Uploaded by Abdurashid Nurbaev

Жисмоний маданият-Олий математика

advertisement
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
УМУМИЙ МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСИ
“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ректор, проф. А.Эминов
________________
«___» ________2013 й.
ОЛИЙ МАТЕМАТИКА
фани бўйича
5112000- Жисмоний маданият
ишчи ўқув дастури
Умумий ўқув соати
– 136
Шу жумладан:
Маъруза
– 38
Амалиёт машғулотлари
– 38
Мустақил таълим соати
– 60
Гулистон – 2013 й.
Фаннинг ишчи ўқув дастури намунавий ўқув дастури ва ўқув режасига
мувофиқ ишлаб чиқилди.
Тузувчи: Ф.Ш.Норбоев – “Умумий математика” кафедраси ўқитувчиси
_________ (имзо)
Тақризчи: К. Жамуратов. – ГулДУ ф.м-ф.н _________ (имзо)
Фаннинг ишчи ўқув дастури “Умумий математика” кафедрасининг 2013
йил “___” _________ даги ___ - сонли мажлисида кўриб чиқилиб, факультет
Илмий-услубий Кенгашида кўриб чиқиш учун тавсия қилинди.
Кафедра мудири:
доц. Норжигитов Ҳ
Фаннинг ишчи ўқув дастури “Физика-математика” факультети Илмийуслубий Кенгашининг 2013 йил
“___” _______ даги “____”
- сонли
мажлисида тасдиқланди.
Факультет Илмий-услубий
Кенгаши раиси:
доц. А. Аширов
Келишилди:
Ўқув ишлари бўйича ректор муовини
2
порф. Н. Баракаев
1.КИРИШ
Олий таълим тизимида юксак малакали, ижодкорлик ва ташаббускорлик
қобилиятига эга, келажакда касбий ва ҳаётий муаммоларни мустақил ҳал қила
оладиган, янги техника ва технологияларга тез мосланишга лаёқатли кадрларни
тайёрлашда таълим жараёнини замонавий ўқув-методик мажмуалар билан таъминлаш
муҳим аҳамиятга эга.
Олий математика фанидан Ўқув-методик мажмуа (ЎММ) – давлат таълим
стандарти ва фан дастурида белгиланган талабалар томонидан эгалланиши лозим
бўлган
билим, кўникма, малака ва компетенцияларни шакллантиришни, ўқув
жараёнини комплекс лойиҳалаш асосида кафолатланган натижаларни олишни,
мустақил билим олиш ва ўрганишни ҳамда назоратни амалга оширишни
таъминлайдиган, талабанинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга йўналтирилган
ўқув –услубий манбалар, дидактик воситалар ва материаллар, электрон таълим
ресурслари, ўқитиш технологияси, баҳолаш методлари ва мезонларини ўз ичига олади.
1.1. Фаннинг мақсади ва вазифалари
Фанни ўқитишдан мақсад–талабаларда олий математика курсининг назарий
асосларига оид билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришдан иборат.
Бу фан бакалавр тайёрлашнинг ўқув жараёнида талабаларнинг умумматематик
тайёргарлиги ва кўпгина махсус фанлар бўйича чуқур билимлар эгаси бўлишда
асосий ўрин тутади.
1.2. Фанни ўзлаштирган талабанинг малакавий даражалари
Олий математика фани талабаларга аналитик геометрия ва алгебра, математик
тахлил ва эҳтимолар назарияси ва математик статистикадан билим беришдан иборат
бўлиб, бунда ўқув жараёнида ўқитиладиган бошқа фанларни тушуниш учун асосий
пойдевор ҳосил қилишдан иборат. Бу ерда қуйидагиларни ўргатиш назарда тутилади.
- Алгебра ва аналитик геометриянинг содда масалалари;
- Векторлар алгебраси;
- Текисликда тўғри чизиқ;
- Иккинчи тартибли эгри чизиқлар;
- Математик тахлил элементлари
- Интеграл ва унинг тадбиқлари
- Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика элементлари
1.3. Фаннинг ўқув режасидаги фанлар билан боғлиқлиги
Фанни
ўргатишда
информацион–методик
таъминотлардан,
интернет
маълумотлардан кенг фойдаланилади. Бунда мавзуларнинг тасвирий санъат ва
мухандисликка, табиатшуносликка, физикага, техникага, халқ хўжаликдаги тадбиқлари
баён этилади.
