Uploaded by MERJIE NUNEZ

Filipino 10

advertisement
GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo
DepEd
1964
Paaralan
Guro
Petsa at Oras ng Pagtuturo
LUNES
I.
Labinay National High School
Merjie N. Burgonia
August 30-31 – September 1-2
Baitang/Antas
Asignatura
Markahan
10
Filipino
Unang markahan
MARTES
MIYERKULES
HUWEBES
BIYERNES
Naipamamalas ng mag-aaral
ang pag-unawa at
pagpapahalaga sa mga
akdang pampanitikan
Ang mag-aral ay nakabubuo
ng kritikal na pagsusuri sa
mga isinagawang critique
tungkol sa alimang akdang
pampanitikang
Mediterranean
Naipamamalas ng mag-aaral
ang pag-unawa at
pagpapahalaga sa mga
akdang pampanitikan
Ang mag-aral ay nakabubuo
ng kritikal na pagsusuri sa
mga isinagawang critique
tungkol sa alimang akdang
pampanitikang
Mediterranean
Naipamamalas ng mag-aaral
ang pag-unawa at
pagpapahalaga sa mga
akdang pampanitikan
Ang mag-aral ay nakabubuo
ng kritikal na pagsusuri sa
mga isinagawang critique
tungkol sa alimang akdang
pampanitikang
Mediterranean
Naiuugnay ang mga
mahahalagang kaisipang
nakapaloob sa
binasang akda sa nangyayari
sa: (F10PB-Ia-b-62)
sariling karanasan
pamilya
pamayanan
Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa at
pagpapahalaga sa mga
akdang pampanitikan
Ang mag-aral ay
nakabubuo ng kritikal na
pagsusuri sa mga
isinagawang critique
tungkol sa alimang akdang
pampanitikang
Mediterranean
Naiuugnay ang mga
mahahalagang kaisipang
nakapaloob sa
binasang akda sa
nangyayari sa: (F10PB-Iab-62)
lipunan
daigdig
Natutukoy ang mensahe at
layunin ng napanood na
cartoon ng isang mitolohiya
(F10PD-Ia-b-61)
Nagagamit ang angkop na
pandiwa bilang aksiyon,
karanasan at
pangyayari
(F10WG-Ia-b-57); at
Cupid at Psyche
Cupid at Psyche
Cupid at Psyche
Cupid at Psyche
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
HOLIDAY
HOLIDAY
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan.
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resources
FILIPINO 10 Modyul para
sa Mag-aaral :
Panitikang Pandaigdig
pahina 14-20
pahina 14-20
FILIPINO 10 Modyul para
sa Mag-aaral :
Panitikang Pandaigdig
FILIPINO 10 Modyul para
sa Mag-aaral :
Panitikang Pandaigdig
pahina 22
Pahina 24-25
pahina 22
Pahina 24-25
FILIPINO 10 Modyul para
sa Mag-aaral :
Panitikang Pandaigdig
Pahina 17-22
Pahina 17-22
B. Iba pang Kagamitang Panturo
Filipino –- Ikasampung
Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul
1: Cupid at Psyche-Aralin:
Kahulugan ng Salita sa
Kayarian Unang Edisyon,
2020
Filipino –- Ikasampung
Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul
1: Cupid at Psyche-Aralin:
Kahulugan ng Salita sa
Kayarian Unang Edisyon,
2020
Filipino –- Ikasampung
Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul
1: Cupid at Psyche-Aralin:
Kahulugan ng Salita sa
Kayarian Unang Edisyon,
2020
Filipino –- Ikasampung
Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul
1: Cupid at Psyche-Aralin:
Kahulugan ng Salita sa
Kayarian Unang Edisyon,
2020
IV. PAMAMARAAN
Pagtapat-tapatin:
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Talahanayan:
Kompletuhin ang
talahanayan base sa
hinihinging kasagutan.
Simula ng talakayan sa
unang kwarter
Ilalahad ng guro ang layunin
ng aralin upang magkaroon
ng ideya ang mga mag-aaral
tungkol sa kanilang dapat
matutunan pagkatapos ng
aralin.
Magpapakita ang guro ng
iba’t ibang larawan ng
diyos at diyosa bilang
lunsaran ng bagong aralin.
Ilalahad ng guro ang layunin
ng aralin upang magkaroon
ng ideya ang mga mag-aaral
tungkol sa kanilang dapat
matutunan pagkatapos ng
aralin.
Graphic Organizer:
Ilalahad ng guro ang layunin
ng aralin upang magkaroon
ng ideya ang mga mag-aaral
tungkol sa kanilang dapat
matutunan pagkatapos ng
aralin.
Guess What:
a
a
Clue: salitang kilos
Isulat sa graphic organizer
ang mga pamahiin ng mga
sinaunang Pilipino na
ginagawa pa rin sa
kasalukuyan.
Gawain: Dugtungang
Pagbabasa: Cupid at Psyche
Cartoon Viewing:
Nagkaroon ng Anak sina
Wigan at Bugan
Mga gabay na tanong sa
panonood:
1. Ano ang nais ng magasawang Wigan at
Bugan? Ipaliwanag.
2.Ano-ano ang paraan upang
magkaroon sila ng anak?
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 1
3.Bakit ninais ni Bugan na
mamatay?
Ang pandiwa o berbo ay
bahagi ng pananalita na
nagsasaad ng kilos o galaw.
