Uploaded by John Claud Hilario

vbook.pub whlp-filipino-sa-piling-larang

advertisement
Weekly Home Learning Plan
Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan (Tech-Voc) 1:00-:00 pm Lunes - Huwebes
ARAW
AT ORAS
LEARNING
AREAS
KASANAYANG
PAMPAGKATUTO
Filipino sa Piling
Larang
(Teknikal
Bokasyunal)
Nakikilala ang iba’t
ibang teknikalbokasyunal na sulatin
ayon sa:
a. Layunin
b. Gamit
c. Katangian
d. Anyo
e. Target na gagamit
TARGET NA GAWAIN
PAMAMARAAN NG
PAGTUTURO
PAGHAHANDA NG GURO AT MAG-AARAL
(Modyul 2)
Ang mga mag-aaral ay gagawin ang mga sumusunod:
1. Unawain ang layunin ng aralin sa Inaasahan.
2. Kilalanin ang layunin at gamit ng teknikalbokasyonal na sulatin sa mga sitwasyon sa Unang Pagsubok.
3. Balikan ang paksang tinalakay tungkol sa kahulugan ng teknikal-bokasyonal na sulatin sa Balik-tanaw.
4. Basahin at unawaing mabuti ang Maikling Pagpapakilala ng Aralin.
5. Suriin ang mga halimbawa ng teknikalbokasyunal na sulatin.Gawain 1 at pagkatapos ay sagutin ang kasunod na mga
tanong.
6. Unawain ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa layunin at gamit ng teknikal- bokasyonal na sulatin sa
Tandaan.
7. Bumuo ng isang hugot lines tungkol sa natutuhan mo sa layunin at gamit ng teknikal- bokasyonal na sulatin sa Pagalam sa Natutuhan.
8. Kilalanin ang layunin at gamit ng teknikalbokasyunal na sulatin sa Pagwakas na Pagsusulit. Piliin at isulat sa
kwaderno ang titik ng tamang sagot.
9. Pagnilayan mo ang tanong na ito sa Papel sa Replektibong Pagkatuto, “Paano
makatutulong sa isipan, sa paraan ng pagsulat, at sa pag-uugali ang bago mong kaalaman sa layunin at gamit ng
teknikal- bokasyunal na sulatin?”
Inihanda ni:
JOHN C. HILARIO
Teacher II
Pinagtibay ni:
RANDY V. RELOTA
Head Teacher - I
» Maaaring dalahin ng magulang
ang ginawang output ng mga magaaral sa paaralan.
» Maari ring isumite ng mga magaaral ang ginawa nilang output sa
google drive account o sa
messenger.
Download