Uploaded by Kanyavee Likitwattanakij

TOEFL

advertisement
ยา่
ง
ตวั
อ
ตวั
อ
ยา่
ง
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
2
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
ศัพท์เตรียมสอบ TOEFL
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์
มีนาคม 2558
บริษัท สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ จ�ำกัด
บริษัท สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ จ�ำกัด
2387 อาคารรวมทุนพัฒนา (ชั้น 3) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2318-4818 (10 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2318-4809
E-mail : SM8RTINTEL@gmail.com
จัดจ�ำหน่ายโดย :
พิมพ์ที่ :
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8000
โทรสาร 0-2751-5999
http://www.se-ed.com
บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จ�ำกัด
โทร. 0-2530-4114 (8 คู่สาย)
ตวั
อ
ยา่
ง
ราคา 270 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
สงวนลิขสิทธิ์โดย :
จัดพิมพ์โดย :
ข้อมูลทางบรรณานุกรมหอสมุดแห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์.
.--กรุงเทพฯ : สมาร์ท อินเทลลิเจนท์, 2558.
หน้า.
1. . I. , ผู้เรียบเรียง. II. ชื่อเรื่อง.
ISBN 978-616-7972-02-2
PART 1 : TOEFL คื อ อะไร
3
การสอบ TOEFL เป็ น การทดสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ
ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ สอบชิงทุน ศึกษาต่อในประเทศ
ไทยโปรแกรม international ขออนุมัติไปฝึกงานต่างประเทศ หรือ
ใช้ ใ นการสมั ค รงาน ซึ่ ง ในการสอบจะวั ด ความสามารถทางภาษา
ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และ
การเขี ยน (Writing)
ค� ำ น� ำ
ตวั
อ
ยา่
ง
ในการทดสอบภาษาอั ง กฤษนั้ น หลั ก ไวยากรณ์ ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ แต่ ที่
จ�ำเป็นไม่แพ้กันคือ ค�ำศัพท์ ยิ่งรู้ค�ำศัพท์มากเท่าไหร่ ผู้สอบก็จะสามารถน�ำค�ำศัพท์
ไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งหลากหลายและเหมาะสมกั บ ระดั บ ของภาษา หนั ง สื อ รวมค� ำ ศั พ ท์
TOEFL เล่ ม นี้ ได้ ร วบรวมค� ำ ศั พ ท์ ที่ พ บบ่ อ ยในข้ อ สอบกว่ า 1,500 ค� ำ พร้ อ มทั้ ง
ความหมาย ค�ำอ่าน ค�ำเหมือน (synonyms) และค�ำตรงกันข้าม (antonym) นอก
จากนี้ ยั ง มี ค� ำ ศั พ ท์ เ ฉพาะทางที่ แ บ่ ง เป็ น หมวดหมู ่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวข้ อ สอบจริ ง ที่
โจทย์ จะให้ผู้สอบแสดงความคิดเห็ น ในประเด็ น ที่ ห ลากหลาย
ทางส�ำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สอบใช้ค�ำศัพท์เพื่อ
การสอบ TOEFL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส�ำเร็จในการสอบดั่งที่
ตั้ ง ใจ
3
4
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
สารบั ญ
ค�ำน�ำ 3
สารบัญ
4
1
Part
TOEFL คืออะไร
5
ลั กษณะโครงสร้ า งของแบบทดสอบ TOEFL
6
แบบฝึกวัดทักษะการเดาศั พ ท์
8
วิธีการสมัครสอบ TOEFL
เอกสารส� ำ คัญที่ ต ้ อ งน�ำไปในวั น สอบ
เทคนิคการเดาศัพทื TOEFL
ตวั
อ
2
Part
ยา่
ง
เทคนิคในการเดาศั พ ท์
13
13
15
16
3
Part 4
Part
ศัพท์หมวด A-Z
25
ค�ำศัพท์หมวดต่าง ๆ
227
หมวดการแพทย์
229
หมวดการเมือง
231
หมวดดาราศาสตร์
233
หมวดธุรกิจ
235
หมวดศาสนา
237
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL
WORDS
PART
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL
WORDS
FOR
คืออะไร
ESSENTIAL TOEFL
WORDS
FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
ตวั
อ
ยา่
ง
1
6
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
TOEFL (โทเฟล) ย่ อ มาจาก Test of English as a Foreign Language เป็ น
แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
หรือผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือท�ำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งการ
สอบ TOELF จั ดท� ำขึ้นโดยสถาบันพัฒนาข้ อ สอบ Educational Testing Service (ETS)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตวั
อ
ยา่
ง
ในปัจจุบัน ETS ได้มีการพัฒนาการสอบ Toefl ให้ผู้สอบสามารถท� ำการทดสอบ
ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ใ นระบบของ TOEFL iBT ย่ อ มาจาก TOEFL Internet Base
Test การสอบในรอบนี้ เ ป็ น รู ป แบบใหม่ ที่ ร วมทุ ก ทุ ก ษะของภาษาอั ง กฤษเข้ า ด้ ว ยกั น โดย
การสอบจะสอบผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ไปยั ง ETS โดยตรง และมี ค ะแนนเต็ ม อยู ่ ที่ 120
คะแนนเหมือนกับการสอบ TOEFL ไปใช้ในการศึกษาต่อก็ควรท� ำคะแนนให้ได้อย่างน้อย
75 คะแนน (มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่ จ ะก� ำ หนดเกณฑ์ ค ะแนนไว้ ที่ 70 คะแนน) โดยผล
คะแนน TOEFL นี้ จะมี อ ายุ ใช้ ไ ด้ เ ป็ น ระยะเวลา 2 ปี
ลักษณะโครงสร้างของแบบทดสอบ TOEFL
TOEFL จะท�ำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้านด้วยกันคือ การพูด (Speaking) การฟั ง (Listening) การอ่ า น (Reading) และการเขี ย น (Writing) ซึ่ ง ผู ้ ส อบต้ อ งท�ำ
ข้ อ สอบให้ ครบถ้วนทุกส่วน โดยในการสอบจะใช้ เวลาทั้ ง หมดประมาณ 4 ชั่ว โมง ดั ง นี้
ทั ก ษะ
การอ่าน
(Reading)
ลักษณะข้ อ สอบ
อ่าน 3 - 5 บทความ
ยาวประมาณ 700 ค�ำ
แต่ละบทความมีค�ำถามประมาณ
12 - 14 ข้อ
เวลา (นาที )
คะแนน
60 - 100
0 - 30
PART 1 : TOEFL คื อ อะไร
ทั กษะ
การฟัง
(Listening)
ลักษณะข้ อ สอบ
ฟังบทบรรยาย 4 - 6 เรื่อง
แต่ละบทบรรยายมีค�ำถาม
ประมาณ 6 ข้อ
ยาวประมาณ 500 - 800 ค�ำ
เวลาประมาณ 3 - 5 นาที
7
เวลา (นาที )
คะแนน
60 - 90
0 - 30
20
0 - 30
เบรก 10 นาที
พูด 6 หัวข้อ
พูด 2 เรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและ
เรื่องราวที่ตัวเองสนใจ
พูด 4 เรื่องตามที่ได้อ่าน ฟัง และ
พูดสนทนา
การเขียน
(Writing)
เขียน 1 เรื่องจากที่ได้อ่านและฟัง
เขียนจากเรื่องที่อ่าน 250 - 300 ค�ำ
เขียนจากเรื่องที่ฟังบรรยาย
250 - 300 ค�ำ
เขียน 1 หัวข้ออิสระ
รวม
ตวั
อ
ยา่
ง
การพูด
(Speaking)
20
0 - 30
30
0 - 120
การสอบ TOEFL ในส่ ว นทั ก ษะการอ่ า น จะมี บ ทความ หรื อ บทสนทนา มาให้
ผู ้ ส อบได้ อ ่ า นเนื้ อ หา และตอบค� ำ ถาม ซึ่ ง ในข้ อ สอบอาจจะมี ใ นส่ ว นการวั ด ทั ก ษะความ
สามารถในเรื่องของศัพท์ด้วย โดยส่วนใหญ่เป็นการให้เลือกค� ำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน
หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ ค�ำ ศั พ ท์ ที่ ก� ำ หนดให้ ดั ง นั้ น ผู ้ ส อบมี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งฝึ ก ฝน
ท� ำ แบบฝึ ก หั ด เพื่ อ ให้ คุ ้ น เคยและจดจ� ำ ค� ำ ศั พ ท์ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
8
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
แบบฝึ กวัดทักษะการเดาศัพท์
เลื อ กค�ำ ตอบที่ถูกต้องโดยไม่ต้องใช้ Dictionary
1 The word … austere … is closest in meaning to
a adjacent
b authentic
c rigid
d sphere
a explicit
c replenish
b brevity
d stigma
ตวั
อ
ยา่
ง