1.4. Фанни ўқитишда педагогик ва ахборот технологияларидан
фойдаланиш
Фанни ўқитишда талабаларнинг билимини рейтинг назорати тизимини қўллаб
аниқлашга асосланган замонавий педагогик технологиялар қўлланилади Талабаларга
ушбу фанни ўқитишда компьютер технологиясидан, Internet маълумотларидан маъруза
материаллари сифатида, амалий машғулотларда ҳамда тест саволлари тўпламидан
фойдаланиш тавсия этилади.
3
Фандан ўтиладиган мавзулар ва улар бўйича машғулот турларига
ажратилган соатларнинг тақсимоти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Иккинчи, учинчи тартибли детерминантлар
2-3 номаълумли чизиқли тенгламалар системаси.
Крамер усули
Матрица тушунчаси
Декарт координаталар системаси. Икки нуқта орасидаги
масофа, кес-мани берилган нисбатда бўлиш.
Векторлар ва улар устида амаллар
Текисликда тўғри чизиқнинг тенгламалари
Текисликдаги иккинчи тартибли эгри чизиқлар
Функция ва уларнинг лимити
Функциянинг ҳосиласи
Аниқмас интеграл
Рационал функцияни (касрни) интеграллаш
Аниқ интеграл
Аниқ интегралнинг татбиқлари
Оддий дифференциал тенгламалар, умумий тушунчалар
Чизиқли, Бернулли, тўлиқ дифференциал тенгламалар
Юқори тартибли дифференциал тенгламалар
Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика
Эҳтимолликнинг классик таърифи
Элементар ҳодисаларнинг дискрет фазоси.
Ҳодисаларнинг боғлиқсизлиги
Жами
4
2.
2.1.
Амалий
машғулот
Лаборатория
машғулот
лар
Фаннинг бўлими ва мавзуси, маъруза мазмуни
Маъруза
Т/р
Жами
Соатлар
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
76
38
38
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ўқув материаллари мазмуни
Маъруза машғулотлари мазмуни
2.1.1. Иккинчи, учинчи тартибли детерминантлар (2 соат)
Иккинчи, учинчи тартибли детерминантлар ва уларнинг хоссалари, хисоблаш усуллари
[А6.32-38; А5.16-19; Қ1.5-9; Қ 7.6-12].
2.1.2. 2-3 номаълумли чизиқли тенгламалар системаси. Крамер усули (2 соат)
Чизиқли тенглама. Системани ечиш усуллари, Крамер усули.
[А1.9-25; А3.16-22; Қ3.30-39; Қ4.23-48;].
4
2.1.3. Матрица тушунчаси (2 соат)
Матрица тушунчаси ва улар устида амаллар.
[А2.17-19; А3.19-22; Қ2.14–20; Қ4.19-35; А12 20-42; А13.18-35].
2.1.4. Декарт координаталар системаси. Икки нуқта орасидаги масофа, кесмани берилган нисбатда бўлиш (2 соат)
[А4.201-207; А1.338-371; А3.44-46; Қ3.185-192; Қ4.234-243; ].
2.1.5. Векторлар ва улар устида амаллар. (2 соат)
Вектор координатаси. Векторлар устида амаллар. Скаляр кўпайтма. Вектор ва аралаш
кўпайтма.
[А1.33-52; А2.41-58; А6.7-11; Қ2.5-15; ]
2.1.6. Текисликда тўғри чизиқнинг тенгламалари (2 соат).
Умумий тенглама. Бурчак коеффицентли тенглама, нормал тенглама, тўғри чизик
тенгламасини тузиш
[А1.66-72; А2.32-41; А3.12-19; Қ2.16-20; А4.63-73].
2.1.7. Текисликдаги иккинчи тартибли эгри чизиқлар. (2соат).
Эллипс тенгламаси, парабола гипорбола тенгламалари. Иккинчи тартибли чизиқларнинг
умумий тенгламаси
[А4.86-91; А2.78-80; А3.30-33; Қ4.82-86; Қ2.65-68; ].
