Uploaded by Piotrek Płotka

KLP 1

advertisement
KLP 1
Tags
Date
ANATOMIA PRAWIDŁOWA
KLP
@20/02/2023
Checkbox
Dostępne w badaniu punkty kostne
KLP 1
1
żebro pierwsze - niewyczuwalne
żebro drugie - wyczuwalny przyczep przy kącie mostka
pozostałe żebra prawdziwe wyczuwalne do kąta żeber praktycznie
Bardzo łatwo dostępna jest badaniu przednia powierzchnia mostka. U góry
rękojeści mostka (manubrium sterni) wyczuwa się wcięcie szyjne (incisura
iugularis). Bocznie od niego leży wcięcie obojczykowe (incisura clavicularis)
wyczuwalne jako szczelina stawu mostkowo-obojczykowego (articulatio
sternoclavicularis). U mężczyzn górny brzeg mostka leży na poziomie trzonu
Th2, a u kobiet na poziomie trzonu Th3. Rękojeść łączy się z trzonem
mostka (corpus sterni) pod osobniczo zmiennym, czasem ruchomym
oddechowo kątem mostka (angulus sterni). Na jego wysokości leży drugie
wcięcie żebrowe (incisura costalis). Niżej leżą wcięcia dla kolejnych żeber
prawdziwych. U dołu trzon łączy się z wyrostkiem mieczykowatym
(processus xiphoideus).
Linie klatki piersiowej
1. linia pośrodkowa przednia (mediana anterior) — przez sam środek
2. linia mostkowa (sternalis) — wzdłuż brzegu bocznego trzonu mostka
3. linia przymostkowa (parasternalis) — w połowie odległości między linią
mostkową a śródobojczykową
4. linia śródobojczykowa (sutkowa) (medioclavicularis seu mamillaris) —
biegnie przez połowę obojczyka (brodawkę sutkową)
KLP 1
2
5. linia pachowa przednia (axillaris anterior) — biegnie przez najwyższy punkt
doły pachowego
6. linia pachowa środkowa (axillaris media) — biegnie przez fałd pachowy
przedni
7. linia pachowa tylna (axillaris posterior) — biegnie przez fałd pachowy tylny
KLP 1
3
8. linia łopatkowa (scapularis) — biegnie przez dolny kąt łopatki
9. linia przykręgowa (paravertebralis) — biegnie wzdłuż wyrostków
poprzecznych kręgów piersiowych
10. linia pośrodkowa tylna (mediana posterior) — środek pleców
KLP 1
4
Sutek
największy gruczoł skórny
gruczoł apokrynowy
składa się z tkanki gruczołowej — ciała sutka (corpus mammae) i
otaczającego je ciała tłuszczowego (corpus adiposum mammae)
poniżej środka sutków wystaje brodawka sutkowa (papilla mammae),
dokoła której leży otoczka brodawki sutkowej (areola mammae)
między sutkami znajduje się zmiennej szerokości podłużna szczelina —
zatoka sutkowa (sinus mammarum)
gruczoł sutkowy składa się z 15-20 płatów (lobi glandulae mammariae)
torebka z tkanki łącznej wnika w głąb płatów dzieląc je na płaciki (lobuli…)
z każdego płata wychodzi przewód mleczny (ductus lactiferus), który
przed swoim ujściem na brodawce sutkowej rozszerza się w zatokę mleczną
(sinus lactiferus)
KLP 1
5
czasem istnieje dodatkowy płat gruczołu leżący w dole pachowym kliniczne
nazywany ogonem Spenc’a
unaczynienie tętnicze
1. gałęzie sutkowe boczne od t. piersiowej bocznej (rami mammarii
laterales)
2. gałęzie sutkowe wewnętrzne od t. piersiowej wewnętrznej
3. gałęzie sutkowe od gałęzi bocznych tętnic międzyżebrowych III-VII
4. gałęzie piersiowe t. piersiowo-barkowej (zaopatrują głownie ogon
Spence’a)
odpływ krwi żylnej
1. splot żylny otoczki brodawkowej (plexus venosus areolaris)
