Uploaded by DUN YI BENJAMIN DIONG

Tamabun Islam

advertisement
SAINS DAN TEKNOLOGI:
PERKEMBANGANNYA DALAM SEKTOR
PERKHIDMATAN ANTARA MAJIKAN
Introduction
Skop kajian
Aspek cara pengurusan kerja
sebelum dan selepas
penggunaan teknologi yang
baru
Kajian ini fokus terhadap
pendapat pekerja sektor
perkhidmatan sebab mereka
merupakan pengguna teknologi
dan dapat berbanding
perbezaan teknologi lama dan
teknologi terkini
Objektif Kajian
1. Mengkaji pengurusan kerja sebelum perkembangan sains dan teknologi dalam
sektor perkhidmatan
1. Mengkaji tentang peranan yang dimainkan oleh perkembangan sains dan
teknologi dalam sektor perkhidmatan.
1. Mengkaji cabaran yang dihadapi semasa implementasi sains dan teknologi
baru dalam sektor perkhidmatan.
Download