Uploaded by Phạm Thị Hồng Thu

KHDH Tiếng Anh Khối 6 mới NH 21-22

advertisement
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDDĐT-GDPT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG: THCS THANH XUÂN TRUNG
TỔ: NGOẠI NGỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
(Năm học 2021- 2022)
MÔN NGOẠI NGỮ
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 07 ; Số học sinh: 347
2. Tình hình đội ngũ:
TT
Họ và tên
LỚP: 6
; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
Trình
độ
Chuyên
môn đào
tạo
Trình độ
đào tạo
ngôn
ngữ
XL chuẩn
Nhiệm vụ
nghề
nghiệp
Tổ trưởng
1
Nguyễn Thủy Tiên
Tiếng Anh
Đại học
IELTS
Tốt
2
Hoàng Mỹ Loan
Tiếng Anh
Đại học
B2
Tốt
3
Lê Minh Nguyệt
Tiếng Anh
Đại học
B2
Tốt
Dạy lớp 6A4
4
Lê Thị Hiền
Tiếng Anh
Đại học
B2
Tốt
Dạy lớp 6A5
5
Đỗ Thùy Linh
Tiếng Anh
Thạc sĩ
IELTS
Tốt
Dạy lớp 6A1
Dạy lớp 6A7
Nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh 6
Dạy lớp 6A3
6
Hoàng Thị Ngọc Ánh
Tiếng Anh
Đại học
B2
Tốt
Dạy lớp 6A6
7
Đinh Thanh Thủy
Tiếng Anh
Thạc sĩ
IELTS
Tốt
Dạy lớp 6A2
3. Thiết bị dạy học:
STT
Thiết bị dạy học
Số lượng
Các bài thực hành
1
Máy chiếu + Loa
1
Getting started
2
Máy chiếu + Loa
1
A closer look 1
3
Máy chiếu
1
A closer look 2
4
Máy chiếu
1
Communication
5
Máy chiếu
1
Skills 1
6
Máy chiếu + Loa
1
Skills 2
7
Máy chiếu
1
Looking back & project
Ghi chú
II. Kế hoạch dạy học
Tên bài học
HỌC KÌ I
Yêu cầu cần đạt
Tuần Tiết
1
1
2
3
4
2
5
6
7
8
3
9
10
4
11
Students’ books , test schedule , in class require
UNIT 1: MY NEW SCHOOL ( 7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
Lesson 1: Getting
• Know the meaning of the words and use the lexical
started
items related to the topic: School things and
Lesson 2: A closer look
activities, Verbs (play, do, have, study) + Noun
1
• Pronounce correctly the sounds: /a:/ and /ʌ/ in
isolation and in context
Lesson 3: A closer look
• Use the Present simple and
2
Adverbs of frequency
Lesson 4:
• Read for general and specific information about
Communication
schools
• Talk about the type of school one
Lesson 5: Skills 1
would like to go to
• Listen for specific information about school
Lesson 6: Skills 2
activities
Write a paragraph about one’s school
Lesson 7: Looking
back and project
UNIT 2: MY HOUSE (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
Lesson 1: Getting
• Know the meaning of the words and use the lexical
started
items related to the topic:
Lesson 2: A closer look
- Types of house
1
- Rooms and furniture
• Pronounce correctly the sounds: /s/ and /z/ in
Lesson 3: A closer look
isolation and in context
2
Nội dung điều chỉnh theo
CV 4040 của BGDĐTGDTrH
Introduction
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy kỹ
năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào hướng
dẫn cách viết, phần luyện
5
12
Lesson 4:
Communication
13
Lesson 5: Skills 1
14
Lesson 6: Skills 2
15
Lesson 7: Looking
back and project
• Use:
- Possessive case
- Prepositions of place
• Read for specific information about rooms and
furniture
• Describe houses, rooms and furniture
• Listen for specific information about someone’s
house
Write an email to a friend describing a house
tập chuyển thành bài tập
về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
UNIT 3: MY FRIENDS (7 TIẾT)
6
16
Lesson 1: Getting
started
17
Lesson 2: A closer look
1
18
19
7
20
21
22
8
9
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the lexical
items related to the topic:
Lesson 3: A closer look
- Body parts and appearance
2
- Personality adjectives
Lesson 4:
• Pronounce correctly the sounds: /b/ and /p/ in
Communication
isolation and in context
• Use the present
Lesson 5: Skills 1
continuous
• Read for specific information about friends and
Lesson 6: Skills 2
summer camps
• Talk about friends and summer camps
Lesson 7: Looking
• Listen for specific information about best friends
back and project
Write a diary entry about best friends
23
