Uploaded by Accie Sloth

EsP 5-Q4-Module 1

advertisement
Edukasyon sa
Pagpapakatao
5
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikalimang Baitang
Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Nailalahad ang mga gawaing nagpapakita ng
pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa.
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon
ng karapatang-sipi ang sinuman sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas.
Gayunpaman, kailangan na may pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na
naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng
nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o
brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa
modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang malikom
ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin
ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit
maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na mayakda.
Walang anumang bahagi ng nilalaman nito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
anumang paraan nang walang pahintulot sa kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Dibisyon ng Lungsod ng Pasig.
Komite sa Pagsulat ng Modyul
Manunulat:
Editor:
Tagasuri:
Tagaguhit:
Tagalapat:
Tagapamahala:
Mereniza R. Landoy
Nida C. Francisco
Perlita M. Ignacio, RGC, PhD., Josephine Z. Macawile
Edison P. Clet
Ma. Evalou Concepcion A. Agustin
OIC-Schools Division Superintendent
Carolina T. Rivera CESE
OIC-Assistant Schools Division Superintendent
Victor M. Javeña EdD
Chief, School Governance and Operations Division
Manuel A. Laguerta EdD
OIC-Chief, Curriculum Implementation Division
Education Program Supervisors
Librada L. Agon EdD (EPP/TLE/TVL/TVE)
Liza A. Alvarez (Science/STEM/SSP)
Bernard R. Balitao (AP/HUMSS)
Joselito E. Calios (English/SPFL/GAS)
Norlyn D. Conde EdD (MAPEH/SPA/SPS/HOPE/A&D/Sports)
Wilma Q. Del Rosario (LRMS/ADM)
Ma. Teresita E. Herrera EdD (Filipino/GAS/Piling Larang)
Perlita M. Ignacio RGC, PhD (EsP)
Dulce O. Santos PhD (Kindergarten/MTB-MLE)
Teresita P. Tagulao EdD (Mathematics/ABM)
Inilimbag sa Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon – Pambansang Punong Rehiyon
Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig
Edukasyon sa
Pagpapakatao
5
Ikaapat na Markahan
Modyul para sa Sariling Pagkatuto 1
Pagsasaalang-alang sa Kapwa
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Modyul para sa araling
Pagsasaalang- alang sa Kapwa !
ng
Ang modyul na ito ay pinagtulungang idinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig na
pinamumunuan ng Nanunuparang Pinuno-Tanggapan ng Pansangay na
Tagapamanihala, Ma. Evalou Concepcion A. Agustin, sa pakikipag-ugnayan sa Lokal
na Pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ng butihing Punong Lungsod, Kgg. Victor
Ma. Regis N. Sotto, upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Inaasahan na sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay
makauugnay sa pamamatnubay at malayang pagkatuto ng mga gawain ayon sa
kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral
na makamit ang mga kasanayang pang-ika-21 siglo lalong-lalo na ang 5 Cs
(Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking and Character) habang
isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan.
Bilang karagdagan sa pangunahing teksto, makikita ang pinakakatawan ng
modyul sa loob kahong ito:
Mga Tala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala at
estratehiyang magagamit sa paggabay sa
mag-aaral.
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang
mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan
at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang
sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at
gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
Para sa mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul ukol sa
Pagsasaalang-alang sa Kapwa !
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
MGA INAASAHAN
Sa bahaging ito malalaman mo ang mga dapat mong
matutuhan pagkatapos mong makumpleto ang modyul.
PAUNANG PAGSUBOK
Dito masusukat ang dati mo nang kaalaman at mga dapat mo
pang malaman sa paksa.
BALIK-ARAL
Dito masusukat ang iyong natutuhan at naunawaan sa mga
naunang paksa.
ARALIN
Tatalakayin sa bahaging ito ang aralin batay sa kasanayang
pampagkatuto.
MGA PAGSASANAY
Sa bahaging ito, pagbibigay ng guro ng iba’t ibang pagsasanay
na dapat sagutin ng mga mag-aaral.
PAGLALAHAT
Sa bahaging ito ibinuod ang mahahalagang konsepto na dapat
bigyang-halaga.
PAGPAPAHALAGA
Sa bahaging ito ay titiyakin kung ang mga kasanayang
pampagkatuto ay naiuugnay at nailalapat sa inyong mga
pagpapahalaga.
PANAPOS NA PAGSUSULIT
Dito masusukat ang mga natutuhan ng mga mag-aaral.
INAASAHAN
Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang mailalahad
ang mga gawaing nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng
kapwa.
