Uploaded by jessapalaypayon88

MGA SALIK AT NEGATIBONG EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS

advertisement
MGA SALIK AT NEGATIBONG EPEKTO NG MAAGANG
PAGBUBUNTIS O TEEN-AGE PREGNANCY
I. KONTEKSTO AT MAKATUWIRANG PALIWANAG
ISA SA PINAKAMALAKING ISYUNG SULIRANIN NG BANSA AY ANG TEEN
AGE PREGNANCY O MAAGANG PAGBUBUNTIS, TAYO AY KASALUKUYANG
NAHAHARAP SA KATOTOHANAN NA SA MURANG EDAD NG MGA
KABATAAN AY MAY MGA SARILI NG ANAK. MARAMING MGA KABATAAN
ANG NASASANGKOT SA "PREMARITAL SEX" NA NAGIGING DAHILAN NG
PAGBUBUNTIS. DAHIL SA KAKULANGAN NG KAALAMAN AT KURYUSIDAD
PAGDATING SA SEX, NAKAGAGAWA NG MALING DESISYON AT
NAGKAKAROON NG KALITUHAN ANG ISIP NG MGA KABATAAN NA MAG
UUDYOK SA KANILA UPANG GAWIN ANG ISANG BAGAY NA HINDI NAMAN
DAPAT. MAINIT ANG ISYU TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS NG MGA
KABATAAN LALO NA SA MGA BANSANG HINDI GAANONG DEBELOP AT
MABABA ANG ANTAS O "STANDARD" NG EDUKASYON.

Ayon sa PopCom, lumundag ng pitong porsiyento noong 2019 ang nanganganak na babaing 14
anyos pababa kumpara sa nakaraang taon batay sa ulat na ipinagkaloob ng Philippine Statsitics
and Authority

Ayon sa mga naunang pag-aaral, isang importanteng dahilan ng maagang pagbubuntis na dapat
pagtuonan ng pansin ay ang "Mass media." (Multiply, 2007).Karamihan sa mga kabataan ngayon
ay nahahantong sa maagang pagbubuntis, sa murang edad ng kanilang pagdadalang-tao,
bagkus hindi rin nila alam ang responsibilidad na kaakibat nito. Ang maagang pagbubuntis ay
sinasabing dulot ng peer pressure o pagpapadala sa mga taong nakapaligid sa isang tao, hindi
paggamit ng contraceptives, relasyon sa magulang at iba pang kapamilya at medya (Guttmacher
Institute, 2005).

Ang maagang pagbubuntis ay tumutukoy sa babaeng nasa edad na 20 pababa. Mas
mahirap ang dinadanas ng kabataang nabubuntis kumpara sa mga nabubuntis ng nasa
edad 21 pataas. Bukod sa pinansyal na problema, magkakaroon din ng problema sa
kanilang pangangatawan o kalusugan. Hindi kasi madali ang pagdadala ng sanggol,
minsan ay hindi ito kaya ng katawan (Campbell,2003).

May mga kaso ng nalalaglagan ng bata at mga namatay habang nanganganak.
Maraming pagbabagong nagaganap sa katawan ng babaeng buntis, hindi lamang sa
pisikal na kaniyang pangangatawan, ngunit pati na rin sa kaniyang emosyonal na
kalagayan at kaniyang kapaligiran. Maaring magkaroon ng impeksiyon sa loob ng katawan
ang babae at ang mga buntis naman na mayroong STDs o sexually transmitted diseases ay
maaring maipasa ang kanilang sakit sa sanggol na nasa sinapupunan nila.

Ayon sa pag-aaral ni Dr. Corazon M. Raymundo (2001), 35% ng maagang
pakikipagtalik ay nangyayari sa hayskul. Ang mga kabataang ito ay sumusuong sa
pakikipagtalik na walang ideya sa maaaring epekto nito tulad ng maagang pagbubuntis
o "early pregnancy", at pagkakaroon ng "sexually transmitted diseases". Sa katunayan, 80%
sa mga kabataang aktibo sa sex ay hindi gumagamit ng kahit anong kontraseptib.

Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang ipinagbabawal na gamot na
nakakabawas sa inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit
nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain. Ayon kay Leonard Sax
(2002), isang doctor at manunulat sa sekswalidad, ang mga kadalagahan ay kadalasang
lasing bago gumawa ng sekswal na aktibidad dahil ito ay nakakatanggal ng "hiya at
sakit".

