Uploaded by Michaela Jane Malonga

ap-10-1st-quarter-lesson-2

advertisement
PAKSA: Ang Lipunan
Batayan sa pag-aaral ng
mga isyu at hamong panlipunan ang pag-unawa sa bumubuo ng isang lipunan, ugnayan, at kanyang kultura.
Ano nga ba ang ibig sabihin
ng lipunan?
Ang lipunan ay tumutukoy
sa mga taong samasamang
naninirahan sa isang
organisadong komunidad na
may iisang batas, tradisyon, at
pagpapahalaga.
EMILE
DURKHEIM
(1858-1917
Ang lipunan ay isang buhay na
organismo kung saan nagaganap
ang mga pangyayari at gawain. Ito
ay patuloy na kumikilos at
nagbabago.
Binubuo ang lipunan ng
magkakaiba subalit magkakaugnay
na pangkat at institusyon (Emile
Durkheim)
KARL MARX
(1818-1883)
Ang lipunan ay kakikitaan
ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil
sa pag-aagawan ng mga tao
sa limitadong pinagkukunangyaman upang matugunan ang
kanilang pangangailangan
(Karl Marx).
CHARLES
COOLEY
(1818-1883)
Ang lipunan ay binubuo ng tao na
may magkakawing na ugnayan at
tungkulin. Nauunawaan at higit na
nakikilala ng tao ang kaniyang sarili
sa pamamagitan ng pakikisalamuha
sa iba pang miyembro ng lipunan.
Makakamit ang kaayusang
panlipunan sa pamamagitan ng
maayos na interaksiyon ng mga
mamamayan (Charles Cooley).
Ang Istrukturang Panlipunan
at Kultura
Ipagpalagay na ang lipunan
ay tulad ng isang barya na may
dalawang mukha: ang isang
mukha ay tumutukoy sa mga
istruktura ng lipunan at ang isa
naman ay tumutukoy sa kultura.
Mga Elemento ng Istrukturang
Panlipunan
Ang mga elemento ng
istrukturang panlipunan ay ang
a. institusyon, b. social groups, c.
status (social status), at d.
gampanin (roles).
a. Institusyon
Ang lipunan ay binubuo ng mga
institusyon. Ang institusyon ay
organisadong sistema ng ugnayan
sa isang lipunan.
Ang pamilya, relihiyon,
edukasyon, ekonomiya, at
pamahalaan ang itinuturing na mga
institusyong panlipunan.
b. Social Group
Ang mga institusyong panlipunan
ay binubuo naman ng mga social
group. Tumutukoy ang social group
sa dalawa o higit pang taong may
magkakatulad na katangian na
nagkakaroon ng ugnayan sa bawat
isa at bumubuo ng isang ugnayang
panlipunan.
May dalawang uri ng social group: ang primary
group at secondary group (Mooney, 2011).
1. Ang primary group ay tumutukoy sa malapit
at impormal na ugnayan ng mga indibiduwal.
Kadalasan, ito ay mayroon lamang maliit na
bilang.
2. Ang secondary group ay binubuo ng mga
indibiduwal na may pormal na ugnayan sa isa’t
isa. Karaniwang nakatuon sa pagtupad sa
isang gawain ang ganitong uri ng ugnayang
panlipunan.
c. Status
Kung ang mga institusyong
panlipunan ay binubuo ng mga
social groups, ang mga social
groups naman ay binubuo ng iba’t
ibang status.
Ang status ay tumutukoy sa
posisyong kinabibilangan ng isang
indibiduwal sa lipunan.
c. Gampanin o Roles
May posisyon ang bawat
indibiduwal sa loob ng isang social
group. Ang bawat posisyon ay may
kaakibat na gampanin o roles.
Tumutukoy ang mga gampaning
ito sa mga karapatan, obligasyon, at
mga inaasahan ng lipunan na
kaakibat ng posisyon ng indibiduwal.
Sinasabing ang mga gampaning ito ang
nagiging batayan din ng kilos ng isang tao sa
lipunang kanyang ginagalawan.
Halimbawa, bilang isang mag-aaral
inaasahang gagampanan mo ang mga
tungkulin ng isang mabuting mag-aaral at
inaasahan mo rin na gagampanan ng iyong
guro ang kaniyang mga tungkulin tulad ng
pagtuturo nang mahusay at pagbibigay ng
pagsusulit sa klase.
Gawain: Timbangin Mo
Basahin at unawain ang mga pahayag. Isulat
ang:
A = kung tama ang nilalaman ng una at
ikalawang pahayag;
B = kung tama ang nilalaman ng unang
pahayag at mali ang ikalawa;
C = kung mali ang nilalaman ng unang
pahayag at tama ang ikalawa;
D = kung mali ang nilalaman ng una at
ikalawang pahayag.
___1.
A. Ang lipunan ay tumutukoy sa mga
taong sama-samang naninirahan sa
isang organisadong komunidad na may
iisang batas, tradisyon, at
pagpapahalaga.
B. Sa pag-aaral ng mga isyu at
hamong panlipunan, mahalagang
maunawaan ang bumubuo, ugnayan, at
kultura ng isang lipunan.
____2.
A. Ayon kay Karl Marx, ang lipunan
ay binubuo ng mga taong may
magkakahawig na ugnayan at tungkulin.
B. Dahil sa magkakawing na
ugnayan at tungkulin ng mga tao sa
isang lipunan, makakamit ang
kaayusang panlipunan sa
pamamagitan ng maayos na interaksiyon
ng mga mamamayan
___3.
A. Ang lipunan ay binubuo ng mga
institusyon. Tumutukoy ito sa
matatag at organisadong sistema ng
ugnayan sa isang lipunan.
B. May mga isyu at hamong
panlipunang umuusbong dahil sa
kabiguan ng isang institusyong
maipagkaloob ang mga inaasahan
mula rito.
____4.
A. Maituturing ang pamilya
bilang isang halimbawa ng
secondary group.
B. Tumutukoy ang secondary
group sa mga indibiduwal na
may malapit at impormal na
ugnayan sa isa’t isa.
_____5.
A. Ang bawat indibiduwal ay may
posisyon sa isang social group. Ang
posisyong ito ay may kaukulang
gampanin o roles.
B. Ang hindi pagganap sa inaasahang
gampanin ng isang tao sa isang social
group ay nakapagdudulot ng isyu at
hamon na makaaapekto sa bawat isa sa
nasabing grupo.
Gawain. Photo Essay
Sa isang oslo paper ay gumawa ng Photo
Essay na nagpapakita ng iba’t ibang isyu at
hamong panlipunan na dulot ng mga elemento
ng istrukturang panlipunan.
Maaaring gumupit ng mga larawan sa
magazine o kumuha ng mga ito sa internet.
Gawing batayan ang rubric sa pagmamarka
bilang gabay sa pagtupad ng gawaing ito.
Download