Uploaded by igokulsrinivasan

நற்றிணை

advertisement
ைனவர் த. டான் ஸ்ேடானி
ந றிைண
1. தைலவ
:
ப
வள க
உண
திய ேதாழி
தைலவ ெசா
லிய
.
:
தைலவ ப
யர
தா"க இயலாம
வ%& வா'; எ)றா+ ,
தைலவ ய ) நிைல க-. தைலவ) சிறி
கால
த"கி/ ப த+
உ-.. தைலவ), தைலவ ைய/ ப ய
க%தியதாக உண &த ேதாழி,
அ1ெச2திய ைன
தைலவ ய ட
றினா'. அத
தைலவ , தா)
வ%& மா
ப கி)ற த)ைம தைலவ ட
இ ைல' எ)
அவைன/
5க6&
றினா'.
நி)ற ெசா ல ந7.ேதா)
இன8ய
எ)
எ)ேதா' ப 5அறி யலேர
தாமைர த-தா
ஊதி ம: மிைச1
சா&தி) ெதா. த த7&ேத) ேபால/
5ைரய ம)ற 5ைரேயா ேக-ைம
ந7 )
அைமயா உலக
ேபால
த மி)
அைமயா ந நய&
அ%ள8
ந ;த
பச த
அ<சி1
சி ைம உ பேவா ெச25அறி யலேர.
திைண :
றி<சி
ெகா-.
=. :
- கப ல
நி)ற ெசா ல : இன8ய : ப 5 அறியலேர! த
இ)றி அைமயா
ந நய&
அ%ள8 ந
;த
பச த
அ<சி1 சி ைம உ பேவா ெச25
அறியல .
ெதள8
ைர :
ந
இன8ய காதல ெசா லிய ெசா
தவறாதவ .
உய &
ேதா)
இய ப ன :
எ
ேதா'கைள/ ப ?
எ-ண
உைடயவ அ ல என
ந பலா .
அவ த
ந=5, வ-. தாமைரய ) இதழிைன1 சா &
அத)கஉ'ள ேதன8ைன எ.
உய ய ச&தன மர தி
. க=@ய
சீ ைன/ ேபா)ற .
ந7 )றி அைமயா உல
ேபால அவ இ)றி அைமயாத ந மிட
வ %/பB
க%ைண?
ெகா-., ப வ னா
ஏ ப.
)ப தி
அ<சி உ தியாக ந ைம/ ப யமா=டா .
ைனவர் த. டான் ஸ்ேடானி
அ%<ெசா ெபா%':
சா& - ச&தன மர , 5ைர - உய 1சி, ேக-ைம - ந=5, சி
சீ அ லன.
சிற/5
ைம -
றி/5:
இ/பா=@
வ%
உவைமக' இர-.
உ
ேநா க த கன. ேதன8)
சிற/5. அ
எ.
மல%
ஏ ப மா
இய ப ன . தைலவன
ந=ப ) உய ய ந)ைமய ைன1 E=.வத
தாமைரய
ேத) எ.
உய &த ச&தன மர தி
ேசக /ப
ேபால எ)றா . ேம+ , ந7 )றி
உலக
அைமயாத
ேபால அவ இ)றி நா
வா6ேவாேமா? மா=ேடா !
எ)ற ெபா%'.
றி/ப
ேதா) வைத காணலா .
172. ேதாழி
:
வள க
இ
. பக
றிவ&த தைலமகைன
ேதாழி வைர
கடாய
.
:
ேதாழி தைலவைன ேநா கி வ ைர&
தி%மண
ெச2
ெகா'ள
ேவ-.
எ)ற க% திைன ேநர@யாக1 ெசா லாம , மைறBகமாக
றினா'. தைலவேன! இ/5)ைன மர தி) அ@ய
தைலவ ைய1
ச&தி க வ&
நி கிறா2! இ மர திைன நா"க' வள ேதா
எனேவ.
அ)ைன இ/5)ைன மர ைத1 E=@ அ மர
உ"க' த"ைக ஆ
எ)
வா'.
ஆதலா , த"ைகய )
B)
நி)
நி)Gட)
உறவா.வ
எ"கH
ெவ=க ைத
த% . எனேவ, ேவறிட தி
1
ெச)
வ .ேவா
எ)
ேதாழி உைர தா'.
வ ைளயா. ஆயெமா. ெவ-மண
அI தி.
மற&தன
ற&த கா6Bைள அைகய
ெந2ெப2 த7 பா
ெப2 இன8
வள /ப
; மிG
சிற&த
;Jைவ ஆ
எ)
அ)ைன
றின' 5)ைனய
சிற/ேப
அ ம நாK
; ெமா. நைகேய
வ %&தி) பாண வ ள இைச க./ப
வல 5 வா)ெகா. நா+
இல" ந7
ைறெகI ெகா-கந7 ந கி)
நிைறப. ந7ழ
ப ற மா %ளேவ.
ெதள8
ைர :
ைனவர் த. டான் ஸ்ேடானி
கட கைர ஓர தி
5திதாக/ பாண இைச
ப-ேபா லா ச"
ஒலி
ெந2த
நில தைலவேன!
