Uploaded by julakitr

pdfcoffee.com fidp-finaldocx-3-pdf-free

advertisement
Flexible Instruction Delivery Plan (FIDP)
Grade: 11 Core Subject Title: Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Semester: Una
No. of Hours/Semester: 48 Sesyon/4 na araw sa loob ng isang linggo
Prerequisites (If Needed) ____________________________________
Core Subject Description: Pag-aaral tungo sa pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad gamit at pagamit ng wikang Filipino sa mga sitwasyong
komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino.
Culminating Performance Standard: Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural ng napiling komunidad
What to Teach?
Why Teach?
How to Assess?
Highest Thinking Skill to
Assess
Learning competencies
Content
Content
Standards
Most Essential
Topics
Performance
Standards
Complete
KUD
Classificatio
n
Most Essential
KUD
Classificatio
n
RBT Level
Flexible
Assessment
Activities
(FAA)
Performanc
e Checks
How to Teach?
Highest Enabling
Strategy to Use in
developing the Highest
Thinking Skill to Assess
Enabling
General
Strategy
Flexible
Learning
Strategie
s (FLS)
Quarter 1
Konsept
ong
Pangwik
a
Nauunawaan
ang mga
konsepto,
elementong
kultural,
kasaysayan,
at gamit ng
wika sa
lipunang
Pilipino
1. Wika
2. Wikang
Pambansa
3. Wikang
Panturo
4. Wikang
Opisyal
5. Bilingwalismo
6. Multilinggwalismo
7. Register/
Barayti ng Wika
8. Homogenous
9. Heterogenous
10.
Linggwistikong
Komunidad
11. Una at
Ikalawang Wika
Nakagagawa
ng isang
sanaysay
batay sa isang
panayam
tungkol sa
aspektong
kultural o
lingguwistiko
ng napiling
komunidad
1. Natutukoy ang mga
kahulugan at kabuluhan
ng mga konseptong
pangwika
Pag-alam
(Knowing)
Natutukoy ang mga
kahulugan at
kabuluhan
ng mga konseptong
pangwika
Pag-alam
(Knowing)
Understanding
2. Naiuugnay ang mga
konseptong pangwika sa
mga napakinggan/
napanood na
sitwasyong
pangkomunikasyon sa
radyo, talumpati, at mga
panayam (Halimbawa:
Tonight, with Arnold
Clavio, State of the
Nation, Mareng Winnie,
Word of the Lourd
Pag-alam
(Knowing)
Naiuugnay ang mga
konseptong pangwika
sa mga napakinggan/
napanood sitwasyong
pangkomunikasyon sa
radyo, talumpati, at
mga panayam
(Halimbawa:
Tonight, with Arnold
Clavio, State of the
Nation, Mareng
Winnie, Word of the
Lourd
Pag-alam
(Knowing)
Understanding
(http://lourddeveyra.blogs
pot. com)
(http://lourddeveyra.blog
Poster mo, ipost mo
(facebook)
screenshot /
table entries
Semantic Web
/Suring papel
Representati
on
2 pics 1
word /
text
analysis
Representati
on
Noodsuri
/kinigsuri
spot. com)
Gamit
ng Wika
sa
lipunan
Kasaysa
yan ng
Wikang
Pamban
Instrumental
Regulatori
Interaksyonal
Personal
Imahinatibo
Heuristiko
Representatibo
*Wikang Filipino
at Mass Media
*Wikang
Filipino, Internet
3. Naiuugnay ang mga
konseptong pangwika sa
sariling kaalaman,
pananaw, at mga
karanasan
4. Nagagamit ang
kaalaman sa modernong
teknolohiya (facebook,
google, at iba pa)
sa pag-unawa sa mga
konseptong pangwika
Pag-unawa
5. Nabibigyang
kahulugan ang mga
komunikatibong gamit
ng wika sa lipunan
(Ayon kay M. A. K.
Halliday)
6. Natutukoy ang iba’t
ibang gamit ng wika sa
lipunan sa pamamagitan
ng napanood na palabas
sa telebisyon at pelikula
(Halimbawa: Be Careful
with My Heart, Got to
Believe, Ekstra, On The
Job, Word of the
Lourd(http://lourddevey
ra.blogspot.com))
Pag-unawa
(Understan
ding)
7. Naipaliliwanag nang
pasalita ang gamit ng
wika sa lipunan sa
pamamagitan ng mga
pagbibigay halimbawa
8. Nakapagsasaliksik ng
mga halimbawang
sitwasyon na
nagpapakita ng gamit ng
Pag-unawa
(Understan
ding)
(Understandi
ng)
Paggawa
(Doing)
Pag-unawa
(Understan
ding)
Pag-unawa
(Understan
ding)
Naiuugnay ang mga
konseptong pangwika
sa sariling kaalaman,
pananaw, at mga
karanasan
Nagagamit ang
kaalaman sa
modernong
teknolohiya (facebook,
google, at iba pa)
sa pag-unawa sa mga
konseptong pangwika
Pag-unawa
Applying
Paggawa
(Doing)
Creating
Nabibigyang kahulugan
ang mga
komunikatibong gamit
ng wika sa lipunan
(Ayon kay M. A. K.
