Uploaded by Albert Lopes

METODOLOGIA PORTERS UE CALDES DE MALAVELLA 2

advertisement
METODOLOGIA D’ENTRENAMENT ÀREA DE PORTERS
UE Caldes de Malavella
TEMPORADA 2022-2023
DIMENSIONS D’ENTRENAMENT
TÈCNICA
COMUNICACIÓ
PSICOLÒGICA
TÀCTICA
CONDICIONAL
PLANIFICACIÓ
METODOLÒGICA
DIMENSIÓ TÈCNICA
BLOCATGE
DESVIAMENT I
PROLONGACIONS
POSICIONAMENT BASE
DESPEJES
CAIGUDES
JOC DE PEUS I GOLPEJOS
DESPLAÇAMENTS
LLANÇAMENTS
DIMENSIÓ TÈCNICA:
Blocatges
Trobem diferents tipus de blocatges tenint en compte les alçades i la direcció de la pilota.
1- Blocatge a mijta altura (per sobre del genolls i per sota les espatlles).
2- Blocatge aèri (per sobre de les espatlles).
3- Blocatge ras (per sota els genolls).
L’acció de blocatge pot èsser executada en:
1- Blocatge directe.
2- Blocatge indirecte o amb 2 temps. (parada + blocatge o parada amb bot + blocatge).
Accions de blocatge amb caiguda:
1- Blocatge lateral ras.
2- Blocatge lateral a mitja altura.
3- Blocatge lateral aèri.
DIMENSIÓ TÈCNICA:
Posició de base
La posició de base la podem definir com aquella posició on el porter està a punt d’intervenir de
manera inmediata.
La posició la concretem de la següent manera:
1- Flexió de cames i flexió de tronc lleugerament decantant endavant.
2- Mans exteses col·locades al costat de la cintura.
3- Puntes del peu.
DIMENSIÓ TÈCNICA:
Caigudes
Les caigudes les utilitzem per interceptar la pilota en les accions on arribem a partir de la posició
de base.
Trobem les següents caigudes:
1- Caiguda lateral rasa.
2- Caiguda lateral a mitja altura.
3- Caiguda lateral aèrea.
4- Caiguda frontal.
Tenim en compte tres aspectes important:
1- La cama que dona impuls ha de ser la natural (dreta si caiem al costat dret).
2- Hem d’atacar la pilota en una trajectòria en diagonal.
3- Cal anar a interceptar la pilota en dues mans i en el cas que no hi arribem sempre hi anirem amb la mà natural.
4- Utilitzem la mà canviada quan la trajectòria de la pilota és lateralment elevada.
DIMENSIÓ TÈCNICA:
Desplaçaments
Els desplaçaments ho entenem com una de les bases tècniques més importants a treballar i
perfeccionar.
Trobem tres tipus de desplaçament a utilitzar:
1- Desplaçament lateral.
2- Desplaçament creuat.
3- Desplaçament posterior.
La convinació d’aquestes desplaçaments és clau per poder optimiar el temps de reacció.
DIMENSIÓ TÈCNICA:
Desviament i prolongacions
Utilitzem el desviament en les següents situacions:
-SEMPRE que no tinguem opció de blocar.
-Quan la trajectòria, la força o la visualització de la pilota sigui dificultosa.
El desviament haurà de ser sempre en ZONES LATERALS o bé, en zones sense
presència de jugadors de l’equip contrari.
DIMENSIÓ TÈCNICA: Despejes
Utilitzarem els despejes sempre que hi ha hagin les següents situacions:
-Oposició de jugadors contraris o propis que ens dificultin el blocatge o desviament.
-Situacions on s’arribi de manera justa a interceptar la pilota.
Els despejes s’hauran de realitzar amb la màxima superfície plana possible dels punys, depenen de les
situacions en una o dues mans.
DIMENSIÓ TÈCNICA:
Joc de peus i golpejos
El joc de peus dels porters el limitem a 3 contactes. Per tal de parar, orientar i desplaçar.
En els casos que s’hagi de conservar la pilota en situació de sortida de joc, es poden realitzar més
contacte amb la pilota.
En els casos de inici de joc en pilota plantada és obligatori situar la pilota en la zona central de
l’àrea petita per tal de poder obtenir més sortides de joc.
El golpeig en sortida de pilota jugada ha de dur-se a terme amb volea lateral, tenint en compte
que és el golpeig que pot faciliar més l’arribada de la pilota a altres jugadors de l’equip.
DIMENSIÓ TÈCNICA:
Llançaments
Els llançaments són una de les part principals per tal de poder donar una sortida ràpida al joc
després d’una recuperació.
També són una de les accions tècniques utilitzem per superar línies de presió en la sortida de
pilota i iniciar el nostre atac.