PAUNANG PAGSUBOK
Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba ay dapat ginagawa
____________________
A. kung nais mo lang.
B. kung may kapalit.
C. sa abot ng makakaya.
D. kung may nakakikita.
2. Alin sa sumusunod ang nagpapahayag ng pagsasaalang-alang sa kapwa?
A. Ayaw makipaglaro ni Dina kay Isha dahil sa ito’y mahirap.
B. Si Jessa lamang ang tinulungan ni Alma dahil sa kaibigan nya ito.
C. Ipinagmamalaki ni Yen ang bagong biling cellphone ng kanyang ina.
D. Si Mark ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa mabilisang
paggaling ng kanyang amang may sakit.
3. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay __________________________________
A. nakapagtataas sa sarili.
B. laging humihingi ng kapalit
C. nagbibigay kasiyahan sa puso.
D. nakapagdudulot ng pagiging sikat.
4. Ang sumusunod ay naglalahad ng pagsasaalang-alang sa kapwa
maliban sa isa, alin ito?
A. Pagbibilang ng mga naitulong sa kapwa.
B. Pagdarasal para sa kapakanan ng bawat isa.
C. Pag-iisip ng ikabubuti ng kapakanan ng bawat isa.
D. Pagpapaabot ng kayang tulong sa mga nangangailangan.
5. Kung ikaw ay nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa kapanan ng iyong
kapwa, ikaw ay ___________________
A. giginhawa ang buhay.
B. kawiwilihan ng lahat.
C. gagantihan ng iyong kapwa.
D. gagantimpalaan ng iyong natulungan.
BALIK-ARAL
Lagyan ng ( / ) kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng gawaing
nakatutulong sa bansa at ( X ) naman kung hindi.
_______ 1. Pakikiisa sa kampanya ng DOH na pagsunod sa social distancing.
_______ 2. Pagkakalat ng fake news sa pamamagitan ng facebook
messenger.
_______ 3. Pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan ukol sa covid-19
_______ 4. Pagpopost ng mga nagawang tulong sa facebook.
_______ 5. Nakikilahok sa mga programa ng pamahalaan.
ARALIN
Nakakita ka na ba ng isang pamilyang nakatira sa tabi ng lansangan?
Ano ang iyong naramdaman nang makita mo sila?
Basahin at unawaing mabuti ang tula.
Pag-ibig sa Kapwa
Ni: Carolina Villena
Ika’y tumunghay at igala ang paningin
Munti mong daigdig sikaping palawakin,
Sa wari hindi mo nadarama man din.
Paghihirap ng kapwa sa paligid natin.
May ibang may tahanan ngang naturingan
Ngunit tinig ay bahaw na sa labis na kagutuman,
Ama’t ina’y walang tiyak na pagkukunan
Puso’y nawawasak tuwing bunso’y pinagmamasdan.
Ni minsan ba’y naranasan mo nang mabasa
Maginaw, mamaluktot sa maliit na dampa
O kaya’y maanod habang himbing sa pagtulog
At biglang magising sa labis na pangangatog?
Bagaman sa dugo’y walang relasyon
sila nama’y kapatid kay Jesus na Panginoon.
Huwag sanang pumikit, mata mo ituon
Maging bukas-palad sa biktima ng pagkakataon.
Isa kang bayani, o nilalang na matulungin,
Ibayong pagpapala ang iyong tatanggapin,
Trumpeta ng kagalakan sa iyo’y tutugtugin
Diyos na lumikha ikaw ay pupurihin.
Sagutin ang sumusunod na tanong.
1. Ano ang kalagayan sa buhay ng pamilyang naging tampok sa tula?
________________________________________________________________________
2. Ano ang nais ipahiwatig sa iyo ng tula?
________________________________________________________________________
3. Nakaranas ka na bang tumulong sa iyong kapwa?
________________________________________________________________________
3. Ano sa palagay mo ang maaari mong maiambag para sa kapakanan ng
tulad nilang may pinagdadaanan sa buhay?
________________________________________________________________________
4. Naniniwala ka bang ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din
ng pagmamahal sa ating Panginoon?
________________________________________________________________________
Bakit mahalaga ang pagsasaalang-alang natin sa ating kapwa, iyong
alamin.
Tunghayan ang graphic organizer upang lubusang mong maunawaan ang
kahalagahan ng ating kapwa.
Pagsasaalang-alang/
Pagmamalasakit sa Kapwa
Ang pagpapakita ng malasakit, pagbibigay ng respeto at paggalang sa
kapwa ay tanda ng pagmamahal sa ating kapwa.
Isa ito sa mahalagang utos ng Diyos na “ Ibigin natin ang ating kapwa
gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili” kung saan itinuturo sa atin na
mahalin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating
sarili.
Ilan sa mga paran ng pagpapakita ng pagsasaalang-alang/malasakit
sa ating kapwa:
1. pagtulong sa nakatatanda at may kapansanan,
2. pagbibigay tulong sa mga biktima ng iba’t-ibang kalamidad,
3. paggalang sa karapatan nila bilang tao at
4. pagdamay/ pagbibigay payo sa kanilang pinagdadaanan.