2 The word … blemish … is closest in meaning to
3 The word … coarse …. is closest in meaning to
a vulgar
b valiant
c horde
d stout
4 The word … dauntless …. is closest in meaning to
a tenuous
b vigorous
c levy
d obdurate
5 The word … ebullient …. is closest in meaning to
a luminous
b redundant
c irrepressible
d violent
PART 1 : TOEFL คื อ อะไร
13
วิธีการสมัครสอบ TOEFL
1
สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ www.ets.org/toefl หรือ www.toefl.org/toefl
วิธีนี้สะดวก รวดเร็ว และสามารถสมัครได้ตลอดเวลา โดยจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต
ซึ่ง การสมั ครสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1.1 ลงทะเบียน (sign up) เพื่อให้ได้ username และ password ส�ำหรับใช้ใน
การ log in
ยา่
ง
2
1.2 ลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบ
สมัครทางโทรศัพท์ หรือส่งแบบฟอร์ ม ส่ ง ทางไปรษณี ย ์
ตวั
อ
เอกสารส�ำคัญที่ต้องน�ำไปในวันสอบ
1
ใบยื น ยั น การสมั ค รสอบ (Registration Confirmation) ใบยื น ยั น การสมั ค รสอบ
จะมี เ ลขประจ�ำ ตัวผู้สอบ และข้อมูลสถานที่ ส อบระบุ ไว้ ดัง นั้ น เมื่ อ สมั ค รสอบแล้ ว ผู้ ส อบ
จะต้ อ งพิ มพ์ใบยืนยันการสมัครสอบออกมาเพื่ อ น� ำ มายื น ยั น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นห้ อ งสอบ
2
บัตรประจ�ำตั วประชาชน หรือ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (passport) โดยต้ อ งเป็ น เอกสาร
ตัวจริง ยังไม่หมดอายุ ชื่อและนามสกุลตรงกับข้อมูลในใบยืนยันการสมัครสอบ มีรูปถ่าย
ที่ ยื น ยั น ได้ว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง และมี ล ายเซ็ น ของผู ้ ส มั ค รสอบ
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL
WORDS
PART
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL
WORDS
FOR
เทคนิ คWORDS
การเดาศัพท์ TOEFL
ESSENTIAL
FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
WORDS FOR TOEFL ESSENTIAL
FOR TOEFL ESSENTIAL WORDS
TOEFL ESSENTIAL WORDS FOR
ESSENTIAL WORDS FOR TOEFL
2
16
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
เทคนิคในการเดาศัพท์
ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนที่หนีไม่พ้นและมักสร้างความกังวลใจให้ผู้เข้าสอบ
ไม่น้อยเลยคือ การแปลค�ำศัพท์ไม่ได้ จึงท�ำให้ตีความโจทย์ที่ให้มาไม่ออก และเกิดความ
ไม่มั่นใจในการตอบค�ำถาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถรู้หรือจ�ำค�ำศัพท์ทั้งหมดที่มี
อยู่ใน Dictionary ได้ อีกทั้งศัพท์บางค�ำยังมีหลากหลายความหมายอีกด้วย ดังนั้นนอกจาก
การเตรียมตัวเข้าสอบมาอย่างดีแล้ว เราจ�ำเป็นต้องมีเทคนิคในการเดาค�ำศัพท์อย่างมีหลักการ คือ
1 การเดาความหมายจากบริ บ ทใกล้ เ คี ย ง
เป็นการเดาความหมายของค�ำศัพท์
โดยดูจากค�ำบอกใบ้ (Clue) ที่อยู่ในประโยคก่อนหน้าหรือประโยคตามหลังของค� ำศัพท์นั้น
ค�ำ บอกใบ้ (Clue) สังเกตได้ดังนี้
1.1 ค� ำ นิ ย าม หรื อ ค� ำ จ� ำ กั ด ความ ค� ำ บอกใบ้ ช นิ ด นี้ จ ะบอกความหมายของ
ค�ำศัพท์อย่างชัดเจน ท�ำให้ทราบได้ว่าประโยคหน้าและประโยคหลังมีความหมายเหมือนกัน
สังเกตจากค�ำเหล่านี้ verb to be (is/are/ was/were), to be known as, to be called,
that is, mean, refer to, can be defined as, can be thought of เป็ น ต้ น
ตัวอย่าง : He came across the tiny bronze statue in a cupboard
known as “the museum secretum”, where objects of an erotic nature
were kept.