Habang lumalaki ang mga bata, makakatagpo sila ng mga sitwasyon kung saan
kailangan nilang gumawa ng mahalagang pagdedesisyon hinggil sa mga relasyon,
sekswalidad at pag uugaling pangsekswal. Ang mga pagpapasyang gagawin ng mga
kabataang ito ay maaaring makaapekto sa kanila sa buong buhay nila (Hauser at Bridges,
2014).



II. PAGLALAHAD NG SULIRANIN
Sa pag-aaral na ito, inaasahang masasagot ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang mga salik na sa tingin mo ay nag uudyok sa maagang pagbubuntis?

2. Ano ang mga negatibong epekto ng maagang pagbubuntis?

3. Solusyon upang mapigilan ang maagang pagbubuntis



III. IMINUMUNGKAHING INOBASYON AT INTERBENSYON
Ang mga sumusumod na interbensyon ay gagamitin sa pag-aaral na ito:
Comprehensive Sex Education ang sa tingin kong pinakaunang gabay upang
maiwasan o mabawasan ang bilang ng mga kabataang nabubuntis sa murang edad.
Kailangang mamulat, mabigyang kaliwanagan ang kanilang mga isipan at maipaunawa ng
maayos ang tungkol sa isyung ito. Sa pagpapatupad nito, kailangan ang matinding gabay
ng mga guro at mga magulang upang maging epektibo ang nasabing solusyon pagka't
maaring maging iba ang pagkakaintindi nila sa bagay na ito. Ang comprehensive sex
education ay ipatutupad hindi dahil upang himukin ang mga kabataan bagkus ay
ipaliwanag at palawakin pa lalo ang kaalaman pagdating sa seksuwalidad, maging gabay,
makatulong sa pag gawa ng naaayon na desisyon at upang tuluyan ng mapababa ang
bilang ng mga kabataang nagiging ina sa murang edad.

Ang pangalawang gabay ay ang Family planning at paggamit ng contraceptives.
Mahalaga ang family planning upang makontrol ang panganganak ng isang babae. Ang
contraceptives ay isang mabisang paraan upang mapigilan ang pagbubuntis, maaaring
gumamit ng condom ang lalaki, pills or injectables naman sa mga babae. Sa pahayag na
ito, hindi namin hinihimok ang mga kabataan na gumamit ng mga nabanggit na
contraceptives, ito ay paalala lamang dahil may mga kabataan na talagang mapusok at
minamadali ang mga bagay bagay ng hindi iniisip ang magiging kahihinatnan ng
kanilang binabalak gawin. Ang paggamit ng contraceptives ay makaiiwas sa anumang
sexually transmitted diseases.

Gumawa ng mga poster o slogan na may kinalaman sa mga negatibong epekto
ng maagang pagbubuntis, upang kahit papaano ay magkaroon ng takot ang mga
kabataan na gawin ang mga bagay na hindi naaayon, at ng kanilang maisip ang mga
posibleng magiging epekto nito.

Para sa mga magulang, bantayan ang inyong anak, kamustahin, unawain at iparamdam
ang pagmamahal, may ilang kabataan ang nagrerebelde dahil hindi nila maramdaman
ang pagmamahal ng isang magulang na marahil ay nahanap niya sa ibang tao. Ang
mga kabataan ay dapat na makinig sa mga magulang, dahil tanging kapakanan at ang
magiging kinabukasan mo lamang ang kanilang inaalala. Pagandahin ang ugnayan at
relasyon sa bawat pamilya, maging bukas sa lahat ng bagay, at maging totoo at
magkaroon ng maayos na komunikasyon.

Iwasan ang panonood ng malalaswang palabas lalo na kung ikaw ay wala pa sa
tamang edad dahil diyan maaring mapukaw ang iyong interes at kuryosidad na mag
uudyok sa iyo upang subukan ang bagay na iyon. Kailangan ang matinding patnubay at
gabay ng magulang ang mga kabataan.


IV. METODOLOHIYA NG AKSIYON RESIRTS

A. Mga kalahok ng pag-aaral

Ang mga kalahok na aming pinili ay ang mga kabataang naging ina at ama sa
murang edad. Bago namin sinimulan ang pagsusurbey ay hiningi namin ang kanilang
konsent upang pahintulutan kaming magsurbey.