Trobem diferents tipus de llançaments:
1- Llançament mà alta.
2- Llançament lateral.
3- Llançament mà baixa.
DIMENSIÓ TÀCTICA
POSICIONAMENT
BISECTIU
POSICIONAMENT
LATERAL
REDUCCIÓ
D'ESPAIS
COBERTURA
JOC A L'ÀREA I
CONTROL DEL JOC
DIMENSIÓ TÀCTICA
POSICIONAMENT BISECTRIU
-Entenem en el posicionament amb bisectiu com el posicionament bàsic dins el terreny de joc.
-Per entendre de manera senzilla aquest posicionament el podem definir com
“Punt intermig entre la referència dels dos pals i la pilota”.
-Aquest punt canvia en funció de la posició de la pilota i cal desplaçar-se constantment per tal de
poder estar correctament posicionat en aquesta zona.
DIMENSIÓ TÀCTICA
POSICIONAMENT LATERAL
El posicionament lateral és la posició en la qual el porter es col·loca per tal de poder resposta a
una jugada situada en la zona lateral del terreny de joc.
La posició haurà de tenir en compte els següents aspectes.
-Posició intermitja a la porteria, lleugerament decantant en la part posterior.
1- Desplaçament frontal per atacar la possible pilota en la zona 1.
2- Desplaçament lateral per atacar la possible pilota en zona 2.
3- Desplaçament creuat per atacar la possible pilota en zona 3.
DIMENSIÓ TÀCTICA
COBERTURA TÀCTICA
La cobertura a la zona defensiva la utilitzem per poder interceptar aquestes pilotes col·locades a
l’esquena de la defensa.
Haurem de tenir en compte els 3 possibles punts de pressió.
La posició del porter doncs haurà de ser adelantada i d’uns 10 m a camp propi i 15-20 m a camp
contrari.
DIMENSIÓ TÀCTICA
REDUCCIÓ D’ESPAIS
El concepte de reducció d’espais apareix en totes les accions en les que participa el porter,
entenen com aquell espai en el qual el porter redueix la distància amb la pilota i el jugador
contrari per tal de poder reduir la zona de gol a la seva porteria.
En situacions d’accions d’1x1, segones jugades i xut frontal és on s’ha de treball de manera més
analítica.
La reducció d’espais ha de tenir 3 claus:
1- Execusió a la màxima velocitat de desplaçament.
2- Observació com a fonament base per decidir quan iniciar i finalizar l’acció.
3- Anticipar a l’acció al jugador contrari i mantenir un centre de gravetat avançat sobre la seva
finalització.
DIMENSIÓ TÀCTICA
JOC A L’ÀREA I CONTROL DEL JOC.
Hem d’interpretar diferents situacions de joc a l’àrea:
Control del joc ( amb els peus o les mans).
Temporització del joc (amb les mans “al terra” o deixat la pilota al terra).
Velocitat del joc (interpretació del joc segons el resultat i el moment del partit).
DIMENSIÓ CONDICIONAL
TREBALLS DE
FORÇA
VELOCITAT
TREBALLS DE
RESISTÈNCIA
TREBALLS
COORDINATIUS
CONTINGUTS FÍSICS PER ETAPES
PREVENCIÓ
AMPLITUD DE
MOVIMENT
DIMENSIÓ CONDICIONAL
CONTINGUTS FÍSICS PER ETAPES
BENJAMINS
ALEVINS
INFANTIL
CADET
JUVENIL
1r EQUIP
Motricitat general (Elements
coordinatius).
Motricitat general (Elements
coordinatius).
Motricitat general. (Elements
coordinatius).
Motricitat general.
(Elements coordinatius)
Motricitat general.
Motricitat específica.
Motricitat específica.
Motricitat específica.
Força específica.
Gimnàs iniciació.
Motricitat específica.
Força específica.
Rutines d’entrenament individual i
col·lectiu al gimnàs.
Motricitat específica.
Força específica.
Rutines d’entrenament individual i
col·lectiu al gimnàs. (hipertròfia)
Introduir treballs preventius
(Infantil A)
Treball preventiu.
Tests físics.
Treball preventiu i de
sobrecompensació.
Tests físics.
Treball preventiu i de
sobrecompensació.
Tests físics.
Eleven Fifa
Treball de manteniment.
Treball de manteniment.
Treball de manteniment.
Treball de manteniment.
Treball de manteniment.
DIMENSIÓ CONDICIONAL
TREBALLS DE FORÇA
FORÇA MÀXIMA = Força vital: S’aplica a la velocitat que es realitza el gest competitiu.
FORÇA DE VELOCITAT = FORÇA INICIAL: El sistema neuromuscular produeix un estímol al
començament d’una contracció.
FORÇA EXPLOSIVA: Creixement de la tensió muscular en el temps.