1.2 เครื่ อ งหมายวรรคตอน สังเกตจากเครื่องหมาย comma (,) เครื่องหมาย
dash (-) และเครื่ อ งหมาย parentheses (วงเล็ บ ) เครื่ อ งหมายวรรคตอนช่ ว ยชี้ แ นะ
ความหมายหรืออธิบายเกี่ยวกับค� ำ ศัพท์เ พิ่ ม เติ ม
ตัวอย่าง : While royal traffic offences are normally dealt with
discreetly , police on this occasion publicly asked the future king for
an explanation.
1.3 ค� ำ ยกตั ว อย่า ง สังเกตจากค�ำเหล่านี้ for example, for instance, such as,
like, such as the following เป็ น ค� ำ ที่ จ ะช่ ว ยชี้ แ นะความหมายของค� ำ ศั พ ท์ ไ ด้ จ ากการ
ยกตั ว อย่ า ง
PART 2 : เทคนิ ค การเดาศั พ ท์ TOEFL
17
ตัวอย่าง : He is very touchy. For example, he usually gets angry
when his boss makes comments on his job.
1.4 ค� ำ ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั น สั ง เกตจากค� ำ เหล่ า นี้ and, or,
as…..as, resemble, like, as, in the same way, similarly, similar to เป็ น ค� ำ
เปรี ย บเที ย บความหมายที่ เ หมื อ นกั น หากผู ้ เข้ า สอบทราบความหมายของค� ำ ใดค� ำ หนึ่ ง
ก็ จ ะสามารถทราบความหมายของอี ก ค� ำ หนึ่ ง ได้
ตัวอย่าง : Emotional eaters reach for food when they are stressed
or anxious.
1.5 ค�ำที่มีความหมายตรงข้ามหรือขัดแย้งกัน สังเกตจากค�ำเหล่านี้ but, however,
nevertheless, though, even though, although, whereas, on the other hand,
on the contrary เป็นค� ำ เปรียบเทียบให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะตรงข้ า มกั น หากผู ้ เข้ า สอบทราบ
ความหมายของค� ำ หนึ่งก็จะสามารถตีค วามของอี ก ค�ำหนึ่ ง ได้
ตัวอย่าง : This is exaggeration, but perhaps not as much as one
might think.
1.6 ค�ำที่เป็นเหตุเป็นผลกัน สั ง เกตจากค�ำเหล่ า นี้
ค�ำ บอกใบ้ที่เป็นเหตุ เช่ น because, because of, since, owing to,
due to, on account of
ค�ำ บอกใบ้ที่เป็นผล เช่ น therefore, thus, so, so that, in order that,
consequently, resulting in, as a result
เป็นค�ำแสดงให้เห็นว่าข้อความทีอ่ ยูด่ า้ นหนึง่ ของค�ำบอกใบ้เป็นเหตุหรือเป็นผลกับ
ข้อความอีกด้านหนึ่ง ท�ำให้สามารถเดาความหมายของค�ำศัพท์ได้
ตัวอย่าง : A member bothered me because of his different studying habit.
18
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
1.7 ค�ำที่แสดงการกล่าวซ�้ำ สังเกตจากค�ำเหล่านี้ in other words, that is to say,
to put in another way, likewise, that is เป็นการใช้ค� ำศัพท์ วลี หรือประโยคใหม่ แต่
ความหมายเดิมเพื่ออธิบายซ�้ำให้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง : The fuselage, that is, the body, is 97 feet long.
