Uploaded by katebernadette12

ANG KLIMA NG ASYA

advertisement
BRAHMA – ang kinikilalang diyos na
tagapaglikha ng mga Hindu at diyos ng mga
diyos.
Apat na Ulo ng Brahma:
- Representasyon ng apat na direksyon
- Apat na Varnas:
o Brahmins
o Kshatriyas
o Vaishyas
o Shudras
- Apat na Vedas
o Rig
o Yajur
o Sama
o atharva
 Brahma –
 the slayer of robbers
 he is the wielder of the
thunderbolt, the slayer
 fearful and fierce
 knows many things
 inspiring & mighty
BUDDHISM:
- ISANG RELEHIYONG NANGINGIBABAW
SA ASYA
- NANINIRAHAN SILA SA TIMOG
SILANGANG ASYA, SRI LANKA AT
HAPON.
ISLAM –
 ANG CRESCENT MOON ANG
PAMILYAR NA SIMBOLO NG
ISLAM.
 MUHAMMED – ang propeta ng
Diyos
 Allah – ang Diyos
 QUR’AN – Banal na aklat ng Islam
PANINIWALA NG MGA MUSLIM:
Mahalaga sa kanila ang pagsasakatuparan
ng FIVE PILARS.
FIVE PILARS - KAUTUSAN AT RITWAL NG
MGA MUSLIM.
1. SHAHADAH O PANANALIG – Ang
bawat nilalang na nagnanais maging
Muslim ay kinakailangang magpahayag
ng kanyang pananalig kay Allah.
2. SALAH O PANALANGIN –
a. MUEZZIN – Tagauri sa
tagapahayag ng mga Muslim sa oras
ng panalangin.
3. ZAKAT O PAGBIBIGAY NG
LIMOS/PAGTULONG SA KAPWA –
BAWAT MUSLIM AY INAASAHANG
MAGKALOOB NG BAHAGI NG
KANYANG KITA SA MGA MAHIHIRAP
4. SAUM O PAG-AAYUNO
- Bawat Muslim ay dapat mag-ayuno sa
buong buwan ng Ramadan.
5. HAJJ O PAGLALAKBAY PATUNGONG
MECCA.
 Inaasahang makagagawa ng isang
banal na paglalakbay ang isang
Muslim sa Mecca kahit minsan
lang sa kanyang buhay.
Assignment:
THE LAST SERMON OF MUHAMMAD AT
URANAH VALLEY.
O people, listen to me in earnest, worship
ALLAH, say your five daily prayers (Salah),
fast during the month of Ramadan, and give
your wealth in Zakat. Perform Hajj if you
can afford to. You know that every Muslim
is the brother of another Muslim.
YOU ARE ALL EQUAL. NOBODY HAS
PRIORITY OVER THE OTHER EXCEPT BY
PIETY AND GOOD ACTION.
Remember, one day you will appear
before Allah and answer for your deeds. So
beware, do not astray from the path of
righteousness after I am gone.
O People, no prophet or apostle will come
after me, and no new faith will be born.
Reason well, therefore, O people and
understand my words which I convey to
you. I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah and if you
follow these you will never go astray.
All those who listen to me shall pass on my
words to others and those to others again;
and may the last ones understand my
words better than those who listen to me
directly.
BE MY WITNESS O ALLAH THAT I HAVE
CONVEYED YOUR MESSAGE TO YOU
PEOPLE.
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang ipinapangaral ni Muhhamad
sa unang saknong ng kanyang sermon?
2. Anong aral ang natutunan mo sa
unang saknong ng kanyang sermon?
3. Ano ang nadama mo sa ikatlong
saknong ng sermon.
4. Alin sa mga paangangaral ng Islam ang
nahahawig sa iyong relihiyon.
