Uploaded by MELANIE LUNA

BOW in FILIPINO

advertisement
Page 41 of 349
Page 42 of 349
PIVOT 4A BUDGET OF WORK (BOW) IN FILIPINO
K to 12 Curriculum: Tunguhin, Inaasahang Bunga/Resulta, Pamantayang
Pangnilalaman, Pamantayan sa Pagganap
Pangkalahatang layunin ng Kurikulum ng K to 12 ang makalinang ng isang buo
at ganap na Filipinong may kapaki - pakinabang na literasi.
Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1)
kakayahang komunikatibo, (2) replektibo/mapanuring pag-iisip at, (3)
pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga
babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan,
kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na
pagbabagong nagaganap sa daigdig.
Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga kagamitang panturo ng mga
guro bilang suporta sa kurikulum na magmumula sa administrasyon, ahensiyang
panlipunan, pribado at publiko, pamahalaang lokal, midya, tahanan at iba pang
sektor ng lipunan.
Isinaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang pangangailangang
panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at
pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinagbatayan din ang mga legal na batas
pang-edukasyon, at mga teoryang pilosopikal ng edukasyon at wika nina Jean
Piaget (Developmental Stages of Learning), Lev Vygotsky (Cooperative Learning),
Jerome Bruner (Discovery Learning), Robert Gagne (Heirarchical Learning ), David
Ausubel
(Interactive/Integrated
Learning),
Cummins
(Basic
Interpersonal
Communication Skills-BICS at Cognitive Academic Language Proficiency Skills-CALPS)
at ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal na nagsabing “nasa kabataan
ang pag-asa ng bayan”. Dahil ang Filipino ay nasa disiplina ng wika, pinagbatayan
ang mga teorya sa kalikasan at pagkatuto ng wika, mga teorya / simulain sa
pagsusuring panliterasi at mga pagdulog sa pagtuturo ng wika (W1, W2, W3) at
pagtuturo ng mga akdang pampanitikan at tekstong palahad.
Mga Pamantayan sa Filipino K to 12
A. Pamantayan sa Programa (Core Learning Area Standard):
Pamantayan
ng Programa
ng Baitang 16
Pamantayan
ng Programa
ng Baitang 710
Nagagamit ang wikang Filipino upang madaling
maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa
araling pangnilalaman, magamit ang angkop at wastong
salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o
karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng
nagbibigay at tumatanggap ng mensahe.
Naipamamalas
ng
mag-aaral
ang
kakayahang
komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at
pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya
at iba’t ibang uri ng teksto at mga akdang pampanitikang
rehiyonal, pambansa, saling-akdang Asyano at pandaigdig
tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi.
Page 43 of 349
B. Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Key Stage Standards):
K-3
Sa
dulo
ng
Baitang
3,
nakakaya
ng
mga mag-aaral
na ipakita ang
kasanayan
sa
pag-unawa
at
pag- iisip sa mga
narinig
at
nabasang teksto
at
ipahayag
nang
mabisa
ang mga ibig
sabihin
at
nadarama.
4-6
Sa
dulo
ng
Baitang
6,
naipapakita
ng
mga mag- aaral
ang
sigla
sa
pagtuklas
at
pagdama
sa
pabigkas
at
pasulat na mga
teksto
at
ipahayag nang
mabisa ang mga
ibig sabihin at
nadarama
7-10
Sa dulo ng Baitang 10,
naipamamalas
ng
magaaral
ang
kakayahang
komunikatibo,
replektibo/
mapanuring pag-iisip
at pagpapahalagang
pampanitikan
sa
tulong
ng
mga
akdang
rehiyonal,
pambansa
at
salintekstong Asyano
at pandaigdig upang
matamo ang kultural
na literasi.
11-12
Sa dulo ng Baitang 12
naipamamalas
ng
magaaral
ang
kakayahang
komunikatibo,
replektibo/
mapanuring pag-iisip
at
pagpapahalagang
pampanitikan
sa
tulong ng iba’t ibang
disiplina
at
teknolohiya upang
magkaroon
ng
akademikong pagunawa
C. Pamantayan sa Bawat Baitang (Grade Level Standards):
K
1
2
3
4
Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pagpapahayag ng
iniiisip at damdamin sa wikang katutubo at ang kahandaan sa pagbasa
at pagsulat upang makilala ang sarili at matutong makisalamuha sa
kapwa.
Pagkatapos ng Unang Baitang, inaasahang nauunawaan ng mga magaaral ang mga pasalita at di-pasalitang paraan ng pagpapahayag at
nakatutugon nang naaayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa
mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang
sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga
teksto ayon sa kanilang antas o nibel at kaugnay ng kanilang kultura.
Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, inaasahang nasasabi ng mga magaaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan,
nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong
paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat upang maipahayag
at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig
at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o nibel at kaugnay ng
kanilang kultura.
Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nasasabi na ng mga magaaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan at
nakapagbibigay ng kaugnay o katumbas na teksto, nagagamit ang mga
kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong palipon ng mga salita
at maayos na nakasulat gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita
upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at
karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang
antas o lebel at kaugnay ng kanilang kultura.
Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, naipamamalas na ng mga mag-aaral
ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan nang wasto
upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa
kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa
pagpapaunlad ng pamayanan.
Page 44 of 349
5
6
7
8
9
10
Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at,
pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba’t ibang
teksto/ babasahing lokal at pambansa.
Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahan sa
pakikipagtalastasan,
mapanuring pag-iisip
at
pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa
pag-unlad ng bansa.
Pagkatapos ng Ikapitong Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at
pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang
uri ng teksto at akdang pampanitikang rehiyunal upang maipagmalaki
ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon
Pagkatapos ng Ikawalong Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at
pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang
uri ng teksto at akdang pampanitikang pambansa upang maipagmalaki
ang kulturang Pilipino.
Pagkatapos ng Ikasiyam na Baitang, Naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahang komunikatibo,mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at
pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang
uri ng teksto at saling-akdang Asyano upang mapatibay ang
pagkakakilanlang Asyano.
Pagkatapos ng Ikasampung Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at
pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang
uri ng teksto at saling-akdang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng
kamalayang global.
Paggamit ng PIVOT 4A Budget of Work (BOW) para sa Filipino
Bago pa man maging bihasa sa ibang wika dapat maging mahusay muna sa
sarili at kinagisnang wika. Minarapat ng Kagawaran na mapadali ang pagtuturo sa
Elementarya at Sekundarya kaya nga nagkaroon ng palihan sa Budget of Work
(BOW) ng mga kompetensi na sasapat sa apatnapung (40) araw sa bawat kwarter.
Magiging mainam na sandata ng mga guro ang talino, kasanayan at
pagpapahalaga upang marating ang layuning edukasyon para sa lahat. Binuo ang
programa ng rehiyon sa pagsasama-sama ng mga kompetensing magkakaugnay at
maaaring pagsamahin. sang-ayon sa pamamaraang madali patungo sa
komplikadong istruktura ng aralin mula sa Unang Antas hanggang Ikasampung Antas,
pinag-isipang mabuti ang mga araling sapat at nararapat sa mga batang magaaral. Ang mga guro sa Filipino ay maaaring gawing batayan ito sa paggawa ng
kanilang Daily Lesson Plan (DLP) or Daily Lesson Log (DLL).
Ang PIVOT 4A BOW sa Filipino ay binubuo ng limang (5) kolum. Ang unang
kolum ay para sa Markahan; ang ikalawa ay para sa Domain; pangatlo ay ang
Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto o MELC; pang-apat ang
Kasanayang Pagkatuto; at panghuli ang Bilang ng Araw ng Pagtuturo.
Page 45 of 349
Markahan
Domain
(A)
(F)
(F)
(B)
(G)
Pinakamahalagang
Kasanayang Pampagkatuto
(C)
Kasanayang Pampagkatuto
(D)
Bilang ng Araw
ng Pagtuturo
(E)
1
Sa paggamit ng PIVOT 4A BOW sa Filipino, mahalagang tingnan at pag-aralan
ang mga sumusunod:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Markahan
Domain
Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto (MELC)
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng Araw ng Pagtuturo
Pagpapaganang Kasanayan o Enabling Competencies. Ito ang mga
kasanayang nagmula sa K to 12 Curriculum Guide na gagamitin ng guro
upang bigyang-linaw o magsilbing tulay upang makamit ang mga
Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto.
Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto o MELC. Sa bawat PIVOT 4A
BOW, ito ay sinisimbolo ng mga numero o bilang. Ang mga bilang na ito ay
tumutukoy kung ilang MELC mayroon sa bawat baitang. Ang mga napiling
MELC ay maaaring katumbas ng isang Kasanayang Pampagkatuto na
makikita sa ikaapat na kolum o kumbinasyon ng piling Kasanayang
Pampagkatuto.
Mga Dapat Tandaan ng Guro sa Filipino sa Paggamit ng PIVOT 4A BOW
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Ang mga kasanayan sa pagkatuto ay nakalatag ayon sa mga saklaw na
nakasaad sa Filipino Curriculum Guide (FCG) at Teacher’s Guide (TG)at
ang mga ito ay masusing hinimay at inisa-isa upang matukoy ang bawat
kasanayan sa pagkatuto sa kada lingo at kwarter o yugto.
Lilinangin ang mga kompetensi ng bawat kwarter sa loob ng apatnapung
(40) araw na pagtuturo.
Pinagsama ang mga enabling at enrichment na kompetensi na magiging
madali na sa mga gurong makapagturo sang-ayon sa hinihingi ng
panahon.
Magiging madali para sa mga guro ang pagtuturo dahil sa pagtatalaytay
ng mga higit ng kailangang kasanayan na dapat maituro at matutuhan ng
mga mag-aaral.
Mabibigyang pokus ng guro ang higit na mga mahahalagang kompetensi
(most essential) sa pamamagitan ng masusi at masining na paghahanda
ng mga kagamitang panturo at sa paggamit ng makabagong
pamamaraan ng pagtuturo na aakma upang magkaroon ng mabilis na
pagkatuto at pag-unawa ang mga mag-aaral na nasa makabagong
panahon ng teknolohiya.
Batay sa MELC, may mga LCs na wala sa markahang kinabibilangan nito.
Ang mga ito ay matatagpuan sa ibang markahan at mayroon namang
tugma sa nasabing markahan.
Mapapansin na nawala ang ibang kasanayan sa domains para sa Ikaapat
na Markahan na mas malalim na dapat sana ay makuha ng mga bata sa
Ikalimang baitang ito ay napag-sama-sama ang magkakaugnay na
layunin sa PIVOT 4A BOW.
Page 46 of 349
h.
i.
Mapupuna rin na hindi pare-pareho o pantay- pantay ang bilang ng araw
sa kada markahan sa MELC samantalang sa PIVOT 4A BOW ay sukat lahat
ng domains at ito ay nagawang matalakay sa PIVOT 4A BOW.
Sapat na oras at panahon ay mailalaan sa pagganap ng mga natutunang
kompetensi ng mga mag-aaral bukod pa sa kaalamang kanilang
natutunan na may pagpapahalaga sa sarili, pamayanan at sa Diyos.
Code Book Legend
Domain/Component
Estratehiya sa Pag-aaral
Kaalaman sa Aklat at Limbag
Kamalayang Ponolohiya
Komposisyon
Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan
Pagsasalita/ Wikang Binibigkas
Pagsulat at Pagbaybay
Pagunawa sa Binasa
Pag-unlad/ Paglinang ng Talasalitaan
Pakikinig/ Pag-unawa sa Napakinggan
Palabigkasan at Pagkilala sa Salita
Panonood
Wika at Gramatika/ Kayarian ng Wika
clmd/etb
Code
EP
AL
KP
KM
PL
PS
PU
PB
PT
PN
PP
PD
WG
Page 47 of 349
BAITAING 1 - FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
1
PS
2
WG
3
PP
4
PU
5
KP
6
PT
7
PS
8
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Ikalawang
Markahan
PN
PN
WG
9
KP
10
PU
PN
11
PP
12
KP
PN
13
PL
KP
14
PY
PN
15
WG
16
KP
17
PY
18
PN
19
PN
20
WG
21
KM
22
PN
23
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa
napakinggang pabula
Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan
Nagagamit ang magalang na pananalita sa
angkop na sitwasyon pagpapakilala ng sarili
Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng
nabasang pananda patalastas babala o paalala
Nakasusulat nang may tamang laki at layo sa isa't
isa ang mga letra
Nakasusulat ng malalaki at maliliit na letra
Nabibigkas nang wasto ang tunog ng bawat letra
ng alpabetong Filipino
Natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa
kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha; ugnayang
salita-larawan
Naiuulat nang pasalita ang mga naobserbahang
pangyayari sa paaralan
Naipamamalas ang paggalang sa ideya,
damdamin at kultura ng may akda ng tekstong
napakinggan o nabasa
Naiguguhit ang naibigang bahagi ng
napakinggang kuwento (batay sa tunay na buhay
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa
pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop,
bagay at pangyayari
Nabibilang ang salita sa isang pangungusap
Nakasusulat nang may tamang laki at layo sa isa't
isa ang mga letra
Nakasusulat ng malalaki at maliliit na letra
Nakasusunod sa napakinggang panuto na may 1
hakbang
Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan
ng pagbubuo ng mga salita gamit ang mga pantig
Napapantig ang mga salita
Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan
sa pag-unawa ng napakinggang alamat
Nauunawaan ang kahalagahan ng nilalaman ng
napakinggang teksto
Nabibilang ang pantig sa isang salita
Nababaybay nang wasto ang mga
salitang may tatlo o apat na pantig natutuhan sa
aralin
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa
napakinggang kuwento sa tulong ng mga larawan
Natutukoy ang kailanan ng pangngalan
Nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng
mga salita
Nababaybay nang wasto ang mga salitang may
tatlo o apat na pantig natutuhan sa aralin
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa
napakinggang kuwento
Nakapagsasalaysay ng orihinal na kuwento na
kaugnay ng napakinggang kuwento
Nagagamit ang mga salitang pamalit sa ngalan ng
tao (ako, ikaw, siya)
Naisusulat nang may wastong baybay at bantas
ang mga salitang ididikta ng guro
Naibibigay ang paksa ng talatang napakinggan
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 48 of 349
Markahan
Domain
AL
KM
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
24
PN
25
PS
26
WG
27
PN
28
WG
29
KP
30
AL
31
PN
32
Kasanayang Pampagkatuto
Natutukoy ang salita/pangungusap sa isang talata
Nasisipi ang mga salita mula sa huwaran
Nailalarawan ang damdamin ng isang tauhan sa
kuwentong napakinggan
Naipapahayag ang sariling ideya/damdami n o
reaksyon tungkol sa napakinggang sa kuwento
Natutukoy ang kasarian ng pangngalan
Naiuugnay ang sariling karanasan sa
napakinggang kuwento
Nagagamit ang mga salitang pamalit sa ngalan ng
tao (tayo, kayo, sila)
Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog
upang makabuo ng bagong salita
Natutukoy ang ugnayan ng teksto at larawan
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ikatlong
Markahan
WG
WG
33
PT
KP
34
AL
35
KM
36
WG
37
WG
PP
38
KP
AL
39
PN
PS
PN
WG
40
KP
41
PP
42
PU
KP
Nasasabi ang sariling ideya tungkol sa tekstong
napakinggan
Nagagamit ang magalang na pananalita sa
angkop na sitwasyon pagbati
Nakapaglalarawan ng mga bagay, tao, hayop,
pangyayari, at lugar
Nababasa ang mga salita at babala na madalas
makita sa paligid
Natutukoy ang mga salitang magkakatugma
Natutukoy ang simula ng pangungusap
/talata/kuwento
Naisusulat nang may wastong baybay at bantas
ang salita
Nagagamit ang mga salitang kilos sa paguusap
tungkol sa iba’t ibang gawain sa tahanan,
paaralan, at pamayanan
Nasasabi ang paraan, panahon at lugar ng
pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan,
paaralan at pamayanan
Natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa
kasingkahulug an
Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog
upang makabuo ng bagong salita
Nakapagbibigay ng sariling hinuha sa
napakinggang kuwento
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa
napakinggang kuwento
Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isang
napakinggang kuwento
Naisasakilos ang napakinggang tula o awit
Nasasabi ang paraan, panahon at lugar ng
pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan,
paaralan at pamayanan
Nagagamit ang mga natutuhang salita sa pagbuo
ng mga simpleng pangungusap
Natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa
kasingkahulugan
Nababaybay nang wasto ang mga salitang may
tatlo o apat na pantig batayang talasalitaan
Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog
upang makabuo ng bagong salita
4
4
2
2
3
4
4
8
2
2
5
Ikaapat na
Markahan
PN
43
Natutukoy ang mahahalagang detalye kaugnay
ng paksang napakinggan
8
Page 49 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PS
AL
44
EP
WG
AL
45
46
PS
47
PN
WG
48
PN
49
Kasanayang Pampagkatuto
Naiuulat nang pasalita ang mga napanood na
palabas sa telebisyon
Natutukoy ang gamit ng maliit at malaking letra
Napag susunod-sunod ang mga salita batay sa
alpabeto unang dalawang letra ng salita
Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol
Natutukoy ang gamit ng iba’t ibang bantas
Nakasusunod sa napakinggang panuto ( 1- 2
hakbang)
Nakapagbibigay ng maikling panuto gamit ang
simpleng mapa
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa
napakinggang tekstong pang impormasyon
Nakabubuo nang wasto at payak na
pangungusap na may tamang ugnayan ng simuno
at panag-uri sa pakikipag-usap
Naibibigay ang paksa ng napakinggang tekstong
pang impormasyon paliwanag
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
4
4
10
3
1
Page 50 of 349
