Uploaded by Allahu Akbar

PTTK Quan1111

advertisement
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Báo cáo bộ môn:
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tên lớp học phần: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
nhóm 08
Tên đề tài nhóm: Quản lý nhà hàng
TỐNG ANH QUÂN- B17DCCN501
Tên modul cá nhân :
• Khách hàng đặt bàn trực tuyến
• Nhân viên thêm thông tin món ăn
• Nhân viên thống kê món ăn theo doanh thu
Yêu cầu:
• Pha thiết kế
Đề bài Một hệ thống quản lý nhà hàng (Restman) cho phép nhân viên quản lí,
nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể
thực hiện:
• Nhân viên quản lí: xem các loại thống kê: món ăn, nguyên liệu, khách hàng và nhà
cung cấp. Quản lí thông tin món ăn, lên menu món ăn dạng combo.
• Nhân viên kho: nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp, quản lí thông tin nhà cung cấp
• Nhân viên bán hàng: nhận khách, nhận gọi món, nhận thanh toán tại bàn, làm thẻ
thành viên cho khách hàng, xác nhận thông tin đặt bàn và đặt món trực tuyến của
khách hàng.
• Khách hàng: tìm kiếm, đặt bàn và đặt món trực tuyến.
• Chức năng nhân viên thêm thông tin món ăn: chọn menu quản lí thông tin món
ăn →chọn chức năng thêm thông tin món ăn → nhập thông tin món ăn và click
thêm → hệthống báo thành công.
• Chức năng khách hàng đặt bàn trực tuyến: chọn menu đặt bàn → chọn ngày giờ
để tìm bàn trống → chọn bàn từ danh sách kết quả → nhập thông tin cá nhân của
khách hàng và xác nhận → hệ thống báo thành công.
• Chức năng nhân viên thống kê món ăn theo doanh thu: chọn menu xem báo
cáo →chọn thống kê món ăn theo doanh thu → chọn thời gian bắt đầu, kết thúc
thống kê →xem thống kê món ăn → chọn một món xem chi tiết → xem các lần
món được gọi →chọn xem 1 lần được gọi → xem hóa đơn tương ứng.
PHA THIẾT KẾ
I.
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ GÓI
▪ View: chứa các giao diện hệ thống bao gồm:
➢ NguoiDung: chứa các giao diện cho các chức năng chung như :
gdDangNhap.jsp, gdDangXuat.jsp, gdDangKi.jsp, gdQuenMatKhau.jsp
➢ KhachHang: chứa các giao diện cho các chức năng như: gdTrangchuKH.jsp,
gdTimMonAn.jsp,gdTimBanDat.jsp, gdDatMon.jsp, gdDatBan.jsp…
➢ NhanVien: Chứa các giao diện cho các chức năng như: gdTrangquantri.jsp,
gdTrangchuNV.jsp, ,..
➢ NVKHO: chứa các giao diện cho các chức năng như: gdQuanlikho.jsp,
gdNhapNguyenLieu.jsp,…
▪ NVQL: chứa các giao diện cho các chức năng như: gdXemThongKe.jsp,
gdThongkeMonAnTheoDoanhThu.jsp,
gdThongKeKhachHangTheoDoanhThu.jsp, gdLenComboMonAn.jsp
gdXemchitietMonAn.jsp, …
▪ DAO: chứa các chức năng thao tác với CSDL bao gồm: DAO,
MonAnDAO,MonDatDAO,BanDAO,BanDatDAO,HoaDonDAO,NCCDAO
, ThongKeMonAnTheoDoanhThuDAO, NguoiDungDAO,
ThongKeKhachHangDAO,…
▪ Model: chứa các lớp thực thể của hệ thống: NhaHang,
NguoiDung,KhachHang, NVQuanLi, NVKHO, MonAn, KhoHang, NCC,
Ban, NguyenLieu,PhieuNhap, HoaDon, NhanVien.
II. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ LỚP THIẾT KẾ
1. BIỂU ĐỒ LỚP THIẾT KẾ TỔNG QUAN TOÀN HỆ THỐNG
2. BIỂU ĐỒ LỚP THIẾT KẾ CHO TỪNG MODULE
a. Module: Nhân viên quản lí thêm thông tin món ăn
b. Module: Khách hàng đặt món trực tuyến
c. Module: Nhân viên quản lý thống kê món ăn theo doanh thu
III.
XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CSDL( HỆ THỐNG)
IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG
1. Module: Nhân viên quản lí thêm thông tin món ăn
1.1 Đăng nhập
1.2 Trang chủ
1.3 Quản lí thông tin món ăn
1.4 Thêm thông tin món ăn
2. Module: Khách hàng đặt bàn trực tuyến
2.1 Trang chủ khách hàng
2.2 Menu đặt bàn
2.3 Danh sách bàn trống
2.4 Nhập thông tin khách hàng
2.5 Hiển thị thông báo thành công
3. Module: Nhân viên quản lý xem thống kê món ăn theo doanh thu
3.1 Đăng nhập
3.2 Trang Chủ
3.3 Menu xem thống kê
3.4 Quản lí món ăn theo doanh thu
3.5 Quản lí chi tiết thống kê món ăn theo doanh thu
3.6 Chi tiết món ăn
3.7 Xem hóa đơn
4. SINH CODE JAVA
a. Cấu trúc Project Quản lí nhà hàng:
b. Sinh code java các lớp thực thể thành từng class tương ứng (
cùng các hàm getter/setter tương ứng với từng thuộc tính )
- Lớp NguoiDung
- Lớp NhanVien
- Lớp KhachHang
- Lớp NVQuanLi
- Lớp NVKho
- Lớp NVBanHang
- Lớp NhaHang
- Lớp Ban
- Lớp MonAn
- Lớp MonDat
- Lớp BanDat
- Lớp HoaDon
- Lớp DonHang
- Lớp NhaCungCap
- Lớp ThongKeMonAnTheoDoanhThu
- Lớp ThongKeKhachHangTheoDoanhThu
c. Các lớp DAO xử lí cho các modul :
V.
DEPLOYMENT DIAGRAM
VI.
DANH SÁCH THÔNG BÁO LỖI
STT Mã lỗi
1
N1
2
N2
3
N3
4
N4
Mô tả
Nhập tài khoản chưa
được đăng kí
Nhập tên đăng nhập
đúng, mật khẩu sai
Nhập kí tự đặc biệt
vào trường Tên đăng
nhập
Chọn đặt số lượng
món ăn là 0
Thông báo
“ Tài khoản không tồn tại”
“ Mật khẩu chưa chính xác”
“ Tên đăng nhập không bao gồm các kí tự
đặc biệt”
“ Bạn chưa chọn món ăn”
a. Các thông báo lỗi của modul : Thống kê món ăn theo doanh thu .
- Nhân viên click vào 1 món ăn không có lần đặt thống kê để xem chi tiết các
lần đặt -> hệ thống thông báo “Món ăn này chưa được đặt lần nào ”
b. Các thông báo lỗi của modul : thêm mới thông tin món ăn
- NVQuanLi nhập trống tên món ăn cần thêm -> hệ thống thông báo : “Tên
món ăn không được bỏ trống”.
c. Các thông báo lỗi của modul : Thống kê món ăn theo doanh thu .
- Nhân viên click vào 1 món ăn không có lần đặt thống kê để xem chi tiết các
lần đặt -> hệ thống thông báo “Món ăn này chưa được đặt lần nào ”
Download