கட கைர மணலி
5)ைன காைய மைற
எ) ேதாழிய%ட)
வ ைளயா@ேனா ;
மணலிG' ஊைர 5)ைன வ ைதைய எ. க மற&
வ =ேடா
B றிய அ/5'ைள வ ள Bைன
எI&த ; அதைன க-.
மகி6&ேதா .
ெந2 கல&த பால அத
ந7ராக வா
இன8ைமேயா. வள
வ%
நாள8 , அ)ன அ/5)ைனைய ேநா கி அ
; ைம வ ட1
சிற&த . எ)
றின'
ேம+ம் அ/5'ைனைய1 E=@ அ
உ"கH
த"ைகயா
த தி உைட எ)
றின'.
ஆதலி), இ/5)ைனய ) எதி
; ெபா. சி
ம ய
உறவா.வத
ெவ=கமாக இ% கிற .
அ&த
காரண தினா
வ % ப னா
றினா'.
,
ம் ைமச் ச&தி/பத
, ப ற மர"க' இ கட கைரய
ந7"க'
காணலாேம எ)
அ%<ெசா ெபா%'
ம: ள - இளைம, இ"ேக ெம)ைம
றி த
வா' - ெவள கா6 - வ ைத,
ஈ-./ 5)ைன ெகா=ைட அைக த
- ேதா)
;Jைவ - O த"ைக
சிற/5
றி/5 :
உட) ப ற&தா E ற தா அ%கி
உ'ளேபா
காதாGட) ஏ றதி ைல
எனேவ, ப ற
மா"கைள
நா.ேவாேம
எ)
வத)
Pல
இ கட கைரய
இ
ேபா)ற ப ற மர"க' இ ைல. ஆதலி) நா
ச&தி/ப
அJவள
எள8த ல இ
ைறைய ந7 க
தி%மண
ெச2
ெகா'ளேல ந)
எ)ற க% ைத
றி/ப ) சிற/பாக ெகா'ளலா .
284. தைலமக
: ெபா%' B@யாநி)ற தைலமக) ஆ றானாகி1 ெசா
வள க
லிய
.
:
தைலவ) ெபா%' நா@1 தைலவ ைய/ ப &
ெச)றா).. அவGைடய
ெந<சேமா தைலவ ய ) அழகி
ஈ.ப=ட காரண தினா
அவைளேய
நா@1 ெச)ற . ஆனா , தைலவன8) அறிேவா ெபா%ைள நா@ய .
ெந<ச தி
அறிவ
இைடேய நட&த ேபாரா=டேம இ கவ ைதய )
பா.ெபா%ளாக அைம& 'ள .
5ற தா65 இ%-ட
&த . ேபாதி)
நிற ெப
ஈ இத6/ ெபாலி&த உ-க-
ைனவர் த. டான் ஸ்ேடானி
உ'ள
ப ண ெகா- ேடா'வய ), ெந<ச
ெச ல
த7 க
ெச வா
எ)G
ெச2வ ைன B@யா
எJவ
ெச2த
எ2யா ைமேயா. இள8 தைல த% என.
உ தி Q கா Q"கி, அறிேவ
சிறி நன8 வ ைரய
எ)G
ஆய ைட
ஒள8 ஏ&
ம%/ப ) கள8 மா
ப றிய
ேத25 / பழ"கய
ேபால
வவ
7
ெகா எ) வ%&திய உட ேப ?
- ேத25 / பழ"கய
றினா
திைண : பாைல
ெதள8
ைர
தைலவ) ெபா%ைள நா@/ ப &
ெச)றா).
அவ) ெச +கி)ற வழிய
தைலவ ய ) அழகிய இ%-ட
&த+
ைம?-ட க-கH
அவ) உ'ள ைத/ ெப
பண
ெகா-டன.
அவ' ப வ ைன
தா"கித ெகா'ள இயலாத நிைலய
ெபா%'
ேத.
Bய சிைய ைகவ =. வ டலாமா எ)
எ-ண னா).
தைலவGைடய
அறிேவா
ெபா%'
ேத.
Bய சிைய
ைகவ =டா
உன
இக61சி வ%வேதா. ெபா%H
கி=டா
எ)ற .
ெந<ச தி
அறிவ
ஏ ப=ட இ&த/ ேபாரா=ட ைத ஓ
உவைம Pல
தைலவ) வ ள
கிறா).
ேத2&
ேபான பைழய கய றிைன இ% ெப%
ஆ- யாைனக'
இ% Bைனகைள? ப றி இI/ப
ேபால எ) ெந<சB அறி
எ) உடைல/ ப றி இI கி)றன.
எ) உடலி) கதி எ)னவா ேமா எ)
தைலவ) 5ல 5கிறா).
சிற/5
றி/5 :
இ/பாடலி
ைகயா-ட உவைமயா
இதைன/ பா@ய 5லவ
பழ"கய றினா எ)ற சிற/5/ ெபய ெப றா ; இய ெபய
ெத யவ ைல.
ேத 5 /
Download