Uploaded by Thắng Nguyễn

HW#3

advertisement
hw_sip_freeswitch.md
7/2/2023
Môn Mạng Thông Tin- Kỳ 2022.2
Homework #3 (BTL-2)
Mục tiêu:
Quan sát hoạt động của giao thức SIP với freeswitch và SIP softphone
Mô tả:
Freeswitch là một phần mềm điện thoại (telephony software) hỗ trợ truyền thông thời gian thực: audio, video,
text. Phần mềm hỗ trợ SIP và VoIP, và có thể chạy trên Linux, Windows, cũng như MacOS.
Trong bài này, mỗi nhóm sẽ phải chuẩn bị ít nhất một laptop và cài đặt hệ điều hành ubuntu, phần mềm
freeswitch, và phần mềm SIP softphone. Sau đó cấu hình freeswitch + SIP softphone(s) để thực hiện cuộc gọi
giữa 2 softphones. Quan sát các bản tin trao đổi thông qua wireshark.
Topology đơn giản như sau:
Cách thực hiện:
Cài đặt Ubuntu (khuyến cáo sử dụng 20.04), có thể cài đặt trên máy ảo (ví dụ: Virtual Box). Link tải
Ubuntu 20.04: https://releases.ubuntu.com/20.04/
Cài đặt Freeswitch trên Ubuntu 20.04: https://www.osradar.com/how-to-install-freeswitch-pbx-onubuntu-20-04/
1/2
hw_sip_freeswitch.md
7/2/2023
Cài đặt phần mềm wireshark (https://www.wireshark.org/)
SIP softphone: tùy chọn, có thể cài đặt trên cùng một máy
Yêu cầu báo cáo kết quả:
Mỗi nhóm nộp một file .pdf, trong đó có trình bày các nội dung sau đây:
Thiết lập đồ hình: gồm mấy thiết bị, kết nối với nhau như thế nào, phần mềm nào chạy ở đâu, v.v..
Cấu hình của freeswitch và softphone
Tiến hành cuộc gọi video + audio giữa 2 softphones và quan sát các bản tin được trao đổi trên
wireshark: tra cứu và giải thích nhiều thông số liên quan tới các bản tin SIP như có thể (ảnh chụp
wireshark cần lọc các gói tin dư thừa, chỉ giữ lại các gói tin liên quan tới phiên truyền thông, ví dụ: sip,
rtp)
Quan sát và so sánh cấu hình kênh video và audio giữa 2 đầu cuối
Thử các tiện ích khác như chat text, và nhận xét kết quả
Cách nộp:
Gửi email báo cáo (.pdf) tới dz.hust.hw@gmail.com
Không cần đính kèm code
Tiêu đề email: [2022.2][MTT][HW#3] Nhóm x
Deadline:
23:59 ngày 18/7/2023
Nộp muộn: trừ 10% số điểm/ ngày.
2/2
Download