Els diferents treballs de força s’han d’adequar als nivells de força dels porters, així com del
diferents moment competitiu de la setmana.
DIMENSIÓ CONDICIONAL
VELOCITAT
VELOCITAT DE REACCIÓ: Capacitat per respondre sobre un estímul (pilota) amb el menor temps
possible.
VELOCITAT GESTUAL O FREQÜENCIAL: Capacitat de realizació d’un moviment determinat en el
menor temps possible i amb la màxima freqüència d’execusió.
DIMENSIÓ CONDICIONAL
RESISTÈNCIA
NOM
TAQUES
ENERGIA
TIPUS DE
TREBALL
BASE
TASQUES
GENÈRIQUES
SISTEMA
AERÒBIC
TREBALLS
GENERALS AMB
L’EQUIP
ESPECÍFICA
TASQUES
GENÈRIQUES
SISTEMA
AERÒBIC,
ANNAERÒBIC
LÀCTIC I
AL·LÀCTIC.
TREBALLS
ESPECÍFICS
TÈCNICS I
TÀCTICS DEL
PORTER.
COMPETITIVA
JOC
DEPENENT DE
L’EXIGÈNCIA
PARTIT
DIMENSIÓ CONDICIONAL
TREBALLS COORDINATIUS
COORDINACIÓ SOBRE: El tren inferior i el tren superior.
Canvis de direcció
Sals
Perfils
Orientacions
Hàbil / no hàbil
DIMENSIÓ CONDICIONAL
PREVENCIÓ
PREVENICÓ SOBRE LES PRINCIPALS ARTICULACIONS MÉS EXIGENTS PEL PORTERS:
-ARTICULACIÓ DEL CANYELL.
-ARTICULACIÓ DE L’ESPATLLA.
-ARTICULACIÓ DEL COLZE.
TREBALLS DE CORE.
TREBALLS PREVENTIUS DE LES ARTICULACIONS DEL TREN INFERIOR.
DIMENSIÓ CONDICIONAL
AMPLITUD DE MOVIMENT
FLEXIBILITAT
ESTIRAMENT DE BAIXA VELOCITAT O NUL·LA – MÈTODE ESTATIC PASSEU O ACTIU.
ELASTICITAT
ESTIRAMENT A ALTA VELOCITAT – DINÀMICS (ACTIU, PASSIU O CINÈTIC) O MIXTES.
DIMENSIÓ COMUNICATIVA
RELACIÓ
PORTER - EQUIP
DIRECTRIUS
COMUNICATIVES
METODOLOGIA D’ENTRENAMENT
La metodologia d’entrenament té els següents pilars fonamentals:
TREBALL TÈCNIC,
TÀCTIC I FÍSIC
INTEGRAT.
OBJECTIUS I
CONTINGUTS DE
TREBALL DEFINITS.
TREBALL REAL
AMB MOLTA
INTENSITAT.
DIVISIÓ DEL TREBALL ANUAL
PRETEMPORADA
Treball dirigit a millor
l'estat de forma i
obtenir un estat òptim
de competició.
TEMPORADA
Treball per microcicles i
mesocicles d’entrenament.
Treball dirigit a millor les
capacitat tècniques,
tàctiques i físiques del
porter mantenint un bon
nivell per la competició
periòdica.
PRETEMPORADA
Setmana 1
Setmana 2
Setmana 3
Setmana 4
Tècnic defensiu:
Tècnic defensiu:
Continguts:
Blocatge frontal (diferents alçades).
Blocatge lateral amb estirada (ras-mig).
Desviament lateral amb estirada (rasmig).
Blocatges frontals laterals amb dificultat
(vot i oposició)
Concepte blocatge-desviament (decisió)
Tècnic defensiu:
Blocatges amb anticipació
Blocatges estirada lateral amb dificultat
(vot i oposició).
Joc aèri – Prolongacions i desviament de
punys.
Tècnic ofensiu:
Sac de porteria largo.
Rellançament amb cama hàbil i no hàbil.
Seleccionar 3 acciones tècniques i
seleccionar 3 accions tàctiques que l
tasca no hagi tingut èxit.
Tècnic ofensiu:
Tàctic defensiu:
Posicionament bisectriu.
Posicionament en zona de tir frontal i
lateral.
Pla diagonal.
Tàctic ofensiu:
Recolzaments laterals en sortida de
pilota.
Tècnic ofensiu:
Rellançament amb mà (superant línia de
pressió)
Sortida de pilota amb el peus (amb
pressió).
Sac de porteria.
Tàctic defensiu:
Situacions de 1c1 – 2c1.
Re posicionament bisectriu després de
pèrdua.
Posicionament en zona lateral.
Tàctic ofensiu:
Sortida de pilota amb el peu en situació
de pressió.
