Uploaded by Faith Recolcol

quiz

advertisement
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
NAME:_____________________________
DATE:________
SECTION:___________________________ SCORE_________
ARALING PANLIPUNAN
Panuto: Piliin ang wastong paglalarawan sa mga sumusunod na pahayag
tungkol sa tugon ng mga katutubo sa kolonyalismo. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa sagutang papel.
1. Ano ang naging bunga ng pagkakaroon ng edukasyon ng mga kabataan noong
panahon ng kolonyalismo?
A. Ginamit nila ito upang makilala sa lipunan.
B. Naging mulat sila at naghangad ng pagbabago.
C. Napabilang sila sa mga pinuno ng pamahalaan.
D. Nanatili silang tahimik sa nagaganap sa bansa.
2. May mga Pilipino na likas na makasarili upang makuha ang pansariling
kagustuhan.
A. Nagtago sila sa mga Espanyol upang malibre sa mga patakarang Espanyol.
B. Nagbayad sila ng mga kapwa Pilipino upang sila ang gumawa ng mga
gawaing nakatakda sa kanila.
C. Nakipagsabwatan sila sa mga Espanyol para malibre sa mga patakaran.
D. Naging tapat sila sa kapwa Pilipino.
3. Si Jose Rizal ay naglayon na mamulat ang mga katutubo sa malupit na
pamamahala ng mga Espanyol.
A. Nagtatag siya ng pangkat na magmamanman sa mga sundalong Espanyol.
B. Naghikayat at namuno siya sa pagsasagawa ng mga lihim na pag-aalsa.
C. Sinulat niya ang librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo upang
tuligsain ang dayuhan.
D. Nagpagawa siya ng maraming sandata upang ipamigay sa mga katutubo.
4. Naranasan ng mga Pilipino ang lupit ng mga patakarang ipinatupad sa
kolonya.
A. Nagsawalang-kibo ang nakararaming mga katutubo dahil sa takot sa mga
sundalong Espanyol
B. Tumutol sila sa pamamahala ng mga dayuhan at piniling takasan ang
kalupitan ng mga dayuhan.
C. Bumuo sila ng samahan upang simulan ang pag-aalsa.
D. Lahat ay tama.
5. Ang mga Pilipino mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan ay nakaranas ng
diskriminasyon mula sa mga dayuhan ay hindi nanatiling sunud-sunuran
na lamang.
A. Nanatiling tikom ang bibig at takot na sumalungat sa patakaran
ng mga dayuhan.
B. Mga kababaihan na sumali sa pag-aalsa ay hindi naging hadlang ang
kanilang kasarian.
C. Mga magsasaka na hinayaang kunin ang kanilang lupain.
D. Gumawa ng kasunduan na babayaran ang mga katutubo sa
kanilang gawain.
6. Alin sa sumusunod na pangungusap ang nagpapaliwanag sa konsepto ng
nasyonalismo?
A. Ang pagkakakilanlan ng isang tao ay ibinabatay o ibinabahagi sa
bansang pinagmulan o sinilangan.
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
B. Ang pagsunod sa mga maling patakaran upang mapanatili ang
kapayapaan ng bansa
C. Ang paggawa ng maraming batas na kailangang sundin ng mga
mamamayan.
D. Ang pagbubuwis ng sariling buhay upang makamit ang katanyagang
hinahangad.
7. Paano ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino ang nasyonalismo o
pagmamahal sa bansa?
A. Pagsasagawa ng mga pag-aalsa o pakikipaglaban sa mga Espanyol
B. Pagsunod sa mga patakaran ng mga Espanyol.
C. Pagbabayad ng buwis sa mga Espanyol.
D. Paggalang sa mga pinunong Espanyol.
8. Ang mga sumusunod ay naghudyat sa mga Pilipino na magsagawa ng mga
pakikipaglaban sa mga Espanyol, maliban sa isa, alin ito?
A. malupit na pamamalakad ng mga pinunong Espanyol
B. di-makataong patakaran ng kolonyalismong Espanyol
C. hangad na muling maging malaya at mamuhay nang mapayapa
D. makilala bilang mamamayan ng Pilipinas at bigyan ng posisyon sa
pamahalaan.
9. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI nagpapamalas ng kaisipang
nasyonalismo.
