Uploaded by maryann manansala

COT 1 DLL

advertisement
Paaralan
I.
Doña Manuela Elementary School
Baitang/
Antas
GRADE 6
Guro
Maryann D. Manansala
Asignatura
ARALING PANLIPUNAN
Petsa/Oras
December 1, 2021
Markahan
Ikalawang Markahan
LAYUNIN
Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa
pamamahala at mg pagbabago sa lipunang Pilipino sa
panahon ng kolonyalismong Amerikano at ng pananakop
ng mga Hapon at ang pagpupunyagi ng mga Pilipino sa
makamtan ang kalayaan tungo sa pagkabuo ng
kamalayang pagsasarili at pagkakakilanlang malayang
nasyon at estado.
A. Pamantayang Pangnilalaman
Nakapagpapahayag ng kritikal na pagsusuri at
pagpapahalaga sa konteksto, dahlan, epekto at
pagbabago sa lipunan ng kolonyalismong Amerikano at
ng pananakop ng mga Hapon at ang pagmamahal sa
kontribusyon ng pagpupunyagi ng mga Pilipino
namakamit ang gamit na kalayaan tungo sa pagkabuo
ng kamalayang pagsasarili at pagkakakilanlang
malayang nasyon at estado.
Nasusuri ang mga pagbabago sa lipunan sa panahon ng
mga Amerikano.
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Pamantayan sa Pagkatuto
1. Naiisa – isa ang mga pagbabago sa patakaran ng
edukasyon sa Panahon ng Amerikano;
D. Layunin
2. Napahahalagahan ang mga pagbabago sa patakaran ng
edukasyon sa Panahon ng mga Amerikano;
3. Nakakalikha ng rap tungkol sa pagbabago sa patakaran
ng edukasyon sa Panahon ng Amerikano.
II.
NILALAMAN
Mga Pagbabagog Ipinatupad sa Panahon ng Amerikano.
III.
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
Laptop, Cellphone
MELC AP6 p. 94-96, SDO Las Pinas Araling Panlipunan 6
Modyul at Pagsasanay para sa Ikalawang Markahan Unang LInggo,
Bagong Lakbay ng Lahig Pilipino 6 pp 94-112
B. Iba pang Kagamitang Panturo
SDO Las Pinas Portal
IV.
PAMAMARAAN
Gawain 1: Balitaan
Balitaan sa isyung napapanahon..
A. Balitaan
Pamprosesong tanong:
1. Tungkol saan ang balita?
2. Ano ang mahahalagang detalye sa balita?
3. Bakit kailangan natin malaman ang ganitong uri ng balita?
Gawain 2: Balik Tanaw: ( kahoot. com)
Panuto: Sagutin ng TAMA o MALI ang mga sumusunod na pahayag.
B. Balik-aral sa
nakaraang aralin
at/ o pagsisimula
ng bagong aralin
Gawain 3: Alamin! ( iampuzzle.com -Jigsaw puzzle)
C. Paghahabi ng
Layunin
Gawain 4: Manood! Makinig! at Matuto!
D. Pag-uugnay ng
mga halimbawa
sa bagong aralin
A. Pagbibigay ng mga pamantayan sa panonood ng videoclip.
(Inaasahan ang mga kasagutan mula sa mag-aaral)
B. Pagpapakita ng isang videoclip tungkol sa Uri ng Pamahalaan sa Panahon ng
Amerikano, base sa ,mga nakalap na pagsasaliksik.
https://www.youtube.com/watch?v=U_ycpMGJtDg
Gawain 5: Talakayan
E. Pagtalakay ng
bagong konsepto
at at paglalahad
ng bagong
kasanayan #1
F. Pagtalakay ng
bagong konsepto
at paglalahad ng
bagong
kasanayan #2
Panuto: Sagutin ang mga pamprosesong tanong ayon sa napanood na videoclip.
Pamprosesong tanong:
1. Tungkol saan ang inyong napanood?
2. Sinu- sino ang mga may mahalagang ginampanan sa Panahon ng
Amerikano?
3. Anu-ano ang ang mga pagbabagong naganap sa Panahon ng Amerikano?
4. Nakabuti ba ang mga pagbabagong ito sa ating bansa? Ipaliwanag and iyong
sagot.
Gawain 6: Pangkatang Gawain!
A. Pangkatang Gawain
Unang Pangkat: Graphic Organizer - (Google slides)
Sa pamamagitan ng Graphic Organizer, ibigay ang mga
pagbabagong naganap sa Panahon ng Amerikano sa
larangan ng edukasyon at kalusugan.
Ikalawang Pangkat: Video Blog - (Canva
Sa pamamagitan ng Graphic Organizer, ibigay ang mga
pagbabagong naganap sa Panahon ng Amerikano sa
larangan ng kagalingang pampubliko.
Ikatlong Pangkat: Picture Collage- (Jamboard )
Pagpapakita ng mga pagbabagong naganap sa Panahon
ng Amerikano sa larangan ng komunikasyon at
transportasyon.
B. Pagbibigay ng Rubrik sa Pangkatang Gawain
Rubrik sa Pangkatang Gawain
Kabisahan (tungo sa
formative test)
Gawain 7: Sagutan ang maikling pagsusulit ( Google Form )
G. Paglalapat ngaralin sa
pang-araw-araw na
buhay
Gawain 8: Isabuhay
( Presentasyon sa Canva)
( Mga sagot sa Google Jamboard )
https://jamboard.google.com/d/18KTNMUHXkz6S00lMCEIY2sn_iwpSs77eK4wHKrqVUak/viewer?f=0
H. Paglalahat
Gawain 9: Tandaan - Word Wall
( Google Slides)
Panuto: Gamit ang word wall, sagutin ang tanong.
Tanong: Anu ano ang mga pagbabagong naganap sa Panahon ng Amerikano?
I.
Pagtataya
J. Karagdagang Gawain
para sa Takdang aralin
atremidyasyon
V.
VI.
Gawain 10: Pagtataya - ( Drill board) / Power point Presentation
Gawain 11: Takdang Aralin
Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong.
Basahin ang AP 6 Modyul sa Ikalawang Markahan, Ikalawang LInggo.
MGA TALA
PAGNINILAY
Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng80% sa Pagtataya
A. Bilang ng mga mag-aaral
na nakakuha ng 80% sa
Pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang Gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
ibinigay na remedial? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Bakit ito nakatulong?
Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng ibapang Gawain para sa
Pagbibigay ng lunas (remediation)
Oo
Hindi
Bilang ng mag-aaral na nakaunawasa aralin.
Bilang ng mgamag-aaral na magpapatuloy sa remediation
Expirement
Role Play
Collaborative Learning
DifferentiatedInstruction Lecture
Discover Why?
Complete IMs
Bullying among pupils
F. Anong suliranin ang aking
Pupil’s behavior/attitude
naranasan na solusyon sa
Colorful IMs
tulong ng aking punong guro
Unavailable technology equipment(AVR/LCD)
atsuperbisor?
Science/ Computer/
Internet Lab
Localized Videos Making big books from views of the locality
G. Anong kagamitan panturo
Recycling of plastics for contemporaryarts
ang aking nadibuho na nais
Locals musical composition
kong ibahagi sa mga kapwa
guro?
Prepared by: MARYANN D. MANANSALA
Ma
Download