2.1.8. Функция ва уларнинг лимити. (2 соат).
Функция лимитининг турли таърифлари, ажойиб лимит формулалари. Функция лимитини
ҳисоблаш усуллари
[А4.114-120; А1.115-120; А2.27-29; Қ2.180-181; ].
2.1.9. Функциянинг ҳосиласи. (2 соат).
Функция хосиласи таърифи, хосилалар жадвали. Хосиланинг геометрик ва механик маъноси,
хасиланинг тадбиқлари.
[А4.162-163; А1.154-175; А2. 32-34; Қ3.118-132; Қ4.182-189; ].
2.1.10. Аниқмас интеграл.(2 соат).
Аниқмас интеграл таърифи. Бошланғич функциялар жадвали, интеграллаш усуллари,
интегралланувчи функциялар синфи
[А4.192-194; А2.189-202; А4.134-144; Қ3.156-183; Қ4.201-229;].
2.1.11. Рационал функцияни (касрни) интеграллаш. (2 соат).
Рационал ва оддий каср тушунчаси функцияни содда касрларга ёйиш
[А4.201-207; А1.338-371; А3.44-46; Қ3.185-192; Қ4.234-243; ].
2.1.12. Аниқ интеграл. (2 соат).
Аниқ интегралнинг турли таърифлари, аниқ интеграл хоссалир, Нъютон-Лейбниц формуласи
[А4.201-207; А1.338-371; А3.44-46; Қ3.185-192; Қ4.234-243; ].
2.1.13. Аниқ интегралнинг татбиқлари. (2 соат).
Масса марказини топиш, юзани ва хажмни хисоблаш. Куч моментни хисоблаш.
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.14. Оддий дифференциал тенгламалар, умумий тушунчаларь(2 соат).
Дифференциал тенглама тушунчаси бошланғич шартлар Коши масаласи
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.15. Чизиқли, Бернулли, тўлиқ дифференциал тенгламалар (2 соат).
Чизиқли, Бернулли, тўлиқ дифференциал тенгламалар ва уларни ечиш усуллари
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.16. Юқори тартибли дифференциал тенгламалар (2 соат).
Юқори тартибли дифференциал тенгламалар ва уни ечиш усуллари
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.17. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика Эҳтимолликнинг
классик таърифи. (2соат).
Эҳтимоллик тушунчаси, элементар ходисалар фазоси, эҳтимолликнинг турли
таърифлари, эҳтимолликнинг хоссалари.
5
[А5.7-12; Қ10.9-20; Қ7.7-15; Қ9.5-16; Қ9.5-17; ].
2.1.18. Элементар ҳодисаларнинг дискрет фазоси. (2 соат).
Тўпламлар назариясининг эҳтимолликни хисоблашга тадбиқи. Комбинаторика элементларини
эҳтимолликка тадбиқи.
[А5.13-20; Қ10.19-27; Қ7.17-25; Қ9.15-26; Қ9.15-27;].
2.1.19. Ҳодисаларнинг боғлиқсизлиги. (2 соат).
Шартли эҳтимоллик , тўла эҳтимол формуласи, Байес формуласи.
[А5.30-40; Қ10.49-57; Қ7.37-45; Қ9.55-66; Қ9.35-42].
2.2. Амалий машғулотлар мазмуни
2.1.1. Иккинчи, учинчи тартибли детерминантлар (2 соат)
Иккинчи, учинчи тартибли детерминантлар ва уларнинг хоссалари, хисоблаш усуллари
[А6.32-38; А5.16-19; Қ1.5-9; Қ 7.6-12].
2.1.2. 2-3 номаълумли чизиқли тенгламалар системаси. Крамер усули (2 соат)
Чизиқли тенглама. Системани ечиш усуллари, Крамер усули.
[А1.9-25; А3.16-22; Қ3.30-39; Қ4.23-48;].
2.1.3. Матрица тушунчаси (2 соат)
Матрица тушунчаси ва улар устида амаллар.
[А2.17-19; А3.19-22; Қ2.14–20; Қ4.19-35; А12 20-42; А13.18-35].