A. Pagtatanggol sa kalayaan ng bansa sa laban sa mga mananakop.
B. Pangangalaga sa taglay na likas na yaman ng bansa.
C. Pagsunod sa mga batas na umiiral sa bansa.
D. Pagtangkilk ng mga produktong imported.
10. Kung ikaw ay nabuhay na sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, sasali
ka ba sa mga pag-aalsang naganap upang maipamalas ang iyong
nasyonalismo o pagmamahal sa bayan?
A. Oo, dahil marami ang makakalaya kung magtatagumpay ang
pakikipaglaban.
B. Oo, dahil ang mamamatay para sa bayan ay tanda ng pagiging bayani.
C. Hindi, dahil magdudulot ito ng matinding kalungkutan sa pamilya.
D.Hindi, dahil maipamamalas ang nasyonalismo sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga Espanyol upang maiwasan ang kaguluhan.
11. Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng Luzon sa
Pilipinas na napabalitang may deposito ng ginto.
A. Sulu C. Cordillera
B. Mindanao D. Leyte
12. Dahil sa balitang maraming ginto sa isang bulubundukin sa gawing
hilaga ng Luzon, naatasan siyang galugarin ang lugar na ito upang
hanapin ang deposito ng ginto.
A. Juan de Plasencia C. Miguel Lopez de Legazpi
B. Juan de Salcedo D. Ruy Lopez de Villalobos
13. Ang sumusunod ay mga dahilan kung bakit ang tangkang
pagsakop ng mga Espanyol sa lupain ng Mindanao ay bigo. Alin sa mga ito
ang HINDI dahilan?
A. malaki ang suporta sa kanila ng gobernador-heneral
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
B. organisado ang mga Sultanato sa Mindanao
C. matindi ang kanilang pananalig sa Islam
D. bihasa sila sa pakikidigma
14. Bakit nahirapan ang mga Espanyol na masakop ang Cordillera?
A. kulang ang armas ng mga Espanyol
B. kakaunti ang bilang ng mga armadong Espanyol
C. mahina sa pagpaplano ang naatasang mamuno sa digmaan
D. hindi kabisado ng mga Espanyol ang pasikot-sikot sa kabundukan
15. Ang mga sumusunod na pahayag ay mga aral o gintong kaisipan
na nais ipaalala sa atin ng mga katutubong Pilipinong nakipaglaban
sa mga mananakop na Espanyol, maliban sa isa, alin ito?
A. Ang bawat Pilipino ay kailangang pag-isipan at timbangin kung
saan siya makakakuha ng mas maraming pabor at ayuda.
B. Katulad ni Sultan Kudarat, kailangan ng ating bayan ang mga
pinunong may “political will” at may dangal.
C. May kalayaan ang bawat tao na pumili ng kanyang paninindigan
at paniniwala.
D. Kailangang manindigan sa anumang piniling desisyon.
ENGLISH
Direction: Choose the letter of the correct answers and write on a sheet of
paper.
1. In this type of text, the writer makes use of words such as because,
one reason why, hence, and thus.
A. Classification B. Enumeration
C. Explanation D. Time Order
2. Which type of text structure states similarities and differences of
two objects?
A. Analogy B. Cause and Effect
C. Classification D. Enumeration
3. Which type of text lists the kinds, characters, classes, types, and groups of
a thing or subject?
A. Analogy B. Classification
C. Comparison D. Enumeration
4. Some paragraphs or texts are developed through logical order-time or
chronological order and sequence-of-importance. What is this type of text?
A. Classification B. Comparison
C. Explanation D. Time Order
5. It is the time and place where the story happened.
a. plot
b. setting
c.summary
d. characters
6. It only restates the main points of a text without giving the
..................examples or details.
a. plot
b. setting
c.summary
d. characters
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
7. They are the people or animals in the story.
a. plot
b. setting
c.summary
d. characters
8. It is made up of events that happened in the story.
a. plot
b. setting
c.summary
d. characters
9. Children love to eat juicy strawberries and lick the juice from
their fingers.
a. fact
b. opinion
c. setting
d. plot
10. No one likes the taste of vegetables.
a. fact
b. opinion
c. setting
d. plot
11. Picking and eating fresh fruits are fun!
a. characters b. summary
c. fact
12. Kiwis have more vitamin C than oranges.
a. plot
b. summary
c. fact
d. opinion
d. opinion
ESP
I. Iguhit ang masayang mukha (
) kung ang pangungusap ay nagpapakita ng
kanais-nais na kaugaliang Pilipino at malungkot na mukha ( ) naman kung hindi.