2 เดาด้วยการวิเคราะห์ค�ำศัพท์โดยดูจาก root, prefix, suffix
การวิเคราะห์
ค�ำศัพท์จะช่วยให้เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในค�ำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะต้องรู้จักกับโครงสร้าง
ของค�ำเสียก่อน เพราะจะช่วยให้รู้ความหมายของค�ำได้ดีขึ้น
โครงสร้างของค�ำในภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีมากกว่า 1 พยางค์ ประกอบไปด้วย
1 Root (รากศัพท์) คือ ส่วนที่เป็นความหมายหลักของค�ำ ส่วนใหญ่มีที่มาจาก
ภาษาละติน (Latin roots) และภาษากรีก (Greek roots) เป็นความหมายพื้นฐานของค� ำที่
ใช้ ส� ำ หรั บ สร้ า งค� ำ อื่ น ๆ เมื่ อ เติ ม Prefix หรื อ Suffix จะท� ำ ให้ ไ ด้ ค วามหมายใหม่ โดยที่
ความหมายของรากศัพท์ยังคงเดิม เช่น
รากศั พท์
ความหมาย
ตั ว อย่ า ง
audi
bene
chron
cred
derm
geo
ped
phone
spec
tox
ได้ยิน
ดี
เวลา
ความเชื่อ
ผิวหนัง
โลก
เท้า
เสียง
มอง
ยาพิษ
audible (ที่ได้ยินได้)
benefactor (ผู้มีอุปการคุณ, ผู้ทำ�ความดี)
chronology (การลำ�ดับวัน เดือน ปี)
credible (ที่เชื่อถือได้)
hypodermic [(การฉีดยา) ใต้ผิวหนัง]
geology (ธรณีวิทยา)
pedestrian (คนเดินเท้า)
telephone (โทรศัพท์)
inspect (ตรวจตรา)
toxic (เป็นพิษ)
PART 2 : เทคนิ ค การเดาศั พ ท์ TOEFL
19
2 Prefix (อุปสรรค) คือ ส่วนที่วางอยู่หน้ารากศัพท์แล้วท�ำให้ค�ำนั้นมีความหมาย
เปลี่ ย นไป Prefix ที่มักพบในข้อสอบมี ดั ง นี้
Prefix
ความหมาย
ainunil-
ไม่
irdisnonre-
อีกครั้ง หรือทำ�ใหม่
pre-
ก่อน
post-
หลัง
ex-
ก่อนหน้า, เก่า หรืออดีต
extra-
พิเศษมากขึ้น, เหนือกว่า,
นอกเหนือ, ภายนอก
ตั ว อย่ า ง
a + moral
ไม่ มีคุณธรรม
in + convenient
ไม่ สะดวก
un + clean
ไม่ สะอาด
il + legal
ไม่ เกี่ยวกับกฎหมาย
ir + regular
ไม่ ปกติ
dis + appear
ไม่ ปรากฏ
non + political
ไม่
เกี่ยวกับการเมือง
re + broadcast
อีกครั้ง ออกอากาศ
pre + historic
ก่อน ประวัติศาสตร์
post + production
หลัง
การผลิต
ex + president
อดีต ประธานาธิบดี
extra + territorial
นอกเหนือ อาณาเขต/
ภาคพื้นดิน
= amoral
ไม่มีคุณธรรม
= inconvenient
ไม่สะดวก
= unclean
ไม่สะอาด
= illegal
ผิดกฎหมาย
= irregular
ไม่ปกติ
= disappear
ไม่ปรากฏ
= nonpolitical
ไม่เกี่ยวกับการเมือง
= rebroadcast
ออกอากาศซ ำ้�
= prehistoric
ก่อนประวัติศาสตร์
= postproduction
ขั้นตอนหลังการผลิต
= expresident
อดีตประธานาธิบดี
= extraterritorial
นอกเหนืออาณาเขต,
นอกโลก
20
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
Prefix
misintersuboverbimono-
ความหมาย
ตั ว อย่ า ง
mis + behave
ผิด ประพฤติ
= misbehave
ผิด, ไม่ถูกต้อง
ประพฤติผิด,
ประพฤติไม่เหมาะสม
inter + active
= interactive
ระหว่าง, มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ระหว่าง กระตือรือร้น
ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน
sub + marine
= submarine
ข้างล่าง, ใต้, ย่อย
ใต้ เกี่ยวกับทะเล
เรือดำ�น้ำ�
over
+ do
= overdo
มากเกินไป
มากเกินไป ทำ�
ทำ�มากเกินไป
bi + polar
= bipolar
สอง
สอง ขั้ว, ขั้วโลก
สองขั้ว
mono + culture
= monoculture
หนึ่ง, เดี่ยว
