigt om baggrunden for optagelse af de to personer på sanktionslisten
den 23. august 2017.
Jeg har herunder ikke grundlag for at kritisere, at ministeriet har fundet, at de pågældende oplysninger er
vurderinger, som ikke indeholder offentligt tilgængelige oplysninger.
Jeg kan heller ikke kritisere, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har udleveret de omhandlede
oplysninger efter meroffentlighedsprincippet.
5. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen.
FOU nr 2018.4541
2
Med venlig hilsen
Kopi sendes til:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
FOU nr 2018.4541
3
Download