2. naczynia głębokie + żyła piersiowo-nadbrzuszna (thoracoepigastric
vein)
odpływ krwi głęboki jest analogiczny do unaczynienia tętniczego
odpływ chłonki
naczynia chłonne ze środkowych części gruczołu wytwarzają podskórny
splot chłonny otoczki brodawki sutkowej (plexus lymphaticus
subareolaris)
1. z bocznej części gruczołu do
a. węzłów chłonnych pachowych piersiowych (pachowych
przyśrodkowych)
b. węzłów chłonnych międzyżebrowych tylnych
2. z dolnej części sutka poprzez węzły chłonne piersiowo-nabrzuszne do
węzłów chłonnych pachowych centralnych
3. z przyśrodkowej części gruczołu do węzłów chłonnych
międzyżebrowych przednich (mostkowych)
4. z górnej części gruczołu poprzez węzły chłonne międzypiersiowe do
węzłów chłonnych pachowych centralnych lub bezpośednio do
pachowych szczytowych (podobojczykowych)
KLP 1
6
unerwienie
1. zaopatrzenie czuciowe — gałęzie skórne nerwów międzyżebrowych +
nerwów nadobojczykowych ze splotu szyjnego
2. zaopatrzenie wydzielnicze — włókna pozazwojowe oplatające
naczynia tętnicze (międzyżebrowe) dochodzące do sutka
Powierzchowe mięśnie klatki piersiowej
mięsień piersiowy większy (m. pectoralis major)
rozpoczyna się 3 częściami:
1. część obojczykowa (pars clavicularis) — rozpoczyna się na
przyśrodkowej połowie obojczyka
a. włókna przebiegają równolegle ku dołowi i w bok do części
przedniej ścięgna końcowego
b. na całym przebiegu jest wyraźnie oddzielona od części
mostkowo-żebrowej przez sulcus intrapectoralis
2. część mostkowo-żebrowa (pars sternocostalis) — rozpoczyna się
na powierzchni przedniej mostka i chrząstkach żebrowych
prawdziwych z wyjątkiem I i VII żebra
3. część brzuszna (pars abdominalis) — odchodzi od blaszki
przedniej pochewki m. prostego brzucha
mięsień kończy się ścięgnem, mającym 5-7cm szerokości, na grzebieniu
guzka większego kości ramiennej
czynność:
skurcz wszystkich mięśni pociąga łopatkę do przodu, przyciąga ramię
przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię oraz obrac ja
do wewnątrz
trójkąt naramienno-piersiowy
między m. piersiowym większym a m. naramiennym znajduje się
bruzda naramienno-piersiowa (sulcus deltoideopectoralis) w
której biegnie żyła odpromieniowa (vena cephalica)
KLP 1
7
do góry bruzda rozszerza się w trójkąt naramienno piersiowy którego
podstawą jest obojczyk
w miejcu tym skóra wpuklasię nieco pod wpływem ciśnienia atm.
wytwarzając doł podobojczykowy (fossa infraclavicularis)
jest on miejscem orientacyjnym do wyszukiwania tętnicy
podobojczykowej
unerwienie — n. piersiowy przyśrodkowy i boczny
unaczynienie — gałęzie piersiowe t. piersiowo-barkowej; t. piersiowa
boczna od t. pachowej; gałązki tt. międzyżebrowych
KLP 1
8
m. piersiowy mniejszy (m. pectoralis minor)
przykryty piersiowym większym
rozpoczyna się trzema lub czterema wiązkami na powierzchni
zewnętrznej końców przednich drugiego lub trzeciego do piątego żebra
kostnego
włókna kończą się krótkim i silnym ścięgnem na wyrostku kruczym łopatki
czynność
obniża obręcz kończyny górnej oraz pociąga ją przyśrodkowo
przy ustalonym mięśniu stawie ramiennym działa jako mięsień wdechowy
unerwienie
nerwy piersiowe przednie
m. zębaty przedni (m. serratus ant.)