B. Paraan ng pagkalap ng impormasyon

Gumamit kami ng surbey at statistikal na paraan upang makalikom ng sapat na
datos o impormasyon sa aming mga napiling respondente. Sa bawat tanong ay may
apat na pagpipilian, pipili ang kalahok ng isang sagot sa bawat katanungan, ganoon din
ang gagawin sa pangalawa at pangatlong katanungan.

C. Desinyo ng pag-aaral

Sa aming ginawang pag-aaral ay gumamit kami ng deskriptibong metodolohiya
(Descriptive Survey Research), at mga talatanungan (Questionnaire) upang makalikom ng
datos sa mga kalahok na aming pinili.

Plano sa pag aanalisa ng datos

Aanalisahin ang mga datos na nakalap batay sa gamit ng statistikal
na instrumento na akma sa metodo. Sa pamamagitan ng surbey, dito na
malalaman kung ano ba ang ang mag salik, negatibong epekto at
solusyon sa maagang pagbubuntis.
TALAHANAYAN 1: DAMI AT PORSENTO NG PAMAMAHAGI NG MGA
RESPONDENTE SA
TUNTUNIN NG EDAD
EDAD
BILANG
BAHAGDAN
15
2
13%
16
0
0
17
1
7
18
6
40%
19
6
40%
N=15
100%

Sa labinlimang(15) kalahok na aming pinili, 2 o 13% sa kanila ay may edad na
15. 1 o 7% ang may edad na 17 at parehong 6 o 40% ang may edad na 18 at 19.
TALAHANAYAN 2: ANO ANG MGA SALIK NA SA TINGIN MO AY
NAG-UUDYOK SA MAAGANG PAGBUBUNTIS?
PAMANTAYAN
BILANG
BAHAGDAN
Kakulangan sa sex education
9
60%
Social Media/ Internet
4
27%
Peer Pressure
2
13%
Kahirapan
0
N=15
100%

Ayon sa talahanayan 2, 60% ang nagsabing
kakulangan sa edukasyon ang isa sa mga salik
na pinaka nag-uudyok sa maagang
pagbubuntis, 27% ang nagsabing ito marahil ay
dahil sa social media/internet at 13% naman sa
peer pressure.
TALAHANAYAN 3: ANO ANG MGA NEGATIBONG EPEKTO NG MAAGANG
PAGBUBUNTIS?
PAMANTAYAN
BILANG
BAHAGDAN
Pagkakaroon ng sakit na may kaugnayan sa
maagang pagbubuntis
1
7%
Pagkasira ng kinabukasan
3
20%
Aborsiyon
3
20%
Emosoyonal, Mental at Pisikal na kalagaya
8
53%
N=15
100%

Sa ginawang surbey, 53% sa mga kalahok ang nagsabing Emosyonal, Mental at
Pisikal na kalagayan ang isa sa pinakanegatibong epekto ng maagang
pagbubuntis, sumunod ay ang aborsiyon at pagkasira ng kinabukasan na
parehong nakakuha ng 20% mula sa mga kalahok, at 7% ang nagsabing
pagkakaroon ng sakit may kaugnayan sa maaagang pagbubuntis ang
maaaring maging epekto nito.
TALAHANAYAN 4: SOLUSYON UPANG MAPIGILAN
ANG MAAGANG PAGBUBUNTIS.
PAMANTAYAN
BILANG
BAHAGDAN
Pagkakaroon ng matibay na ugnayan at relasyon 6
sa pamilya
40%
Malawakang pagturo ng sex education
6
40%
Family Planning/Contraceptives
2
13%
Iwasan ang panonood ng malawakang palabas
1
7%
N=15
100%


Ayon sa talahanayan 4, parehong 40% ang nagsabing pagkakaroon ng
matibay na ugnayan at relasyon sa pamilya at malawakang pagturo ng sex
education ang pinakamabisang solusyon upang mapigilan ang teen-age
pregnancy, 13% ang nagsabing Family planning/contraceptives, 7% naman ang
nagsabing iwasan ang panonood ng malalaswang palabas.
IV. Plano sa pagsisimula ng programa
Talahanayan 1: MGA SKEDYUL SA PAGSISIMULA NG PROGRAMA
Gawain
Pagpili ng kalahok
Oryentasyon
Implementasyon
Paglikom ng datos at pag
aanalisa
Interpretasyon ng resulta
Paggawa ng konklusiyon
at rekomendasyon
ABRIL
1
2
3
MAYO
4
1
2
HUNYO
3
4
1
2
3
4

