Uploaded by Jay-ar Rivera

panunumpa sa katungkulan

advertisement
Republic of the Philippines
Department of Education
Region X – Northern Mindanao
DIVISION OF ILIGAN CITY
Iligan City
e-mail: deped.iligancity@yahoo.com
PANUNUMPA SA KATUNGKULAN
ZUSET B. LAWAS
Ako si ____________________________________________________________
(Pangalan)
Division Office
ng ________________________________________________
na hinirang/itinalaga sa
(Office/Paaralan at Distrito)
Planning Officer III
katungkulan bilang __________________________
ay taimtim na nanunumpa na
(Posisyon)
tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga
tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at iba pang alituntunin, at
pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking
itataguyod at ipagtatanggol ang Konstitusyon ng Pilipinas, na tunay na mananalig
at tatalima ako nito, at susundin ko ang mga batas, mga kautusang legal, at mga
direktibong pinairal ng mga sadyang may kapangyarihan ng Republika ng Pilpinas,
at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito ng walang anumang pasubali o
hangaring umiwas.
KASIYAHAN NAWA AKO NG DIYOS.
ZUSET B. LAWAS
Pangalan at Lagda:_________________________
Sedula Klase Blg.: _________________________
Kinuha sa:
_________________________
Petsa:
_________________________
-------------------------------------------------------------Nilagdaan at pinanumpaan sa harap ko ngayong
__________________, 2015 sa Dibisyon ng Iligan City, Pilipinas.
ika
____
RANDOLPH B. TORTOLA, CESO VI
Schools Division Superintendent
Dikitan ng isang Selyo
documentaryo
Doc. No.
Page No.
Book No.
Series of
__________
__________
__________
2011
ng
Download