Uploaded by Tuan Phan Trong

Electrical panel meter-vn

advertisement
Đồng hồ đo điện áp, dòng điện, tần số dùng trong hệ thống
3 pha – 4 dây hoặc đơn pha
VAF39
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
Đặc điểm
Hiển thị giá trị trung bình của
điện áp dây, điện áp pha, dòng
điện và tần số.
●
Hiển thị bằng màn hình LCD
(có đèn nền)
●
Có thể lập trình hệ số tỉ lệ cho
biến dòng (CT): từ 5 đến 1000A
●
VAF36
VAF39
Khả năng chịu tải tối đa
0.2 VA/Pha
●
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
Đặc điểm (tt)
Có thể điều chỉnh tự động hoặc
bằng tay để chuyển đổi cách hiển
thị qua lại giữa các trang với
nhau.
●
Có chức năng hiển thị dạng đồ
thị thanh đối với dòng điện (biểu
đồ theo tỉ lệ phần trăm)
●
VAF36
VAF39
Độ chính xác: 0.01; 0.1; 1 tùy
thuộc vào hệ số CT
●
●
Nguồn cấp: từ 90 đến 270 VAC.
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
Các thông số đo được:
VAF36
VAF39
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
Sơ đồ kết nối
VAF36
VAF39
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
VAF36
VAF39
VOLTAGE, AMPERE, FREQUENCY METERS
VAF36
VAF39
Đồng hồ đo đa năng (MFM) dùng trong hệ thống
3 pha – 4 dây hoặc đơn pha
MULTIFUNCTION METERS
Đặc điểm:
Hiển thị bằng màn hình LCD (có
đèn nền)
●
●
Thời gian hiển thị:
- 10 giây đối với năng lượng
- 2 giây cho các thông số còn lại
3 dòng đầu tiên – hiển thị tối đa 3
số trên mỗi dòng đối với tất cả các
thông số
● Dòng thứ 4 - hiển thị đối đa 8 số
đối với năng lượng
●
MFM309
MFM383
Nguồn cấp: từ 90 đến 270 VAC.
●
MULTIFUNCTION METERS
Đặc điểm (tt):
Hiển thị giá trị hiệu dụng của
dòng và áp trên cả 3 pha.
●
Đo được các thông số về điện
như: Điện áp, Dòng điện, Tần số
Công suất tác dụng, Công suất
biểu kiến, hệ số cos(φ), KWh
(năng lượng tiêu thụ điện)…
●
MFM383
MFM309
Có thể lập trình hệ số tỉ lệ cho
biến dòng (CT): từ 5 đến 1000A
●
Khả năng chịu tải tối đa: 0.2
VA/Pha
●
MULTIFUNCTION METERS
Đặc điểm (tt):
Độ chính xác: 0.01; 0.1; 1 tùy
thuộc vào hệ số CT
●
Có khả năng duy trì bộ nhớ trong
10 năm (đối với năng lượng).
●
Có thể điều chỉnh tự động hoặc
bằng tay để chuyển đổi cách hiển
thị qua lại giữa các trang với nhau.
●
MFM383
MFM309
Có chức năng hiển thị dạng đồ
thị thanh đối với dòng điện (biểu
đồ theo tỉ lệ phần trăm)
●
MULTIFUNCTION METERS
Các thông số đo được:
MFM383
MFM309
MULTIFUNCTION METERS
MULTIFUNCTION METERS
MULTIFUNCTION METERS
MULTIFUNCTION METERS
MULTIFUNCTION METERS
Sơ đồ kết nối
MFM383
MFM309
MULTIFUNCTION METERS
MFM383
MFM309
MULTIFUNCTION METERS
MFM383
MFM309
Download