posiada 10 zębów przyczepiających się do dziewięciu górnych żeber i do
przegu przyśrodkowego łopatki
KLP 1
9
składa się z 3 części:
1. górna przyczepia się do żeber I i II
2. środkowa przyczepia się do żeber II i III
3. dolna do żeber IV i IX
czynność
przesuwa obręcz do przodu i w doł
odwodzi ramię od poziomu
przyciska łopatkę do klatki piersiowej
pomocniczy mięsień oddechowy
unerwienie
nerw piersiowy długi (n. thoracicus longus)
m. podobojczykowy (m. subclavius)
przyczepia się do powierzchni górnej I żebra
koniec na powierzchni dolnej końca barkowego obojczyka
czynność:
obniża obojczyk
poszerza światło żyły podobojczykowej
unerwienie:
nerw podobojczykowy (n. subclavius)
Powierzchowne mięśnie grzbietu
KLP 1
10
KLP 1
11
m. czworoboczny (m. trapezius)
rozpoczyna się włóknami ścięgnistymi
1. na przyśrodkowej części kresy karkowej górnej i guzowatości
potylicznej zewnętrznej
2. na więzadle karkowym
3. na wyrostkach kolczystych siódmego kręgu szyjnego i wszystkich
kręgów piersiowych oraz odpowiednich częściach więzadła
nadkolcowego
włókna górne biegną skośnie w dół i ku bokowi i przyczepiają się do
końca barkowego obojczyka
środkowa część kieruje się poprzecznie i przyczepia do wyrostka
barkowego i do grzebienia łopatki
KLP 1
12
włókna dolne biegną skośnie ku górze i w kierunku bocznym przechodzą
nad trójkątnym początkiem grzebienia łopatki i kończą się płaskim
trójkątnym ścięgnem na części przyśrodkowej brzegu górnego grzebienia;
ścięgno to zaznacza się przez skórę
czynność
pars descendens dźwiga staw ramienny ku górze; przy ustalonym
stawie ramiennym zgina głowę ku tyłowi
pars transversa zbliża łopatkę do kręgosłupa
pars ascendens opuszcza staw ramienny lub unosi tułów ku górze
unerwienie
gałąź zewnętrzna n. XI + gałązki splotu C2-4
m. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi)
rozpoczyna się
1. na wyrostkach kolczystych sześciu dolnych kręgów piersiowych,
5 kręgów lędźwiowych i na grzebieniu krzyżowym pośrodkowym
(pars vertebralis m. latissimus dorsi) do których przyczepia się
płaskim szerokim ścięgnem stanowiącym blaszkę tylną albo
powierzchowną powięzi piersiowo-lędźwiowej (fascia
thoracolumbalis)
2. na tylnej trzeciej części wargi zewnętrznej grzebienia
biodrowego (pars iliaca m. latissimi dorsi)
3. przybiera trzy lub cztery pasma włókien odchodzące od
powierzchni zewnętrznej dziewiątego lub dziesiątego,
jedenastego i dwunastego żebra (pars costalis m. latissimi dorsi)
4. na dolnym kącie łopatki (pars scapularis m. latissimi dorsi) przy
przyczepie mięśnia obłego większego
włókna owijają się wokół mięśnia obłego większego przesuwając się z
pow. tylnej na przednia i przechodzą w ścięgno które przyczepia się do
guzka mniejszego kości ramiennej do przodu od m. obłego większego
czynność
przy ustalonym kręgosłupie opuszcza podniesione ramię, przywodzi
je do tyłu i obraca do wewnątrz
KLP 1
13
brzeg boczny staje się twardy podczas kaszlu — wydechu
naciaskając bocznie na żebra —— miesień kaszlu
unerwienie
n. piersiowo-grzbietowy
trójkąt lędźwiowy (trigonum lumbare)
między brzegiem tylnym m. skośnego zewnętrznego brzucha,
brzegiem przednim m. najszerszego grzbietu i grzebieniem biodrowym
znajduje się trójkątna przestrzeń której dno jest utworzone przez m.
skośny wewnętrzny brzucha
m. równoległoboczny (m. rhomboideus)
początek przyczepia się cienką blaszką do dolnego odcinka więzadła
karkowego i do wyrostków kolczystych ostatnich dwóch kręgów szyjnych
oraz do więzadła nadkolcowego i wyrostków kolczystych 4 górnych
kręgów piersiowych
przyczepia się do brzegu przyśrodkowego łopatki
część górna do kości a dolna do łuku ścięgnistego
w większości przypadków między pęczkami szyjnymi i grzbietowymi m.