__________ 1. Nagmamano sa magulang at nakatatanda bilang paggalang.
__________ 2. Gumagamit ng “po” at “opo” sa pagsagot sa mga nakatatanda.
__________ 3. Nagsisikap na tumulong sa abot ng makakaya.
__________ 4. Inaasikaso at pinauupo ang mga panauhin sa tahanan.
__________ 5. Handa akong tumulong sa aking kapwa sa lahat ng pagkakataon.
_________s_ 6. Umakyat sa puno ng bayabas si Domdom kahit malakas ang ulan.
__________ 7. Tumingin muna sa gawing kaliwa at sa gawing kanan ng daan si John
bago tumawid.
__________ 8. Hinayaan ni Maricel na maglaro ng siga sa labas ng bahay ang
kaniyang kapatid kahit matindi ang sikat ng araw.
__________ 9. Inayos ng tatay ang bubong ng kanilang bahay upang maging handa
sa darating na bagyo.
__________ 10. Lumayo si Raymond sa mga bagay na maaaring mahulugan o
mabagsakan ng mga bagay habang lumilindol.
II. Basahin mo nang mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Iguhit ang tsek ( ✓ ) kung
ito ay tama at ekis ( x ) naman kung hindi.
__________ 11. Pagtawanan ang kalaban sa paligsahan kung siya ay nagkamali.
__________ 12. Hindi na dapat pang linangin ang ating mga talento.
__________ 13. Lumahok nang buong tapat sa mga paligsahan.
__________ 14. Gawin ang lahat upang manalo sa patimpalak kahit sa maling
paraan.
__________ 15. Tanggapin ang pagkatalo ng maluwag sa kalooban.
__________ 16. Magpasalamat sa namanang talento sa pagguhit.
__________ 17. Gumamit ng video effects upang higit na mapaganda ang iyong
likhang sining.
__________ 18. Magpraktis upang mapaunlad ang talento sa pag-awit.
__________ 19. Sumunod sa alituntunin ng mga paligsahan o patimpalak.
__________ 20. May parangal man o wala, gamitin ang talento sa tama.
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
MATH
I. Choose the letter of the correct answer.
_____1. What term means “per hundred”?
A. base B. percent C. percentage
D. rate
_____2. Which of the following is correct?
A. 33% = 0.33 B. 33% = 03.3 C. 33% = 33 D. 33% = 3.03
_____3. 45% of the grade 5 pupils are girls. Express 45% as decimals.
A. 0.045 B. 0.45 C. 4.5 D. 45.0
_____4. In the statement 35% of 600 = 210. Which is the percentage?
A. 35% B. 600 C. 210 D. none
_____5. Which does not belong?
A. 21% B. 21/100 C. 21:100 D. 21
II. Write T if the statement is correct and F if the statement is wrong.
_______6. Twenty percent of 56 is 11.2
_______7. 14.5% of 90 is n. The value of n is 15.
_______8. 25% of 275 is 68.85
_______9. n% of 670 is 302. The value of n is 46.
_______10. n% of 680 is 156.4. The value of n is 23.
III. Choose the letter of the correct answer.
____11. It is a set of points having the same distance from the center.
A. chord
C. radius
B. circle
D. vertex
____12. It is a line segment joining two points in a circle.
A. circle
C. radius
B. chord
D. vertex
____13. It is a line segment from the center to a point on the circle.
A. chord
C. radius
B. diameter
D. segment
____14. It is a line segment whose endpoints are in the circle passing through the
centerpoint.
A. chord
C. radius
B. diameter
D. segment
____15. If the radius is 20 cm, what is the diameter of the circle?
A. 10 cm
C. 61 cm
B. 40 cm
D. 84 cm
SCIENCE
I. Choose the Letter of the best answer.
______1. An electric current flow in ____.
A. an insulator
B. a conductor
C. a broken circuit
D. any circuit
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
______2. A group of pupils are gathering materials to build their electric circuit. Which
material will allow the electricity to flow between the battery and the buzzer?