Review 1: Language
Language of Unit 1 – 2 – 3
24
Review 1: Skills
Reading – Writing – Listening – Speaking
25
Revision
Language + Skill
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
26
Mid – term test
27
Correction
28
10
29
30
31
11
32
Lesson 5: Skills 1
33
Lesson 6: Skills 2
34
Lesson 7: Looking
back and project
12
35
36
37
13
Lesson 1: Getting
started
Lesson 2: A closer
look 1
Lesson 3: A closer
look 2
Lesson 4:
Communication
38
39
UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the lexical
items related to the topic: Places in a
neighbourhood
• Pronounce correctly the sounds: /i/ and /i:/ in
isolation and in context
• Use the Comparative
adjectives
• Read for specific information about a
neighborhood
• Talk about a neighborhood
• Listen for specific information about a
neighbourhood
Write a paragraph to describe a neighbourhood
UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
Lesson 1: Getting
• Know the meaning of the words and use the lexical
started
items related to the topic:
Lesson 2: A closer look
- Things in nature
1
- Travel items
Lesson 3: A closer look
• Pronounce correctly the sounds: /t/ and /d/ in
2
isolation and in context
Lesson 4:
• Use:
Communication
- Countable and uncountable nouns
- Modal verb: must / mustn’t
Lesson 5: Skills 1
• Read general and specific information about
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
40
41
14
42
43
15
44
45
46
16
47
48
17
18
natural wonders
• Talk about famous places, and what
you must / mustn’t do there
• Listen for specific information about a natural
Lesson 7: Looking
wonder
back and project
Write a paragraph about a natural wonder
UNIT 6: OUR TET HOLIDAY (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
Lesson 1: Getting
• Know the meaning of the words and use the lexical
started
items related to the topic: Things and activities
Lesson 2: A closer look
atTet
1
• Pronounce correctly the sounds: /s/ and /ʃ/ in
isolation and in context
Lesson 3: A closer look
• Use:
2
- Should / shouldn’t for advice
Lesson 4:
- Some / any for amount
Communication
• Read for specific information about New Year’s
practices
Lesson 5: Skills 1
• Talk about what children should/ shouldn’t do at
Tet
Lesson 6: Skills 2
• Listen for general and specific information about
preparations for Tet
Lesson 7: Looking
• Write an email about what people should /
back & project
shouldn’t do at Tet
Lesson 6: Skills 2
49
Review 2: Language
Unit 4 – 5 – 6
50
Review 2: Skills
Reading – Writing – Listening – Speaking
51
Revision 1
Grammar + Vocabulary
52
Revision 2
Skills
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
53
Examination
54
Correction
HỌC KÌ II
Tuần
Tiết
59
Lesson 5: Skills 1
60
Lesson 6: Skills 2
61
Lesson 7: Looking
back & project
Lesson 1: Getting
started
Lesson 2: A closer
look 1
Lesson 3: A closer
look 2
UNIT 8: SPORTS AND GAMES (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the
lexical items related to the topic: Sports and games
• Pronounce correctly the sounds: /e/ and /æ/ in
isolation and in context
• Use the Past simple and
56
57
58
20
21
62
63
22
Yêu cầu cần đạt
UNIT 7: TELEVISION (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the lexical
items related to the topic: TV programmes
• Pronounce correctly the sounds: /θ/ and /ð/ in
isolation and in context
• Use:
- Wh-questions
- Conjunctions in compound sentences: and, but, so
• Read for general and specific information about a
TV guide
• Talk about a favorite TV program
• Listen for specific information about different TV
programmes
Write a paragraph about TV-viewing habits
55
19
Tên bài học
64
Lesson 1: Getting
started
Lesson 2: A closer
look 1
Lesson 3: A closer
look 2
Lesson 4:
Communication
Nội dung điều chỉnh theo
CV 4040 của BGDĐTGDTrH
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy kỹ
năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào hướng
23
65
Lesson 4:
Communication
66
Lesson 5: Skills 1
67
Lesson 6: Skills 2
68
Lesson 7: Looking
back
69
70
24
71
72
25
73
Lesson 5: Skills 1
74
Lesson 6: Skills 2
75
76
26
Lesson 1: Getting
started
Lesson 2: A closer
look 1
Lesson 3: A closer
look 2
Lesson 4:
Communication
Lesson 7: Looking
back
Review 3:
Language
Imperatives
• Read for general and specific information about
favorite sports stars
• Talk about famous sports people
• Listen for general and specific information about
sport(s) / game(s)
Write a paragraph about a sport / game
UNIT 9: CITIES OF THE WORLD (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the lexical
items related to the topic: Cities and landmarks
• Pronounce correctly the sounds: /əu/ and /au/ in
isolation and in context
• Use:
- Possessive adjectives
- Possessive pronouns
• Read for general and specific information about a
holiday postcard
• Talk about a city
• Listen for specific information about a
description of a city
Write a paragraph about a holiday postcard
Language Unit 7 – 8 – 9
77
Review 3: Skills
Reading – Speaking – Listening – Writing
78
Revision
Language + Skills
79
Mid – term Test
80
Correction
27
dẫn cách viết, phần luyện
tập chuyển thành bài tập
về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
28
29
81
Lesson 1: Getting
started
82
Lesson 2: A closer
look 1
83
Lesson 3: A closer
look 2
84
Lesson 4:
Communication
85
Lesson 5: Skills 1
86
Lesson 6: Skills 2
87
Lesson 7: Looking
back & project
Unit 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the lexical
items related to the topic: Types of houses and
appliances
• Pronounce correctly the Stress in two-syllable
words
• Use the Future simple and Might
for possibility
• Read for general and specific information about
houses and appliances in the future
• Talk about different houses in the
future
• Listen for specific information about
dream houses
Write a paragraph about a dream house
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy
kỹ năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào
hướng dẫn cách viết,
phần luyện tập chuyển
thành bài tập về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
UNIT 11: OUR GREENER WORLD (7 TIẾT)
30
31
88
Lesson 1: Getting
started
89
Lesson 2: A closer
look 1
90
Lesson 3: A closer
look 2
91
Lesson 4:
Communication
92
Lesson 5: Skills 1
93
Lesson 6: Skills 2
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the lexical
items related to the topic: Things that can be
reduced, reused and recycled
• Pronounce correctly the Rhythm in sentences
• Use:
- Articles
- First conditional
• Read for general and specific information about
ways to go green
• Talk about tips for going green
• Listen for details about ideas for a
green club
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy kỹ
năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào hướng
dẫn cách viết, phần luyện
tập chuyển thành bài tập
về nhà
Hướng dẫn học
sinh tự luyện tập phần
Looking back
- Hướng dẫn học sinh tự
94
32
95
96
97
33
98
99
100
34
101
102
35
Lesson 7: Looking
back
Lesson 1: Getting
started
Lesson 2: A closer
look 1
Lesson 3: A closer
look 2
Lesson 4:
Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking
back
Review4:
Language
Write a paragraph about ideas for a green club
UNIT 12: ROBOTS (7 TIẾT)
By the end of this unit, Ss can:
• Know the meaning of the words and use the
lexical items related to the topic: Daily activities
• Pronounce correctly the Tones in
statements
• Use the Superlative adjectives
(short adjectives)
• Read for general and specific information about an
international robot show
• Talk about what robots can do
• Listen for specific information about what robots
can do
Write a paragraph about a robot one would like to
have
Language Unit 10 – 11 – 12
103
Review 4: Skills
Reading – Speaking – Listening – Writing
104
Revision
Language + Skills
105
Examination
làm Project