równoległobocznego znajduje się nieznaczna szczelinowata przestrzeń i
dzieli mięsień na dwie części:
1. m. rhomboideus minor
2. m. rhomboideus major
KLP 1
14
czynność
pociąga łopatkę w kierunku przyśrodkowym
antagonista mięśnia zębatego przedniego i czworobocznego
przyciska łopatkę do klatki piersiowej
unerwienie
n. grzbietowy łopatki
m. dźwigacz łopatki (m. levator scapulae)
rozpoczyna się czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków
poprzecznych pierwszego do czwartego kręgu szyjnego
wiązki biegną równolegle do dołu i przyczepiają się na górnym odcinku
brzegu przyśrodkowego łopatki począwszy od kąta górnego aż do trójkąta
grzebienia (trigonum spinae)
czynność
podciąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo
unerwienie
n. grzbietowy łopatki
KLP 1
15
gałązki splotu szyjnego
m. półkolcowy (m. semispinalis)
m. półkolcowy klatki piersiowej i szyi (m. semispinalis
thoracis et cervicis)
rozpoczyna się na wyrostkach poprzecznych wszystkich kręgów
piersiowych i kończy na wyrostkach kolczystych C2 do Th6
m. półkolcowy głowy (m. semispinalis capitis
rozpoczya się na wyrostkach poprzecznych i stawowych C4 do C7
oraz na wyrostkach poprzecznych Th1 do Th6
kończy się na łusce kości potylicznej między kresą karkową górną a
dolną
czynność:
zgina kręgosłup w odcinku szyjnym i piersiowym bocznie i obraca w
stronę przeciwną
obraca twarz w stronę przeciwległą
razem - prostuje kręgosłup
unerwienie
odgałęzienia przyśrodkowe od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów
rdzeniowych
mm. zębate tylne: górny i dolny (mm. serrati
posteriores: superior et inferior)
górny przyczepia się do dolnej części więzadła karkowego oraz
wyrostków kolczystych C6 do Th2 i dochodzi do brzegów górnych i
powierzchni zewnętrznych żeber II-V
dolny rozpoczyna się od blaszki tylnej powięzi piersiowo-lędźwiowej na
wysokości od Th10 do L2 i dochodzi do brzegów dolnych żeber IX-XII
czynność
tylny górny jest pomocniczym mięśniem wdechowym
KLP 1
16
tylny dolny jest pomociczym mięśniem wydechowym
unerwienie
nerwy międzyżebrowe: I-IV i IX-XI
Głębokie albo właściwe mieśnie klatki
piersiowej
mm. międzyżebrowe (mm. intercostales)
mm. międzyżebrowe zewnętrzne (mm. intercostales
externi)
położone począwszy od guzków żeber aż do bocznych końców
chrząstek żebrowych
z tyłu łączą się z dźwigaczami żeber
z przodu w pobliżu przednich końców przechodzą w ścięgniste,
pasma łącznotkankowe — błony międzyżebrowe zewnętrzne
(membranae intercostales externae)
rozpoczynają się na dolnym brzegu wyżej leżącego żebra, na
zewnątrz od bruzdy żebra
kończą się na brzegu górnym niżej leżącego brzegu
KLP 1
17
mm. międzyżebrowe wewnętrzne (mm. intercostales
interni)
położone w przestrzeniach międzyżebrowych począwszy od okolicy
kątów żeber aż do mostka
składa się z dwóch warstw
1. mm. międzyżebrowe pośrednie (intermedii) przylegające ściśle
do zewnętrznych
2. mm. międzyżebrowe najgłębsze (intimi) kończy się na granicy
chrzęstno-kostnej żebra
w przedłużeniu mm. międzyżebrowych pośrednich ku tyłowi aż do
kręgosłupa znajdują się cienkie łącznotkankowe pasma włóknise —
błony międzyżebrowe wewnętrzne (membranae intercostales