Sa unang linggo ng Marso isinagawa ang pagpili ng mga kalahok, ang mga kalahok
ay mga kabataang naging ina at ama sa murang edad. Oryentasyon sa loob ng
dalawang linggo, mahalagang maipaliwanag ng maayos ang mga kaalaman
tungkol sa teen-age pregnancy. Sa ikalawang buwan ay ang implementasyon, sa
pagsasagawa nito

kailangan ang matinding gabay at patnubay ng mga guro at mga magulang, sunod
ay ang paglikom ng datos at pag-aanalisa ng mga nakuhang sagot sa isinagawang
surbey. Sa ikatlong buwan ay ang pagbibigay ng interpretasyon sa naging resulta at
paggawa ng konklusiyon o rekomendasyon.
TALAHANAYAN 2: PLANO SA PAGPAPALAGANAP AT
PAGGAMIT SA RESULTA NG AKSIYON RESIRTS.
PLANO NG AKTIBITIS
Pagpupulong ng mga guro/ magulang
Ibahagi sa loob ng paaralan sa LAC
session
Ipaalam sa magulang ang mga plano
1 BUWAN
/
/
/
Rekomendasyon na may kaugnayan sa
pag-aaral ng ibang guro
/
Mungkahing interbensyon at midyum na
gagamitin sa mga aktibitj
/
2 BUWAN
3 BUWAN
TALAHANAYAN 3: ANG MGA NAKATALA SA IBABA AY
ANG MGA KAGAMITAN PARA SA RESIRTS. SA BAWAT
AYTEM
AY MAY PRESYONG
KAAKIBAT. KWANTITY
MGA MATERYAL
PRESYO
Bond paper
KABUUHAN
230.00
1 ream
230.00
Kalpeta
8.00
4
32.00
Ballpen/ Lapis
7.00
2
14.00
Gastusin sa komunikasyon
150.00
Gastusin sa paglalakbay
150.00
Kabuuan
576.00

V. PAGPAPLANO
A. Unang pagpaplano


Petsa/buwan
Aktibiti
Unang tatlong linggo ng Marso
Sa unang linggo ng marso ay sisimulan na ang pagpili ng mga kalahok, ang mga maaari
lamang sumagot sa aming survey ay ang mga batang ama at ina. Ngunit lahat ay maaaring
lumahok dahil para ito sa kaalaman ng lahat mapabata man ito o matanda. Sa sumunod na
ikalawa at ikatlong linggo ay gagawin ang oryentasyon sa mga kabataan, ipapabatid ang
maaring magimg resulta ng Teen-age pregnancy. Hihimukin ang mga kabataan na maging
matalino sa pagdedesisyon pagdating sa mga bagay bagay at hihikayatin ang magulang na
kung maaari ay bantayan ng maayos ang kanilang mga anak at gabayang mabuti.

B. Kalagitnaang Plano
Petsa/buwan

Aktibiti
Ikaapat na linggo ng Marso hanggang sa huling linggo ng Abril ay gagawin ang nasabing
implementasyon. Makikipag ugnayan sa paaralan at baranggay sa pag oorganisa ng
nasabing programa. Maghahanap ng maaaring magsalita sa unahan na naranasan ang
pagiging isang batang ina upang magkwento kung ano ang mga pinagdaanan niya.

Ang planong ito ay gagawin sa tulong ng mga guro, magulang at iba pang mga
kalahok. Kailangan ng buong suporta sa pagpapatupad ng mga programa upang
maging epektibo ang pagpapatupad nito.

C. NATAPOS NA PAGPAPLANO
Petsa/buwan

Aktibiti
Unang linggo hanggang huling linggo ng Mayo

Sa tulong ng mga guro, magulang at speaker, ito ay masasakatuparan na
ang tanging layunin ay ang mabigyang kaalaman ang bawat isa mga maaring salik o
negatibong epekto ng maagang pagbubuntis. Ang pagkakaroon ng kaalaman at
ideya sa isang bagay ay mag iiwas sa iyo sa maaaring kapahamakan.

Sanggunian:

https://www.academia.edu/33189396/Kabanata_II_KAUGNAY_NA_LITERATURA

https://www.academia.edu/31298264/_EPEKTO_NG_MAAGANG_PAGBUBUNTIS_E
DAD_15_19_Isang_Pananaliksik_na_Iniharap_Kay

https://ph.theasianparent.com/epekto-ng-maagang-pagbubuntis

https://buntis.info/maagang-pagbubuntis/

https://pdfcoffee.com/teenage-pregnancy-6-pdf-free.html
Download