Uploaded by Long Ngô

Form Cty đánh giá ThucTapTotNghiep 3

advertisement
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG
KHOA KỸ THUẬT
-----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP
Sử dụng để thực hiện hoạt động đánh giá số (3), (4)
Thông tin người đánh giá
Họ tên:……………………………………………………………….......Nam/Nữ:…….
Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………….
Email liên lạc:………………………………………………………………………........
Vị trí công tác:…………………………………………………………………………...
Cơ quan công tác:…………………………………………………………......................
Địa chỉ:………………………………………………………………………………......
Thông tin Sinh viên thực tập tốt nghiệp
Họ tên:………………………………………………………………..Nam/Nữ:………..
Khóa:…………………………………………………………………………………….
Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………….
Email liên lạc:………………………………………………………………………........
Với mỗi yếu tố dưới đây, Ông/Bà hãy vui lòng đánh giá về mức độ mà Sinh viên đã đạt
được khi thực tập tại doanh nghiệp của Ông/Bà (theo thang điểm từ 1 đến 10)
Phần 1: KIẾN THỨC
STT
Tiêu chí
Số điểm
1
Kiến thức về quản trị doanh nghiệp để xây dựng chiến
lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh; đánh giá hiệu quả
1
Ghi chú
kinh kế của các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật được dùng
để quản lý dự án hoặc khởi nghiệp.
STT
Tiêu chí
2
Kiến thức về việc trình bày bản vẽ kỹ thuật theo tiêu
chuẩn Việt Nam (TCVN) hay tiêu chuẩn quốc tế (ISO),
nâng cao khả năng tư duy không gian, mô hình hóa hình
học các chi tiết kỹ thuật.
3
Kiến thức về linh kiện điện – điện tử, mạch điện, mạch
điện tử, vi mạch số, IC... được ứng dụng trong động cơ
điện, bộ chuyển đổi tương tự sang số và các hệ thống cơ
điện tử.
4
Kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng trong ngành kỹ
thuật: C#, biến số, hàng số, chuỗi, lớp, cấu trúc lệnh điều
khiển, file dữ liệu...
5
Kiến thức về hệ thống điều khiển và các loại máy điện,
khí cụ điện trong máy được ứng dụng trong điều khiển tự
động.
6
Kiến thức về quá trình gia công vật liệu, các phương pháp
gia công, chất lượng bề mặt gia công, phương pháp kiểm
tra chất lượng gia công, các phương pháp tạo hình, các
phương pháp gia công hiện đại...
7
Kiến thức về hệ vi xử lý và vi điều khiển, các thiết bị
trong hệ thống vi điều khiển, thiết kế hệ thống điều khiển.
8
Kiến thức về hệ thống điều khiển PLC, các phương pháp
lập trình PLC, thiết kế chương trình điều khiểu PLC.
9
Kiến thức về phương pháp, quy trình thiết kế, chế tạo và
kiểm nghiệm một hệ thống cơ điện tử.
10
Kiến thức cơ bản về tay máy công nghiệp (robot), về động
học; động lực học; điều khiển và lập trình robot.
11
Số điểm
Kiến thức cơ bản về các quy trình công nghệ, các mô
hình, thuật toán điều khiển quá trình công nghệ sản xuất,
cơ chế kết nối và phương pháp thiết kế phương pháp điều
khiển hệ thống tự động hóa.
2
Ghi chú
Tiêu chí
STT
12
Số điểm
Ghi chú
Kiến thức về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động để loại
trừ, hạn chế các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong
quá trình sản xuất công nghiệp...đồng thời góp phần bảo
vệ môi trường.
Ngoài những kiến thức đã được liệt kê ở trên, Ông/Bà có cần bổ sung thêm ý kiến nào không?
Xin ghi rõ các ý kiến đó.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Phần 2: KỸ NĂNG
STT
Tiêu chí
Số điểm
1
Kỹ năng nhận diện, dẫn dắt và truyền đạt các vấn đề thuộc
lĩnh vực cơ điện tử.
2
Kỹ năng phản biện, đề xuất và sử dụng các giải pháp thay
thế phù hợp liên quan đến lĩnh vực cơ điện tử.
3
Kỹ năng phân tích hiệu quả kinh tế của sản phẩm hoặc
giải pháp kỹ thuật và lựa chọn phương án đầu tư, khởi
nghiệp trong lĩnh vực cơ điện tử.
4
Kỹ năng đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật, các chương trình
điều khiển; hiểu được các tiêu chuẩn TCVN và ISO trong
lĩnh vực cơ điện tử; tra cứu thông tin trong các tài liệu
chuyên ngành để lựa chọn thông tin, chi tiết, linh kiện và
thiết bị trong lĩnh vực cơ điện tử.
5
Kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học để vẽ, thiết kế chi
tiết cơ khí, mạch điện; viết, lập trình các chương trình điều
khiển, mô phỏng các quá trình hoạt động của thiết bị; Sử
dụng các máy gia công cơ khí để chế tạo các chi tiết, mô
hình.
6
Kỹ năng lắp ráp các chi tiết, linh kiện, thiết bị để tạo thành
một sản phẩm hoàn chỉnh thuộc lĩnh vực cơ điện tử; vận
hành, nhận biết lỗi, hư hỏng của các thiết bị trong hệ
thống cơ điện tử và cách khắc phục.
3
Ghi chú
STT
Tiêu chí
Số điểm
7
Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng để đo các
thông số kỹ thuật của chi tiết, linh kiện, thiết bị và hệ
thống cơ điện tử.
8
Kỹ năng hoạt động nhóm hiệu quả để hoàn thành một
mục đích chung, làm việc trong môi trường đa ngành.
9
Kỹ năng giao tiếp và sử dụng các công cụ giao tiếp hiệu
quả thông qua hình thức báo cáo và thuyết trình.
10
Kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học phổ thông để tăng
hiệu quả công việc.
Ghi chú
Ngoài những kỹ năng đã được liệt kê ở trên, Ông/Bà có cần bổ sung thêm ý kiến nào không? Xin
ghi rõ các ý kiến đó.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Phần 3: THÁI ĐỘ
STT
Tiêu chí
Số điểm
1
Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực và sáng tạo trong công
việc; kiên trì và linh hoạt.
2
Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc
có trách nhiệm; hành xử đúng mực, có kế hoạch cho nghề
nghiệp của mình.
3
Có trách nhiệm với tập thể, tuân theo quy định của nhóm,
ủng hộ và bảo vệ cái đúng, giữ gìn vệ sinh chung; thường
xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh.
Ghi chú
Ngoài những thái độ đã được liệt kê ở trên, Ông/Bà có cần bổ sung thêm ý kiến nào không? Xin
ghi rõ các ý kiến đó.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4
Phần 4: CHUYÊN CẦN
1.
Số ngày sinh viên thực tập tại doanh nghiệp theo kế hoạch:
2.
Số ngày sinh viên có thực tập tại doanh nghiệp:
3.
Số ngày sinh viên vắng mặt tại doanh nghiệp:
Xin chân thành cảm ơn!
Ngày
tháng
năm
Người viết nhận xét
(Ký tên và đóng dấu)
5
6
Download