Uploaded by Dauren Ablay

идеал газ

advertisement
ИДЕАЛ ГАЗДАРДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ
ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
ЖОСПАР
1
1.Зерттеу негіздері
2
2.Идеал газдардың молекулалықкинетикадық теориясы
3
3.Молекулалық физика
Идеал газдардың молекулалық-кинетикалық теориясы
Молекулалық физика және термодинамика – бұл көптеген атомдар мен молекулалардан
тұратын денелерде жүретін макроскопиялық процестерді зерттейтін физиканың бөлімі.
Зерттеу әдістері
Статистикалық әдіс –
макроскопиялық жүйенің қасиеттері
сол жүйені құрайтын бөлшектердің
қасиеттерімен, олардың
қозғалысының ерекшеліктері мен
динамикалық сипаттамаларының
орташа мәндерімен
анықталуына негізделген.
Термодинамикалық әдіс жүйедегі
микропроцестерді қарастырмайды. Термо
динамика екі бастамаға –
тәжірибемен алынған
мәліметтердің жиынтығы
нәтижесінде тұжырымдылған
іргелі заңдарға негізделген.
Молекулалық физика – бұл заттың құрылымы мен
қасиеттерін молекула-кинетикалық түсініктер тұрғысынан
зерттейді, ол барлық дене молекулалардан тұратындығына және
олардың үздіксіз қозғалыста болатындығына негізделген.
Термодинамика – бұл термодинамикалық тепе-теңдік
күйдегі макроскопиялық жүйелердің жалпы қасиеттерін, осы
күйлердің ауысу процестерін зерттейтін физиканың бөлімі.
Бойль-Мариотт заңы:
Гей-Люссак заңдары
pV=const
T=const
1)V=V(1+at)
p=const
2)p=p(1+at)
V=const
Авогадро заңы: қысым мен температура бірдей
болған кезде, кез-келген газдың мольдері бірдей
көлемді алып тұрады. Қалыпты жағдайда бұл көлем
мынаған тең:
Дальтон заңы: газ қоспасының қысымы осы
қоспаға кіретін барлық газдардың үлестік
қысымдарының қосындысына тең:
P=P1+P3+…+Pn
Клапейрон теңдеуі :
Менделеев-Клапейрон теңдеу:
Больцман тұрақтысы:
Идеал газдың қысымы:
ИДЕАЛ ГАЗ
•ГАЗ МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫҢ
МЕНШІКТІ КӨЛЕМІ ЫДЫСТЫҢ
КӨЛЕМІМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ШЕКСІЗ АЗ;
ҚОРЫТЫНДЫ
•ГАЗ
МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДА ТАРТЫЛЫС КҮШТЕРІ
ӘСЕР ЕТПЕЙДІ;
•ГАЗ
МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫҢ ӨЗАРА ЖӘНЕ ЫДЫС
ҚАБЫРҒАСЫНА СОҚТЫҒЫСУЛАРЫ АБСОЛЮТ СЕРПІМДІ
БОЛЫП ЕСЕПТЕЛІНЕДІ.
Download