internae)
mm. podżebrowe (mm. subcostales)
zmienne, cienkie mięśnie
rozpoczynają się na powierzchni wewnętrznej dolnych żeber w okolicy
kątów żeber
włókna kończą się na brzegu górnych następnego żebra (ale mijają
jedno lub dwa więc tak skaczą)
niewielkie znaczenie czynnościowe (mm. szczątkowe)
czynność
wielka siła
zewnętrzne unoszą żebra — mieśnie wdechowe
wewnętrzne opuszczają żebra (troche scam ale csii) — wydechowe
unerwienie
n. międzyżebrowe I-XI
m. poprzeczny klatki piersiowej (m. transversus
thoracis)
KLP 1
18
rozpoczyna sę na powierzchni tylnej wyrostka mieczykowatego i częsci
dolnej trzonu mostka
kończy się 5 zębami na granicy chrzęstno kostnej szóstego do drugiego
żebra
górne pasma mijają przeważnie dwa miedzyżebrza
czynność
część dolna i poprzeczna zmniejsza kąt przyczepu chrząstki żebrowej
do mostka, działa wydechowo
unerwienie
nn. międzyżebrowe II-VI
Powięzie klatki piersiowej
Powięź piersiowa (fascia pectoralis)
blaszka powierzchowna powleka przednią powierzchnię m. piersiowego
większego
blaszka głęboka pow. tylną m. pectoralis major
blaszka powierzchowna przyczepia się do przedniego brzegu obojczyka i
łączy z blaszką powierzchowną powięzi szyi
ku bokowi przechodzi w powięź m. naramiennego pokrywając bruzdę
naramienno-piersiową
z dolnego brzegu m. piersiowego większegołącząc się z blaszką głęboką
przerzuca się ona na brzeg przedni m. najszerszego grzbietu i w obrębie
jamy pachowej, której tworzy podstawę nosi nazwę powięzi pachowej
jest związana z namięsną mieśnia ale luźno ze skórą so boobs jiggle
Powięź obojczykowo-piersiowa (fascia clavipectoralis)
m. podobojczykowy jest objęty ścięgnistą powięzią podobojczyjową która
łączy się z okostną obojczyka i jako powięź obojczykowo-piersiowa
zstępuje ku dołowi wypełniająąc trójkątną powierzchnię między m.
podobojczykowym a m. piersiowym mniejszym
KLP 1
19
obejmuje pectoralis minor i łączy się z powięzią piersiową i pachową
dolna część łączy się z powięzią pachową i nosi nazwę — więzadła
wieszadłowego pachy (lig. suspensorium axilae)
Powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoracica)
pokrywa powierzchnię wewnętrzną żeber i mm. międzyżebrowych
wewnętrznych
przechodzi w powięź przeponowo-opłucnową
do wewnętrznj jej powierzchni przylega opłucna
Dół pachowy i jama pachowa
jest ograniczony z przodu fałdem utworzonym przez m. piersiowy większu —
fałd pachowy przedni
z tyłu m. najszerszym grzbietu — fałd pachowy tylny
przyśrodkowo — m. zębaty przedni
KLP 1
20
w kierunku powierzchni przedniej ramienia dół pachowy przechodzi w bruzdę
biegnącą przyśrodkowo od m. dwugłowego aż do dołu łokciowego — sulcus
bicipitalis medialis
powyżej dołu pachowego po usunięciu skóry między ścianą boczną klatki
piersiowej a ramieniem znajduje się jama pachowa
otwór pachowy boczny albo czworoboczny (foramen axillare laterale s.
quadrangulare) jest ograniczony od strony bocznej szyjką chirurgiczną kości
ramiennej, przyśrodkowo - głową długą m. trójgłowego, u góry m. teres
minor, u dołu m. teres major; łączy jamę pachową z przestrzenią
podnaramienną
zawiera nerw pachowy i tętnice okalającą ramię tylną (a. circumflexa
humeri post.)