BAITANG 2 – FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
1
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Unang
Markahan
EP
WG
2
PP
PU
3
4
TA
PN
5
KP
6
PB
7
PS
WG
PT
8
PB
9
PU
PN
PB
10
KP
PE
PU
11
PN
12
PB
13
PS
14
PP
15
PB
16
PU
17
KP
WG
PB
18
Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan
sa pag-unawa ng napakinggang teksto
Napagsusunod-sunod ang mga salita batay sa
alpabeto (unang dalawang letra)
Nagagamit ang magalang na pananalita sa
angkop na sitwasyon (pagbati)
Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid
Nakagagawa ng pataas pababang guhit
Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas
at mekaniks ng pagsulat
Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa
napakinggang kuwento batay sa tunay na
pangyayari /pabula
Nakapagpapalit at nakapagdaragdag ng mga
tunog upang makabuo ng bagong salita
Nakasusunod sa nakasulat na panutong may 1- 2
hakbang
Nakapag bibigay ng simpleng panuto na may 2-3
hakbang
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa
pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar at mga
bagay pambalana
Napagyayaman ang talasalitaan sa
pamamagitan ng paghanap ng maikling salitang
matatagpuan sa loob ng isang mahabang salita
Nagagamit ang personal na karanasan sa
paghinuha ng mangyayari sa nabasang teksto
Nakagagawa ng paikot pababang ikot
Nasasagot ang mga tanong na sino , ano, saan
at bakit
Nabibigkas nang wasto ang tunog na kambal
katinig (kl, ts, gl, pr, pl, gr)
Nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa pantig
ng mga salita
Napagsusunod-sunod ang mga salita batay sa
alpabeto (unang dalawang letra)
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may
tamang laki at layo sa isa't isa ang mga salita
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa
kuwento batay sa tunay na pangyayari/pabula
Nailalarawan ang mga bahagi ng kuwento
panimula kasukdulan katapusan/kalakasan
Naipapahayag ang sariling ideya/damdamin o
reaksyon tungkol sa napakinggang kuwento
batay sa tunay na pangyayari
Nababasa ang mga salita sa unang kita
Naisasalaysay muli ang binasang teksto nang may
tamang pagkakasunod-sunod sa tulong ng mga
larawan
Nakasusulat ng parirala, pangungusap, talata,
liham nang may wastong baybay, bantas at
gamit ng malaki at maliit na letra
Nakapagpapalit at nakapagdaragdag ng mga
tunog upang makabuo ng bagong salita
Nagagamit ang mga salitang pamalit sa ngalan
ng tao (ako, ikaw, siya)
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa
binasang teksto
5
5
5
5
5
Page 51 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
PT
PB
19
KM
PN
20
PS
21
WG
PB
22
PN
PS
23
KP
PY
24
Kasanayang Pampagkatuto
Naibibigay ang paksa o nilalaman ng pabulang
napakinggan
Nakakagamit ng mga pahiwatig upang malaman
ang kahulugan ng mga salita paggamit ng mga
palatandaang nagbibigay ng kahulugahan
(context clues) kasalungat
Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga
pangyayari sa binasang talata
Naisusulat nang may wastong baybay at bantas
ang mga salitang ididikta ng guro
Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang
testo batay sa kilos
Naipahahayag ang sariling ideya/damdami n o
reaksyon tungkol sa napakinggang kuwento
batay sa tunay na pangyayari/pabula
Nagagamit ang mga salitang pamalit sa ngalan
ng tao tayo, kayo, sila
Naiuugnay sa sariling Karanasan ang nabasang
teksto
Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang
testo batay sa damdamin
Naiuulat nang pasalita ang mga nasaksihang
pangyayari sa paaralan
Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog
upang makabuo ng bagong salita
Nababaybay nang wasto ang mga salita tatlo o
apat na apat na pantig batayang talasalitaang
pampaningin natutunang salita mula sa mga
aralin
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
5
5
Ikalawang
Markahan
PP
PU
25
PU
PS
26
KP
27
PB
PU
PB
28
PN
WG
PN
PS
WG
PS
PB
29
Nasasabi ang pagkakatulad at pagkakaiba ng
mga pantig/salita
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may
tamang laki at layo sa isa't isa ang mga salita
Naisusulat nang may wastong baybay at bantas
ang mga pangungusap na ididikta ng guro
Naipapahayag ang sariling ideya/damdamin o
reaksyon tungkol sa napakinggang sa kuwento/
alamat
Napapantig ang mga mas mahahabang salita
Nakasusunod sa nakasulat na panutong may 2- 3
hakbang
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may
tamang laki at layo sa isa't isa malaki at maliit na
letra ; mga salita
Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento
tauhan tagpuan banghay
Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang
kuwento batay sa sinabi o pahayag
Nakapaglalarawan ng mga bagay, tao,
pangyayari, at lugar
Naibibigay ang paksa o kaisipan ng kuwentong
kathang – isip napakinggan
Nakasasali sa isang usapan tungkol sa
napakinggang kathang-isip na kuwento
Nakapaglalarawan ng mga bagay, tao,
pangyayari, at lugar
Naiuulat nang pasalita ang mga naobserbahang
pangyayari sa pamayanan
Nasasabi ang paksa o tema ng binasang teksto
5
2
5
8
5
Page 52 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PB
30
AL
PS
WG
31
PB
PN
PT
32
PY
KP
Kasanayang Pampagkatuto
Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento
tauhan
tagpuan
banghay
Naisasalaysay muli ang binasang teksto nang may
tamang pagkakasunodsunod
Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isang
sariling karanasan
Nagagamit ang mga salitang kilos sa pag-uusap
tungkol sa iba’t ibang gawain sa tahanan,
paaralan, at pamayanan
Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga
pangyayari sa binasang teksto
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa
kuwento
Nabibigyang kahulugan ang mga salita sa
pamamagitan ng pagbibigay ng
kasingkahulugan at kasalungat
Nababaybay nang wasto ang mga salitang may
tatlo o apat na pantig batayang talasalitaang
pampaningin natutunang salita mula sa mga
aralin
Nakapagpapalit at nakapagdaragdag ng mga
tunog upang makabuo ng bagong salita
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
5
5
5
Ikatlong
Markahan
WG
33
PB
34
PB
KM
35
PS
36
PN
PN
37
KM
KP
38
PP
PN
39
PT
PU
40
PS
41
PB
PN
Ikaapat na
Markahan
PP
KP
42
Nagagamit ang mga salitang pamalit sa ngalan
ng tao (ako, ikaw, siya, tayo, kayo, sila)
Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga
pangyayari sa binasang talata; teksto
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Nasisipi nang wasto at malinaw ang isang talata
Naipahahayag ang sariling ideya/damdami n o
reaksyon tungkol sa sa napakinggang tugma/tula
Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa
napakinggang tula
Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang
testo batay sa kilos, sinabi o pahayag
Nakasusulat ng sariling talatang may wastong
baybay, bantas at gamit ng maliit at malaking
letra
Nakapagbibigay ng mga salitang
magkakatugma
Nababasa ang batayang talasalitaan
Naipahahayag ang sariling ideya/damdamin o
reaksyon tungkol sa napakinggang kuwento
batay sa tunay na pangyayari/pabula
Nakakagami t ng mga pahiwatig upang
malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng
paggamit ng mga palatandaa ng nagbibigay ng
kahulugahan (sitwasyong pinaggamitan ng salita)
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may
tamang laki at layo sa isa't isa ang mga salita
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto
ayon sa pananaw ng isa sa mga tauhan
Naibibigay ang mga sumusuporta ng kaisipan sa
pangunahing kaisipan ng tekstong binasa
Nakapagbibigay ng sariling hinuha sa
napakinggang teksto
Napapantig ang mga mas mahahabang salita
Nabibigkas nang wasto ang tunog na kambal
katinig (kl, ts, gl, pr, pl, gr)
3
2
5
5
5
5
5
3
7
3
Page 53 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PP
43
PB
WG
44
WG
45
PT
PU
46
PB
PU
47
PN
PS
WG
48
PT
PU
49
KM
WG
50
KP
PB
PN
KM
51
Kasanayang Pampagkatuto
Nababasa ang mga salitang madalas na makita
sa paligid
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Nagagamit ang mga salitang kilos sa pag-uusap
tungkol sa iba’t ibang gawain sa tahanan,
paaralan, at pamayanan
Nabibigyang kahulugan ang mga salita sa
pamamagitan ng pagbibigay ng
kasingkahulugan at kasalungat; sitwasyong
pinaggamitan ng salita (context clues);
pagbibigay ng halimbawa; paggamit ng pormal
na depinisyon ng salita
Nakakagamit ng mga pahiwatig upang malaman
ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit
ng mga palatandaang nagbibigay ng
kahulugahan
(pagbibigay ng halimbawa)
Nasasabi ang paraan, panahon at lugar ng
pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan,
paaralan at pamayanan
Natutukoy ang suliranin sa nabasang teskto o
napanood
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa
binasang teksto, talata, kuwento
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa
napakinggang tekstong pangimpormasyon
Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isang
napanood na patalastas o palabas
Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol
ni/nina kay/kina ayon sa para sa ukol sa
Nakakagamit ng mga pahiwatig upang malaman
ang kahulugan ng mga salita (paggamit ng
pormal na depinisyon ng salita)
Naisusulat nang wasto ang mga idiniktang mga
salita
Nakasusulat ng liham sa tulong ng padron mula sa
guro
Nakabubuo nang wasto at payak na
pangungusap na may tamang ugnayan ng
simuno at panag-uri
Nakapagbibigay ng mga salitang magkaka
tugma
Naibibigay ang mga sumusuport ang kaisipan sa
pangunahin g kaisipan ng tekstong binasa
Nakapagbibigay ng sariling hinuha sa
napakinggang kuwento
Naibibigay ang angkop na salita /parirala upang
makabuo ng isang talata
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
2
2
5
5
5
5
3
3
7
Page 54 of 349
BAITANG 3 – FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PS
1
PB
2
PN
3
PB
4
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Unang
Markahan
PN
KP
5
PT
6
PB
7
PN
8
PU
9
PL
10
PB
11
WG
PB
12
EP
PU
13
PL
14
PS
15
Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol
sa mga tao, lugar at bagay sa paligid
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa
pag-unawa ng napakinggang teksto
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa
tugma
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
kuwento
Nababasa ang mga salitang may tatlong pantig
pataas
Nakakagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang
kahulugan ng mga salita paggamit ng mga
palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (kasing
kahulugan)
Nakasusunod sa nakasulat na panuto
Napagsusunodsunod ang mga pangyayari ng
kuwentong napakinggan sa pamamagitan ng larawan
Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutunan
sa aralin
Nagagamit sa usapan ang mga salitang pamalit sa
ngalan ng tao (ako, ikaw, siya)
Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento (tauhan,
tagpuan,
banghay)
Nagagamit sa usapan ang mga salitang pamalit sa
ngalan ng tao kami, tayo, kayo at sila
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong
ng larawan
Naisasalaysay muli ang binasang teksto nang may
tamang pagkaka sunod-sunod ng mga pangyayari
Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas
sa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin
parirala pangungusap
Nagagamit ang panghalip bilang pamalit sa
pangngalan may panandang ang (ito/iyan/iyon)
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Ikalawang
Markahan
PN
PT
16
KP
17
PP
AL
18
PB
KM
19
PY
20
Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop
na sitwasyon
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
tula
Nakakagamit ng pahiwatig upang malaman ang
kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga
pala tandaang nagbibigay ng kahulugahan (katuturan
o kahulugan ng salita)
Natutukoy ang mga salitang magkakatugma
Nababasa ang mga salitang iisa ang baybay ngunit
magkaiba ang bigkas
Naikokompara ang mga kuwento sa pamamagitan ng
pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba
Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento (tauhan,
tagpuan, banghay)
Nakasusulat ng talata nang may wastong baybay,
bantas at gamit ng malaki at maliit na letra upang
maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang
paksa o isyu
Nabaybay nang wasto ang mga salitang natutuhan sa
aralin
5
3
5
7
5
3
Page 55 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PP
Ikatlong
Markahan
PT
21
PY
PB
22
PN
23
PS
24
PN
25
PB
26
PU
PN
27
PT
28
PS
29
PB
30
PT
PS
31
WG
32
PB
33
KP
34
PN
35
PB
36
WG
37
WG
38
PB
39
WG
40
PT
Ikaapat na
Markahan
PU
41
PY
PN
42
WG
KM
EP
43
Kasanayang Pampagkatuto
Nababasa ang mga salitang iisa ang baybay ngunit
magkaiba ang bigkas
Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng
paggamit ng magkasingkahulugan at magkasalungat
ng mga salita
Nababaybay nang wasto ang mga salitang hiram
Nakapagbibigay ng wakas ng binasang kuwento
Nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan
ang isang teksto
Naiuulat nang pasalita ang mga nasaksihang
pangyayari sa pamayanan
Nakabubuo ng isang kuwentong katumbas ng
napakinggang kuwento
Nagbabago ang dating kaalaman base sa mga
natuklasang kaalaman sa binasang teksto
Nasisipi nang wasto at maayos ang mga talata
Nakasusunod sa panutong may 3 – 4 hakbang
Natutukoy ang kahulugan ng mga tambalang salita na
nananatili ang kahulugan
Nasasabi ang sariling ideya tungkol sa tekstong
napakinggan
Nasasabi ang paksa o tema ng binasang teksto
Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng
paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob
ng isang mahabang salita
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang isyu
Nagagamit ang tamang salitang kilos / pandiwa sa
pagsasalaysay ng mga personal na karanasan
Naibibigay ang mga sumusuportang kaisipan sa
pangunahing kaisipan ng tekstong binasa
Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog upang
makabuo ng bagong salita
Naibibigay ang sariling hinuha bago, habang at
pagkatapos mapakinggang teksto
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang
teksto
Nagagamit ang tamang salitang kilos / pandiwa sa
pagsasalaysay ng mga personal na karanasan
Nagagamit nang wasto ang mga pang-abay na
naglalarawan ng isang kilos o gawi
Napaguugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari
sa binasang teksto
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol (laban sa, ayon
sa, para sa, ukol sa)
Natutukoy ang kahulugan ng mga tambalang salita na
nananatili ang kahulugan
Nasisipi nang wasto at maayos ang mga talata
Nababaybay nang wasto ang mga salita natutuhan sa
aralin
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Nakapagla larawan ng mga bagay, hayop, tao, at
lugar sa pamayanan
Nakasusulat ng isang talata
Nagagamit ang mga nakalarawang balangkas sa
pagtatala ng impormasyon o datos na kailangan
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
3
1
2
2
2
2
5
3
2
5
2
2
2
2
2
2
3
3
5
2
3
5
5
Page 56 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
44
WG
PP
45
PB
46
PT
47
PY
PN
48
PB
49
PS
KP
50
PN
51
PT
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit ang mga salitang kilos sa pag-uusap
tungkol sa iba’t ibang gawain sa tahanan, paaralan, at
pamayanan
Nagagamit nang wasto ang mga pang-abay na
naglalarawan ng isang kilos o gawi
Nababasa ang mga salitang hiram / natutuhan sa
aralin
Nakapagbibigay ng mungkahing solusyon sa suliraning
nabasa sa isang teskto o napanood
Natutukoy ang kahulugan ng mga tambalang salita na
nananatili ang kahulugan
Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutunan
sa aralin / batayang talasalitaan / salitang dinaglat /
salitang hiram
Natutukoy ang mahahalagang detalye kaugnay ng
paksang narinig
Naibibigay ang buod o lagom ng tesktong binasa
Naiuulat nang pasalita ang naobser bahang
pangyayari
Napagsasama ang mga katinig at patinig upang
makabuo ng salitang may diptonggo
Naibibigay ang paksa ng kuwento o sanaysay na
napakinggan
Nakagagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang
kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga
palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (na
depinisyon ng salita)
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
5
1
1
5
2
5
3
5
Page 57 of 349
BAITANG 4 – FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Unang
Markahan
WG
1
PT
2
PB
3
PU
4
PS
5
PS
6
WG
7
PB
8
PU
9
WG
10
PB
11
PD
12
PU
13
PN
14
PS
WG
15
PD
16
WG
17
PB
PN
PU
18
WG
19
PN
WG
PB
20
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan sa
pagsasalita tungkol sa
- sarili
- ibang tao sa Paligid
Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng
pormal na depinisyon
Natutukoy ang mga elemento ng kuwento - tagpuan tauhan – banghay
Nakasusulat ng talata tungkol sa sarili
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang
mga larawan
Naikukuwentong muli ang napakinggang kuwento na
wasto ang pagkakasunodsunod at gumagamit ng
signal words: una, pangalawa
Nagagamit nang wasto ang mga (ibat ibang kayarian)
pangngalan sa pagsasalita tungkol sa
- hayop
- lugar sa paligid
Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong
pamapanitikan – kuwento
Nakasusulat ng natatanging kuwento tungkol sa
natatanging tao sa pamayanan
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan
(Pantangi at Pambalana) sa pagsasalita tungkol sa mga
- bagay - pangyayari sa paligid
Nababasa ang maikling tula nang may tamang bilis,
diin, ekspresyon at intonasyon
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang isyu o usapan; napanood
Nakasusulat ng tugma o maikling tula
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mga
mahahalagang detalye ng napakinggang balita
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang isyu o usapan
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan (kasarian
)sa pagsasalita tungkol - sa sarili sa mga tao,sa mga
hayop sa paligid - sa lugar, bagay at pangyayari sa
paligid
Naibibigay ang kahalagahan
ng media (hal.
