Uploaded by Ariane Caya

KINDER CLASS HOME SCHEDULE (1)

advertisement
KINDERGARTEN
CLASS HOME
SCHEDULE
Ating alamin
ang skedyul na
ating dapat
sundin sa klase.
Meeting Time 1:
Ito ang oras na ginagawa natin
ang mga routinary Activities o
Gawain na araw araw
ginagawa tulad ng: Panalangin,
Pambansang awit, Panunumpa,
Ehersisyo,Araw, Buwan, Petsa,
Taon at Panahon.
Work Period 1:
Sa oras na ito lahat ng
itinakdang gawain ay
kailangang gawin.
Meeting Time 2:
Ito ang oras upang pagusapan ang mga
mahahalagang dapat
matutunan ng bata sa
itinakdang araw.
Supervised Recess:
Sa oras na ito pwedeng
kumain ang mga bata
pero kailangan gabayan
ng tama tulad ng pagkain
ng masusustansya at
pagkain ng mag isa.
Quiet Time:
Ito ang itinakdang oras
upang
makapagpahinga ang
mga bata mula sa
naunang mga gawain.
Story Time:
Ito ang oras ng
pagkukwento upang
malinang ang kaisipan at
matutunan ang mga aral ng
buhay. Gabayan gamit ang
mga iba’t-ibang uri ng
tanong.
Work Period 2:
Ito ang oras upang
gawin ang mga
karagdagang Gawain
na itinakda sa araw ito.
Indoor/Outdoor Activity:
Ito ang oras kung saan
pwedeng paglaruin o
maging partner sa paggawa
ng gawaing bahay ang mga
bata subalit tiyaking may
natutunan.
Meeting Time 3:
Ito ang oras upang
ipaligpit ang mga
gamit ng bata at
ipasambit ang mga
natutunan sa araw na
ito.
Download