otwór pachowy przyśrodkowy albo trójbocznu (foramen axillare mediale seu
triangulare) ograncizony ze strony bocznej głową długą m. trójgłowego, u
góry - m. obłym mniejszym, u dołu m. obłum większm: łączy jamę pachową z
przestrzenią podgrzebieniową;
zawiera tętnice okalającą łopatkę — a. circumflexa scapulae
przez otwór pachowy boczny przechodz nerw pachowy, tętnica i żyły
okalające ramię oraz naczynia chłonne
przez otwór pachowy przyśrodkowy przechodzą tętnica i żyły okalające
łopatkę i naczynia chłonne
Splot ramienny (plexus brachialis)
KLP 1
21
jest utworzony przez gałęzie czterech dolnych nerwów szyjnych i pierwszego
piersiowego (C5-Th1)
KLP 1
22
bardzo często też dochodzą do niego włókna z C4 i Th2
gałęzie tworzą korzenie (radices) splotu
po krótkim przebiegu korzenie łączą się w 3 pnie splotu (trunci plexus)
pień górny (truncus superior) powstaje głównie z połączenia C5 i C6
pień środkowy (truncus medius) jest przedłużeniem C7
pień dolny (truncus inferior) tworzy się w wyniku złączenia C8 i Th1
każdy z trzech pni dzieli się na część tylną (divisio posterior) i część
przednią (divisio anterior)
części tylne zespalają się z sobą tworząc pęczek tylny (fasciculus posterior)
części przednie odchodzące od pnia górnego i środkowego, wchodzą w
skład pęczka bocznego (fasciculus lateralis)
część przedniia pnia dolnego przechodzi w pęczek przyśrodkowy (fasciculus
medialis)
KLP 1
23
Pod względem położenia splot ramienny dzielimy na cz. nadobojczkową (w szyi)
i podobojczykową (w jamie pachowej) (między obu tymi częściami możemy
wyróżnić krótki odcinek sploty, położony między obojczykiem a pierwszym
żebrem)
część nadobojczykowa
korzenie i pnie
znajdują się w trójkącie bocznym szyi
KLP 1
24
część podobojczykowa
utworzona przez 3 pęczki
Obszar unerwienia splotu ramiennego
1. cała kończyna górna: mięśnie, stawy, skóra
2. na tułowiu wszystkie mięśnie (poza czworobocznym) przyczepiające się
do obręczy kończyny górnejL
a. mm. piersiowy większy i mniejszy
b. m. zębaty przedni
c. m. podobojczykowy
d. m. równoległoboczny
e. m. dźwigacz łopatki
f. m. najszerszy grzbietu
g. para górnych mm. dźwigaczy żeber
3. na szyi:
a. mm. pochyłe
b. m. długi głowy i długi szyi
c. mm. międzypoprzeczne przednie szyi
4. zawiera także włókna autonomiczne dla tkanki mięśniowej gładkiej skóry i
naczyń oraz dla gruczołów potowych kończyny
KLP 1
25
gałęzie sploty ramiennego można podzielić na
1. krótkie — zaopatrujące mm. obręczy kończyny górnej, niektóre mięśnie
tułowia i szyi
2. długie — unerwiające część wolną kończyny górnej
Nerwy krótkie splotu ramiennego
nerw grzbietowy łopatki (n. dorsalis scapulae)
odchodzi z gałęzi brzusznej C5
przebija lub krzyżuje od przodu m. pochyły środkowy i kieryje się ku
tyłowi
najpierw biegnie pomiedzy m. pochyłym tylnym a m. dźwigaczem
łopatki
następnie kieruje się grzbietowo i schodzi ku dołowi wzdłuż brzegu
przyśrodkowego łopatki, kończąc się na mm. rownoległobocznych
zaopatruje dolną część m. dźwigacza łopatki i mm. równoległoboczne
bierze udział w unerwieniu m. pochyłego środkowego i m. zębatego
przedniego oraz m. zęnatego tylnego górnego
porażenie powoduje osłabienie unoszenia łopatki i przybliżanie jej do
kręgosłupa
KLP 1
26
nerw piersiowy długi (n. thoracicus longus)
rozpoczyna się najczęściej dwoma lub trzema korzeniami (C5-C7)
w postaci typowej korzenie n. piersiowego długiego odchodzące z C5,
C6 przebijają m. pochyły środkowy, a korzeń z C7 zawija się dokoła
brzegu przedniego wymienionego mięśnia
korzenie łączą się ze sobą na m. pochyłym środkowym powyżej
pierwszego żebra
układa się on na powierzchni bocznej m. zębatego przedniego
zaopatrując kolejno każdy ząb
KLP 1
27
nerw podobojczykowy (n. subclavius)
odchodzi od C5
biegnie przed t. podobojczykową, pod obojczykiem
wnika do m. podobojczykowego i zaopatruje go
często oddaje gałęzie do n. przeponowego jako n. przeponowy
dodatkowy
nerw nadłopatkowy (n. suprascapularis)
powstaje z pnia górnego od C5, C6 lub od jego części grzbietowych
kieruje się on przez dół nadobojczykowy większy wzdłuż górnego
brzego splotu ramiennego
za obojczykiem i wzdłuż dolnego brzuśca m. łopatkowo-gnykowego
zdąża wraz z t. nadłopatkową w kierunku wcięcia łopatki
we wcięciu łopatki razem z ż. nadłopatkową nerw przechodzi pod
więzadłem poprzecznym który oddziela go od t. nadłopatkowej
KLP 1
28
biegnącej NAD WIĘZADŁEM
oddaje gałęzie do m. nadgrzebieniowego i do stawu ramiennego, i
nastepnie do dolu podgrzebieniowego rozgałęziając się w m.