pangimpormasyon, pang-aliw, panghikayat
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip (panao) sa
usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento
- mga larawan
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mahahalagang
detalye ng napakinggang teksto o SMS (Short Messaging
Text
Nakasusulat nang wastong text (SMS
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip
(pananong) - isahan - maramihan sa usapan at
pagsasabi tungkol sa sariling karanasan
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mahahalagang
detalye ng napakinggang balita
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip
(panaklaw) - tiyakan Isahan/Kalahatan - di-tiyakan sa
usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan
Naisasalaysay muli ang binasang teksto nang may
tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari
4
4
4
4
4
4
4
Page 58 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
EP
PT
21
WG
22
PB
23
PU
24
WG
PB
25
PU
26
WG
27
Kasanayang Pampagkatuto
Nakasusulat ng balangkas ng binasang teskto sa
anyong pangungusap o paksa
Nakagagamit ng pahiwatig upang malaman ang
kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng
palatandaang
nagbibigay
ng
kahulugan
kasingkahulugan (1.4) - kasalungat (1.5
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip (pamatlig)
- Patulad pahimaton paukol - Paari
panlunan
paturol sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling
karanasan
Natutukoy ang bahagi ng binasang kuwento - simula
kasukdulan katapusan
Nakasusulat ng liham pangkaibigan bilang tugon sa
imga nakalap sa kuwentong binasa
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa usapan
at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan
Naisasalaysay muli ang nabasang teksto gamit ang mga
pangungusap
Nakasusulat ng talaan ng mga salitang katutubo at ang
mga kahulugan nito Halimbawa ibon – langgam
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
4
4
Ikalawang
Markahan
PU
28
PN
29
WG
30
PT
31
PB
32
PD
PN
33
PS
WG
34
PB
WG
35
PB
36
PU
37
PD
38
PN
39
PS
40
WG
41
Nagagamit nang wasto ang pang-uri (lantay) sa
paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa
sarili ibang tao katulong sa pamayanan
Naisusulat nang wasto ang baybay ng salitang
natutuhan sa aralin at salitang hiram kaugnay ng
ibang asignatura
Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga
pangyayari sa napakinggang teskto
Nagagamit nang wasto ang pang-uri - paghahambing
- pasukdol sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay
atpangyayari, sa sarili,ibang tao katulong sa
pamayanan
Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at
di-pamilyar pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling
karanasan
Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit
ang dating karanasan/ kaalaman
Naisasadula ang nagustuhang bahagi ng napanood
Naibibigay ang paksa ng napakinggang teksto
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang isyu o usapan
Nagagamit nang wasto ang panguri (lantay,
paghahambing, pasukdol) sa paglalarawan ng tao,
lugar, bagay at pangyayari sa sarili ibang tao katulong
sa pamayanan
Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong
pang-impormasyon recount
Nagagamit ang uri ng pandiwa ayon sa panahunan sa
pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari
Nasasabi ang sanhi at bunga ayon sa nabasang
pahayag
Nakasusulat ng timeline tungkol sa mga pangyayari sa
binasang teksto
Naisasalaysay nang may tamang pagkakasunodsunod
ang nakalap na impormasyon mula sa napanood
Nailalarawan ang elemento ng kuwento - tagpuan tauhan - banghay – pangyayari
Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos, ginawi , sinabi
at naging damdamin
Nagagamit ang aspekto (panahunan) ng pandiwa n sa
pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari
4
4
4
4
4
Page 59 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PT
42
PU
43
PS
44
WG
45
PB
PU
P
46
47
48
PD
49
WG
50
PU
PD
61
62
PN
63
WG
64
PB
65
EP
WG
66
PB
PD
Kasanayang Pampagkatuto
Natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa ugnayang
salita-larawan
Nakasusulat ng talatang naglalarawan
Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos o ginawi o
sinabi at damdamin
Nagagamit ang panagano ng pandiwa - pawatas pautos sa pagsasalaysay ng napakinggang usapan
Nakasusunod sa nakasulat na panuto
Nakasusulat ng panuto gamit ang dayagram
Nasasabi ang paksa ng napanood na maikling pelikula
Naibibigay ang sariling wakas ng napakinggang
tekstong pangimpormasyon – talambuhay
Nagagamit ang panagano - paturol - pasakali ng
pandiwa sa pagsasalaysay ng sariling karanasan
Nakasusulat ng sariling talambuhay
Nasusuri ang damdamin ng mga tauhan sa napanood
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong
napakinggan
sa
pamamagitan
ng
tanong
(pangungusap
Nagagamit
nang
wasto
ang
pang-abay
sa
paglalarawan ng kilos
Natutukoy ang mga sumusuportang detalye sa
mahalagang kaisipan sa nabasang teksto
Nagagamit nang wasto ang -card catalog -OPAC
(Online Public Access Catalog
Nagagamit nang wasto ang pang-abay at pandiwa sa
pangungusap
Nasasagot ang mga tanong sa binasang teksto
Nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
4
4
4
Ikatlong
Markahan
PN
PS
WG
67
68
PB
PS
69
WG
PB
PN
PU
PN
69
PS
70
WG
71
WG
72
PN
PS
73
EP
PU
PN
74
Nakasusunod sa napakinggang hakbang ng isang
gawain
Nakapagbibigay ng hakbang ng isang gawain
Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano batay
sa tekstong pang-impormasyon (procedure
Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos, ginawi, sinabi
at naging damdamin
Nagagamit
ang
pariralang
pang-abay
sa
paglalarawan ng kilos
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano batay sa
tekstong napakinggan
Nakasusulat ng buod/lagom ng binasang teksto
Naisasalaysay ang
mahahalagang
detalye
sa
napakinggang editorial
Nagagamit sa pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon
ang magagalang na pananalita
Nagagamit ang pariralang pang-abay at pandiwa,
pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan
Natutukoy ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri
Natutukoy ang
damdaming
ipinahihiwatig ng
napakinggang paliwanag
Nakapagbibigay ng reaksiyon sa napakinggang
paliwanag
Nakakukuha ng impormasyon sa pamamagitan ng
pahapyaw na pagbasa sa paliwanag
Nakasusulat ng paliwanag
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
argumento
4
4
4
4
4
Page 60 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
75
PB
76
PB
77
PN
78
PS
79
WG
80
PB
81
PN
PS
82
WG
83
PD
84
PN
WG
85
PB
PU
86
PN
87
PB
PU
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na - ng - g na sa pangungusap
Nasusuri kung opinyon o katotohanan ang isang
pahayag
Nakasusulat ng argumento
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa
napakinggangteksto
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang
teksto
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop ( ng, g, na)
sa pakikipagtalastasan
Nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang
binasa
Nasasagot ang mga tanong batay sa tekstong
napakinggan
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang
sariling salita
Nagagamit nang wasto at angkop ang pangatnig
- o, ni, maging, man
- kung, kapag, pag, atbp.
- ngunit, subalit
atbp.
- dahil sa, sapagkat, atbp.
- sa wakas atbp.
- kung gayon
atbp.
- daw, raw atbp.
- kung sino, kung ano, siya rin atbp.
Naipakikita ang pag-unawa sa pinanood sa
pamamagitan ng pagbibigay ng ibang pagwawakas
ayon sa sariling saloobin o paniniwala
Naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa
napakinggang ulat
Nagagamit nang wasto at angkop ang simuno at
panaguri sa pangungusap
Natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa
binasang teksto
Nakasusulat ng talata na may sanhi at bunga
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong
napakinggan sa pamamagitan ng paggamit ng una,
pangalawa, sumunod at panghuli
Nakapagbibigay ng wakas sa binasang teksto
Nakasusulat ng kuwento na may angkop na wakas
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
4
4
4
4
Ikaapat na
Markahan
PU
88
WG
89
EP
PU
90
PN
91
PB
PD
WG
92
PT
93
PU
Nakapagbibigay ng panuto na may tatlo hanggang
apat na hakbang gamit ang pangunahin at
pangalawang direksyon
Nagagamit ang iba’t ibang mga uri ng pangungusap
sa pagsasalaysay ng sariling karanasan
Naipakikita ang nakalap na impormasyon sa
pamamagitan
ng
nakalarawang
balangkas
o
dayagram
Nakasusulat ng isang balangkas mula sa mga nakalap
na impormasyon mula sa binasa
Naibibigay ang paksa ng napakinggang teksto
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa binasang
teksto
Naiuugnay sa pinanood ang sariling karanasan
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa
pakikipagdebate tungkol sa isang isyu
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng
pormal na depinisyon ng salita
Nakasusulat ng mga puna tungkol sa isang isyu
4
4
Page 61 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
WG
94
PB
PU
95
PS
96
WG
97
PB
PB
98
PU
99
PS
WG
100
PN
PS
101
WG
102
PB
PU
PU
103
PD
PU
PN
PS
104
WG
105
PB
106
PU
Kasanayang Pampagkatuto
Nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa
napakinggang opinyon mula sa binasang pahayagan
Nagagamit sa panayam ang iba’t ibang uri ng
pangungusap
Nasusuri kung opinyon o katotohanan ang pahayag
Nakasusulat ng opinyon tungkol sa isang isyu
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t
ibang sitwasyon - Pagbibigay ng puna sa editorial
cartoon
Nagagamit sa pakikipag talastasan ang mga uri ng
pangungusap
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa editorial cartoon
- Kapaligiran – pangarap
Naibibigay ang bagong natuklasang kaalaman mula sa
binasang teksto
Nakaguguhit ng sariling editorial cartoon
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang
napakinggang isyu
Nagagamit sa pagpapakilala ng produkto ang uri ng
pangungusap
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaskyon batay
sa napakinggang pagpupulong (pormal at dipormal
Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pormal
na pagpupulong
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa minutes ng
pagpupulong (pormal at di pormal)
Nakasusulat ng minutes ng pagpupulong
Nakasusulat ng script para sa radio broadcasting
Nakapaghahambing ng iba’t ibang patalastas na
napanood
Nakasusulat ng mga isyu/argumento para sa isang
debate
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
script ng teleradyo
Naibabahagi ang obserbasyon sa napakinggang script
ng teleradyo
Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pagsasabi
ng pananaw
Naibibigay ang buod o lagom ng tekstong script ng
teleradyo
Nakasusulat ng script para sa teleradyo
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
4
4
4
4
4
Page 62 of 349
BAITANG 5 – FILIPINO
Markahan
Unang
Markahan
Domain
PN
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
1
PS
WG
2
PT
PB
PU
3
4
PT
5
PB
6
EP
PN
7
EP
PU
8
PS
9
PD
PS
10
PN
WG
PS
11
WG
PL
Kasanayang Pampagkatuto
Naiuugnay ang sariling karanasang sa napakinggang teksto
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang balita isyu o usapan
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip
sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar,
bagay at pangyayari sa paligid
Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar
pamamagitan ng gamit sa pangungusap
Nasasagot ang mga tanong sa binasang kuwento
Nakasusulat ng isang maikling balita
Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar
sa pamamagitan ng gamit sa pangungusap
Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa
tulong ng nakalarawang balangkas
Naitatala ang mga mahahalagang impormasyon mula sa
binasang teksto
Naibibigay ang paksa ng napakinggang kuwento/usapan
Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pangimpormasyon
Nababaybay nang wasto ang salitang natutuhan sa aralin/
hiram
Naibabahagi
ang isang pangyayaring nasaksihan o
naobserbahan
Nailalarawan ang tagpuan at tauhan ng napanood na
pelikula
Nabibigkas nang may wastong tono, diin, antala at
damdamin ang napakinggang tula
Naibibigay ang paksa ng napakinggang kuwento/usapan
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa usapan at
paglalahad ng sariling karanasan
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang balita isyu o usapan
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa usapan at
pagsasabi tungkol sa sariling karanasan
Nagagamit
ang
wika
bilang
tugon
sa
sariling
pangangailangan at sitwasyon
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
10
10
10
Ikalawang
Markahan
WG
PB
12
PD
PS
PB
PN
WG
EP
PD
13
PN
14
PS
Nagagamit nang wasto ang pandiwa ayon sa panahunan sa
pagsasalaysay tungkol sa mahahalagang pangyayari
Nailalarawan ang mga tauhan at tagpuan ng teskto
Naipapakita ang pag-unawa sa pinanood sa pamamagitan
ng pagguhit
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong ng
mga pangungusap
Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari
Nasasagot ang mga literal na tanong sa napakinggang teksto
Nagagamit nang wasto ang pandiwa ayon sa panahunan sa
pagsasalaysay tungkol sa kasaysayan
Nagagamit ang pang-uri sa paglalarawan ng pamayanang
kinabibilangan
Naitatala ang mga impormasyon mula sa binasang teksto
Naibibigay ang paksa/ /layunin ng pinanood
na
dokumentaryo
Naibibigay ang paksa ng napakinggang kuwento/usapan/
talata
Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan
10
10
10
Page 63 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PB
15
PU
PD
PS
PN
PS
PS
PB
PN
Ikatlong
Markahan
PS
PS
PU
16
17
PN
18
PS
19
EP
PD
PU
20
PB
PS
PU
21
PN
PB
PS
22
PS
23
PD
24
PB
EP
PS
WG
25
PB
26
PN
PS
PU
27
PS
28
PB
PB
29
PD
Kasanayang Pampagkatuto
Naibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang
talaarawan/ talambuhay
Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas ang ng
idiniktang talata
Naipapakita ang pag-unawa sa napanood sa pamamagitan
ng pagsulat sa buod nito
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong ng
mga pangungusap
Naiuugnay ang sariling karanasang sa napakinggang teksto
Nagagamit
ang
wika
bilang
tugon
sa
sariling
pangangailangan at sitwasyon
Naisasalaysay ang mga pangyayaring naobserbahan sa
paligid
Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pangimpormasyon
Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga
pangyayari sa napakinggang teskto
Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos o ginawi nito
Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos
Nakasusulat ng simpleng patalastas
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong
napakinggan (kronolohikal na pagsusunod-sunod
Nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang
isang salaysay
Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik
tungkol sa isang isyu
Nakapag-uulat tungkol sa napanood
Nakasusulat ng simpleng islogan
Nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa
napakinggang alamat
Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos o ginawi
Nababaybay nang wasto ang salitang hiram / natutuhan sa
aralin
Nasusunod ang napakinggang panuto o hakbang ng isang
gawain
Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang
dating karanasan/kaalaman
Nagagamit
ang
magagalang
na
pananalita
sa
pagpapahayag ng panghinanayang
Nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan
Nasusuri ang mga tauhan/tagpuan sa napanood na maikling
pelikula
Natutukoy ang magagandang mensahe ng binasang akda
Nagagamit ang nakalarawang balangkas upang maipakita
ang nakalap na impormasyon
Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan
Nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan
Nakagagawa ng isang timeline batay sa nabasang
kasaysayan
Naibibigay ang paksa ng napakinggang kuwento/usapan
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto
Naiguguhit ang paksa ng binasang teksto/tula
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop sa pakikipag
talastasan
Nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano
Nakapagbibigay ng ibang wakas para sa pelikulang
napanood at naibabahagi ito sa klase sa isang kakaibang
paraan
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
10
10
10
Page 64 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PU
30
PN
PS
WG
PT
31
PD
EP
PN
32
PS
33
PB
PD
PT
PB
EP
PU
34
Kasanayang Pampagkatuto
Nababaybay nang wasto ang salitang hiram/ natutuhan sa
aralin
Naiuugnay ang sariling karanasang sa napakinggang teksto
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang
sariling salita
Nagagamit nang wasto at angkop ang pangatnig
Nagbibigay
ng
mga
salitang
magkakasalungat/
magkakasingkahulugan
Nasusuri ang mga tauhan/tagpuan sa napanood na maikling
pelikula
Nakakakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng
pahapyaw na pagbasa
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong
napakinggan
Nasasabi kung ano ang simuno at panaguri sa pangungusap
Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa
pamamagitan ng dugtungan