A. copper wire
B. rubber tube
C. cotton spring
D. wooden rod
______3. Which uses electricity to move?
A. electric fan
B. electric stove
C. light bulb
D. light switch
______4. Which of the following is NOT a part of a simple electric circuit?
A. source of electricity
B. conducting wire
C. electromagnet
D. an electric device
______5. What do you call a closed, continuous path through which electrons flow?
A. resistor
B. circuit
C. charge
D. cell
______6. Which of the following serves as the Source of energy in a circuit?
A. bulb
B. switch
C. wire
D. battery
______7. In a circuit diagram, what does a circle with a cross inside represent?
A. a light bulb
B. a battery
C. a motor
D. a wire
______8. What do the long straight lines represent in a circuit diagram?
A. motors
B. wires
C. light bulbs
D. switches
______9. How is a battery represented in a circuit diagram?
A. a circle with a cross inside it
B. a long line and a short line
C. a circle with an M inside it
D. a circle with a cross inside
______10. A simple circuit has long coiled wire, 1.5 volts and a bulb. Why does the
bulb get dimmer?
A. because the power supply is not enough to light the bulb brighter
B. because the load is too many
C. because the wire is too long
D. because the wire is too short
______11. Imagine a simple circuit with one 1.5 volts battery and a bulb. When the
1.5 volts battery is replaced with a 3 volts battery, what will happen?
A. The bulb gets brighter.
B. The bulb gets dimmer.
C. The bulb stays at the same level of brightness
D. Nothing has changed.
______12. Which statement is correct about electric current powered by a battery?
I. It always flows clockwise.
II. It gets used up as it goes around the circuit.
III. It does not get used up as it goes around the circuit.
A. I.
B. II
C. III
D. I, II and III
______13. What needs to be done to this circuit so that the lamp lights up?
A. Close the switch.
B. Add another wire.
C. Add another bulb or lamp.
D. Add a battery and close the switch.
______14. Which serves as a load?
A. bulb
B. Electric motor
C. Electric appliance
______15. The bulb in a circuit lights up when it is___
A. open
B. closed
C. broken
D. none of the above
D. All of the above
II. Find the answers for the following questions from the box below. Write your answer
on the blank provided.
switch
circuit load
source of electrons
wires
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
__________________16. It is composed of a source of electrons, the load, the wire and
a switch.
_______ ___________17. It connects one components of the circuit to another so that
electric current flows.
__________________18. Conducts the flow of current in a circuit. The circuit should be
close for electric current to flow in the circuit.
__________________19. It is any object powered by electricity such as a light bulb on a
buzzer.
__________________20. It is usually a battery.
FILIPINO
I. Isulat ang O kung ang pahayag ay isang opinyon at K kung ang pahayag ay
katotohanan sa patlang.
______1. Para sa akin, lechon ang pinakamasarap na pagkain.
______2. Sinabi ni Angel na mainit sa Bagiuo ngayon.
______3. Ang pamilya ay may tinatawag na tahanan.
______4. Mas maganda kulay ang asul kaysa sa pula.
______5. Maynila ang kapitolyo ng Pilipinas.
______6. Maganda raw ang Bulkang Taal ayon kay Maxene.
______7. Ang nanay ang nagsilang sa akin.
______8. Nakatutulong ang mga puno at halaman sa paglilinis ng hangin.
______9. Mas komportableng sumakay sa jeep kaysa sa bus.
______10. Bawat tao ay may pangalan.
Ang pang-angkop ay mga salitang ginagamit natin sa pag-uugnay ng dalawang
salita. Inuugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad
ng pang-uri at pang-abay. Ito ang mga katagang ng at na.
1. ng - Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa mga patinig at
idiburugtong ito sa nasabing unang salita.
Halimbawa:
totoong tao babaeng maganda
masayang bata biniling pagkain
2. na - Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa mga patinig at
idiburugtong ito sa nasabing unang salita.
Halimbawa:
Maayos na lipunan
tunay na dakila
II. Lagyan ng angkop na pang-angkop ang bawat sumusunod na pares ng mga
salita sa bawat bilang.
11. makisig____ lalaki
12. buhay____ pangarap
13. makapal____ aklat
14. bansa____ maunlad
15. lugar_ ___ payapa
16. lalaki__ __ makisig
17. minimithi__ __ kalayaan
18. aklat____ makapal
19. maunlad____ bansa
20. mabulaklak__ __ hardin
EPP
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng wastong sagot
at isulat ito sa sagutang papel.
1. Ito ay nagmula sa mga puno tulad ng molave, narra, yakal, kamagong,
apitong at iba pa.
A. kawayan C. metal
B. kawad D. tabla at kahoy
2. Ang aparador, mesa at upuan ay ilan lamang sa mga kasangkapang
yari sa ________________.