podgrzebieniowym
zaopatruje m. nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy, ale zwykle NIE
unerwia obłego mniejszego
unerwia staw ramienny i staw barkowo-obojczykowy
nerwy piersiowe przyśrodkowy (n. pectoralis medialis) i
boczny (lateralis)
noszą wspólną nazwę nerwów piersiowych przednich
przyśrodkowy odchodzi od pęczka przyśrodkowego (C8-Th1)
boczny odchodzi od pęczka bocznego (C5-C7)
zaopatrują m. piersiowy większy i m. piersiowy mniejszy
zwykle nerw piersiowy boczny zaopatruje część obojczykową i górne
odcinki cz. mostkowo-żebrowej m. pectoralis major
KLP 1
29
nerw przyśrodkowy zwykle zaopatruje część brzuszną i dolne odcinki
części mostkowo-żebrowej
m. piersiowy mniejszy jest zaopatrywany przez nerw przyśrodkowy do
którego dołącza się gałąź od nerwu bocznego
nerwy podłopatkowe (nn. subscapulares)
zwykle dwa
n. podłopatkowy górny (n. subscapularis sup.)
n. podłopatkowy dolny (n. subscapularis inf.)
najczęściej odchodzą od pęczka tylnego splotu ramiennego lub od
części tylnych pnia górnego (C5, C6) niekiedy też środkowego (C7)
unerwiają m. podłopatkowy oraz najczęściej też m. obły większy
KLP 1
30
nerw piersiowo-grzbietowy (n. thoracodorsalis)
może być uważany za szczególnie długi nerw podłopatkowy
zawiera włokna C6-C8
odchodzi od pęczka tylnego samodzielnie lub wspólnie z n. pachowym
unerwia m. najszerszy grzbietu, oraz częściowo m. podłopatkowy oraz
niekiedy m. obły większy
KLP 1
31
n. pachowy (n. axillaris)
zawiera włókna z C5 i C6
odchodzi w dole pachowym od pęczka tylnego splotu ramiennego
wśród licznych gałęzi rozróżniamy
1. gałęzie mięśniowe
2. gałęzie stawowe
3. gałąź międzyguzkową
4. n. skórny boczny ramienia
gałęzie mięśniowe (rami musculares)
zaopatrują mięsień obły mniejszy i m. naramienny
gałęzie stawowe (rami articulares)
w liczbie 2 zaopatrują staw ramienny
KLP 1
32
gałąź międzyguzkowa (ramus intertubercularis)
zaopatruje okostną bliższej części kości ramiennej
n. skórny boczny ramienia (n. cutaneus brachii lateralis)
najdłuższa gałąź n. pachowego
rozkrzewia się w skórze oddając gałęzie wstępujące które
unerwiają skórę nad boczną i tylną częścią m. naramiennego,
oraz gałęzie zstępujące, zaopatrujące skórę tylnej i częściowo
bocznej strony ramienia w odcinku górnym
Nerwy długie splotu ramiennego
z pęczka bocznego odchodzą
n.. mięsniowo-skórny (n. musculocutaneus)
n. pośrodkowy (n. medianus) korzeń boczny (radix lateralis)
z bpęczka przyśrodkowego odchodzą:
n. pośrodkowy (n. medius) korzeń przyśrodkowy (radix medialis)
n. łokciowy (n. ulnaris)
n. skórny przyśrodkowy ramienia (n. cutaneus brachii medialis
n. skórny przyśrodkowy przedramienia
od pęczka tylnego do części wolnej kończyny górnej odchodzi
n. promieniowy (n. radialis)
KLP 1
33
nerwy międzyżebrowe
gałęzie brzuszne nerwów piersiowych w liczbie 12 kierują się do przodu i
biegną w ścianie klatki piersiowej i jamy brzusznej, układając się przeważnie
miezy żebrami
ostatni z nich (dwunasty) znajduje się poniżej 12 żebra i nazywa się n.