2.1.4. Декарт координаталар системаси. Икки нуқта орасидаги масофа, кесмани берилган нисбатда бўлиш (2 соат)
[А4.201-207; А1.338-371; А3.44-46; Қ3.185-192; Қ4.234-243; ].
2.2.5. Векторлар ва улар устида амаллар. (2 соат)
Вектор координатаси. Векторлар устида амаллар. Скаляр кўпайтма. Вектор ва аралаш
кўпайтма.
[А1.34-50; А2.41-58; А6.7-11; Қ2.5-15; ]
2.2.6. Текисликда тўғри чизиқнинг тенгламалари (2 соат).
Умумий тенглама. Бурчак коеффицентли тенглама, нормал тенглама, тўғри чизик
тенгламасини тузиш
[А1.69-77; А2.32-41; А3.15-29; Қ2.16-20; А4.73-83].
2.2.7. Текисликдаги иккинчи тартибли эгри чизиқлар. (2 соат).
Эллипс тенгламаси, парабола гипорбола тенгламалари. Иккинчи тартибли чизиқларнинг
умумий тенгламаси
[А4.89-99; А2.79-88; А3.30-33; Қ4.82-86; Қ2.65-68; ].
2.2.8. Функция ва уларнинг лимити. (2 соат).
Функция лимитининг турли таърифлари, ажойиб лимит формулалари. Функция лимитини
ҳисоблаш усуллари
[А4.117-130; А1.119-129; А2.27-29; Қ2.180-181; ].
2.2.9. Функциянинг ҳосиласи. (2 соат).
Функция хосиласи таърифи, хосилалар жадвали. Хосиланинг геометрик ва механик маъноси,
хасиланинг тадбиқлари.
[А4.162-163; А1.154-175; А2. 32-34; Қ3.118-132; Қ4.182-189; ].
2.2.10. Аниқмас интеграл.(2 соат).
Аниқмас интеграл таърифи. Бошланғич функциялар жадвали, интеграллаш усуллари,
интегралланувчи функциялар синфи
[А4.199-220; А2.180-202; А4.134-144; Қ3.156-183; Қ4.201-229;].
2.1.11. Рационал функцияни (касрни) интеграллаш. (2 соат).
Рационал ва оддий каср тушунчаси функцияни содда касрларга ёйиш
[А4.201-207; А1.338-371; А3.44-46; Қ3.185-192; Қ4.234-243; ].
2.1.12. Аниқ интеграл. (2 соат).
Аниқ интегралнинг турли таърифлари, аниқ интеграл хоссалир, Нъютон-Лейбниц формуласи
6
[А4.201-207; А1.338-371; А3.44-46; Қ3.185-192; Қ4.234-243; ].
2.1.13. Аниқ интегралнинг татбиқлари. (2 соат).
Масса марказини топиш, юзани ва хажмни хисоблаш. Куч моментни хисоблаш.
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.14. Оддий дифференциал тенгламалар, умумий тушунчаларь(2 соат).
Дифференциал тенглама тушунчаси бошланғич шартлар Коши масаласи
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.15. Чизиқли, Бернулли, тўлиқ дифференциал тенгламалар (2 соат).
Чизиқли, Бернулли, тўлиқ дифференциал тенгламалар ва уларни ечиш усуллари
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.16. Юқори тартибли дифференциал тенгламалар (2 соат).
Юқори тартибли дифференциал тенгламалар ва уни ечиш усуллари
[А4.225-228; А3.200-210; А1.46-52; Қ3.171-185; Қ4.97-101; ].
2.1.17. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика Эҳтимолликнинг
классик таърифи. (2соат).
Эҳтимоллик тушунчаси, элементар ходисалар фазоси, эҳтимолликнинг турли
таърифлари, эҳтимолликнинг хоссалари.
[А5.7-12; Қ10.9-20; Қ7.7-15; Қ9.5-16; Қ9.5-17; ].
2.1.18. Элементар ҳодисаларнинг дискрет фазоси. (2 соат).
Тўпламлар назариясининг эҳтимолликни хисоблашга тадбиқи. Комбинаторика элементларини
эҳтимолликка тадбиқи.
