Uploaded by Minh Nguyệt Nguyễn Khánh

Luật doanh nghiệp

advertisement
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
--KHOA LUẬT KINH TẾ.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
BÀI TẬP NGOẠI KHÓA
Môn: LUẬT DOANH NGHIỆP
GVHD:
Tên:
MSSV:
Câu 1:
a) Sai
Điều 188 Luật doanh nghiệp có ghi
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư
nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp
danh.
Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn
góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Vì vậy thành viên của công ty hợp danh không thể đồng thời là chủ DNTN dù có sự đồng
ý của tất cả thành viên còn lại
b) Sai
Theo điều 192 Luật Doanh nghiệp, sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp
tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh
nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường
hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa
thuận khác.
Vậy thì phải trừ khi chủ doanh nghiệp sự thỏa thuận khác có sự thỏa thuận khác với
người mua và cả chủ nợ
c) Đúng
Điều 188 Luật doanh nghiệp có ghi
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư
nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp
danh.
1
Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn
góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Và
Không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy
định ở khoản 2 điều 17 luật Doanh nghiệp.
Vì vậy không có điều luật nào hạn chế cá nhân và là chủ doanh nghiệp tư nhận vừa là
chủ công ty TNHH 1 thành viên.
d) Đúng
Vì thành viên hiện hữu trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền được tặng một
phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình trong công ty có cá nhân, tổ chức khác. Chủ
thể nhận tặng có thể mặc nhiên được xác lập tư cách thành viên trong công ty nếu thuộc
đối tượng thừa kế theo pháp luật với người tặng cho.
e) Sai
Giám đốc, tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là thành viên hợp danh.
Câu 2:
1. Được có thêm 1 đại diện theo pháp luật
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể có một hay nhiều người đại diện theo pháp
luật và phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức
danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc mà C đã là
giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật rồi nên có thêm một người đại diện theo
pháp luật khác.
Được thành lập Ban kiểm soát
Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng
Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
2. A sai
Đã sau 90 ngay kể từ ngày nhận giấy đăng ký doanh nghiệp, A chưa góp vốn đủ phần
vốn góp đã cam kết thì chỉ có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp nên chỉ
được chia lợi nhuận tương ứng với số vốn góp 100 triệu
3. Không phải thực hiện yêu cầu nào cả.
Vì khi thực hiện góp vốn xong sẽ được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thì kể
từ khi đó tài sản không còn là của C mà là của công ty. C không thể rút ra được và việc
chuyển nhượng, bán cần có quyết định của HĐTV.
Giá trị căn nhà lúc này khác lúc trước nên nếu muốn chuyển nhượng, mua lại phải căn cứ
theo giá thị trường và theo quyết định của HĐTV.
2
Download