podżebrowy (n. subcostalis)
górne biegną na całej długości przestrzeni międzyżebrowych kończąc się w
pobliżu mostka
dolne znajdują się w przestrzeniach miedzyżebrowych na początku dalej za
to leżą pomiędzy mm. brzucha, kończąc się w pobliżu kresy białawej
przebieg górnych nerwów międzyżebrowych (Th1-Th6)
1. odcinek początkowy od kręgosłupa do kąta żeber; nerwy znajdują się
w przestrzeni ograniczonej od tyłu przez mm. międzyżebrowe zewnętrnze
oraz błonę międzyżebrową wewnętrzną; od przodu przez powięź
wewnątrzpiersiową
KLP 1
34
2. od kąta żeber pojawiają się mm. międzyżebrowe wewnętrzne,
oddzielające nn. międzyżebrowe od powięzi wewnątrzpiersiowej —
przebiegają pomiędzy mięśniami międzyżebrowymi zewnętrznymi a
wewnętrznymi
3. w części bocznej przebiegają pomiędzy mm. międzyżebrowymi
pośrednimi a wewnętrznymi
4. z przodu leżą pomiędzy mm. międzyżebrowymi pośrednimi od przodu a
powięzią wewnątrzpiersiową oraz m. poprzecznym klatki piersiowej od
tyłu
5. na końcu przebijają mięśnie międzyżebrowe pośrednie i m. piersiowu
większy, wychodząc na powierzchnię jako gałęzie skórne przednie
W przestrzeniach oprócz nerwów biegnie t. międzyżebrowa i żyła oraz
naczynia chłonne
układają się one od góry ku dołowi jak:
żyła
tętnica
nerw
w związku z tym żyła i tętnica są bardziej ukryte w bruździe żebra
przebieg dolnych nerwów międzyżebrowych (Th7-Th11)
1. w odcinku początkowym przebiegają w przestrzeniach jak górne
2. dalej wnikają między m. skośny wewnętrzny a m. poprzeczny brzucha
3. w odcinku końcowym przebijają tylną blaszkę pochewki m. prostego
brzucha, rozgałęziając się w nim częściowo, częściowo zaś okrążając go
od strony przyśrodkowej
Od nerwów międzyżebrowych odchodzą gałęzie:
1. mięśniowe (rr. musculares)
zaopatrują głównie mięśni międzyżebrowe oraz mięśnie brzucha
2. skórne (rr. cutanei)
a. gałęzie skórne boczne
od górnych — gałęzie skórne boczne piersiowe przednie i tylne
KLP 1
35
od dolnych — gałęzie skórne boczne brzuszne przednie i tylne
b. gałęzie skórne przednie
od Th2-Th4 — gałęzie sutkowe przyśrodkowe (rami mammari
mediales)
3. stawowe i okostnowe (rami articulares et periostales)
unerwiają stawy żebrowo-kręgowe i żebra
4. opłucnowe (rami pleurales)
zaopatrują opłucną żebrową i częściowo opłucną przeponową
5. otrzewnowe (rami peritoneales)
unerwiają otrzewną ścienną przedniej i bocznej ściany jamy brzusznej
oraz pokrywającą obwodowe części przepony
obszar unerwienia ruchowego
1. głębokie mięśnie klatki piersiowej:
a. mm. międzyżebrowe zewnętrzny, pośredni i wewnętrzny
b. m. poprzeczny klatki piersiowej
2. mięśnie brzucha
a. m. poprzeczny brzucha
b. m. skośny wewnętrzny brzucha
c. m. skośny zewnętrzny brzucha
d. m. prosty brzucha
e. m. piramidowu
3. mięśnie grzbietu niektóre
a. m. zębaty tylny górny
b. m. zębaty tylny dolny
c. mm. dźwigacze żeber
obszar unerwienia czuciowego
KLP 1
36
1. skóra przedniej i bocznej ściany tułowia
2. stawy żebrowo-kręgowe i żebra
3. opłucna
4. otrzewna ścienna
KLP 1
37
Download