Nasusuri ang mga tauhan/ tagpuan at mga pangyayari sa
napanood na maikling pelikula
Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar
sa pamamagitan ng pag-uugnay sa ibang asignatura
Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari
Naibibigay ang datos na hinihingi ng isang forms
Nakasusulat ng editoryal
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
Ikaapat na
Markahan
PS
PN
35
WG
PN
36
WG
37
PT
PB
38
PD
PN
PB
WG
39
PU
PN
40
WG
41
PT
PB
PN
PS
42
PB
PD
EP
43
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pag-uulat ng
nasaksihang pangyayari
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa
pagsasalaysay ng napakinggang balita
Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar
sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon o ideya sa
isang napakinggang isyu
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyu
Naibibigay ang kahulugan ng salita pamilyar at di-pamilyar na
mga salita sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling
karanasan
Natutukoy ang paniniwala ng may-akda ng teksto sa isang
isyu
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napanood
Naisasakilos ang napakinggang awit
Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pangimpormasyon
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa
pakikipanayam/ pag-iinterview
Nakasusulat ng iskrip para sa radio broadcasting at teleradyo
Nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga
mula sa tekstong napakinggan
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis
ng isang produkto
Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar
sa pamamagitan ng paglalarawan
Nasasagot ang mga tanong sa binasang paliwanag
Naibibigay ang paksa ng napakinggang kuwento/usapan
Nakapagbibigay
ng
maaaring
solusyon sa
isang
naobserbahang suliranin
Nakasusunod sa nakasulat na panuto
Napaghahambing ang iba’t ibang dokumentaryo
Naibabahagi ang obserbasyon sa kapaligiran
10
10
10
Page 65 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
44
PU
PD
45
PN
46
PN
WG
47
PB
WG
PS
WG
PB
PN
PT
48
PB
49
PU
50
PD
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa
isang usapan (chat) patalastas
Nakasisipi ng talata mula sa huwaran
Nasusuri ang estilong ginamit ng gumawa ng maikling pelikula
Nakapagbibigay ng lagom o buod ng tekstong napakinggan
ideya sa isang napakinggang isyu
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon o ideya sa
isang pakinggang isyu
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa paggawa
ng patalastas
Nakapagbibigay ng sariling kuwento na may ilang bahagi na
naiiba sa kuwento
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa
isang usapan
Nagagamit
ang
wika
bilang
tugon
sa
sariling
pangangailangan at sitwasyon
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa
isang dula-dulaan
Naibibigay ang mahahalagang pangyayari
Naiiuugnay ang sariling karanasang sa napakinggang teksto
Nagagamit ang mga bagong natutuhang salita sa paggawa
ng sariling komposisyon
Nakapagta tanong tungkol sa impormasyong inilahad sa
isang dayagram, tsart, mapa
Nakagagawa ng portfolio ng mga drawing at sulatin
Nakagagawa
ng sariling dokumentaryo (pangkatang
gawain)
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
Page 66 of 349
BAITANG 6 – FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
1
WG
2
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Unang
Markahan
PB
PN
3
PT
4
PB
5
PL
6
PU
7
PN
8
PT
9
PB
10
EP
PN
11
PS
12
PT
13
PB
PU
14
WG
PN
15
WG
16
PT
PB
17
PS
PB
PU
18
19
PD
20
PN
21
PS
22
PB
23
PL
PS
24
WG
25
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
pabula
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at
panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
kuwento
Nabibigyang kahulugan ang salitang hiram
Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa
tulong ng nakalarawang balangkas
Naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at
kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa
Nakasusulat ng idiniktang talata
Nabibigyang kahulugan ang kilos ng mga tauhan sa
napakinggang pabula
Nagagamit ang mga bagong salitang natutuhan sa
pagsulat ng sariling komposisyon
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong pangimpormasyon
Nagagamit ang Dewey Classification System
Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga
pangyayari sa kuwentong napakinggan
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa
pagpapahayag ng saloobin
Naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalang salita
sa pamamagitan ng gamit sa pangungusap
Nagmumungkahi ng iba pang pangyayari na maaaring
maganap sa binasang teksto
Nakasusulat ng kuwento
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at
panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon
Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga
pangyayari sa alamat na napakinggan
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa iba’t ibang
sitwasyon
Naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalang salita
sa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitan
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong pangimpormasyon
Nakasusunod sa panuto
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano sa kuwento
Nakasusulat ng talatang nagpapaliwanag
Nasusuri ang mga kaisipan at pagpapahalagang
nakapaloob sa napanood na maikling pelikula
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
usapan
Nakapagbibigay ng sariling solusyon sa isang suliraning
naobserbahan
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang
talata
Nababago ang dating kaalaman base sa bagong ideyang
nakapaloob sa teksto
Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan
Nagagamit ang pangngalan at panghalip sa pakikipagusap sa Iba’t ibang sitwasyon
10
10
10
Page 67 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PB
26
PU
PN
27
PB
28
PT
29
PL
30
EP
PN
31
PS
32
PB
33
PU
34
Kasanayang Pampagkatuto
Naisasalaysay nang may wastong pagkakasunod-sunod
ang mga pangyayari sa nabasang tekstong pangimpormasyon
Nakasusulat ng talatang nagsasalaysay
Nabibigyang kahulugan ang pahayag ng tauhan sa
napakinggang usapan
Nagagamit ang dating kaalaman sa pagbibigay ng wakas
ng napakinggang teksto
Naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalang salita
sa pamamagitan ng gamit sa pangungusap
Nagagamit
ang
wika bilang tugon sa sariling
pangangailangan at sitwasyon
Nagagamit ang OPAC sa pagtukoy ng aklat o babasahin
na gagamitin sa pagsasaliksik tungkol sa isang paksa
Nabibigyang kahulugan ang sawikain na napakinggan
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang balita isyu o usapan
Nagbabago ang dating kaalaman batay sa natuklasan sa
teksto
Nakasusulat ng liham pangkaibigan
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
Ikalawang
Markahan
PN
WG
35
PB
PN
PB
EP
36
37
PN
PS
38
PS
PB
PS
WG
39
PB
40
PN
PL
PU
PS
PU
41
42
43
PL
PN
PS
PS
PD
Ikatlong
Markahan
44
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
kuwento
Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa
iba’t ibang sitwasyon
Nailalarawan ang tauhan at tagpuan sa binasang kuwento
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto
Nasasabi ang paksa sa binasang sanaysay
Nakapagtatala ng datos mula sa binasang teksto
Nabibigyang kahulugan ang kilos ng mga tauhan sa
napakinggang pabula
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang
sitwayson (pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid)
Nakapagbibigay ng sariling solusyon sa isang suliraning
naobserbahan
Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa
pamamagitan ng pamatnubay na tanong
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang balita isyu o usapan
Nagagamit nang wasto ang pandiwa sa pakikipag-usap sa
iba’t ibang sitwayson
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang
anekdota
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang
usapan
Nababago ang dating kaalaman base sa bagong ideyang
nakapaloob sa teksto
Nakasusulat ng sulating pormal
Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan
Nakasusulat ng liham pangangalakal
Naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at
kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa
Nabibigyang kahulugan ang pananalita ng tauhan sa
napakinggang usapan
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang balita isyu o usapan
Nailalarawan ang tauhan batay sa damdamin nito
Naipakikita ang
pang-unawa
sa
pinanood
sa
pamamagitan ng pagsasadula ng naibigang bahagi
10
10
10
10
Page 68 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
45
PB
PB
46
PB
PD
WG
47
PN
48
PB
49
EP
PU
50
PS
PB
51
PD
WG
PB
52
PS
53
WG
PB
WG
EP
Ikaapat na
Markahan
PS
WG
54
PT
55
PB
PD
56
57
PS
WG
58
PB
PU
PD
PU
59
60
PS
62
61
WG
PB
63
EP
PU
PD
64
65
PN
66
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit ang pariralang pang-abay sa paglalarawan
ng paraan, panahon, lugar ng kilos at damdamin
Nagmumungkahi ng iba pang pangyayari na maaaring
maganap sa binasang teksto
Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano sa tekstong
pang-impormasyon
Nakapag-uulat tungkol sa pinanood
Nagagamit ang iba’t ibang salita bilang pang-uri at pangabay sa pagpapahayag ng sariling ideya
Nakapagbibigay ng lagom o buod ng tekstong
napakinggan
Naiisa-isa ang mga argumento sa binasang teksto
Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng pahayagan ayon
sa pangangailangan
Nakasusulat ng tula
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang
sitwayson -pagpapahayag ng ideya
Nakapagbibigay ng sariling hinuha bago, habang at
matapos ang pagbasa
Nasusuri ang tauhan at tagpuan sa napanood na maikling
pelikula
Nagagamit nang wasto ang mga pangatnig
Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang
dating karanasan/kaalaman
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang
sariling salita
Nagagamit nang wasto ang pangatnig sa pakikipag
talastasan
Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa
pamamagitan ng dugtungan
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop
Nagagamit
ang
nakalarawang
balangkas upang
maipakita ang nakalap na impormasyon o datos
Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop at pangatnig
Nakabubuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at
salitang-ugat
Nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan
Nakapag-uulat tungkol sa pinanood
Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan
Nagagamit sa usapan at iba’t ibang sitwasyon ang mga
uri ng pangungusap
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Nakasusulat ng sanaysay na naglalarawan
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napanood
Nakasusulat ng ulat
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang
napakinggang balita isyu o usapan
Nagagamit sa usapan at iba’t ibang sitwasyon ang mga uri
ng pangungusap
Nasusuri ang pagkakaiba ng kathang isip at di kathang isip
teksto (fiction at non-fiction)
Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng pahayagan ayon
sa pangangailangan
Nakasusulat ng bahagi ng balitang pang-isport
Napaghahambing-hambing ang iba’t ibang uri ng pelikula
Nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga
ng mga pangyayari / problema solusyon
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
10
10
10
10
Page 69 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
EP
PU
67
PL
PB
68
EP
PS
69
WG
70
PU
PT
71
72
PB
73
PD
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit
ang
nakalarawang
balangkas upang
maipakita ang nakalap na impormasyon o datos
Nakasusulat ng liham sa editor
Nagagamit
ang
wika bilang tugon sa sariling
pangangailangan at sitwasyon
Nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa
dayagram, tsart, mapa at graph
Nagagamit ang
pangkalahatang sanggunian sa
pagtitipon ng mga datos na kailangan
Nagagamit
ang magagalang
na pananalita sa
pagbibigay ng reaksyon
Nakagagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba’t
ibang bahagi ng pananalita
Nakasusulat ng iskrip para sa teleradyo
Napapangkat ang mga salitang magkakaugnay
Naibibigay ang impormasyong hinihingi ng nakalarawang
balangkas
Nakagagawa ng sariling maikling pelikula (pangkatang
gawain)
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
10
Page 70 of 349
BAITANG 7 – FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalaga
ng Kasanayang
Pampagkatuto
PN
1
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Unang
Markahan
PD
PU
EP
2
WG
3
PN
4
PS
PU
PN
PU
5
PS
PU
WG
6
PN
7
PB
PU
WG
PB
8
PS
PU
WG
9
PN
10
PB
11
PT
PD
12
Nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng
lugar na pinagmulan ng kuwentong bayan batay sa mga
pangyayari at usapan ng mga tauhan
Nasusuri ang gamit ng graphic organizer ang ugnayan ng
tradisyon at akdang pampanitikan batay sa napanood na
kuwentong-bayan
Naisusulat ang mga patunay na ang kuwentong-bayan ay
salamin ng tradisyon o kaugalian ng lugar na
pinagmulan nito
Nailalahad ang mga hakbang na ginawa sa pagkuha ng
datos kaugnay ng isang proyektong panturismo
Nagagamit nang wasto ang mga pahayag sa pagbibigay
ng mga patunay
Nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa
akdang napakinggan.
Naibabahagi ang sariling pananaw at saloobin sa
nagiging karapat- dapat / di karapat-dapat nang
paggamit ng mga hayop bilang tauhan sa pabula.
Naipapahayag nang pasulat ang damdamin at saloobin
tungkol sa pagagamit ng mga hayop bilang mga tauhan
ng nagsasalita at kumikilos na parang tao o vise versa.
Nakikilala ang katangian ng mga tauhan batay sa tono at
paraan ng kanilang pananalita
Naipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari
Naitatanghal ang nabuong iskrip ng informance o mga
kauri nito
Naisusulat ang iskrip ng informance na nagpapakita ng
kakaibang katangian ng pangunahing tauhan sa epiko
Nagagamit nang wasto ang mga pang-ugnay na
ginagamit sa pagbibigay ng sanhi at bunga ng mga
pangyayari (sapagkat, dahil, kasi, at iba pa)
Naisasalaysay ang buod ng mga pangyayari sa
kuwentong napakinggan
Naisa-isa ang mga elemento ng maikling kuwento mula sa
Mindanao.
Naisusulat ang buod ng binasang kuwento nang maayos
at may kaisahan ang mga pangungusap
Nagagamit nang wasto ang mga retorikal na pang-ugnay
na ginamit sa akda (kung, kapag, sakali, at iba pa)
Nasusuri ang pagkamakatotohanan ng mga pangyayari
batay sa sariling karanasan
Naipaliliwanag ang nabuong patalastas tungkol sa
napanood na dulang panlansangan
Nabubuo ang patalastas tungkol sa napanood na dulang
panlansangan
Nagagamit ang mga pangungusap na walang tiyak na
paksa sa pagbuo ng patalastas
Naiisa-isa ang mga hakbang na ginawa sa pananaliksik
mula sa napakinggang mga pahayag
Nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang
proyektong panturismo (halimbawa: pagsusuri sa isang
promo coupon o brochure)
Naipaliliwanag ang mga salitang ginamit sa paggawa ng
proyektong panturismo ( halimbawa ang paggamit ng
acronym sa promosyon)
Naibabahagi ang isang halimbawa ng napanood na
video clip mula sa youtube o ibang website na maaaring
magamit
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
Page 71 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalaga
ng Kasanayang
Pampagkatuto
PS
PU
13
WG
14
EP
Kasanayang Pampagkatuto
Naiisa-isa ang mga hakbang at panuntunan na dapat
gawin upang maisakatuparan ang proyekto
Nabubuo ang isang makatotohanang proyektong
panturismo
Nagagamit nang wasto at angkop ang wikang Filipino sa
pagsasagawa
ng
isang
makatotohanan
at
mapanghikayat na proyektong panturismo
Nailalahad ang mga hakbang na ginawa sa pagkuha ng
datos kaugnay ng binuong proyektong panturismo
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
1
1
1
Ikalawang
Markahan
PN
PB
PT
15
16
17
PS
PU
WG
18
EP
PB
19
PT
20
PD
PU
WG
21
PB
PD
WG
22
PN
PB
23
PD
PS
PU
WG
24
Naipaliliwanag ang
kaisipang nais iparating ng
napakinggang bulong at awiting bayan.
Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa
ideyang nakapaloob sa akda na sumasalamin sa tradisyon
ng mga Bisaya.
Naiuugnay ang mga konotatibong kahulugan ng salita sa
mga pangyayaring nakaugalian sa isang lugar.
Naisasagawa ang dugtungang pagbuo ng bulong at/o
awiting bayan
Naisusulat ang sariling bersiyon ng isang awiting- bayan sa
sariling lugar gamit ang wika ng kabataan
Nasusuri ang antas ng wika batay sa pormalidad na
ginagamit sa pagsulat ng awiting-bayan (balbal,
kolokyal, lalawiganin, pormal)
Nalilikom ang angkop na pagkukunan ng mga
impormasyon upang mapagtibay ang mga paninidigan,
mabigyang-bisa ang mga pinaniniwalaan, at makabuo ng
sariling kongklusyon
Nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang
alamat ng Kabisayaan
Naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga salitang
paulit-ulit na ginamit sa akda
Naihahambing ang binasang alamat sa napanood na
alamat ayon sa mga elemento nito.
Naisusulat ang isang alamat sa anyong komiks
Nagagamit nang maayos ang mga pahayag sa
paghahambing (higit/mas, di-gaano, digasino, at iba pa)
Naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga tradisyunal
na pagdiriwang ng Kabisayaan.