[А5.13-20; Қ10.19-27; Қ7.17-25; Қ9.15-26; Қ9.15-27;].
2.1.19. Ҳодисаларнинг боғлиқсизлиги. (2 соат).
Шартли эҳтимоллик , тўла эҳтимол формуласи, Байес формуласи.
[А5.30-40; Қ10.49-57; Қ7.37-45; Қ9.55-66; Қ9.35-42].
3. Мустақил таълимни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни
Талабаларнинг маъруза, амалий ва лаборатория машғулотларига тайёрланиб келиши ва
ўтилган материалларни мустақил ўзлаштиришлари учун кафедра ўқитувчилари томонидан
маъруза матнлари ишлаб чиқилган, ҳар бир талабага ушбу материаллардан фойдаланиш тавсия
эталади.
Талабанинг фанни мустақил тарзда қандай ўзлаштирганлиги жорий, оралиқ ва якуний
назоратда ўз аксини топади. Шу сабабли рейтинг тизимида мустақил ишларга алоҳида балл
ажратилмайди, улар ЖН, ОН ва ЯН лар таркибига киритилган.
Мустақил учун фан бўйича жами 60 соат ажратилган.
Ушбу соатлар тахминан қуйидаги тартибда тақсимланади:
 маъруза конспектини ўқиб тайёрланиш – 30 соат.
 амалий машғулотлар бўйича уй вазифаларини ечиш – 30 соат.
Амалий
машғулотларда назарий билимлар мавзуга оид масалалар ечиш орқали
мустаҳкамланади. Амалий механика фанини чуқур ўзлаштириш учун талаба фаннинг ҳар бир
бўлимини мустақил ўрганиши ва ҳисоб-чизма ишларини ечиш орқали мустаҳкамлаши зарур.
Қолдирилган дарсларни топшириш учун талаба дарс материалини тайёрлаб келиши ва
ўқитувчининг оғзаки суҳбатидан ўтиши зарур. Қолдирилган ОН ва ЯН лар белгиланган тартиб
бўйича топширилади.
7
Талабалар мустақил таълимининг мазмуни ва ҳажми
(Маъруза, амалий машғулот )
Ишчи ўқув дастурининг мустақил
Мустақил таълимга оид
Бажарилиш
таълимга оид бўлим ва мавзулари
топшириқ ва тавсиялар
муддатлари
Н.Я.Виленкиннинг
«Тўпламлар Китобда
келтирилган
хақидаги
хикоялар»
китобини маълумотлар хақида ёзма шаклда
1- ҳафта
ўрганиш
тақдимотлар тайёрланади ва у
химоя қилинади.
Математиканинг
фанлараро Математиканинг
фанлараро
алоқадорлигини ўрганиш
алоқалари ўрганилади. Уларнинг
хоссалари
ва
хусусиятлари
2-ҳафта
таҳлил қиланади ҳамда бу
маълумотлар ёзма шаклда тақдим
этилади.
Икки-уч ўзгарувчили тенгламалар Икки-уч
ўзгарувчили
системасини ечишнинг қўшиш, тенгламаларга доир мисоллар
ўрнига қўйиш, график усулларни ечилад,
мисоллар
қуйида
3-ҳафта
такрорлаш ва уларга оид мисоллар келтирилган
адабиётлардан
ечиш
олинади
Тўпламларга оид мисоллар ечиш
Тўпламларга доир мисолларни
асосан исботлашларга оидлари
4-хафта
танланади.
Векторларга доир мисоллар ечиш
Векторлар устида барча амаллар
5-хафта
умумлашган холда келтирлади.
Текисликда
тўғри
чизиқнинг Текистликда тўғри чизиққа доир
тенгламаларига доир мисоллар ечиш мисоллар
ечишда
тўғри
6, 7 –
чизиқнинг турли кўринишларга ҳафталар
алоҳида аҳамият берилади.
Элементар функсиялар:
y  kx , Графиклар функциянинг барча
хусусиятларини қамраб олган
8, 9 –
y  ax 2  bx  c .
y  kx  b , y  k ,
холда
аниқликда
чизилишига
ҳафталар
x
аҳамият берилади.
Уларнинг хоссалари ва графиги
Ажойиб лимитлар
Ажойиб лимит формулаларининг
10-ҳафта
исботлари келтириллиши керак.