Ito ay tinatawag na “verb” sa
wikang Ingles. Iba- iba ang
gamit ng pandiwa, ginagamit
ito sa pagpapahayag ng
aksiyon, karanasan, at
pangyayari. Tunghayan natin
kung paano gagamitin.
Gamit ng Pandiwa:
1. Aksiyon
May aksiyon ang
pandiwa kapag may aktor o
tagaganap ng aksiyon/kilos.
Mabubuo ang mga
pandiwang ito sa tulong ng
mga panlaping: -um, mag-,
ma-, mang-, maki-, mag-an.
Maaaring tao o bagay ang
aktor.
2. Karanasan
Nagpapahayag ng
karanasan ang pandiwa
kapag may damdamin. Dahil
dito, may nakararanas ng
damdamin na inihuhudyat ng
pandiwa. Maaaring
magpahayag ang pandiwa ng
karanasan o
damdamin/emosyon. Sa
ganitong sitwasyon may
tagaranas ng damdamin o
saloobin.
3. Pangyayari
Ang pandiwa ay resulta ng
isang pangyayari.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
Komprehensiyon
Pagtatalakay tungkol sa
mitolohiyang binasa .
Pagpapasagot sa mga tanong
mula sa modyul 1 pahina 5-6
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment 3)
G. Paglalapat ng aralin sa pang-arawaraw na buhay
Ipagpapatuloy sa susunod na
araw
Graphic Organizer
Pag-uugnay: Batay sa
naunawaan mong mensahe
sa mitolohiyang “Cupid at
Pysche”, paano mo ito
maiuugnay sa iyong sarili,
pamilya, pamayanan at
lipunan. Gamitin ang
grapikong representasyon
sa pagpapahayag ng iyong
kaisipan.
Tanong at Sagot
Tatanungin ng guro ang
mga mag-aaral tungkol sa
naranasan o ginawa ng mga
tauhan sa mitolohiya na
Komprehensiyon
Pagtatalakay tungkol sa
mitolohiyang pinanood at
pagsagot sa mga ibinigay
na gabay na mga tanong.
TSART
Panuto: Punan ang tsart
ayon sa hinihingi ng
bawat kolum.
Pagbibigay ng mga
halimbawa:
Gamit ng Pandiwa:
1. Aksiyon
a. Naglakbay si Bugan
patungo sa tahanan ng mga
diyos.
Pandiwa → Naglakbay
Aktor → si Bugan
2. Karanasan
a. Tumawa si Bumabbaker
sa paliwanag ni Bugan.
Karanasan → Tumawa
Aktor → si Bumabbaker
3. Pangyayari
a. Nalunod ang mga tao sa
matinding baha.
Pandiwa → Nalunod
Pangyayari → isang
matinding baha
H. Paglalahat ng Aralin
kapareho ng kanilang
karanansan sa totoong
buhay.
Ang mitolohiya na “Cupid
at Psyche” ng Rome ay
tungkol sa politika, ritwal at
moralidad na ayon sa batas
ng kanilang mga diyos at
diyosa mula sa sinaunang
Taga-Rome hanggang sa
katutubong relihiyon, ang
Kristiyanismo.
Kabayanihan ang isang
mahalagang tema sa mga
kuwentong ito. Itinuring ng
mga sinaunang taga-Rome
na nangyari sa kanilang
kasaysayan ang nilalaman
ng mga mitong ito kahit na
ito ay mahimala at may
elementong supernatural.
Tulad ng mitong “Cupid at
Psyche” binigyan ng
bagong pangalan ang
karamihan sa mga diyos at
diyosa. Ang ilan ay
binihisan nila ang ibang
katangian. Lumikha sila ng
mga diyos at diyosa ayon sa
kanilang paniniwala at
kultura.
Gamit ng Pandiwa:
Ang mito ng Ifugao na
“Nagkaroon ng Anak sina
1. Aksiyon
Wigan at Bugan” ay
sumasalamin sa kultura ng
2. Karanasan
mga Pilipino. Ang
paniniwala sa mga diyos at
3. Pangyayari
diyosa ay ipinapahiwatig
dito kasama ang pagtitiwala
at pananalig. Isinalaysay ito
sa Ingles ni Maria Luisa B.
Aguilar- Cariño at isinalin sa
Filipino ni Vilma C. Ambat.
I.
Tanong at Sagot:
1. Sino-sino ang mga 1.
pangunahing tauhan ng
mitong “Nagkaroon ng
Anak sina Wigan at
Bugan”? Ibigay ang kanikanilang katangian.
2. Ano-ano ang
paniniwalang Pilipino na
masasalamin sa mitong
“Nagkaroon ng Anak sina
Wigan at Bugan”?
Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagang Gawain para sa
takdang-aralin at remediation
V. MGA TALA (Remarks)
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor can
help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover which I
wish to share with other teachers?
Pasasagutan ng guro sa mga
mag-aaral ang panapos na
pagtatasa sa modyul 1
pahina 10
Pasasagutan ng guro sa mga
mag-aaral ang panapos na
pagtatasa sa modyul 1
pahina 16
Pasasagutan ng guro sa mga
mag-aaral ang panapos na
pagtatasa sa modyul 1
pahina 22
Prepared by:
MERJIE N. BURGONIA
Secondary School Teacher I
Noted by:
Approved by:
RANDY P. HUBAHIB
Assistant School Head
CLARIZA P. CATEDRAL
School Head
Download