Uploaded by Princess Diane Jade Agnis

DLL ARALING PANLIPUNAN 2 Q2 W4

advertisement
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
LUNES
I.LAYUNIN
A.
PAMANTAYANG
PANGNILALAMAN
B. PAMANTAYAN
SA PAGGANAP
C. MGA
KASANAYAN SA
PAGKATUTO
(Isulat ang code
ng bawat
kasanayan)
School:
Teacher:
Teaching Dates and
Time:
MANAWAN ELEMENTARY SCHOOL
ANNA JADE T. AGNIS
Grade Level:
Learning Area:
September 12-16, 2022 (WEEK 4)
Quarter:
MARTES
MIYERKULES
II
ARALING PANLIPUNAN
2ND QUARTER
HUWEBES
BIYERNES
Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa sariling pamilya at mga kasapi nito at bahaging ginagampanan ng bawat isa
Ang mag-aaral ay malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad
Natutukoy ang mga bumubuo sa komunidad : a. mga taong naninirahan b: mga institusyon c. at iba pang istrukturang panlipunan
(Performance Task)
Bumubuo ng Komunidad
1. natutukoy ang mga bumubuo ng komunidad
a. mga taong naninirahan;
b. mga institusyon;
c. mga iba pang istrukturang panlipunan;
2. naipaliliwanag ang kahalagahan ng bawat institusyong bumubuo ng komunidad.
KAGAMITANG PANTURO
A.Sanggunian
1. Mga Pahina sa
Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa
Kagamitang
Pangmag-aaral
II. NILALAMAN
B.Kagamitan
III.
Ppt. Presentation, Larawan, Tsart
Ppt. Presentation, Larawan
Lumang magasin, Pentel Pen,
Pangkulay, Colored Paper, pandikit
Larawan
SUBUKIN
TUKLASIN
PAGYAMANIN
Isagawa
Kilalanin ang mga sumusunod na
larawan. Isulat ang sagot sa hiwalay
na papel.
Nakapasyal ka na ba sa iyong
komunidad?
Ano-ano ang mga istruktura na
A. Panuto: Buuin ang mga pangalan ng
mga sumusunod na institusyon. Isulat
ang sagot sa sagutang papel.
Panuto: Tukuyin ang institusyong
tinutukoy sa bawat pahayag ni Ana.
Piliin ang tamang sagot sa kahon.
PAMAMARAAN
TAYAHIN
iyong nakita?
Alam mo ba ang kahalagahan ng
bawat istruktura sa iyong
komunidad?
Basahin ang maikling tula
patungkol sa komunidad ni Celso.
Ilarawan ang komunidad ni
Celso?
Saan matatagpuan ang
komunidad ni Celso?
Gawin ito sa hiwalay na papel.
B. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang
mga institusyong bumubuo sa
komunidad. Isulat sa loob ng bawat
bahay ang sagot. Gawin ito sa sagutang
papel.
Ano-ano ang mga bumubuo ng
komunidad ni
Celso?
BALIKAN
Balikan ang nakaraang aralin.
SURIIN
Isaisip
Panuto: Piliin ang angkop na salita
KARAGDAGANG GAWAIN
Panuto: Hanapin at kulayan sa
crossword puzzle ang mga
sumusunod na salita na tumutukoy
sa iba pang mga istrukturang
panlipunan na matatagpuan sa
komunidad.
Mula sa mga salita sa bawat kahon
buuin ang kahulugan ng
komunidad. Isulat ang sagot sa
ibaba.
upang mabuo ang diwa ng talata.
Gawin ito sa sagutang papel.
Ang komunidad ay binubuo ng
pamilya, paaralan, pamahalaan,
simbahan, sentrong
pangkalusugan, pook libangan at
pamilihan.
Ang bawat institusyon ay
mahalaga sa pagtugon ng mga
pangangailangan ng bawat kasapi
nito.
Ang mga larawan ay ang mga
institusyong bumubuo ng
komunidad.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng magaaral na nakakuha
ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng magaaral na
nangangailangan
ng iba pang
gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba
ang remedial?
Bilang ng mga
mag-aaral na
naka-unawa sa
aralin
D. Bilang ng mga
mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga
istratehiya sa
pagtuturo ang
nakatulong ng
lubos?
F. Anong suliranin
ang aking
naranasan na
nasolusyunan sa
tulong ng aking
punongguro?
G. Anong
kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais
kong ibahagi sa
mga kapwa ko
guro?
● Paggamit ng ppt. presentation sa
klase
● Paggamit ng tsart at Pangkatang
Gawain
● Paggamit ng ppt. presentation
sa klase
Pangkatang Gawain
● Paggamit ng Mosaic
● Paggamit ng timeline
Download