Функсияларни хосила ёрдамида тўла Хар бир элементар функциялар
11, 18текшириб, графигини ясаш
плакатларда намоён қилинади.
ҳафталар
Функциянинг
ҳосиласига
доир Хосилага доир мисоллар асосан
мисоллар ечиш
мураккаб ва логорифмлаш йўли
19, 20билан топиладиган типдагилари ҳафталар
танланади.
Аниқ интеграл тушунчасини тадбиқ Интегрални
тадбиқига
оид
21, 22 –
қилиб ечиладиган физик ва механик амалий масалалар танланади
ҳафталар
масалалар ечиш
Аниқ интегралнинг татбиқларига Қуйида
келтирилган
23, 24доир мисоллар ечиш
адабиётларда
мисоллар
ҳафталар
танланади.
Математик индуксия методи
Математик индукция усулидан
25-26 –
8
Ҳажми
(соатда)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ўзгармас
коеффицентли
тенгламалар
диф
Ўзгармас коеффицентли бир жинсли
бўлмаган диф тенгламалар
Комбинаторика
масалалари
бирлашмаларни ўрганиш
Комбинаторикага
ечиш
доир
мисоллар
Эҳтимолар назариясини тарихини
ўрганиш
Математик статистика элементлари
Эҳтимолликка доир мисоллар ечиш
фойдаланиб
асосан
математикадаги тайёр формуллар
исботланиши керак.
Ўзгармас коеффицентли диф
тенгламаларга доир мисоллар
ишлаш
Ўзгармас коеффицентли бир
жинсли
бўлмаган
диф
тенгламаларга мисоллар ечиш
Бирлашмаларнинг
турли
кўринишлари ва фарқларини тўла
ўрганиш керак.
Бирлашмаларнинг турли типдаги
кўринишларига
мисоллар
келтирилади.
Эҳтимоллар
назариясининг
тарихи тўлиқ ўрганилади ва етук
олимларнинг ишлари хақида
маълумотлар тўпланади.
Математик
статистиканинг
асосий
тушунчалари
келтирилиши керак.
Эҳтимолликка доир мисоллар
унинг
барча
таърифларига
келтирилади
кейин амалий
мазмундаги
масалаларнинг
эҳтимолликлари хисобланади.
ҳафталар
26-хафта
3
27-хафта
3
28-ҳафта
3
29- ҳафта
3
30- 31ҳафталар
3
32-33ҳафталар
3
34-38ҳафталар
3
Жами
60
4. Рейтинг баҳолаш тизими
КУЗГИ СЕМЕСТР
1
2
3
Лаб.
Мустақил
таълим
ЖН
40% Амалиёт
Мустақил
таълим
Ёзма иш
ОН
Мустақил
30%
таълим
ЯН – 30%
Жами
8
1
14-19
20
12
2
12
1
21-26
11-12
19
1
21
28-10
18
17-22
16
24-27
10-15
15
1
Январ
17
3-7
12-17
11
1
14
5-10
10
26-1
22-27
29-3
8
9
13
15-20
7
19-24
8-13
6
Декабр
12
2-6
5
17-22
3
Ноябр
24-29
10-15
2
Октябр
4
3-8
№
1
Сентябр
1
4
10
30
2
6
12
24
3
3
9
6
30
30
30
100
2
3
ЖН
40%
ОН
30%
6
Мустақил
таълим
ЯН – 30%
Жами
Жами Гп
бўйича
13 – 18
20 – 25
27 - 1
3-8
10 - 15
17 -22
37
38
39
40
41
42
29 – 4
35
4
6 – 11
22 – 27
34
8
6
6
26
4
6
14
6
3
3
7
3
19
2
6
24
21
13
30
70
Баҳо
Рейтинг
Фанни
ўзлаштириш
кўрсатгичлари
Июн
36
15 – 20
33
1–6
31
8 – 13
18 – 23
25 – 30
29
30
6
Май
32
11 – 16
25 - 2
26
28
18 - 23
25
4–9
11– 16
24
27
4-9
23
Лаб.