Napanonood sa youtube at natatalakay ang isang
halimbawang pestibal ng Kabisayaan
Nailalarawan
ang
mga
natatanging
aspetong
pangkultura na nagbibigay-hugis sa panitikan ng
Kabisayaan (halimbawa: heograpiya, uri ng pamumuhay,
at iba pa)
Natutukoy ang mahahalagang detalye sa napakinggang
teksto tungkol sa epiko sa Kabisayaan
Nailalarawan
ang
mga
natatanging
aspetong
pangkultura na nagbibigay-hugis sa panitikan ng
Kabisayaan (halimbawa: heograpiya, uri ng pamumuhay,
at iba pa)
Nasusuri ang isang indie film ng Kabisayaan batay sa mga
elemento nito
Naisasagawa ang isahan/ pangkatang pagsasalaysay ng
isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa
mga pangyayari sa epiko
Naisusulat ang isang tekstong naglalahad tungkol sa
pagpapahalaga ng mga taga-Bisaya sa kinagisnang
kultura
Nagagamit nang maayos ang mga pang-ugnay
sa
paglalahad (una, ikalawa, halimbawa, at iba pa)
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
Page 72 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalaga
ng Kasanayang
Pampagkatuto
PT
PD
25
PS
26
PU
WG
27
PN
PB
28
PD
WG
Kasanayang Pampagkatuto
Nabibigyang -kahulugan ang mga salitang ginamit sa
kuwento batay sa a) kontekstuwal na pahiwatig, at b)
denotasyon at konotasyon
Nasusuri ang isang dokyu- film o freeze story batay sa
ibinigay na pamantayan
Naisasalaysay nang maayos ang pagkakasunod-sunod ng
mga pangyayari
Naisusulat ang isang orihinal na akdang nagsasalaysay
gamit ang mga elemento ng isang maikling kuwento
Nagagamit nang wasto ang mga pang-ugnay
sa
pagsasalaysay at pagsusunod-sunod ng mga pangyayari
(isang araw, samantala, at iba pa)
Naibibigay ang mga mungkahi sa napakinggang awitingbayang isinulat ng kapwa mag-aaral (peer evaluation)
Nasusuri ang kulturang nakapaloob sa awiting-bayan
Nasusuri ang kasiningan ng napanood na awiting-bayan
gamit ang wika ng kabataan
Nagagamit ang mga kumbensyon sa pagsulat ng awitin
(sukat, tugma, tayutay, talinghaga, at iba pa)
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
2
1
2
1
1
2
1
2
Ikatlong
Markahan
PN
29
PB
PB
30
PT
31
PD
32
PS
PU
33
WG
PN
34
PB
35
PB
36
PD
PS
PU
37
WG
38
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng
suprasegmental (tono, diin, antala), at mga diberbal na
palatandaan (kumpas, galaw ng mata/ katawan, at iba
pa) sa tekstong napakinggan
Nailalahad ang pangunahing ideya ng tekstong
nagbabahagi ng bisang pandamdamin ng akda
Naihahambing ang mga katangian ng tula/awiting
panudyo, tugmang de gulong at palaisipan
Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita sa pamamagitan
ng pagpapangkat
Nasusuri ang nilalaman ng napanood na dokumentaryo
kaugnay ng tinalakay na mga tula/awiting panudyo,
tugmang de gulong at palaisipan
Nabibigkas nang may wastong ritmo ang ilang halimbawa
ng tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at
palaisipan
Naisusulat ang sariling tula/awiting panudyo, tugmang de
gulong at palaisipan batay sa itinakdang mga
pamantayan
Naiaangkop ang wastong tono o intonasyon sa pagbigkas
ng mga tula/awiting panudyo, tulang de gulong at
palaisipan
Natutukoy ang magkakasunod at magkakaugnay na mga
pangyayari sa tekstong napakinggan
Napaghahambing ang mga katangian ng mito/alamat/
kuwentong-bayan batay sa paksa, mga tauhan, tagpuan,
kaisipan at mga aspetong pangkultura (halimbawa:
heograpiya, uri ng pamumuhay, at iba pa) na nagbibigayhugis sa panitikan ng Luzon
Nasusuri ang mga katangian at elemento ng mito, alamat
at kuwentong-bayan
Naipaliliwanag ang tema at iba pang elemento ng
mito/alamat/ kuwentong-bayan batay sa napanood na
mga halimbawa nito
Naisasalaysay nang maayos at
magkakaugnay ang mga pangyayari sa nabasa o
napanood na mito/alamat/ kuwentong-bayan
Naisusulat ang buod ng isang mito/alamat/ kuwentongbayan nang may maayos na pagkakaugnay ng mga
pangyayari
Nagagamit nang wasto ang angkop na mga pahayag sa
panimula, gitna at wakas ng isang akda
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
Page 73 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalaga
ng Kasanayang
Pampagkatuto
PN
PB
39
PT
PD
40
PT
PS
WG
41
EP
PN
42
PS
PU
Kasanayang Pampagkatuto
Nahihinuha ang kaalaman at motibo/pakay ng
nagsasalita batay sa napakinggan
Naibubuod ang tekstong binasa sa tulong ng pangunahin
at mga pantulong na kaisipan
Naipaliliwanag ang kahulugan ng salitang nagbibigay ng
hinuha
Nasusuri ang mga elemento at sosyohistorikal na konteksto
ng napanood na dulang pantelebisyon
Nabibigyang- kahulugan ang mga salita batay sa
konteksto ng pangungusap
Naisasagawa ang mimicry ng tauhang pinili sa nabasa o
napanood na dula
Nagagamit ang wastong mga panandang anaporik at
kataporik ng pangngalan
Nagagamit sa pananaliksik ang kasanayan sa paggamit
ng bagong teknolohiya tulad ng kompyuter
Nasusuri ang mga salitang ginamit sa pagsulat ng balita
ayon sa napakinggang halimbawa
Naisasagawa
ang
komprehensibong pagbabalita
newscasting) tungkol sa sariling lugar/ bayan
Nagagamit ang angkop na mga salita sa paguulat tungkol
sa sariling lugar/ bayan
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
Ikaapat na
Markahan
PN
PB
43
PT
PD
PS
44
PU
45
PN
46
PB
47
PT
PD
48
PN
PB
49
PT
PD
50
PU
PN
PB
51
Natutukoy ang mahahalagang detalye at mensahe ng
napakinggang bahagi ng akda
Nailalahad ang sariling pananaw tungkol sa mga motibo
ng may-akda sa bisa ng binasang bahagi ng akda
Naibibigay ang kahulugan at mga katangian ng “korido
Nagagamit ang mga larawan sa pagpapaliwanag ng
pag-unawa sa mahahalagang kaisipang nasasalamin sa
napanood na bahagi ng akda
Naibabahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan
ng pag-aaral ng Ibong Adarna
Naisusulat nang sistematiko ang mga nasaliksik na
impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng
Ibong adarna
Nagmumungkahi ng mga angkop na solusyon sa
mgasuliraning narinig mula sa akda
Nasusuri ang mga pangyayari sa akda na nagpapakita ng
mga suliraning panlipunan na dapat mabigyang solusyon
Nabibigyang -linaw at kahulugan ang mga di-pamilyar na
salita mula sa akda.
Nailalahad ang sariling saloobin at damdamin sa
napanood na bahagi ng telenobela o serye na may
pagkakatulad sa akdang tinalakay
Naibabahagi ang sariling damdamin at saloobin sa
damdamin ng tauhan sa napakinggang bahagi ng akda
Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga karanasang
nabanggit sa binasa
Nabibigyang-kahulugan
ang
mga
salitang
nagpapahayag ng damdamin
Nasusuri ang damdaming namamayani sa mga tauhan sa
pinanood na dulang pantelebisyon/ pampelikula
Naisusulat ang sariling damdamin na may pagkakatulad
sa naging damdamin ng isang tauhan sa akda
Nabibigyang-kahulugan
ang
napakinggang
mga
pahayag ng isang tauhan na nagpapakilala ng karakter
na ginampanan nila
Nasusuri ang mga katangian at papel na ginampanan ng
pangunahing tauhan at mga pantulong na tauhan
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
Page 74 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalaga
ng Kasanayang
Pampagkatuto
Nagagamit ang karikatyur ng tauhan sa paglalarawan ng
kanilang mga katangian batay sa napanood na bahagi
ng akda
Naisusulat ang orihinal na iskrip na gagamitin sa
pangkatang pangtatanghal
PD
PU
WG
EP
EP
Kasanayang Pampagkatuto
52
Nagagamit ang mga salita at pangungusap nang may
kaisahan at pagkakaugnay-ugnay sa mabubuong iskrip
Nananaliksik sa silidaklatan/ internet tungkol sa kaligirang
pangkasaysayan ng Ibong Adarna
Naisasagawa ang sistematikong pananaliksik tungkol sa
mga impormasyong kailangan sa pagsasagawa ng iskrip
ng pangkatang pagtatanghal
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
2
2
2
2
2
Page 75 of 349
BAITANG 8 – FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Unang
Markahan
PN
PN
1
PB
2
PB
PB
PT
3
PD
PD
PU
4
WG
5
PN
PB
6
PB
PB
PS
WG
PN
7
PB
8
PT
PD
9
PS
10
PU
11
Nahuhulaan ang mahahalagang kaisipan at sagot sa
mga karunungang-bayang napakinggan
Naipaliliwanag ang mahahalagang kaisipan at sagot
sa mga karunungang-bayang napakinggan
Naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob
sa mga karunungang-bayan sa mga pangyayari sa
tunay na buhay sa kasalukuyan
Naiisa-isa ang mga halimbawa ng karunungangbayan at naibibigay ang kahalagahan ng bawat isa.
Naibibigay ang katangian ng mga karunungangbayan at napaghahambing ang pagkakatulad o
pagkakaiba ng mga katangiang ito.
Natatamo ang pag-unawa sa kahulugan ng mga
talinghaga
Naihahambing ang pagkakatulad o pagkakaiba ng
bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan.
Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng bugtong,
salawikain, sawikain o kasabihan.
Naisusulat ang sariling bugtong, salawikain, sawikain o
kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan
Nagagamit ang paghahambing sa pagbuo ng
alinman sa bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan
(eupemistikong pahayag)
Nailalahad ang sariling pananaw sa pagiging
makatotohanan/ di-makatotohanan ng mga puntong
binibigyang-diin sa napakinggan
Nasusuri ang pagkakabuo ng alamat batay sa mga
elemento nito
Naibibigay ang katangian ng alamat at mga elemento
nito
Naihahambing ang pagkakabuo ng alamat at ang
pagkakabuo ng maikling kuwento.
Nabubuo ang angkop na pagpapasiya sa isang
sitwasyon gamit ang: -pamantayang pansarili
pamantayang itinakda
Nagagamit nang wasto ang mga kaalaman sa pangabay na pamanahon at panlunan sa pagsulat ng
sariling alamat
Nakikinig nang may pag-unawa upang
- mailahad ang layunin ng napakinggan
- maipaliwanag ang pagkakaugnay- ugnay ng mga
pangyayari
Napauunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa
pamamagitan ng:
- paghihinuha batay sa mga ideya o pangyayari sa
akda
-dating kaalaman kaugnay sa binasa
Nagagamit ang kahulugan ng mga piling salita/
pariralang ginamit sa akdang epiko ayon sa
talinghaga
Nauuri ang mga pangyayaring may sanhi at bunga
mula sa napanood na videoclip ng isang balita.
Nagagamit ang iba’t ibang teknik sa pagpapalawak
ng paksa: -paghahawig o pagtutulad pagbibigay
depinisyon -pagsusuri
Naisusulat ang talatang:
-binubuo ng magkakaugnay at maayos na mga
pangungusap
12
11
8
Page 76 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
12
PN
13
PB
14
PB
PT
15
PD
PS
PU
16
WG
17
EP
Kasanayang Pampagkatuto
-nagpapakita ng simula, gitna, wakas
-nagpapahayag ng sariling palagay o kaisipan
-nagpapakita ng simula, gitna at wakas
Nagagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng
mga pangyayari (dahil, sapagkat, kaya, bunga nito,
iba pa)
Naibabahagi ang sariling opinyon o pananaw batay
sa napakinggang pag-uulat
Naipaliliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng
pananaliksik ayon sa binasang dato
Nakapagbibigay ng mga hakbang sa paggawa ng
pananaliksik ayon sa binasang datos
Nabibigyang- kahulugan ang mga salitang di
maunawaan kaugnay ng mga hakbang sa
pananaliksik
Naiisa-isa ang mga hakbang ng pananaliksik mula sa
video clip na napanood sa youtube o iba pang
pahatid pangmadla
Nakagagawa ng sariling hakbang ng pananaliksik
nang naaayon sa lugar at panahon ng pananaliksik
Nagagamit sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik ang
awtentikong
datos
na
nagpapakita
ng
pagpapahalaga sa katutubong kulturang
Pilipino
Nagagamit nang maayos ang mga pahayag sa pagaayos ng datos (una, isa pa, iba pa)
Nailalathala ang resulta ng isang sistematikong
pananaliksik na nagpapakita ng pagpapahalaga sa
katutubong kulturang Pilipino
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
9
Ikalawang
Markahan
PN
15
PB
16
PD
PU
EP
PN
17
PB
18
PT
PD
PU
19
WG
20
PN
PB
21
PT
22
Naihahambing ang sariling saloobin at damdamin sa
saloobin at damdamin ng nagsasalita
Napipili ang mga pangunahin at pantulong na
kaisipang nakasaad sa binasa
Nasusuri ang paraan ng pagbigkas ng tula ng mga
kabataan sa kasalukuyan batay sa napanood
(maaaring sa youtube o sa klase)
Naisusulat ang dalawa o higit pang saknong ng tulang
may paksang katulad sa paksang tinalakay
Nagagamit ang kaalaman at kasanayan sa paggamit
ng internet sa pananaliksik tungkol sa mga anyo ng
tula
Nabubuo ang mga makabuluhang tanong batay sa
napakinggang palitan ng katwiran
Naibibigay ang opinyon at katuwiran tungkol sa paksa
ng balagtasan
Naipaliliwanag ang mga eupimistiko o masining na
pahayag na ginamit sa balagtasan
Naipaliliwanag ang papel na ginagampanan ng
bawat kalahok sa napanood na balagtasan
Nakapaglalahad sa paraang pasulat ng pagsangayon at pagsalungat sa isang argumento
Nagagamit ang mga hudyat ng pagsang-ayon at
pagsalungat sa paghahayag ng opinyon
Naisasalaysay ang magkakaugnay na pangyayari sa
napakinggan
Naipahahayag ang pangangatuwiran sa napiling
alternatibong solusyon o proposisyon sa suliraning
inilahad sa tekstong binasa
Naibibigay
ang
(denotatibo
at
konotatibo)
kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng
mahihirap na salitang ginamit sa akda
7
7
8
Page 77 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PS
PU
23
WG
WG
PN
PT
PD
24
PS
25
WG
26
PN
PB
27
PT
28
PD
PU
PN
29
30
WG
PN
31
PD
PS
PU
32
WG
Kasanayang Pampagkatuto
Naitatanghal ang ilang bahagi ng alinmang
sarsuwelang nabasa, napanood o napakinggan
Nasusuri nang pasulat ang papel na ginagampanan
ng sarsuwela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga
Pilipino sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa
Nagagamit ang iba’t ibang aspekto ng pandiwa sa
isasagawang pagsusuri ng sarsuwela
Nasusuri nang pasulat ang papel na ginagampanan
ng sarswela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga
Pilipino sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa gamit
ang iba’t ibang aspekto ng pandiwa
Nahihinuha ang nais ipahiwatig ng sanaysay na
napakinggan
Naikiklino (clining) ang mga piling salitang ginamit sa
akda
Naiuugnay ang tema ng napanood na programang
pantelebisyon sa akdang tinalakay
Nailalahad nang maayos ang pansariling pananaw,
opinyon at saloobin kaugnay ng akdang tinalakay
Nagagamit
ang
iba’t
ibang
paraan
ng
pagpapahayag (pag-iisa-isa,
paghahambing, at iba pa) sa pagsulat ng sanaysay
Nabibigyang-katangian ang mga tauhan batay sa
napakinggang paraan ng kanilang pananalita
Naiuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga
kaganapan sa sarili, lipunan, at daigdig
Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo at
pahiwatig na ginamit sa akda
Nasusuri ang katangian ng tauhan batay sa itinanghal
na monologo na nakabatay sa ilang bahagi ng
maikling kuwento
Nakasusulat ng wakas ng maikling kuwento.