KRISTIYANISMO – pinakamalaking
relihiyon sa daigdig na binubuo ng
may 1.9 bilyong tagasunod
KRUS – simbolo ng pamamahal ni
Hesukristo sa sangkatauhan
ANG PAGKAKAPAKO KAY
HESUKRISTO – ang pinaniniwalaan
ng mga Kriatiyanong tanda ng
pagsasakripisyo niya upang iligtas
sa kasalanan ang sangkatauhan
Ang mga kristiyano ayMONOTHEIST – Ibig sabihin, sila ay
naniniwala lamang sa iisang Diyos
na may gawa ng sandaigdigan at
sangkatauhan.
BIBLIYA – Nababasa ang salita ng
Diyos sa Bibliya.
ROMANO KATOLIKO – ang
pinakamalaking pangkat ng mga
kristiyano na pinagmumulan ng
papa.
PALESTINE – kinikilalang banal na
lupain ng mga kristiyano
JERUSALEM – Sentro ng banal na
paglalakbay kung saan
pinaniniwalaang ipinanganak si
Hesukristo.
JUDAISM:
STAR OF DAVID or SHIELD OF
DAVID – ay simbolo ng Judaism
962 BCE – namuno sa kaharian ng
Israel si David
Canaan – nakaranas ng kalamidad
at tag-gutom noong 1280 BCE
RITWAL AT SELEBRASYON:
1. PURIM – ginaganap bilang
pagdiriwang sa pagkakaligtas
ng mga Jew sa mga Persian.
2. PESACH O PASSOVER – ay may
kaugnayan sa naganap na
Exodus mula sa Egypt.
3. ROSH HASBANAH – ang bagong
taon ng mga Jew.
4. HANAKKAH – ay ipinagdiriwang
bilang pag-alala sa muling
pagkakabalik ng templo ng
Jerusalem mula sa mga Syrian.
ASSIGNMENT:
Pag-unawa: Ipaliwanag ang kahulugan at
kahalagahan ng sumusunod sa
Kristiyanismo. (50 PTS)
Kahulugan Kahalagahan o
Impluwensiya
sa sarili
sa
mong salita
kabihasnang
Asyano
1. Monotheism
2. Sampung
utos ng
Diyos
3. Bibliya
4. Palestine
ANG KLIMA NG ASYA
Ano ang klima?
Ang klima ay tumutokoy sa kalagayan ng
atmospera ng isang lupain sa loob ng
mahabang panahon; samantalang ang
kondisyon ng atmospera sa isang
natatanging pook sa loob ng nakatakdang
oras ay tinatawag ng panahon.
Malaki ang kinalaman ng klima sa uri ng
pamumuhay ng mga tao sa isang lupain.
1. Maari itong maging batayan ng uri ng
kanilang hanapbuhay, panahanan,
gawi, at iba pang aspekto ng
pamumuhay.
2. Ang klima rin ang nagtatakda ng uri ng
vegetation cover sa isang rehiyon.
MGA SALIK NA SANHI NG
PAGKAKAROON NG IBAT-IBANG URI
ANG KLIMA SA ASYA
1. Kinaroroonang Latitud – Ang
latitude ay distansya mula sa hilaga
o timog ng ekwador na nasusukat
sa digri.
Nagkakaiba ang klima ng mga
bansa ayon sa latitude na
kinalulugaran nito.
a. Klima ng Polar – ang rehiyong
nakalatag mula 60 digri latitude
hanggang sa polong hilaga o
polong timog ang tinatawag na
mataas na latitude.
b. Klimang Temperate – ang
rehiyon namang nakalatag sa
pagitan ng 60 digri latitud at 23
digri latitud pahilaga at patimog
ay tinatawag na gitnang latitude.
k. Klimang Tropical – ang rehiyong
nakalatag sa pagitan ng ekwador (0) digri ,
Tropic of Cancer (23 digris)sa hilaga, at
Tropic of Capricon (23 digris), sa timog ang
mahabang latitude.
c.Klimang Polar – Nararanasan sa
matataas na latitude. Kabilang sa
latitude na ito ang hilagang
bahagi ng Silangang Siberia at
Antartica sa timog hati ng globo.