Halliday)
Natutukoy ang iba’t
ibang gamit ng wika sa
lipunan sa
pamamagitan ng
napanood na palabas
sa telebisyon at
pelikula (Halimbawa:
Be Careful with My
Heart, Got to Believe,
Ekstra, On The Job,
Word of the
Lourd(http://lourddeve
yra.blogspot.com))
Naipaliliwanag nang
pasalita ang gamit ng
wika sa lipunan sa
pamamagitan ng mga
pagbibigay halimbawa
Nakapagsasaliksik ng
mga halimbawang
sitwasyon na
nagpapakita ng gamit
Pag-unawa
(Understan
ding)
Analyzing
(Understandi
ng)
Connections
Video
analysis /
text
analysis
Problem
solving
E-post/
blog
analysis/
pagaanalisa
ng
screensh
ots
Speech
bubbles
Communica
tion
Picture
analysis
Table
completion
Communica
tion
Oral
recitation/
Reaksyon
Papel
Reasoning
and proof
Pagbibiga
y ng gabay
na tanong
Reasoning
and proof
Text
analysis
/Pagsagot sa
gabay na
tanong
Suring papel
tungkol sa
naanalisang
blog at
screenshots
Pag-unawa
(Understan
ding)
Analyzing
Pag-unawa
(Understan
ding)
Evaluating
Pag-unawa
(Understan
ding)
Play Faucet
Analyzing
Suring papel
Noodsuri
sa
at Social media
*Wikang Filipino
at pag-aaral ng
Kultura
*Wikang Filipino
sa iba’t ibang
sitwasyon at
rehistro nito
wika sa lipunan
9. Natutukoy ang mga
pinagdaanang
pangyayari / kaganapan
tungo sa pagkabuo at
pag-unlad ng Wikang
Pambansa
Pag-alam
(Knowing)
ng wika sa lipunan
Natutukoy ang mga
pinagdaanang
pangyayari /
kaganapan tungo sa
pagkabuo at pag-unlad
ng Wikang Pambansa
Pag-alam
(Knowing)
Remembering
10. Nasusuri ang mga
pananaw ng iba’t ibang
awtor sa isinulat na
kasaysayan ng wika
Pag-unawa
(understand
ing)
Nasusuri ang mga
pananaw ng iba’t ibang
awtor sa isinulat na
kasaysayan ng wika
Pag-unawa
(understan
ding)
Analyzing
11. Nakapagbibigay ng
opinyon o pananaw
kaugnay sa mga
napakinggang
pagtalakay sa wikang
pambansa
Pag-unawa
(Understan
ding)
Nakapagbibigay ng
opinyon o pananaw
kaugnay sa mga
napakinggang
pagtalakay sa wikang
pambansa
Pag-unawa
(Understan
ding)
Analyzing
12. Nakasusulat ng
sanaysay na
tumatalunton sa isang
partikular na yugto ng
kasaysayan ng Wikang
Pambansa
Paggawa
(Doing)
Nakasusulat ng
sanaysay na
tumatalunton sa isang
partikular na yugto ng
kasaysayan ng Wikang
Pambansa
Paggawa
(Doing)
Creating
13. Natitiyak ang mga
sanhi at bunga ng mga
pangyayaring may
kaugnayan sa pag-unlad
ng Wikang Pambansa
Pag-unawa
(Understan
ding)
Natitiyak ang mga
sanhi at bunga ng mga
pangyayaring may
kaugnayan sa pagunlad ng Wikang
Pambansa
Pag-unawa
(Understan
ding)
Analyzing
Story
board
/timeline
chart
Suring Papel/
pagpupuno
sa
talahanayan
Pagsagot sa
gabay na
tanong/Pagsu
lat ng Rebyo
sa
napakinggan
Pagsulat ng
sanaysay
Fishbone
chart /TChart/ 2
column
Method
Representati
on
Communica
tion
Communica
tion
Problem
solving
Communica
tion
Suring
basa
/pagtatal
a ng
mahahal
agang
kaganap
an
Web
Browsing
/Text
analysis/
Pakikinig
at
panood/i
nteraktib
ong
talakaya
n
Pagpapa
nood ng
biyo/paki
kipanaya
m sa mga
dalubhas
a sa
wika/Sur
ing-basa
Pagtatala
ng
mahahal
agang
kaisipan
Performance Task: Nakagagawa ng isang sanaysay na tumatalunton sa isang partikular na yugto ng kasaysayan ng
Wikang Pambansa.
Quarter
Performance Task: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Download