A. abaka C. kawayan
B. damo D. kahoy at table
3. Ang kahoy na ito ang ating pambansang puno.
A. acacia C. molave
B. apitong D. narra
4. Ano ang maaaring gawing produkto sa pamayanang sagana sa kahoy?
A. paglalatero C. pagwewelding
B. paghahabi D. pagkakarpentero
5. Upang maiwasan ang pag-urong at madaling pagkabulok ng proyekto
gawa sa kahoy, tiyakin na ang tabla o kahoy ay ____________.
A. basa C. pinturahan
B. bagong putol D. tuyong-tuyo
6. Ang pagiging_________ay hanapbuhay na maaring mapasukan ng isang
kaalaman at kasanayan sa mga gawaing kaugnay ng metal.
A. karpintero C. mekaniko
B. latero D. tubero
7. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga gawang-metal maliban sa:
A. dustpan C.habonera
B. gadgaran D. kahon
8. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng mga nagkalat na patapong
metal na maaring gawing bagong produkto? .
A. baston C. kawayan
B. kawad D. malong
9.Alin ang halimbawa ng materyales na metal?
A.aluminum C. ginto
B.copper D.lahat ng nabanggit
10. _________ ay binubuo ng maraming gawain na may ibat-ibang saklaw na
batay sa materyales na sagana sa isang lugar at pamayanan na maaring
gamitin sa pagbuo ng proyekto na makatutulong sa kabuhayan ng pamilya.
A.Araling Panlipunan C. Entrepreneurship
B.Edukasyong Pantahanan D.Filipino
at Pangkabuhayan
11. Si Demir ay tutulong sa kanyang kuya na isang eksperto sa gawaing
elektrikal. Ano ang una nilang dapat isaalang-alang sa paggamit ng
mga kasangkapang pang-elektrikal?
A. Gamitin ang mga kasangkapang elektrikal kahit depektibo.
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
B. Hawakan at gamitin ang mga kasangkapang elektrikal nang walang
pag-iingat.
C. Gamitin ang bawat kasangkapang elektrikal kahit hindi sa wastong
gamit nito.
D. Basahin at unawaing mabuti ang manwal ng paggamit ng bawat
kasangkapang elektrikal.
12. Ang mga sumusunod ay mga materyales sa paggawa ng extension cord
maliban sa isa.
A. long nose pliers C. male plug
B. screw driver D. martilyo
13. Alin sa mga sumusunod ang dapat sundin upang maging ligtas sa
paggawa ng extension cord?
A. Dapat sundin ang tamang paraan sapaggawa ng extension cord.
B. Ang mga kagamitang kakailanganin sa paggawa ng proyekto ay
huwag nang isaalang-alang.
C. Magsuot ng hindi wastong kasuotan sa paggawa ng extension cord.
D. Ilagay saan mang lugar ang mga kasangkapan at materyales na
gagamitin sa paggwa ng extension cord.
14. Alin sa mga sumusunod ang unang hakbang sa paggawa ng extension
cord?
A. Takpan ang convenience outlet.
B. Balatan ang kabilang dulo ng kable.
C. Luwagan ang turnilyo na nasa loob ng convenience outlet.
D. Buksan ang takip ng convenience outlet gamit ang screwdriver.
15. Alin sa mga sumusunod ang huling hakbang sa paggawa ng extension
cord?
A. Takpan ang convenience outlet.
B. Balatan ang kabilang dulo ng kable.
C. Luwagan ang turnilyo na nasa loob ng convenience outlet.
D. Buksan ang takip ng convenience outlet gamit ang screwdriver.
MUSIC
I. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng anyo ng musika ang inilalahad. Bilugan ang
titik ng wastong sagot.
1. Ito ay elemento ng musika na tumutuon sa disenyo at estruktura ng isang
awitin.
a. Anyo b. Pattern c. Strophic d. Unitary
2. Ito ang disenyo o istruktura ng anyong musikal na may isang berso na di
inuulit ang pag-awit.
b. Anyo b. Pattern c. Strophic d. Unitary
3. Ito ay ang anyong musikal na inaawit mula sa unang berso hanggang sa
matapos ang huling berso na may pare-parehong tono.
c. Note motive c. Strophic
d. Pattern d. Unitary
II. Tukuyin kung wasto ang impormasyon ukol sa mga anyo ng musika.
Sagutin ng Tama o Mali. Isulat sa patlang ang tamang sagot.