Мустақил
таълим
Амалиёт
Мустақил
таълим
11
30
70
30
5
86-100
4
71-85
3
55-70
2
< 55
117-136
97-116
75-96
<75
Талабанинг амалий машғулотларни ўзлаштириш даражаси қуйидаги
мезон асосида аниқланади
Баҳолаш мезонлари
10
30
100
100
4.1. ЖНни баҳолаш мезонлари
Амалий механика фани бўйича жорий баҳолаш талабанинг амалий ва лаборатория
машғулотларидаги ўзлаштиришини аниқлаш учун қўлланилади. ЖН ҳар бир амалий
машғулотларида сўров ўтказиш, савол ва жавоб, ҳисоб-чизма ишлари топшириқларини
бажариш ва ҳимоя қилиш каби шаклларда амалга оширилади. ЖН ҳар бир лаборатория
машғулотларида сўров яъни коллоквиум ўтказиш, лаборатория ишларини бажариш, савол ва
жавоб, суҳбат, ҳамда ҳисобот топшириш каби шаклларда амалга оширилади. Талабага ЖН да
бутун баллар қўйилади.
Баҳолаш
кўрсаткичи
1
28 - 2
№
22
Феврал
24 - 29
БАҲОРГИ СЕМЕСТР
Март
Апрел
рейтинг
бали
Аъло,
86-100%
Яхши,
71-85%
Қониқарли,
55-70%
Қониқарсиз
0-54%
Етарли назарий билимга эга. Топшириқларни мустақил ечган. Берилган
саволларга тўлиқ жавоб беради. Масаланинг моҳиятига тўлиқ тушунади.
Аудиторияда фаол. Ўқув тартиб интизомига тўлиқ риоя қилади.
Топшириқларни намунали расмийлаштирган.
6
Етарли назарий билимга эга. Топшириқларни ечган. Берилган саволларга
етарли жавоб беради. Масаланинг моҳиятини тушунади. Ўқув тартиб
интизомига тўлиқ риоя қилади.
5-4
Топшириқларни ечишга ҳаракат қилади. Берилган саволларга жавоб беришга
ҳаракат қилади. Масаланинг моҳиятини чала тушунган. Ўқув тартиб
интизомига риоя қилади.
3-2
Талаба амалий машғулот дарси мавзусига назарий тфйёрланиб келмаса,
мавзу бўйича масала, мисол ва саволларига жавоб бера олмаса, дарсга суст
қатнашса билим даражаси қониқарсиз баҳоланади
1
4.2. ОНни баҳолаш
Оралиқ назорат “Олий математика” фанининг бир неча мавзуларини қамраб олган бўлими
бўйича, тегишли назарий ва амалий машғулотлар ўтиб бўлингандан сўнг ёзма равишда амалга
оширилади. Бундан мақсад талабаларнинг тегишли саволларни билиши ёки муаммоларни ечиш
кўникмалари ва малакалари аниқланади. Ўкув йилининг 1-семестрида 2-та ОН ўтказиш
режалаштирилган бўлиб 24 балдан иборат. 2-семестрида 2та ОН ўтказиш режалаштирилган бўлиб 24
балдан иборат. ОН назорат ишлари ёзма иш ва тест усилида ўтказилиши назарда тутилган, ёзма иш ва
тест соволлари ишчи ўқув дастур асосида тайёрланади. ОН га ажратилган баллдан 55% дан паст балл
тўплаган талаба ўзлаштирмаган ҳисобланади. ОН ни ўзлаштирмаган талабаларга қайта топшириш
имконияти берилади. ОН бўйича олинадиган тестлар кафедра мудири раҳбарлигида ташкил этилади ва
кафедрада ўқув йилининг охиригача сақланади.
4.3. ЯНни баҳолаш
Якуний назорат “Олий математика” фанининг барча мавзуларини қамраб олган бўлиб, назарий
ва амалий машғулотлар ўтиб бўлингандан сўнг ёзма равишда амалга оширилади. Бундан мақсад
талабаларнинг фан бўйича ўзлаштириш кўрсаткичлари, яъни билим даражаси ёки муаммоларни ечиш
кўникмалари ва малакалари аниқланади. ЯН назорат ишлари тест усулида ҳам ўтказилиши назарда
тутилган, тест соволлари ишчи ўқув дастури асосида тайёрланади. ОН ва ЖНларга ажратилган баллдан
55% дан паст балл тўплаган талаба ўзлаштирмаган ҳисобланади ва ЯНга киритилмайди. ЯНни
ўзлаштирмаган талабаларга қайта топшириш имконияти берилади. ЯН бўйича олинадиган ёзма иш
вариантлари кафедра мудири раҳбарлигида тузилади ва деканатларга топширилади.
