Uploaded by Bystrík Hrebik

Transcription and translation

advertisement
GENETIKA – 19.10.
Úloha I.
Práca s neznámym odborným textom:
Na základe predloženého odborného textu a obrázku v prílohe odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Ako bude vyzerať prepísaný plán (poradie báz mRNA) nesúci informáciu o stavbe časti bielkoviny?
DNA: TAC AGA TTC

mRNA:
____ ____ ____
a) AUG UCU AAG
b) ATG TCT AAG
c) GCA CTC GGA
d) UTG TCT UUG
2. Doplňte 1 chýbajúce slovo v texte.
Tehla predstavuje Aminokyselinu a dom predstavuje bielkovinu.
Príloha:
Prenos genetickej informácie môžeme prirovnať k stavbe domu, ako znázorňuje obrázok uvedený pod textom.
Plán domu predstavuje DNA. Informácie o stavbe domu sú uvedené v pláne domu. Podobne DNA má
informáciu o stavbe bielkoviny. Stavbyvedúci si preštuduje plán a prepíše ho do reči murára, ktorý na základe
prepísaného plánu postaví z tehál dom. Prepísaný plán predstavuje mRNA, murár predstavuje tRNA. Tehla
predstavuje aminokyselinu a dom predstavuje bielkovinu. Ako bude vyzerať prepísaný plán (poradie báz
mRNA) nesúci informáciu o stavbe časti bielkoviny?
Prenos genetickej informácie
Úloha II.
Ak časť úseku DNA je tvorená poradím nukleotidov: AGGTAGTGAGGTGCAGCC, aký je tretí kodón v molekule
mRNA odvodený od tohto úseku transkripciou?
Bude to ACU
Úloha III.
Na obrázku je zakreslený mechanizmus prenosu genetickej informácie v procesoch syntézy nukleových kyselín
a bielkovín.
Popíšte obrázok.
Do prázdnych políčok v obrázku uveďte, kde sú konkrétne procesy znázornené.
1. Transkripcia je prepis genetickej informácie z molekuly DNA do molekuly mRNA, čím sa syntetizuje molekula
mRNA. Prebieha : Narušením vodíkových väzieb medzi komplementárnymi bázami DNA sa čiastočne oddelia
reťazce DNA. Jeden reťazec sa stane predlohou na transkripciu. Na princípe komplementarity báz sú priraďované
voľné nukleotidy RNA, čím sa utvorí nové vlákno molekuly mRNA. Keďže mRNA obsahuje namiesto tymínu uracil,
komplementarita báz Jednotlivé nukleotidy potom navzájom spojí v správnom poradí enzým RNA – polymeráza.
Vzniknuté vlákno mRNA sa cez jadrové póry uvoľní do cytoplazmy, kde sa viaže na ribozómy.
2. Translácia zahŕňa preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov do poradia aminokyselín polypeptidového
reťazca. Týmto procesom sa syntetizujú molekuly bielkovín, v procese nazvanom proteosyntéza. Je prísne
regulovaná.Syntéza bielkovín sa uskutočňuje na ribozómoch. Každý ribozóm pozostáva z veľkej a malej podjednotky.
Translácia prebieha týmto spôsobom Na ribozómy sa k jednotlivým kodónom (tripletom dusíkatých báz) mRNA
dočasne pripájajú svojimi antikodónmi molekuly tRNA, nesúce jednotlivé aminokyseliny zo zásoby voľných
aminokyselín v cytoplazme. Každá aminokyselina má svoju vlastnú tRNA. Teda ak existuje 20 aminokyselín, existuje
20 rôznych tRNA. Len čo sa tRNA s aminokyselinou pripojí ku kodónu mRNA, vytvorí sa peptidová väzba medzi
susednými aminokyselinami. tRNA sa uvoľní a môže prenášať ďalšiu aminokyselinu. Postupným pripájaním tRNA s
aminokyselinami a ich spájaním polypeptidovou väzbou rastie polypeptidový reťazec novej bielkoviny. Po ukončení
syntézy sa oddelí od ribozómu, zostáva v cytoplazme alebo je transportovaná do bunkových organel alebo membrán.
DNA
Jadrová membrána
m RNA Transkripcia
mRNA
Aminokyselina
Transport do cytoplazmy
polypeptidový
reťazec
tRNA
Translácia
mRNA
Ribozom
Ústredná dogma molekulárnej biológie
Úloha IV.
Vysvetlite princíp komplementarity.
Molekula DNA je tvorená dvoma reťazcami vytvárajúcimi dvojitú špirálu. Komplementarita dusíkatých báz
umožňuje vznik dvojšpirály DNA, kde adenín - tymín je bázový pár spojený dvomi vodíkovými väzbami a
guanín - cytozín bázový pár spojený tromi vodíkovými väzbami. Komplementarita dusíkatých báz umožňuje
replikáciu.
Download