______________1. Ang anyong strophic ay mapapansin o matatagpuan sa mga
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
makabagong awitin.
______________2. Ang awit na Malay-Yu ng Ifugao ay isang halimbawa ng awitin
na may anyong strophic.
______________3. Ang awitin ay maituturing na anyong strophic kung ito ay
mayroong iisang himig.
______________4. Ang unitary ay isang anyo ng musika na dalawa ang bahaging
inuulit.
______________5. Kung ang melodiya ay inuulit sa ikalawang berso, ito ay may
anyong strophic.
Panuto: Hanapin sa kahon ang mga uri ng tinig sa pag-awit. Bilugan ang tamang
sagot upang makabuo ng salita mula sa puzzle.
Panuto: Isulat sa mga patlang bago ang aytem ang pangalan ng instrumentong
isinasaad sa pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nasa loob ng
panaklong.
____________________1. Ang instrumentong ito ay kabilang sa rondalya na may anim
na kwerdas
(gitara, laud, oktabina)
____________________2. Ang instrumentong ito ay ang pinakamalaki sa rondalya.
(oktabina, baho de arco, laud)
____________________3. Ang instrumentong ito ay hugis peras.
(laud, gitara, bandurya)
____________________4. Ang instrumentong ito ay may labing-apat na kwerdas at
ginagamitan ng pick.
(gitara, oktabina, baho de arco)
____________________5. Ang instrumentong ito ay kahawig ng bandurya ngunit mas
maliit ang katawan.
(baho de arco, piccolo bandurya, bandurya)
ARTS
A. Panuto: Basahin ang pangungusap. Lagyan ng tsek (✓) kung ito ay
nagpapahayag
ng gamit ng paglilimbag sa likhang-sining at (x) kung hindi.
______1. Pagpreserba ng kulturang Pilipino.
______ 2. Pagbibigay karangalan sa bansa.
______ 3. Ang likhang-sining ay nagdudulot ng karagdagang gastos.
______ 4. Ang likhang-sining ay maaaring pangdekorasyon sa bahay o sa ibang
gusali.
______ 5. Nagsisilbing libangan ang paggawa ng sining.
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
B. Panuto: Kilalanin ang iba’t-ibang kagamitan sa relief printing sa pamamagitan ng
pabilog sa titik ng tamang sagot.
1. Ito ay isang paraan ng paglilimbag na kung saan inuukitan ng disenyo ang
linoleum, rubber o malambot na kahoy, o iba pang materyal na pwedeng
maukitan gaya ng sponge, at syrofoam.
a. intaglio b. relief c. stencil
2. Ito ay isa sa pangunahing kagamitan sa pag-ukit na nakakaukit ng malawak at
may palikong hugis.
a. v-tool b. chisel c. curved gouge
3. Ang kagamitang ito ay para naman sa maninipis na pag-ukit at may matalim na
unahan.
a. v-tool b. curved gouge c. chisel
4. Ang likhang sining na ito ay ang pinakalumang anyo ng paglilimbag galing sa
China.
a. linocut b. woodcut c. rubber
5. Ang kagamitang ito ay walang himaymay di gaya ng kahoy. Ito ay naimbento
bilang takip ng sahig (floor covering) noong ika-19 na siglo.
a. linoleum b. woodcut c. rubber
C. Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga paraan sa paglikha ng disenyo. Lagyan
ng bilang 1-10 sa tapat ng larawan ayon sa pagkasunod-sunod nito.
PE
A. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang
papel.
1. Ano ang nagpapalusog sa isang tao?
a. Pagsasagawa ng mga pisikal na aktibidad
b. Paggamit ng gadgets ng madalas
c. Panonood ng telebisyon
d. Pag-upo ng higit pa sa 30 minuto
2. Gaano dapat kadalas kang lumalahok sa mga pisikal na aktibidad?
a. Minsan sa isang linggo c. Palagian
b. Paminsan-minsan d. Hindi kailanman
3. Ano ang mga panganib na maaaring maidulot ng paglahok sa mga pisikal na
gawain
kung hindi susunod sa mga patakaran?
a. Maaaring masaktan at masugatan
b. Magiging ligtas
c. Matiwasay na makakapaglaro
d. Walang mangyayaring masama
4. Sa paglahok sa mga pisikal na aktibidad, madidiskubre mo ang iyong mga
kahinaan.
