Uploaded by sergejserhioni

Zadaci za vežbanje 2-Nejednačine u skupu Q

advertisement
ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ 2
НЕЈЕДНАЧИНЕ У СКУПУ Q
Реши неједначине:
1.
< −1,25
2.
0,5 < −0,4 − 2,5
3.
− −2 >
4.
−
−3 >1
5.
>0
6.
7.
8.
<0
− ∙ ( − 3) ≥ 1
− >7
9.
−5<0
10.
2−
≤0
11.
Наћи највећи цео број који задовољава неједначину
12.
Наћи највећи цео број који задовољава неједначину − − +
13.
Ако се од броја −3,8 одузме
5−
−
< −2
+ ≥−
неког броја, разлика је већа од 0,25.
Који је то број?
14.
Који се број може додати броју −1 , тако да добијени збир не буде већи од
разлике бројева 2
15.
и 4 ?
Који природни бројеви имају особину да када се од њих одузме број 2,8 добијена
разлика није већа од броја −0,5 ?
Download