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Communication
- Skills 1 tập trung dạy kỹ
năng Đọc
- Skills 2 dạy kỹ năng
Viết, tập trung vào hướng
dẫn cách viết, phần luyện
tập chuyển thành bài tập
về nhà
- Hướng dẫn học sinh tự
luyện tập phần Looking
back
- Hướng dẫn học sinh tự
làm Project
III. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra,
đánh giá
Giữa Học kỳ 1
Thời
gian
Tuần 9
Thời
điểm
Học
kỳ 1
Cuối Học kỳ 1
Tuần
18
Học
kỳ 1
Giữa Học kỳ 2
Tuần
27
Học
kỳ 2
Yêu cầu cần đạt
- Hs cần nắm được ý nghĩa từ vựng, cách phát âm, kiến thức
ngữ pháp theo nội dung kiến thức trong bài 1, 2, 3
- Có năng lực ngôn ngữ thông qua kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
theo chủ đề các bài 1, 2, 3. Cụ thể là:
+ Nghe: đoạn văn, hội thoại, … ngắn khoảng 2 phút, tốc độ nói
trung bình;
+ Nói: Có gợi ý từ GV, trả lời câu hỏi đơn giản, phát âm đúng,
sử dụng mẫu câu đơn giản theo chủ đề đã học;
+ Đọc: Đọc hiểu lấy thông tin từ các đoạn văn/hội thoại/…
khoảng 100 từ;
+ Viết: Viết câu, hoặc viết đoạn khoảng 40-50 từ (có thể có gợi
ý)
- Thể hiện thái độ tích cực học tập, nghiêm túc trong kiểm tra
- Hs cần nắm được ý nghĩa từ vựng, cách phát âm, kiến thức
ngữ pháp theo nội dung kiến thức trong bài 1, 2, 3,4,5,6
- Có năng lực ngôn ngữ thông qua kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
theo chủ đề các bài 1, 2, 3,4,5,6. Cụ thể là:
+ Nghe: đoạn văn, hội thoại, … ngắn khoảng 2 phút, tốc độ nói
trung bình;
+ Nói: Có gợi ý từ GV, trả lời câu hỏi đơn giản, phát âm đúng,
sử dụng mẫu câu đơn giản theo chủ đề đã học;
+ Đọc: Đọc hiểu lấy thông tin từ các đoạn văn/hội thoại/…
khoảng 100 từ;
+ Viết: Viết câu, hoặc viết đoạn khoảng 40-50 từ (có thể có gợi
ý)
- Thể hiện thái độ tích cực học tập, nghiêm túc trong kiểm tra
- Hs cần nắm được ý nghĩa từ vựng, cách phát âm, kiến thức
ngữ pháp theo nội dung kiến thức trong bài 7,8,9
Hình thức
- 1 bài viết trên
giấy/máy tính (kết
hợp trắc nghiệm + tự
luận): 80% điểm
- 1 bài thực hành nói:
20% điểm
- 1 bài viết trên
giấy/máy tính (kết
hợp trắc nghiệm + tự
luận): 80% điểm
- 1 bài thực hành nói:
20% điểm
- 1 bài viết trên
giấy/máy tính (kết
Cuối Học kỳ 2
Tuần
35
Học
kỳ 2
- Có năng lực ngôn ngữ thông qua kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
theo chủ đề các bài 7,8,9. Cụ thể là:
+ Nghe: đoạn văn, hội thoại, … ngắn khoảng 2 phút, tốc độ nói
trung bình;
+ Nói: Có gợi ý từ GV, trả lời câu hỏi đơn giản, phát âm đúng,
sử dụng mẫu câu đơn giản theo chủ đề đã học;
+ Đọc: Đọc hiểu lấy thông tin từ các đoạn văn/hội thoại/…
khoảng 100 từ;
+ Viết: Viết câu, hoặc viết đoạn khoảng 40-50 từ (có thể có gợi
ý)
- Thể hiện thái độ tích cực học tập, nghiêm túc trong kiểm tra
- Hs cần nắm được ý nghĩa từ vựng, cách phát âm, kiến thức
ngữ pháp theo nội dung kiến thức trong bài 7,8,9,10,11,12
- Có năng lực ngôn ngữ thông qua kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
theo chủ đề các bài 7,8,9,10,11,12. Cụ thể là:
+ Nghe: đoạn văn, hội thoại, … ngắn khoảng 2 phút, tốc độ nói
trung bình;
+ Nói: Có gợi ý từ GV, trả lời câu hỏi đơn giản, phát âm đúng,
sử dụng mẫu câu đơn giản theo chủ đề đã học;
+ Đọc: Đọc hiểu lấy thông tin từ các đoạn văn/hội thoại/…
khoảng 100 từ;
+ Viết: Viết câu, hoặc viết đoạn khoảng 40-50 từ (có thể có gợi
ý)
- Thể hiện thái độ tích cực học tập, nghiêm túc trong kiểm tra
IV. Các nội dung khác:
- Giáo viên tham gia các buổi tập huấn bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sinh hoạt chuyên môn, thực hiện kế hoạch GV của GV, HS của GV.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức Lễ hội Giáng Sinh – chào đón Năm mới.
- Tổ chức Festival Tiếng Anh
hợp trắc nghiệm + tự
luận): 80% điểm
- 1 bài thực hành nói:
20% điểm
- 1 bài viết trên
giấy/máy tính (kết
hợp trắc nghiệm + tự
luận): 80% điểm
- 1 bài thực hành nói:
20% điểm
Thanh Xuân Trung, ngày 16 tháng 9 năm 2021
TTCM DUYỆT
Nguyễn Thủy Tiên
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUYỆT
Download