MGA PAGSASANAY
Pagsasanay 1
Panuto: Tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng pahayag sa
pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa kolum.
Tama Mali
1. Tutulong ako sa aking kapwa na walang
alinlangan.
2. Mas uunahin kong tulungan ang aking kaibigan
kaysa sa iba.
3. Lagi kong iisipin ang kapakanan ng aking kapwa
sa isip, salita at sa gawa.
4. Ipagmamalaki ko ang mga nagawa kong tulong sa
iba.
5. Magdidisisyon ako para sa ikabubuti ng lahat.
Pagsasanay 2
Panuto: Piliin sa loob ng
pangungusap.
ang angkop na salitang bubuo sa diwa ng
pagtulong
nagmamahal
Diyos
nakagagaan
Pinagpapala
Pi
1. Ang _________________ sa kapwa ay mabuting gawain.
2. _____________________ ng Panginoon ang laging tumutulong sa kapwa.
3. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay ______________________ ng pakiramdam.
4. Maraming ______________________ sa taong may malasakit sa kapwa.
5. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay tanda ng pagmamahal sa ____________.
Pagsasanay 3
Panuto: Ayusin ang pinagbali-baliktad na mga letra ng salita upang mabuo
ang katangiang ipinakita sa mga sitwasyon.
________________ 1. yamdapag - Matiyagang pinakinggan ni Anna ang
problemang pinagdadaanan ng kanyang
kaibigan.
________________ 2. halmamapag - Maraming batang lansangan ang
inaaruga at kinakalinga ng DSWD.
________________ 3. mamalapagsakit - Naging trending sa social media ang
pangkat ng mga riders dahil sa pag-aayos
ng bahay ng isang matanda sa Samar.
_________________4. longpagtu - Inalalayan ni Ben ang matandang
papatawid ng kalsada.
_________________5. langgapag - Pinakinggang mabuti ng pinuno ang mga
suhestiyon ng kanyang kasapi bago bumuo
ng desisyon.
PAGLALAHAT
Ano ang mga dapat mong tandaan upang maipakita ang pag-sasaalang-alang
mo sa iyong kapwa?
Maipapakita ko ang aking pagsasaalang-alang sa aking kapwa sa
pamamagitan ng
PAGPAPAHALAGA
Sukatin mo ang iyong sarili kung gaano mo naisasaalang-alang ang iyong
kapwa. Lagyan ng tsek kung gaano mo kadalas ginagawa ito.
Palagi
Paminsan- Hindi
minsan
1. Nagbibigay ako ng tulong nang bukal sa
aking kalooban.
2. Nagdidesisyon ako na makabubuti sa lahat.
3. Pinakikinggan ko ang suhestiyon ng aking
mga kapwa.
4. Minamahal ko ang aking kapwa tulad ng
pagmamahal ko sa Diyos.
5. Di man ako makatulong sa materyal na
bagay ay tumutulong ako sa pamamagitan
ng pagdarasal para sa kaligtasan ng aking
kapwa.
PANAPOS NA PAGSUSULIT
Panuto: Piliin sa loob ng panaklong tamang sagot.
1. Ang pagtulong sa kapwa ay kailangang ( may hinihinging kapalit, bukal sa
kalooban ).
2. Ang pakikipagkapwa ay dapat ipakita sa ( kaibigan, lahat ).
3. Ang pagsasaalang-alang sa kapwa ay nagdudulot ng lubos na ( kasikatan,
kasiyahan ) ng sarili.
4. ( Isaisip, Balewalain ) na ang pagdamay sa kapwa ay lubos na
ikinalulugod ng Diyos.
5. Maraming tao ang ( magmamahal, magagalit ) sa iyo kung ikaw ay walang
sawang tumutulong sa iba.
https://images.app.goo.gl/ZpDFjGqa1v8NQrkx6
https://images.app.goo.gl/gxaJf3Vb7gw31Au96
Online o Eletronikong Pinagmulan
Ylarde, Zenaida and Peralta Gloria A Ed. D. “Ugaling Pilipino sa
Makabagong Panahon Batayang
Aklat” 166-167
Aklat na Pinagmulan
Sanggunian
Panapos na
Pagsusulit
1. bukal sa kalooban
2. lahat
Pagsasanay 3
1. pagdamay
2. pagmamahal
3. pagmamalasakit
3. kasiyahan
4. Isaisip
4. pagtulong
5. paggalang
Pagsasanay 2
1. pagtulong
2. Pinagpapala
3. nakagagaan
4. nagmamahal
5. Diyos
5. magmamahal
Pagsasanay 1
Aytem Tama Mali
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
Balik-aral
1. /
Paunang Pagsubok
1. C
2. X
2. D
3. /
3. C
4. X
4. A
5. /
5. B
SUSI SA PAGWAWASTO
Download