Nabibigyang interpretasyon ang tulang napakinggan
Naiisa-isa ang katangian ng piling tauhan sa maikling
kuwento gamit ang mga kaantasan ng pang-uri sa
pamamagitan ng pakikipanayam sa mga taong may
malawak na kaalaman sa paksa
Naihahambing ang anyo at mga elemento ng tulang
binasa sa iba pang anyo ng tula
Nasusuri ang tono at damdamin ng tula batay sa
napanood at narinig na paraan ng pagbigkas
Nabibigkas nang madamdamin ang tulang isinulat
Naisusulat ang isang orihinal na tulang may apat o higit
pang saknong sa alinmang anyong tinalakay, gamit
ang paksang pag-ibig sa kapwa, bayan o kalikasan
Nagagamit nang wasto ang masining na antas ng wika
sa pagsulat ng tula
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
6
6
6
Ikatlong
Markahan
PN
PB
33
PT
34
PD
PS
35
Nabibigyang-reaksiyon ang narinig na opinyon ng
kausap tungkol sa isang isyu
Naihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto
batay sa: paksa, layon, tono, pananaw, paraan ng
pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata,
pagbuo ng pangungusap
Nabibigyang-kahulugan ang mga lingo na ginagamit
sa mundo ng multimedia
Naiuugnay ang tema ng tinalakay na panitikang
popular sa temang tinatalakay sa napanood na
programang pantelebisyon o video clip
Naiuulat nang maayos at mabisa ang nalikom na
datos sa pananaliksik
8
Page 78 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PU
36
PU
37
WG
38
PN
39
PB
40
PT
41
PT
PD
42
PS
PU
43
WG
44
PN
PB
45
PT
46
PD
47
PS
48
PS
PU
WG
49
PN
50
PB
51
PT
52
PT
PD
53
PS
PU
WG
54
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit ang iba’t ibang estratehiya sa
pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita,
komentaryo, at iba pa
Naisa-isa ang iba’t ibang estratehiya sa pangangalap
ng ideya
Nagagamit sa iba’t ibang sitwasyon ang mga salitang
ginagamit sa impormal na komunikasyon (balbal,
kolokyal, banyaga)
Napag-iiba ang katotohanan (facts) sa hinuha
(inferences), opinyon at personal na interpretasyon ng
kausap
Naiisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag
Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginagamit
sa radio broadcasting
Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga salitang
ginagamit sa radio broadcasting
Naiuugnay ang balitang napanood sa balitang
napakinggan at naibibigay ang sariling opinyon
tungkol sa mga ito
Nailalahad nang maayos at wasto ang pansariling
papanaw, opinyon at saloobin
Naisusulat nang wasto ang isang dokumentaryong
panradyo
Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa
paghahayag ng konsepto ng pananaw (ayon, batay,
sang-ayon sa, sa akala, iba pa)
Nailalahad sa sariling pamamaraan ang mga
napakinggang pahayag o mensahe
Nahihinuha ang paksa, layon at tono ng akdang
nabasa
Natutukoy ang mga tamang salita sa pagbuo ng isang
puzzle na may kaugnayan sa paksa
Nasusuri ang isang programang napanood sa
telebisyon ayon sa itinakdang mga pamantayan
Naipapahayag sa
lohikal na paraan ang mga
pananaw at katuwiran
Natutukoy ang pagkakaiba o pagkakatulad ng
pahayag na pananaw at katuwiran
Nagagamit sa pagsulat ng isang dokumentaryong
pantelebisyon ang mga ekspresyong nagpapakita ng
kaugnayang lohikal
Nagagamit nang wasto ang mga ekspresyong hudyat
ng kaugnayang lohikal (dahilan-bunga, paraanresulta)
Nailalahad ang sariling bayas o pagkiling tungkol sa
interes at pananaw ng nagsasalita
Nasusuri ang napanood na pelikula batay sa:
paksa/tema ,layon, gamit ng mga salita, mga tauhan
Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginagamit
sa mundo ng Pelikula
Nakapagbibigay ng halimbawa batay sa mga salitang
ginagamit sa mundo ng pelikula
Naihahayag ang sariling pananaw tungkol sa
mahahalagang isyung mahihinuha sa napanood na
pelikula
Naipaliliwanag nang pasulat ang mga kontradiksyon
sa napanood na pelikula sa pamamagitan ng mga
komunikati-bong pahayag
Nasusulat ang isang suring-pelikula batay sa mga
itinakdang pamantayan
Nagagamit ang kahusayang gramatikal (may tamang
bantas, baybay, magkakaugnay na pangungusap/
talata sa pagsulat ng isang suring- pelikula
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
8
8
8
Page 79 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
PB
55
PT
56
PD
PU
57
WG
58
PN
59
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Naisa-isa ang mga hakbang sa pagbuo ng isang
social awareness campaign tungkol sa isang paksa
batay sa napakinggang paliwanag
Nasusuri ang mga hakbang sa pagbuo ng isang
kampanyang panlipunan ayon sa binasang mga
impormasyon
Naipaliliwanag ang mga salitang angkop na gamitin
sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan
Naipakikita sa isang powerpoint presentation ang mga
angkop na hakbang sa pagbuo ng isang
kampanyang panlipunan batay sa tema, panahon at
tiyak na direksyon ng kampanya
Nabubuo ang isang malinaw na social awareness
campaign tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa
tulong ng multimedia
Nakasusulat ng isang malinaw na social awareness
campaign tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa
tulong ng multimedia
Nagagamit ang angkop na mga komunikatibong
pahayag sa pagbuo ng isang social awareness
campaign
8
Ikaapat na
Markahan
PN
PB
60
PB
PD
WG
61
PN
62
PB
63
PT
64
PD
PU
WG
PU
65
Nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng
Florante at Laura batay sa napakinggang mga
pahiwatig sa akda
Napahahalagahan ang pag-aaral ng Florante at
Laura sa pamamagitan ng pag-iisa - isa ng mga
mahahalagang datalyeng napakinggan
Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa
pamamagitan ng:
- pagtukoy sa
kalagayan ng
lipunan sa
panahong nasulat ito
- pagtukoy sa layunin ng
pagsulat ng akda
- pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong
isulat
Naihahambing ang kalagayan ng lipunan sa
panahong nasulat ang Florante at Laura sa
kasalukuyang panahon.
Napaghahambing
ang
mga
pangyayari
sa
napanood na teleserye at ang kaugnay na mga
pangyayari sa binasang bahagi ng akda
Nailalahad ang damdamin o saloobin ng may- akda,
gamit ang wika ng kabataan
Nailalahad ang mahahalagang pangyayari sa
napakinggang aralin
Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat
kabanatang binasa
Nabibigyang-kahulugan ang:
-matatalinghagang ekspresyon
-tayutay at
-simbolo
Nailalahad ang sariling karanasan o karanasan ng iba
na maitutulad sa napanood na palabas sa telebisyon
o pelikula na may temang pag-ibig, gaya ng sa akda
Naisusulat sa isang monologo ang mga pansariling
damdamin tungkol sa: pagkapoot, pagkatakot at
iba pa
Nagagamit ang ilang tayutay at talinghaga sa isang
simpleng tulang tradisyunal na may temang pag-ibig
Naisusulat ang ilang saknong tungkol sa pag-ibig sa
anyo ng isang makabuluhang tula
6
11
Page 80 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
PN
66
PB
67
PD
PS
PU
68
WG
69
PU
PN
70
PB
71
PT
PD
PS
PU
72
WG
PN
PB
73
PB
PT
74
PD
75
PU
76
WG
EP
Kasanayang Pampagkatuto
Nalalapatan ng himig ang isinulat na orihinal na tula
na may tamang anyo at kaisahan
Nailalarawan ang tagpuan ng akda batay sa
napakinggan
Nailalahad ang mahahalagang pangyayari sa aralin
Nagbibigay
reaksyon
sa
isang
programang
pantelebisyon na may paksang katulad ng araling
binasa
Natatalakay ang aralin gamit ang estratehiya ng :
Simula, Pataas na aksyon, Kasukdulan, Kakalasan,
Wakas
Nakasusulat ng sariling talumpating nanghihikayat
tungkol sa isyung pinapaksa sa binasa
Nagagamit
nang
wasto ang
mga
salitang
nanghihikayat
Naisusulat ang sariling talumpati gamit ang mga
salitang nanghihikayat tungkol sa isyung pinapaksa
sa binasa
Nailalahad ang damdaming namamayani sa mga
tauhan batay sa napakinggan
Nasusuri ang mga sitwasyong nagpapakita ng Iba’t
ibang damdamin at motibo ng mga tauhan
Naibibigay ang kahulugan ng salitang di pamilyar
gamit ang kontekswal na pahiwatig
Naibabahagi ang isang senaryo mula sa napanood na
teleserye, pelikula o balita na tumatalakay sa
kasalukuyang kalagayan ng bayan
Pasalitang naihahambing ang mga pangyayari sa
lipunang Pilipino sa kasalukuyang panahon
Nasusulat ang isang islogan na tumatalakay sa paksa
ng aralin
Nagagamit ang mga hudyat ng pagsusunodsunod ng
mga hakbang na maisasagawa upang magbago ang
isang bayan
Nabibigyang-reaksyon
ang
damdaming
namamayani sa mga tauhan batay sa napakinggan
Natutukoy ang mga hakbang sa pagsasagawa ng
isang kawili-wiling radio broadcast batay sa nasaliksik
na impormasyon tungkol dito
Naiisa-isa ang mga sitwasyong nagpapakita ng Iba’t
ibang damdamin at motibo ng mga tauhan
Nabibigyang pansin ang mga angkop na salitang
dapat gamitin sa isang radio broadcast
Nailalapat sa isang radio broadcast ang mga
kaalamang natutuhan sa napanood sa telebisyon na
programang nagbabalita
Naipahahayag ang pansariling paniniwala at
pagpapahalaga
gamit
ang mga salitang
naghahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat (Hal.:
totoo-ngunit)
Naisusulat
at
naisasagawa
ang
isang
makatotohanang radio broadcast na naghahambing
sa lipunang Pilipino sa panahong naisulat ang Florante
at Laura at sa kasalukuyan
Nasasaliksik ang mga hakbang sa pagsasagawa ng
isang radio broadcast
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
8
7
8
Page 81 of 349
BAITANG 9 – FILIPINO
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
1
PB
2
PT
3
PD
4
PS
5
PU
6
WG
7
PN
8
PB
9
PT
10
PD
11
PU
12
WG
13
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Unang
Markahan
EP
PN
14
PB
15
WG
PT
16
EP
PS
PU
17
PN
PB
PT
18
Nasusuri ang mga pangyayari, at ang kaugnayan nito
sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa
napakinggang akda
Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa
mga ideyang nakapaloob sa akda
Nabibigyang- kahulugan ang mahirap na salitang
ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong
kahulugan
Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa
napanood na telenobela sa ilang piling kaganapan sa
lipunang Asyano sa kasalukuyan
Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: - Paksa
- Mga tauhan
- Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari
- Estilo sa pagsulat ng awtor, iba pa
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari
Nagagamit ang mga pang-ugnay na hudyat ng
pagsusunod-sunod ng mga pangyayari
Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na
nagpapakita ng pinakamataas na katotohanan,
kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang
bahagi ng nobela
Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang
nobela
Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga
pahiwatig na ginamit sa akda
Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay
sa itinakdang pamantayan
Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng
tunggaliang tao vs. sarili
Nagagamit ang mga pahayag na ginagamit sa
pagbibigay-opinyon (sa tingin / akala / pahayag / ko,
iba pa)
Nakasasaliksik tungkol sa iba pang nobela ng TimogSilangang Asya
Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming
inihayag sa napakinggang tula
Nailalahad ang sariling pananaw at naihahambing ito
sa pananaw ng iba tungkol sa pagkakaiba-iba o
pagkakatulad ng paksa sa mga tulang Asyano
Naipapahayag ang sariling emosyon/damdamin sa
iba’t ibang paraan at pahayag
Natutukoy
at
naipaliliwanag
ang
magkakasingkahulugang pahayag sa ilang taludturan
Nasasaliksik sa internet ang ilang halimbawang tula sa
Timog-Silangang Asya
Nabibigkas nang maayos at may damdamin ang
isinulat na sariling taludturan
Naisusulat ang
ilang
taludtod
tungkol
sa
pagpapahalaga
sa pagiging mamamayan ng
bansang Asya
Nasusuri ang sariling ideya at ideya ng iba kapag
nakikita ang sarili sa katauhan ng nagsasalita
Nasusuri ang padron ng pag-iisip (thinking pattern) sa
mga ideya at opinyong inilahad sa binasang sanaysay
Naipaliliwanag ang salitang may higit sa isang
kahulugan
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 82 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PD
19
PU
20
PN
21
WG
22
PB
PT
23
PD
PS
PU
24
WG
25
PB
26
PT
WG
Kasanayang Pampagkatuto
Nasusuri ang paraan ng pagpapahayag ng mga
ideya at opinyon sa napanood na debate o kauri nito
Naisusulat ang sariling opinyon tungkol sa mga dapat
o hindi dapat taglayin ng kabataang Asyano
Nabubuo ang kritikal na paghusga sa karakterisasyon
ng mga tauhan at sa epekto nito sa pagiging masining
ng akda batay sa napakinggang mga pahayag
Nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag
ng sariling pananaw
Nailalapat sa sarili, bilang isang Asyano, ang
pangunahing kaisipan ng dulang binasa
Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita habang
nababago ang estruktura nito
Napahahalagahan ang napanood na dula sa
pamamagitan ng pagpili at pagpapaliwanag ng
bahaging naibigan
Nabibigkas nang may paglalapat sa sariling katauhan
ang ilang diyalogo ng napiling tauhan sa binasang
dula
Nasusuri ang pagiging makatotohanan ng ilang
pangyayari sa isang dula
Nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng
katotohanan (sa totoo, talaga, tunay, iba pa)
Naibabahagi ang sariling pananaw sa resulta ng
isinagawang sarbey tungkol sa tanong na: ”Alin sa
mga babasahin ng Timog-Silangang Asya ang iyong
nagustuhan?”
Naililista at nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na
salitang nakita sa alinmang akda ng Timog-Silangang
Asya na napiling basahin sa isinagawang book fair
Nagagamit ang mga ekspresyong nanghihikayat sa
malikhaing pagtatanghal ng book fair
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ikalawang
Markahan
PN
27
WG
28
PB
29
PT
30
PS
PU
31
PN
32
WG
33
PB
34
PT
35
PS
PU
36
EP
37
PN
38
Nasusuri ang tono ng pagbigkas ng napakinggang
tanka at haiku
Nagagamit ang suprasegmental na antala/hinto, diin
at tono sa pagbigkas ng tanka at haiku
Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng
pagbuo ng tanka at haiku
Nabibigyang- kahulugan ang matatalinghagang
salitang ginamit sa tanka at haiku
Nabibigkas ang isinulat na tanka at haiku nang may
wastong antala/hinto, at damdamin
Naisusulat ang payak na tanka at haiku sa tamang
anyo at sukat
Nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa
diyalogong napakinggan
Nagagamit
ang
iba’t
ibang
ekspresyon sa
pagpapahayag ng damdamin
Nabibigyang-puna ang kabisaan ng paggamit ng
hayop bilang mga tauhan na parang taong
nagsasalita at kumikilos
Naiaantas ang mga salita (clining) batay sa tindi ng
emosyon o damdamin
Naipakikita ang kakaibang katangian ng pabula sa
pamamagitan ng isahang pasalitang pagtatanghal
Muling naisusulat ang isang pabula sa paraang
babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito
Nasasaliksik ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga
pabula sa alinmang bansa sa Asya
Naipaliliwanag ang pananaw ng may-akda tungkol sa
paksa batay sa napakinggan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 83 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PD
39
PT
40
PT
41
PS
42
WG
43
PU
44
PN
45
PB
46
PT
PD
47
EP
PS
48
WG
49
PN
50
PB
51
PD
52
Kasanayang Pampagkatuto
Nabibigyang-puna ang paraan ng pagsasalita ng
taong naninindigan sa kanyang mga saloobin o
opinyon sa isang talumpati
Naipaliliwanag ang mga:
- kaisipan
- layunin
- paksa; at
- paraan ng pagkakabuo ng sanaysay
Naipaliliwanag ang mga salitang di lantad ang
kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap
Naipahahayag ang sariling pananaw tungkol sa isang
napapanahong isyu sa talumpating nagpapahayag
ng matibay na paninindigan
Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa
pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na
paninindigan at mungkahi
Naisusulat ang isang talumpating naglalalahad ng
sariling pananaw tungkol sa napapanahong isyu o
paksa
Nasusuri ang maikling kuwento batay sa estilo ng
pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng
napakinggang salaysay
Nahihinuha ang kulturang nakapaloob sa binasang
kuwento na may katutubong kulay
Nabibigyang-kahulugan ang mga imahe at simbolo sa
binasang kuwento
Napaghahambing ang kultura ng ilang bansa sa
Silangang Asya batay sa napanood na bahagi ng
teleserye o pelikula
Nasasaliksik ang tradisyon, paniniwala at kaugalian ng
mga Asyano batay sa maikling kuwento ng bawat isa
Naisasalaysay ang sariling karanasan na may
kaugnayan sa kulturang nabanggit sa nabasang
kuwento
Nagagamit ang mga pahayag sa pagsisimula,
pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kuwento
Nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang
dula batay sa napakinggang diyalogo o pag-uusap
Nasusuri ang binasang dula batay sa pagkakabuo at
mga elemento nito
Napaghahambing ang mga napanood na dula batay
sa mga katangian at elemento ng bawat isa
Naisasadula nang madamdamin sa harap ng klase
ang nabuong maikling dula
PS
PU
53
WG
54
EP
PN
55
PT
56
PB
57
PS
58
PU
59
Naisusulat ang isang maikling dula tungkol sa
karaniwang buhay ng isang grupo ng Asyano
Nagagamit ang mga angkop na pang-ugnay sa
pagsulat ng maikling dula
Nasasaliksik ang kulturang nakapaloob sa alinmang
dula sa sa Silangang Asya
Naipahahayag ang damdamin at pang-unawa sa
napakinggang akdang orihinal
Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salita
batay sa konteksto ng pangungusap
Naipaliliwanag ang naging bisa ng nabasang akda sa
sariling kaisipan at damdamin
Naisasalaysay sa isang kumperensiya ang naisulat na
sariling akda
Naisusulat ang sariling akda na nagpapakita ng
pagpapahalaga sa pagiging Asyano
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 84 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
WG
60
Nagagamit ang linggwistikong kahusayan sa pagsulat
ng sariling akda na nagpapakita ng pagpapahalaga
sa pagiging isang Asyano
1
Ikatlong
Markahan
PN
PB
61
PT
PT
62
PD
WG
64
PU
PN
65
PB
66
PN
PB
67
PD
PS
PT
68
PD
69
PS
70
PU
WG
71
PN
72
PD
PS
PB
PU
73
Nahihinuha ang mga katangian ng parabula batay sa
napakinggang diskusyon sa klase
Napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang
parabula ay maaaring maganap sa tunay na buhay
sa kasalukuyan
Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang
matatalinghagang pahayag
Nabibigyang-kahulugan
ang
matatalinghagang
pahayag sa parabula
Natutukoy at naipaliliwanag ang mensahe ng
napanood na parabulang isinadula
Nagagamit ang mga angkop na pang-uri na
nagpapasidhi ng damdamin
Naisusulat ang isang anekdota o liham na
nangangaral; isang halimbawang elehiya;
Nasusuri ang mga tunggalian (tao vs. tao, at tao vs.
