Uploaded by Mint Min

ĐỀ TLOTTTT-KTHP-LSD-DHCQ-HKC-2021

advertisement
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dành cho hệ ĐHCQ/HKC/2021)
Hình thức thi: Tiểu luận không thuyết trình (TLOTTTT)
I.
ĐỀ BÀI
Bằng những kiến thức đã học về môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,
anh, chị hãy trả lời các yêu cầu sau:
1. Trình bày quá trình tìm tòi, khảo nghiệm đường lối đổi mới kinh tế của Đảng
Cộng sản Việt Nam qua 3 bước đột phá tư duy về kinh tế (1976-1986) và ý nghĩa của
quá trình này. (5 điểm)
2. Tại sao đến năm 1986 đổi mới đất nước là nhiệm vụ bức thiết, sống còn của
Việt Nam? Bạn có thể vận dụng được gì cho bản thân từ những bài học kinh nghiệm
của Đại hội VI của Đảng (1986). (5 điểm)
II.
QUI ĐỊNH VỀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC NỘP VÀ YÊU CẦU BÀI TIỂU
LUẬN
1.
Ngày SV nhận đề tiểu luận: ngày 06/12/2021, trên trang LMS.
2.
Ngày nộp tiểu luận: trước 12h00 (AM) ngày 12/12/2021.
3.
Hình thức thức nộp: nộp file (word hoặc PDF) trên trang LMS.
(Lưu ý: SV phải đặt tên cho file nộp theo cú pháp: Họ và tên - MSSV - Tên HP.
Trang bìa phải ghi rõ: Họ tên SV, MSSV, Mã lớp HP, Tên HP, Họ tên GV giảng dạy Nếu không đủ những thông tin này bài thi sẽ không có điểm).
4.
Yêu cầu của bài tiểu luận:
-
Về hình thức:
•
Bài thi được trình bày trên file Word/PDF, khổ A4, kiểu chữ Times
New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng single.
•
Số lượng trang tối đa: 5 trang (không kể trang bìa, tài liệu tham khảo).
Về đạo đức khoa học: Nghiêm cấm sinh viên chép bài của bạn hoặc của
người khác. Trong khi viết bài, sinh viên có thể tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác
nhau, khi trích dẫn (tham khảo tài liệu) phải ghi đầy đủ thông tin: tên tác giả, tên tài
liệu, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn. Vi phạm đạo đức
khoa học, bài thi sẽ không có điểm.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06/12/2021.
BM. Đường lối cách mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam
Download