Físic: Alt
Físic: Molt Alt
Físic: Molt Alt
Físic: Mig
Acondicionament a través de treballs
propioceptius-coordinatiu, amb
càrregues i un volum de treball mig.
Introduir, a la segona sessió, un càrrega
de treball superior a través de multi salts
i
Treballs d’intensitat alta a través
d’acumulació de carregues i volums alts
de treball.
Treball a través de càrrega física
importat
Treball orientat a obtenir l’estat òptim
del porter (molta intensitat – poques
repeticions).
Rellançaments amb mà (sortida de
pilota).
Joc de peus (1-2 contactes).
Col·locació pilota en sortida posicional.
Tàctic defensiu:
Treballar a través d’accions real (errors
detectats en partits amistosos)
Posicionament amb pilota de centro
lateral, centrada frontal.
Tàctic ofensiu:
Canvi de joc en sortida de pilota
ofensiva.
Microcicle 5
Continguts
Microcicle de competició
-SETEMBRE
MESOCICLES
3 Microcicles
-GENER
- OCTUBRE
-FEBRER
- NOVEMBRE
-MARÇ
- DESEMBRE
MASOCICLE 3 PERFECCIONAMENT
MESOCICLE:
4 Microcicles
MASOCICLE 2 CONSOLIDACIÓ
MASOCICLE 1 - FORMACIÓ
PLANIFICACIÓ TEMPORADA F-11
MESOCICLES
2 Microcicles
- ABRIL
- MAIG
-OCTUBRE
MESOCICLE
3 Microcicles
-GENER
-NOVEMBRE
-FEBRER
-DESEMBRE
-MARÇ
MASOCICLE 3 PERFECCIONAMENT
MESOCICLE
3 Microcicles
MASOCICLE 2 CONSOLIDACIÓ
MASOCICLE 1 - FORMACIÓ
PLANIFICACIÓ TEMPORADA F-7
MESOCICLES
2 Microcicles
- ABRIL
- MAIG
PLANIFICACIÓ MESOCICLE FORMACIÓ
4 MICROCICLES - F11
CONCEPTES
TÈCNICS
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
1- Posició de
base
2- Blocatge
3Desplaçaments
1- Caigudes
2- Desviamentprolongacions
3- Llançaments
1- Joc de peus
2Desplaçaments
3- Despejes
1Posicionament
lateral
2- Cobertura
defensiva
1- Joc aèri
2- Control del
temps.
CONCEPTES 1- Bisectriu
2- Reducció
TÀCTICS
d’espais
DESEMBRE
Definició pels
pròpis
entrenadors
PLANIFICACIÓ MESOCICLE FORMACIÓ
MICROCICLES - F7
OCTUBRE
CONCEPTES
TÈCNICS
CONCEPTES
TÀCTICS
NOVEMBRE
1- Caigudes
1- Posició de base
2- Desviament2- Blocatge
prolongacions
3- Desplaçaments
3- Llançaments
1- Bisectriu
2- Reducció
d’espais
1- Posicionament
lateral
2- Cobertura
defensiva
DESEMBRE
1- Joc de peus
2- Desplaçaments
3- Despejes
1- Joc aèri
2- Control del
temps.
ESTRUCUTRA DE PORTERS
F7:
Pre-benjami: JUAN
Benjami: AXEL - ROI
Alevi B: ROGER VILA – YERAY
Alevi A: IDEA 2 PORTERS
F11:
Infanitl B: IDEA 1 PORTER
Infantil A: IZAN
Cadet B: IDEA 1 PORTER
Cadet A: NIL (2n) - DIDAC (1r) - BRAIS (1r)
Juvenil: NIL (3r) – JOEL GUERRERO (2n)
Primer Equip: ALBERT SALADO – JOEL ROS
HORARIS
DILLUNS/DIMECRES
DIVENDRES
17:30-19:00= PRE-BE/ALEVI
17:30-19:00= INF/ALEVI
19:00-20:30= CADET
19:00-20:30= CADET
20:30-22:00= JUVENIL
20:30-22:00= JUVENIL
DIMARTS/DIJOUS
17:30-19:00= BENJAMI - ESCOLETA
19:00-20:30= INF
20:30-22= 1r/FEM
PLA DE RENTABILITAT AL CLUB
- CAMPUS D’ESTIU AMB ENTRENAMENT DE PORTERS
- TECNIFICACIÓ DE PORTERS EXTRA
- BATALLA DE PORTERS
- DESCOMPTES AMB MARQUES DE GUANTS PELS PORTERS DEL CLUB
- PRE-TEMPORADES EQUIPS PROFESSIONALS I ACTIVITATS AMB EMPRESAS ESPORTIVES
AMERICANES (4MEGALON)
Download