sarili) sa kuwento batay sa napakinggang pag-uusap
ng mga tauhan
Napatutunayang
ang
mga
pangyayari
at/o
transpormasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring
mangyari sa tunay na buhay
Naipahahayag ang sariling damdamin kapag ang
sarili ay nakita sa katauhan o katayuan ng may- akda
o persona sa narinig na elehiya at awit
Nasusuri ang mga elemento ng elehiya batay sa:
-Tema
- Mga tauhan
- Tagpuan
- Mga mahihiwa-tigang kaugalian o tradisyon
- Wikang ginamit
- Pahiwatig o simbolo
- Damdamin
Nabibigyang-puna
ang
nakitang paraan
ng
pagbigkas ng elehiya o awit
Nalalapatan ng himig sa isinulat na elehiyang orihinal
Natutukoy ang pinagmulan ng salita (etimolohiya)
Naiuugnay sa kasalukuyan ang mga tunggaliang (tao
vs. tao at tao vs. sarili) napanood na programang
pantelebisyon
Nasusuri at naipaliliwanag ang mga katangian ng
binasang kuwento na may uring pangkatauhan batay
sa pagkakabuo nito
Naisusulat muli ang maikling kuwento nang may
pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng
sinuman sa mga tauhan; ang sariling wakas sa
naunang alamat na binasa
Nagagamit ang angkop na pang-ugnay na hudyat ng
pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing
kuwento
Nabibigyang-kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng
mga tauhan batay sa usapang napakinggan
Nabubuo ang balangkas ng pinanood na alamat
Naitatanghal sa isang pagbabalita ang nabuong
sariling wakas
Napatutunayan ang pagiging makatotohanan/ dimakatotohanan ng akda
Naisusulat ang sariling wakas sa naunang alamat na
binasa
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Page 85 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
74
PN
75
PB
76
PT
PD
PS
77
PS
EP
PS
78
PB
79
PS
PU
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit ang mga pang-abay na pamanahon,
panlunan at pamaraan sa pagbuo ng alamat
Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa akda batay
sa ilang pangyayaring napakinggan
Nailalarawan ang natatanging kulturang Asyano na
masasalamin sa epiko
Nabibigyang-kahulugan ang mga salita batay sa
kontekstong pinaggamitan
Naipakikita sa iba’t ibang larawang-guhit ang
kakaibang katangian ng epiko batay sa mga
pangyayari at tunggaliang naganap dito
Nabibigyang-katangian ang isa sa mga itinuturing na
bayani ng alinmang bansa sa Kanlurang Asya
Naitatanghal sa anyo ng informance ang isang
itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa Kanlurang
Asya sa kasalukuyan
Nasasaliksik sa iba’t ibang
reperensiya ang
kinakailangang mga impormasyon/datos
Nagagamit ang mga angkop na salita sa
paglalarawan ng kulturang Asyano at bayani ng
Kanlurang Asya
Naiisa-isa ang kultura ng Kanluraning Asyano mula sa
mga akdang pampanitikan nito
Naipakikita sa isang masining na pagtatanghal ang
kulturang Asyano na masasalamin sa binasang mga
akdang pampanitikan ng Kanlurang Asyano
Nabubuo ang plano at kaukulang iskrip tungkol sa
isasagawang pagtatanghal ng kulturang Asyano
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Ikaapat na
Markahan
PN
80
Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa
pamamagitan ng:
-pagtukoy sa layunin ng may- akda sa pagsulat nito
-pag-isa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa panahong
isinulat ito
-pagpapatunay sa pag-iral pa ng mga kondisyong ito
sa kasalukuyang panahon sa lipunang Pilipino
PB
81
Nailalarawan ang mga kondisyong panlipunan bago
at matapos isinulat ang akda
PT
82
PD
83
PS
84
PU
85
EP
WG
86
PB
87
PD
PU
88
Natutukoy ang mga kontekstuwal na pahiwatig sa
pagbibigay-kahulugan
Nabibigyang-patunay na may pagkakatulad /
pagkakaiba ang binasang akda sa ilang napanood
na telenobela
Nailalahad ang sariling pananaw, kongklusyon, at bisa
ng akda sa sarili at sa nakararami
Naitatala ang nalikom na datos sa pananaliksik
Nalalagom ang mahahalagang
impormasyong
nasaliksik para sa sariling pagpapakahulugan at gamit
Nagagamit ang mga angkop na salita / ekspresyon sa:
- paglalarawan
- paglalahad ng sariling pananaw
- pag-iisa-isa
- pagpapatunay
Natutukoy ang kahalagahan ng bawat tauhan sa
nobela
Nahuhulaan ang maaaring maging wakas ng buhay
ng bawat tauhan batay sa napanood na parade of
characters
Naisusulat ang isang makahulugan at masining na
monologo tungkol sa isang piling tauhan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 86 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
WG
89
PN
90
PB
91
PT
92
PD
PS
PU
93
PU
94
WG
95
EP
96
PN
97
PB
98
PT
99
PU
PN
PB
100
PT
PD
101
PS
102
WG
103
EP
PT
Kasanayang Pampagkatuto
Nagagamit ang tamang pang-uri sa pagbibigaykatangian
Naibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay ng
mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan
Nailalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng
pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa
bayan
Napapangkat ang mga salita ayon sa antas ng
pormalidad ng gamit nito (level of formality)
Napaghahambing ang kalagayan ng lipunan noon at
ngayon batay sa sariling karanasan at sa napapanood
sa telebisyon at /o pelikula
Nailalarawan ang mga pagbabagong nagaganap
sa sarili matapos mabasa ang akda
Nakasusulat ng iskrip ng Mock Trial tungkol sa
tunggalian ng mga tauhan sa akda*
Naitatanghal ang mga tunggaliang naganap sa mga
tauhan sa tulong ng isinulat na iskrip ng Mock Trial
Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa
pagpapahayag ng: - damdamin - matibay na
paninindigan - ordinaryong pangyayari
Naitatala ang mga impormasyong nakuha sa
isinagawang panayam sa mga taong may lubos na
kaalaman tungkol sa aralin
Natitiyak ang pagkamakatotohanan ng akdang
napakinggan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa
ilang pangyayari sa kasalukuyan
Naipaliliwanag ang mga kaugaliang binanggit sa
kabanata na nakatutulong sa pagpapayaman ng
kulturang Asyano
Naipaliliwanag ang
iba’t
ibang
paraan
ng
pagbibigay-pahiwatig sa kahulugan
Nakikibahagi sa pagsulat at pagtatanghal ng
pagsasadula ng ilang isyung binanggit sa akda na
makatotohanan pa rin sa kasalukuyan
Naibabahagi ang sariling damdamin tungkol sa narinig
na naging kapalaran ng tauhan sa nobela at ng isang
kakilalang may karanasang katulad ng nangyari sa
tauhan
Naipaliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa
aralin gaya ng:
 pamamalakad ng pamahalaan
 paniniwala sa Diyos
 kalupitan sa kapuwa
 kayamanan
 kahirapan at iba pa
Nabibigyang- kahulugan ang mahihirap na salita
batay sa kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan
Naihahambing ang mga katangian ng isang ina noon
at sa kasalukuyan batay sa napanood na dulang
pantelebisyon o pampelikula
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagtupad sa
tungkulin ng ina at ng anak
Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa:

pagpapaliwanag

paghahambing

pagbibigay ng opinyon
Nasasaliksik ang mga pagkukunan ng impormasyon
upang mapagtibay ang paninindigan at makabuo ng
matibay na kongklusyon at rekomendasyon
Naipaliliwanag ang
kahulugan ng salita sa
pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
Page 87 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PD
105
PU
WG
Kasanayang Pampagkatuto
Nasusuri ang pinanood na dulang panteatro na nakavideo clip batay sa pamantayan
Naitatanghal ang dulang panteatro na pumapaksa sa
ilang
napapanahong
isyung
panlipunan
sa
kasalukuyan
Nagagamit ang mga kasanayang komunikatibo
(linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik) sa
lahat ng mga gawain sa klase
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
2
1
1
Page 88 of 349
BAITANG 10 – FILIPINO
Markahan
Unang
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
1
PB
2
PT
3
PD
4
PS
5
PU
WG
WG
6
EP
PN
PB
PT
7
8
9
PU
WG
10
PB
11
PB
12
PT
13
PD
14
PS
PU
15
WG
16
Kasanayang Pampagkatuto
Naipahahayag mahalagang kaisipan sa napakinggan
Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda sa
nangyayari sa: Sarili, pamilya Pamayanan, lipunan,
daigdig
Naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kayarian
nito
Natutukoy ang mensahe at layunin ng napanood na
cartoon ng isang mitolohiya
Naipahahayag nang malinaw ang sariling opinyon sa
paksang tinalakay
Naisusulat ang sariling mitolohiya batay sa paksa ng
akdang binasa
Nagagamit ang angkop na pandiwa bilang aksiyon,
pangyayari at karanasan
Nagagamit ng wasto ang pandiwa sa pagsasaad ng
aksyon, pangyayari at karanasan; pokus ng pandiwa:
tagaganap at layon sa pagsulat ng paghahambing,
pinaglalaaanan at kagamitan,sa pagsulat ng saloobin
sa paghahambing sa sariling kultura at ng ibang bansa;
tagaganap at layon sa isinulat na sariling kuwento
Naisasagawa ang sistematikong pananaliksik sa iba’t
ibang pagkukunan ng impormasyon (internet, silidaklatan, at iba pa)
Nasusuri ang tiyak na bahagi ng napakinggang
parabula na naglalahad ng katotohanan, kabutihan at
kagandahangNasusuri ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng
binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong;
binasang mitolohiya
Nabibigyang- puna ang estilo ng may-akda batay sa
mga salita at ekspresyong ginamit sa akda;ang bisa ng
paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng
matinding damdamin
Naisusulat nang may maayos na paliwanag ang
kaugnay na collage na may kaugnayan sa paksa
Nagagamit ang angkop na mga piling pang-ugnay sa
pagsasalaysay (pagsisimula, pagpapadaloy ng mga
pangyayari, pagwawakas)
Naipaliliwanag ang pangunahing paksa at pantulong
na mga ideya sa napakinggang impormasyon sa radyo
o iba pang anyo ng media
Nabibigyang-reaksiyon ang mga kaisipan o ideya sa
tinalakay na akda,ang pagiging makatotohanan/dimakatotohanan ng mga pangyayari sa
maikling
kuwento
Natutukoy ang mga salitang magkakapareho o
magkakaugnay ang kahulugan
Natatalakay ang mga
bahagi ng pinanood na
nagpapakita ng mga isyung pandaigdig
Naibabahagi
ang
sariling reaksiyon sa ilang
mahahalagang ideyang nakapaloob sa binasang akda
sa pamamagitan ng brain storming
Naitatala ang mga impormasyon tungkol sa isa sa
napapanahong isyung pandaigdig
Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa
pagbibigay ng sariling pananaw
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
6
5
6
Page 89 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
EP
PN
17
PB
18
PB
19
PT
PT
20
PD
21
PU
22
WG
23
PN
24
PB
25
PT
26
PD
pu
WG
27
EP
PN
28
PB
29
PT
30
PD
31
PS
32
PU
WG
PN
33
PB
34
Kasanayang Pampagkatuto
Nasasaliksik ang mahahalagang impormasyon gamit
ang silid-aklatan, internet, at iba pang batis ng mga
impormasyon
Nahihinuha ang katangian ng tauhan sa napakinggang
epiko
Naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga
kinakaharap ng suliranin ng tauhan
Napapangatuwiranan ang kahalagahan ng epiko
bilang akdang pandaigdig na sumasalamin ng isang
bansa
Nabibigyang-puna ang bisa ng paggamit ng mga
salitang nagpapahayag ng matinding damdamin
Naipaliliwanag ang mga alegoryang
ginamit sa
binasang akda
Natutukoy ang mga bahaging napanood na tiyakang
nagpapakita ng ugnayan ng mga tauhan sa puwersa
ng kalikasan
Naisusulat nang wasto ang pananaw tungkol sa
pagkakaiba-iba at pagkakatulad ng mga epikong
pandaigdig; ang paliwanag tungkol sa isyung
pandaigdig na iniuugnay sa buhay ng mga
Pilipino;sariling damdamin at saloobin tungkol sa sariling
kultura kung ihahahambing sa kultura ng ibang
bansa;suring-basa ng nobelang nabasa o napanood
Nagagamit ang angkop na mga hudyat sa
pagsusunod-sunod ng mga pangyayari
Naipaliliwanag ng ilang pangyayaring napakinggan na
may kaugnayan sa kasalukuyang mga pangyayari sa
daigdig
Nakapagbibigay ng mga halimbawang pangyayari sa
tunay na buhay kaugnay ng binasa
Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salita o
ekspresyong ginamit sa akda batay sa konteksto ng
pangungusap
Nakikibahagi sa round table discussion kaugnay ng mga
isyung pandaigdig
Naisusulat ang paliwanag tungkol sa isyung pandaigdig
na iniuugnay sa buhay ng mga Pilipino
Nagagamit ang angkop na mga panghalip bilang
panuring sa mga tauhan
Nakagagamit ng internet para sa pananaliksik
Naibibigay ang katangian ng isang tauhan batay sa
napakinggang diyalogo
Nasusuri ang binasang kabanata ng nobela bilang isang
akdang pampanitikan sa pananaw humanismo o
alinmang angkop na pananaw
Nakikilala ang pagkakaugnay-ugnay ng mga salita
ayon sa antas o tindi ng kahulugang ipinahahayag nito
(clining)
Naihahambing ang ilang pangyayari sa napanood na
dula sa mga pangyayari sa binasang kabanata ng
nobela
Nailalarawan ang kultura ng mga tauhan na
masasalamin sa kabanata
Naisasadula ang isang pangyayari sa tunay na buhay
na may pagkakatulad sa mga piling pangyayari sa
kabanata ng nobela
Nagagamit ang angkop na mga hudyat sa
pagsusunod-sunod ng mga pangyayari
Naibabahagi ang sariling opinyon o pananaw batay sa
napakinggan
Nakabubuo ng isang suring-basa sa alinmang akdang
pampanitikang Mediterranean
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
6
6
6
5
Page 90 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PT
35
PS
PU
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Naibibigay ang kaugnay na mga konsepto ng piling
salitang critique at simposyum
Nailalahad nang malinaw sa isang simposyum ang
nabuong critique ng alinmang akdang pampanitikang
Mediterranean
Naisusulat ang isang critique ng alinmang akdang
pampanitikang Mediterranean
Ikalawang
Markahan
PN
36
PT
37
PD
38
PS
PU
39
WG
PN
40
PB
41
PT
42
PT
43
PD
44
PU
45
PN
PB
46
47
PT
48
PU
49
WG
50
PN
51
PT
52
PD
53
PS
54
PU
WG
PB
PB
55
56
Nailalahad ng mga pangunahing paksa at ideya batay
sa napakinggang usapan ng mga tauhan
Naisasama ang salita sa iba pang salita upang
makabuo ng ibang kahulugan (collocation)
