Uploaded by x y z a bờ cờ

MẪU-ĐỀ-XUẤT-DỰ-ÁN

advertisement
Trang 1:
Tên dự án
Tên nhóm
Tên giảng viên
Mục lục
Thư ngỏ
1. Thực trạng/Vấn đề abcxyz
Nêu vấn đề một cách cụ thể
Từ khái quát đến chi tiết
2. Nguồn lực
2.1 Nhân sự
Thế mạnh/đặc trưng của thành viên phục vụ cho việc thực hiện dự án
2.2 Kĩ thuật
2.3 Thông tin
…
3. Đề xuất dự án/giải pháp
3.1 Mục đích
Nêu giá trị/thông điệp muốn hướng đến
3.2 Mục tiêu
Chỉ tiêu đề ra để đo lường và đánh giá hiệu quả
3.3 Đề xuất giải pháp
Mô tả chi tiết về giải pháp/sản phẩm của dự án
3.4 Giá trị của dự án
Tương ứng với các vấn đề đã nêu, mục đích hướng đến
4. Kế hoạch triển khai
4.1 Các giai đoạn thực hiện (Timeline theo tuần, phân công vai trò)
4.2 Phương án gây quỹ (nếu có)
4.3 Kế hoạch truyền thông
4.3.1 Mục đích truyền thông
4.3.2 Phương tiện và thời gian
5. Đánh giá đề xuất
Tính khả thi (Rủi ro)
Quy mô dự án
Tính quan trọng thiết thực
Download