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
Ang mga sumusunod ay maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong sarili,
maliban
sa isa. Ano ito?
a. manatiling malusog at malakas
b. sumunod sa mga patakaran
c. makilahok sa mga training ng isport
d. pag-upo at paghiga maghapon
5. Paano mo makukumbinsi ang iyong mga minamahal sa buhay na pagtuunan ng
pansin
at panahon ang pisikal na kaangkupan?
a. Yayain silang sumayaw
b. Magkaroon ng aktibong lifestyle
c. Pagsali sa mga isport
d. Lahat ng nabanggit ay tama
B. Panuto: Isulat ang KS kung ang sumusunod ay Katutubong Sayaw at HKS naman
kung Hindi Katutubong Sayaw.
_____ 1. Tinikling
_____ 2. Cha-cha
_____ 3. Tango
_____ 4. Pandanggo sa ilaw
_____ 5. Cariñosa
_____ 6. Boogie
_____ 7. Waltz
_____ 8. Maglalatik
_____ 9. Sayaw sa bangko
_____ 10. Polka sa Nayon
HEALTH
A. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang TAMA kung ang
pangungusap ay
nagsasabi ng katotohanan at MALI kung hindi nagsasabi ng katotohanan. Isulat
ang sagot sa
iyong sagutang papel.
_____1. Ang paninigarilyo ng mga buntis ay mabuti sa sanggol.
_____2. Ang paracetamol at cough syrup ay may sangkap na caffeine.
_____3. Ang e-cigarrette ay nakakatulong upang makaiwas sa pagsisigarilyo.
_____4. Ang pagkonsumo ng higit sa apat na tasa ng kape ay nagdudulot ng
pagkadepende ng isang tao sa pag-inom nito.
_____5. Ang third-hand smoke ay mga taong naninigarilyo.
_____6. Ang sobrang paggamit ng mga produktong may caffeine, alcohol at
nicotina
ay may mabuting naidudulot sa tao.
_____7. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malaking epekto sa pagtaas
na
kaso ng pagkonsumo sa alcohol dahil sa depresyon dulot ng pagkawala ng
trabaho o ng mahal sa buhay.
_____8. Ang paninigarilyo ay nagpapataas sa panganib na magkasakit ng kanser sa
baga, chronic bronchitis at mga sakit sa puso.
_____9. Pare-pareho lang ang dami ng sangkap na caffeine ang kape, tsaa,
tsokolate,
energy drinks at breakfast cereals.
_____10. Ang pag-abuso sa paggamit ng gateway drugs ay nagiging daan upang
gumamit ng mga ipinagbabawal ng gamot.
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION III
SCHOOLS DIVISION OF CABANATUAN CITY
B. Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at
MALI naman
kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
______ 1. Ang sobrang pag-inom ng alcohol ng mga kasapi ng pamilya ay
nagkakaroon ng matibay na relasyon sa loob ng tahanan.
______ 2. Ang caffeine ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng chronic liver,
kancer, cardiovascular disease, acute alcohol poisoning at fetal alcohol syndrome.
______ 3. Ang usok ng sigarilyo ay walang masamang epekto sa kalusugan ng mga
taong nakalalanghap nito.
______ 4. Ginagawa ni Ginoong Ronnel na abala ang kanyang sarili sa simbahan
upang hindi malulong sa bawal na gamot sa kanilang lugar.
______ 5. Kapag walang ginagawa si Mang Oscar ay tumatambay siya sa kanto
kung saan naroroon ang mga grupo ng mga manginginom at maninigarilyo.
______ 6. Pagkagising ni Maria ay nag-eehersisyo muna siya upang kapag napagod
na ay tubig
ang kanyang iinumin at hindi kape.
______ 7. Ayon sa batas, hindi maaring magbenta ng inuming alcohol sa kabataang
wala pa sa wastong gulang.
______ 8. Maaring manigarilyo ang sinuman sa loob ng paaralan maliban lamang sa
mga mag-aaral ng nasabing paaralan.
______ 9. Ang sinumang mag-aaral na mahuling nagdadala ng mga gateway drugs
tulad ng alak at sigarilyo sa loob ng paaralan ay walang kaukulang parusa ayon sa
tuntunin ng paaralan.
______ 10. Si Ginoong Salva ay nagtuturo ng angkop na paraan upang makaiwas
ang mga kabataan sa droga at alcohol.
Download