DIREKSIYON NG UMIIRAL NA HANGIN
1. MONSOON – ay isang natatanging
hanging nararanasan sa Asya.
Ang init na dala ng direktang sinag ng
araw sa kalagitnaan ng Asya ay
bumubuo ng mababang presyon na
nagiging sanhi ng pagpasok ng hangin
na nagmumula sa malamig na
karagatan at nagdadala na malakas na
ulan.
Ang MONSOON – ay kilala sa
pangalang HANGING HABAGAT
Mararanasan tuwing – Mayo at Setyembre
Nanggagaling ang hangin sa INDIAN
OCEAN.
ALTITUD O TAAS NG LUPAIN
-Ang Klimang umiiral sa isang pook ay
naaayon din sa taas ng kinalulugaran nito.
-ALTITUD – ang tawag sa taas ng isang pook
o lupain mula sa sea level o kapantay ng
dagat.
ANO ANG KLIMA NG MGA REHIYON NG
ASYA?
-Ang klima ng Asya ay nauuri sa mga sonang
tropical, arid/semi-arid, temperate,
continental at polar.
ANO ANG KAUGNAYAN NG KLIMA SA
BUHAY NG MGA ASYANO?
-Palay ang pangunahing pananim ng mga
Asyano dahil ito ang pangunahing pananim
na angkop na tumubo sa klima ng reyihon.
ANO BA ANG VEGETATION COVER NG
ASYA?
-Ang vegetation cover ay tumutukoy sa iba’t
ibang uri ng pananim na nakabalot sa lupain
ng daigdig.
-Ito ang pinakahayag na bunga ng
pagkakabahagi ng temperature at
presipitasyon sa iba’t ibang bahagi ng
mundo.
MGA URI NG VEGETATION COVER SA ASYA:
1. Ang Tundra – Ang tundra ay salitang
Russo na ang ibig sabihin ay
“KAPATAGANG LATIAN” O MARSHY
PLAINS”
Dahil sa malamig at mayelong klima –
nababalutan ito ng lumot at lichen na
kilala bilang pinakamabagal na
lumagong halaman. (1sentimetro sa
isang taon)
2. ANG TAIGA
Ang taiga at salitang Russo na ang ibig
sabihin ay “PAMAYANANG
KAGUBATAN”
-Matatagpuan lamang ito sa Timog ng
mga lupain ng tundra.
-Binubuo ito ng kagubatang
CONIFEROUS”
Ano ang Conifer? – puno na may
dahong animo’y karayom.
Grassland o Steppe-ito ay malalawak na damuhang lupain.
-makakatagal ang damong tumutubo dito
katulad ng HERBACEOUS
Ang halamang HERBACEOUS ay nagtataglay
ng dahon at tangkay na namamatay
matapos ang panahon ng pagtubo at muling
mabubuhay mula sa butong pinagmulan
nito.
DISYERTO – tanging matitinik at
mabababang palumpon ng mga halaman at
punongkahoy ang bumubuo sa uri ng
vegetation na mayroon sa disyerto.
TROPICAL RAINFOREST- LIKAS SA
GANITONG URI ng lupain ang mga punong
tropical deciduous na nagtatagal sa klimang
mayroong mahabang tuyong panahon at
napakalakas na tag-ulan.
Ano ang kaugnayan ng Vegetation Cover sa
Buhay ng mga Asyano?
1. Dahil sa pagkakaiba-iba ng klima sa
mga bahagi ng kontinente, iba-iba rin
ang uri ng mga pananim ang
naipupunla sa kalakhan ng lupain.
MGA LIKAS NA YAMAN NG ASYA
Ang likas na yaman ay tumutukoy sa
mahahalagang kayamanan ng mga
anyong lupa at anyong tubig.
Hindi pantay ang distribusyon ng likas
na yaman sa buong daigdig.
Download