เดี่ยว เพาะปลูก
การเพาะปลูกเชิงเดี่ยว
3 Suffix (ปัจจัย) คือ ส่วนที่วางอยู่หลังรากศัพท์แล้วท�ำให้หน้าที่ของค�ำนั้นเปลี่ยนไป
แต่ยังคงความหมายเดิมของศัพท์ค�ำนั้น มีหลักสังเกตดังนี้
3.1 Suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนหน้าที่ของค�ำเป็นค�ำนาม ได้แก่
Suffix
ตั ว อย่ า ง
-ness
weak + ness
= weakness (ความอ่อนแอ)
-al
dismiss + al
= dismissal (การไล่ออก)
-ance
import + ance
= importance (ความสำ�คัญ)
-ence
depend + ence
= dependence (การพึ่งพาอาศัย)
-cy
bankrupt + cy
= bankruptycy (การล้มละลาย)
-ism
buddh + ism
= buddhism (พุทธศาสนา)
-dom
free + dom
= freedom (ความอิสระ, เสรีภาพ)
PART 2 : เทคนิ ค การเดาศั พ ท์ TOEFL
Suffix
21
ตั ว อย่ า ง
-sion
decide + sion
= decision (การตัดสินใจ)
-tion
opera + tion
= operation (การทํางาน, การผาตัด)
-ation
explore + ation
= exploration (การสำ�รวจ)
-ition
add + ition
= addition (การบวก, การเพิ่ม)
-ment
amaze + ment
= amazement (ความพิศวงงงงวย)
-ship
leader + ship
= leadership (ความเป็นผู้นำ�)
-hood
priest + hood
= priesthood (สมณเพศ)
3.2 Suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนหน้าที่ค� ำเป็นค�ำนาม และเปลี่ยนความหมายให้
เป็นคนหรือผู้กระท�ำ ได้แก่
Suffix
ตั ว อย่ า ง
-er
observe + er
= observer (ผู้สังเกต)
-ist
industrial + ist
= industrialist (นักอุตสาหกรรม)
-or
edit + or
= editor (ผู้แก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการ)
-ee
employ + ee
= employee (ลูกจ้าง, พนักงาน)
22
ศั พ ท์ เ ตรี ย มสอบ TOEFL
3.3. Suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนหน้าที่ค�ำเป็นค�ำกริยา ได้แก่
Suffix
ตั ว อย่ า ง
-en
soft + en
= soften (ท�ำให้อ่อนนุ่ม)
-ize
harmony + ize
= harmonize (ท�ำให้ประสานกลมกลืน)
-fy
quality + fy
= qualify (ท�ำให้มีคุณสมบัติเหมาะสม)
-ify
simple + ify
= simplify (ท�ำให้ง่าย)
3.4. Suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนหน้าที่ของค�ำเป็นค�ำคุณศัพท์ ได้แก่
Suffix
ตั ว อย่ า ง
-ful
care + ful
= careful (เต็มไปด้วยความระมัดระวัง)
-ive
communicate + ive = communicative (เกี่ยวกับการสื่อสาร)
-able
fashion + able
= fashionable (มีลักษณะทันสมัย)
-ible
sense + ible
= sensible (มีเหตุผล)
-ish
child + ish
= childish (เหมือนเด็ก, ราวกับเด็ก)
-less
harm + less
= harmless (ปราศจากอันตราย)
-ous
danger + ous
= dangerous (อันตราย)
-ious
victory + ious
= victorious (มีชัยชนะ)
-al
commerce + al
= commercial (เกี่ยวกับการค้า)
PART 2 : เทคนิ ค การเดาศั พ ท์ TOEFL
23
3.5. Suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนหน้าที่ของค�ำเป็นค�ำกริยาวิเศษณ์ ได้แก่
Suffix
ตั ว อย่ า ง
-ly
slow + ly
= slowly (อย่างช้า)
-ward(s)
for + wards
= forwards (ข้างหน้า)
3 การเดาโดยน� ำ ค� ำ ตอบจากตั ว เลื อ กทั้ ง 4 ข้ อ มาแทนค� ำ ศั พ ท์ ที่ ก� ำ หนดไว้
ในประโยค แล้วเลือกข้อที่มีความหมายเข้ากับข้อความในประโยค อ่านแล้วไหลลื่น ไม่
ติ ด ขั ด มากที่ สุ ด
ยา่
ง
ตวั
อ
Download