Nabubuo ang sistematikong panunuri sa mitolohiyang
napanood
Naipapahayag
ang mahahalagang kaisipan at
pananaw tungkol sa mitolohiya
Naihahambing ang mitolohiya mula sa bansang
kanluranin sa mitolohiyang Pilipino
Nagagamit nang wasto ang pokus ng pandiwa:
tagaganap at layon sa pagsulat ng paghahambing
Nailalahad ang kultura ng lugar na pinagmulan ng
kuwentong-bayan sa napakinggang usapan ng mga
tauhan
Naihahambing ang kultura ng bansang pinagmulan ng
akda sa alinmang bansa sa daigdig F10PB-IIa-b-75
Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita batay sa
pinagmulan nito (epitimolohiya)
Naibibigay ang pinagmulan ng salita (etimolohiya)
Naipaliliwanag ang katangian ng mga tao sa bansang
pinagmulan ng kuwentong-bayan batay sa napanood
na bahagi nito
Naisusulat nang wasto ang ang sariling damdamin at
saloobin tungkol sa sariling kultura kung ihahahambing
sa kultura ng ibang bansa
Naibibigay ang puna sa estilo ng napakinggang tula
Nasusuri ang mga elemento ng tula
Naibibigay ang kahulugan ng matatalinghagang
pananalita na ginamit sa tula
Naisusulat ang sariling tula na may hawig sa paksa ng
tulang tinalakay
Nagagamit ang matatalinghagang pananalita sa
pagsulat ng tula
Nasusuri sa diyalogo ng mga tauhan ang kasiningan ng
akda
Naitatala ang mga salitang magkakatulad at
magkakaugnay sa kahulugan
Nahihinuha sa mga bahaging pinanood
ang
pakikipag-ugnayang pandaigdig
Naisasalaysay nang masining at may damdamin ang
isinulat na maikling kuwento
Naisusulat ang sariling maikling kuwento tungkol sa
nangyayari sa kasalukuyang may kaugnayan sa mga
kaganapan sa binasang kuwento
Nagagamit ang pokus ng pandiwa: tagaganap at layon
sa isinulat na sariling kuwento
Nasusuri ang nobela bilang akdang pampanitikan sa
pananaw realismo o alinmang angkop na pananaw/
teoryang pampanitikan
Naihahambing ang akda sa iba pang katulad na genre
batay sa tiyak na mga elemento nito
6
6
5
6
6
Page 91 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PT
57
PD
58
WG
59
EP
60
PN
61
PB
62
PB
63
PT
64
PD
65
PS
66
PU
67
WG
68
PB
69
PT
70
PD
71
PU
72
WG
73
PN
74
PB
75
PD
76
PS
77
WG
78
PN
79
PB
80
Kasanayang Pampagkatuto
Nabibigyang- kahulugan
ang mahihirap na salita,
kabilang ang mga terminong ginagamit sa panunuring
pampanitikan
Nabubuo ang sariling wakas ng napanood na bahagi
ng teleserye na may paksang kaugnay ng binasa
Nagagamit ang angkop at mabisang mga pahayag sa
pagsasagawa ng suring –basa o panunuring
pampanitikan
Nagagamit ang iba’t ibang batis ng impormasyon sa
pananaliksik tungkol sa mga teoryang pampanitikan
Naiuugnay nang may panunuri sa sariling saloobin at
damdamin ang naririnig na balita, komentaryo,
talumpati, at iba pa
Naiuugnay ang mga argumentong nakuha sa mga
artikulo sa pahayagan, magasin, at iba pa sa nakasulat
na akda
Naibibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa
binasang anyo ng sanaysay (talumpati o editoryal)
Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang di lantad ang
kahulugan sa tulong ng word association
Nasusuri ang napanood na pagbabalita batay sa:
- paksa
- paraan ng pagbabalita
- at iba pa
Naipahahayag nang may katalinuhan ang sariling
kaalaman at opinyon tungkol sa isang paksa sa isang
talumpat
Naisusulat ang isang talumpati tungkol sa isang
kontrobersyal na isyu
Nasusuri ang kasanayan at kaisahan sa pagpapalawak
ng pangungusap
Nabibigyang-puna ang mga nababasa sa mga social
media (pahayagan, TV, internet tulad ng fb, email, at iba
pa)
Natutukoy at nabibigyang-kahulugan ang mga salitang
karaniwang nakikita sa social media
Natutukoy ang mga popular na anyo ng panitikan na
karaniwang nakikita sa mga social media
Naisusulat ang sariling akda at nailalathala ito sa
alinmang social media)
Nagagamit ang kahusayan san gramatikal at diskorsal
na pagsulat ng isang organisado at makahulugang
akda
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
6
5
Ikatlong
Markahan
Naipaliliwanag ang pagkakaiba at pagkakatulad ng
mitolohiya ng Africa at Persia
Nasusuri ang mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya
batay sa:
- suliranin ng akda
- kilos at gawi ng tauhan
- desisyon ng tauhan
Nabibigyang-puna ang napanood na video clip
Napangangatuwiranan ang sariling reaksiyon tungkol
sa akdang binasa sa pamamagitan ng debate/
pagtatalo)
Nagagamit nang angkop ang mga pamantayan sa
pagsasaling-wika
Nahihinuha ang
damdamin ng sumulat ng
napakinggang anekdota
Nasusuri ang binasang anekdota batay sa: paksa
tauhan tagpuan motibo ng awtor paraan ng pagsulat
at iba pa
5
6
Page 92 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PT
81
PD
82
PU
83
WG
84
PN
85
PB
86
PT
87
PD
PU
PN
88
PT
89
PD
90
PS
91
PU
92
WG
93
PN
94
PB
95
PT
96
PD
97
PS
PU
98
WG
99
PN
100
PB
101
PT
PD
PU
WG
102
Kasanayang Pampagkatuto
Nabibigyang -kahulugan ang salita batay sa ginamit na
panlapi
Naibibigay ang
sariling opinyon tungkol sa
anekdotang napanood sa you tube
Naisusulat ang isang orihinal na komik strip ng anekdota
Nagagamit ang kahusayang gramatikal, diskorsal at
strategic sa pagsulat at pagsasalaysay ng orihinal na
anekdota
Nasusuri ang kasiningan at bisa ng tula batay sa
napakinggan
Nabibigyang-kahulugan ang iba’t ibang simbolismo at
matatalingha-gang pahayag sa tula
Naiaantas ang mga salita ayon sa antas ng
damdaming ipinahahayag ng bawat Isa
Nasusuri ang napanood na sabayang pagbigkas
o
kauri nito batay sa:
kasiningan ng akdang binigkas
kahusayan sa pagbigkas
at iba pa
Naisusulat ang sariling tula na lalapatan din ng himig
Naiuugnay
ang
suliraning
nangingibabaw
sa
napakinggang bahagi ng akda sa pandaigdigang
pangyayari sa lipunan
Naihahanay ang mga salita batay sa kaugnayan ng
mga ito sa isa’t isa.
Nabibigyang-puna ang napanood na teaser o trailer ng
pelikula na may paksang katulad ng binasang akda
Naihahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa
kahalagahan ng akda sa:
sarili
panlipunan
pandaigdig
Nasusuri nang pasulat ang damdaming nakapaloob sa
akdang binasa at ng alinmang socila media
Nabibigyangkahulugan
ang
damdaming
nangingibabaw sa akda
Naipaliliwanag ang mga likhang sanaysay batay sa
napakinggan
Naihahambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng
sanayasay sa ibang akda
Naibibigay ang katumbas na salita ng ilang salita sa
akda (analohiya)
Naibibigay ang sariling reaksiyon sa pinanood na video
na hinango sa youtube
Naisasagawa ang isang radyong pantanghalan tungkol
sa SONA ng Pangulo ng Pilipinas
Naisusulat ang isang talumpati na pangSONA
Nagagamit ang angkop na mga tuwiran at dituwirang
pahayag sa paghahatid ng mensahe
Natutukoy ang tradisyong kinamulatan ng Africa at/o
Persia batay sa napakinggang diyalogo
Nasusuri ang binasang kabanata ng nobela batay sa
pananaw / teoryang pampanitikan na angkop dito
Napag-uugnay ang mga salitang nag-aagawan ng
kahulugan
Nasusuri ang napanood
na excerpt ng isang
isinapelikulang nobela
Naisusulat ang iskrip ng isang puppet show na
naglalarawan sa tradisyong kinamulatan sa Africa at/o
Persia
Nagagamit ang angkop na mga pang-ugnay sa
pagpapaliwanag sa panunuring pampelikula nang may
kaisahan at pagkakaugnay ng mga talata
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
6
6
6
6
Page 93 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
103
PD
PU
WG
EP
104
PN
105
PB
106
PT
107
Kasanayang Pampagkatuto
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
Nailalapat nang may kaisahan at magkakaugnay na
mga talata gamit ang mga pag-ugnay sa panunuring
pampelikula
Natataya ang napanood na pagtatanghal batay sa
napagkaisahang mga pamantayan
Naisusulat ang iskrip ng isang pagtatanghal tungkol sa
kultura at kagandahan ng bansang Africa at Persia
Nabibigyang-puna ang pagtatanghal gamit ang mga
ekspresyong naghahayag ng sariling pananaw
Nagagamit ang iba’t ibang batis ng impormasyon
tungkol sa magagandang katangian ng bansang
Africa at/o Persia
5
Ikaapat na
Markahan
PD
108
PS
109
PU
110
PU
111
EP
112
PN
PB
113
PT
114
PD
115
PS
116
PU
117
WG
118
Nasusuri ang pagkakaugnay ng mga pangyayaring
napakinggan tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng
El Filibusterismo
Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa
pamamagitan ng:
- pagtukoy sa mga kondisyon sa panahong isinulat ang
akda 1
- pagpapatunay ng pagiral ng mga kondisyong ito sa
kabuuan o ilang bahagi ng akda
- pagtukoy sa layunin ng may-akda sa pagsulat ng akda
Naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kaligirang
pangkasaysayan nito
Napahahalagahan ang napanood pagpapaliwanag
na kaligirang pangkasaysayan ng pagkakasulat ng El
Filibusterismo sa pamamagitan ng pagbubuod nito
gamit ang timeline
Naisasalaysay ang magkakaugnay na mga pangyayari
sa pagkakasulat ng El Filibusterismo
Naisusulat ang buod ng kaligirang pangkasaysayan ng
EL Filibusterismo batay sa ginawang timeline
Naitatala ang mahahalagang impormasyon mula sa
iba’t ibang pinagkukunang sanggunian
Nagagamit ang iba-ibang reperensya/ batis ng
impormasyon sa pananaliksik
Nasusuri ang pagkakaayos ng napakinggang buod ng
mga kabanata ng nobela
Natutukoy ang papel na ginampanan ng mga tauhan
sa akda sa pamamagitan ng:
- pagtunton sa mga pangyayari
- pagtukoy sa mga tunggaliang naganap
- pagtiyak sa tagpuan
- pagtukoy sa wakas
Nabibigyang-kahulugan
ang
matatalingha-gang
pahayag na ginamit sa biansang kabanata ng nobela
sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa
Naiuugnay sa kasalukuyang mga pangyayaring
napanood sa video clip ang pangyayari sa panahon ng
pagkakasulat ng akda
Naibabahagi
ang
ginawang
pagsusuri
sa
napakinggang buod ng binasang akda batay sa:
- katangian ng mga tauhan
- pagkamakatotohanan ng mga pangyayari
- tunggalian sa bawat kabanata
Naisusulat ang buod ng binasang mga kabanata
Nagagamit sa pagbubuod ang tamang mekaniks sa
pagsulat (baybay, bantas, at iba pa), gayundin ang
wastong pag-uugnay ng mga pangungusap/talata
8
7
Page 94 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PN
119
PB
120
PB
121
PB
122
PT
PD
123
PS
PU
124
WG
125
PN
PB
PB
126
PT
127
PD
PS
Kasanayang Pampagkatuto
Naipahahayag
ang
sariling
paniniwala
at
pagpapahalaga kaugnay ng mga kaisipang namayani
sa akda
Nasusuri ang mga kaisipang lutang sa akda (Diyos,
bayan, kapwa-tao, magulang)
Natatalakay ang mga kaisipang ito:
kabuluhan ng edukasyon
pamamalakad sa pamahalaan
pagmamahal sa:
Diyos
Bayan
Pamilya
kapwa-tao
kabayanihan
karuwagan
paggamit ng kapangyarihan
kapangyarihan ng
salapi
kalupitan at pagsasaman-tala sa
kapwa
kahirapan
karapatang pantao
paglilibang
kawanggawa
paninindigan sa sariling prinsipyo
at iba pa
Naipaliliwanag ang kabuluhan ng mga kaisipang lutang
sa akda kaugnay ng :
karanasang pansarili
gawaing pangkomunidad
isyung pambansa
pangyayaring pandaigdig
Nabibigyang-kahulugan
ang
matatalinghagang
pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng
halimbawa
Naiuugnay ang kaisipang namayani sa pinanood na
bahagi ng binasang akda sa mga kaisipang namayani
sa binasang akda
Naipahahayag
ang
sariling
paniniwala
at
pagpapahalaga tungkol sa mga kaisipang namayani sa
akda
Naisusulat ang pagpapaliwanag ng sariling mga
paniniwala at pagpapahalaga kaugnay ng mga
kaisipang namayani sa akda
Naipahahayag
ang
sariling
paniniwala
at
pagpapahalaga gamit ang angkop na mga salitang
hudyat sa paghahayag ng saloobin/ damdamin
Nabibigyang- puna ang narinig na paghahambing sa
akda sa ilang akdang nabasa, napanood o napagaralan
Natitiyak ang pagkamakatotohanan ng akda sa
pamamagitan ng pag-uugnay ng ilang pangyayari sa
kasalukuyan
Naisasaad ang pagkamakato-tohanan ng akda sa
pamamagitan ng paguugnay ng ilang pangyayari sa
kasalukuyan
Naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salitang hiram sa
wikang Espanyol
Naipaliliwanag ang pagkakatulad ng mga pangyayari
sa napanood na pelikula sa ilang pangyayari sa nobela
Naiuulat ang ginawang paghahambing ng binasang
akda sa ilang katulad na akda, gamit ang napiling
graphic organizer
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
9
6
Page 95 of 349
Markahan
Domain
Pinakamahalagang
Kasanayang
Pampagkatuto
PU
128
WG
129
PN
130
PB
131
PB
132
PT
133
PU
134
WG
135
PB
PS
PB
136
Kasanayang Pampagkatuto
Naisusulat ang maayos na paghahambing ng binuong
akda sa iba pang katulad na akdang binasa
Nagagamit
ang
angkop
na
mga
salitang
naghahambing
Nasusuri ang napakinggang paglalahad ng sariling
damdamin ng mga tauhan na may kaugnayan sa:
mga hilig/interes kawilihan kagalakan/ kasiglahan
pagkainip/ pagkayamot pagkatakot pagkapoot
pagkaaliw/ pagkalibang at iba pa
Nasusuri ang nobela batay sa pananaw/ teoryang:
-romantisismo
-humanismo
-naturalistiko
-at iba pa
Nabibigyang-pansin, sa tulong ng mga tiyak na bahagi
ang ilang katangiang klasiko sa akda
Nabibigyan ng kaukulang pagpapakahulugan ang
mahahalagang pahayag ng awtor/ mga tauhan
Naisusulat ang paglalarawan ng mahahalagang
pangyayari sa nobela na isinaalang- alang ang
artistikong gamit ng may-akda sa mga salitang
panlarawan
Nagagamit ang angkop at masining na paglalarawan
ng tao, pangyayari at damdamin
Naipakikita ang pakikiisa at pakikisangkot ng mga
tauhan sa mga kaganapan o pangyayari sa akda sa
pamamagitan ng pagiging: sensitibo pagkamahabagin
Pangkatang pagsasadula ng nobela na isinasaalangalang ang sumjusunod:
- paggamit ng wikang nauunawaan ng kabataan
sa makabagong panahon
- pag-uugnay ng mga isyung panlipunan nang
panahon ni Jose Rizal na makatotohanan pa rin
sa kasalukuyang paggamit ng iba’t ibang
makabagong paraan ng pagsasadula
Nailalarawan ang mga tauhan at pangyayari sa tulong
ng mga panguring umaakit sa imahinasyon at mga
pandama
Bilang ng
Araw ng
Pagtuturo
6
4
Download