Тест усулида ЯН ни баҳолаш мезонлари:
ЯН тест ва ёзма иш шаклида ўтказилади ва талабанинг жавоблари 30 баллик тизимда
баҳоланади. Бунда тестга ажратилган 10 балл 10 саволлар сонига бўлиниб, бир саволга қўйиладиган
балл топилади (1 балл) уни тўғри жавоблар сонига кўпайтириб, ва ёзма ишдаги 2 та назарий саволларга
10 баллдан, жами назарий саволга 20 баллдан баҳоланиб талабанинг ЯН да тўплаган баллари
аниқланади.
11
5. ИНФОРМАЦИОН-УСЛУБИЙ ТАЪМИНОТ
5.1. АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР
№
Муаллиф, адабиёт номи, тури, нашриёт, йили, хажми
1.
2.
3.
4
5
6
Кутубхонад
а мавжуд
нусхаси
Ёрқулов Р., Жумаев М. ”Олий математика”,Т.,2008й.
Ҳамедова Н.А. ва бош. ”Математика”. ОЎЮ учун дарслик,Т.,Турон иқбол,
2007й.
Ҳамедова Н.А., Садикова А.В., Лактайева И.Ш.
”Математика” –
Гуманитар йўналишлар талабалари учун ўқув қўлланма. Т, ”Жахон-Принт”
2007й.
Соатов Й.О.“Олий математика” I , I I I , I I I қисм,Тошкент, 1994 й.
Сирожиддинов С. ва бош. ”Эхтимоллар назарияси ва математик статистика
асослари”. Т.,1986й.
Таджиева З.Г. “Математикадан тарихий материаллардан фойдаланиш”. Т.:
2003й.
5.2. ҚЎШИМЧА АДАБИЁТЛАР
№
Муаллиф, адабиёт номи, тури, нашриёт, йили, хажми
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Назаров Р.Н., Тошпўлатов Б.Т., Дусумбетов А.Ф. “Алгебра ва сонлар
назарияси”. Т., Ўқитувчи. 2- қисм 1993., I I қисм 1995й.
Минорский
В. “Олий математикадан масалалар тўплами”. Т.:
“Ўқитувчи”,1988й.
Ҳикматов А., Тошметов Ў, Карашева Г. “Математик анлиздан машқлар ва
масалалар тўплами”,Т.,1987й.
Азларов Т.А., Мансуров Х. “Математик анализ” 1-2 қисм. Т.: “Ўқитувчи”,
1974й.
Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: УРСС, 2003.
Ширяев А.Н. Вероятность-1,2. М: МЦНМО, 2004.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, 1,2-том. М.:
Мир, 1984.
Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: УРСС, 2005.
Сирожиддинов С.Х., Маматов М.М. Эҳтимоллар назарияси ва математик
статистика. Т., 1972.
Расулов А.С., Раимова Г.М., Саримсакова Х.Қ. Эҳтимоллар назарияси ва
математик статистика. T. 2005.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая
школа, 2003.
12
Кутубхонада
мавжуд
нусхаси
1-илова
Ишчи ўқув дастурга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида
___________________ ўқув йили учун ишчи ўқув дастурига қўйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар
киритилмоқда:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Ўзгартириш ва қўшимчаларни киритувчилар:
__________________________________________
(профессор-ўқитувчининг И.Ф.О.)
_______
(имзоси)
Ишчи ўқув дастурга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар физика-математика факультети
Илмий-услубий Кенгашида муҳокама этилди ва маъқулланди ( _____ йил “___” _______даги “____” сонли баённома).
Факультет Илмий-услубий
Кенгаши раиси:
Ш.Ашуров
13
14
15
16
17
Download