Uploaded by Jetron Cambronero

EsP 6 Q1

advertisement
DAILY LESSON PLANS (DLPs)
in
EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO
(EsP) Grade 6
1
PAGKILALA
Taos-pusong pasasalamat ang ipinapaabot sa mga taong nag-alay ng oras,
kakayahan at talino upang mabuo ang akdang ito.
Sa mga manunulat, Maricel B. Cabiles, Fatima B. Refamonte, Milazel N.
Cordova, Analinda M. Plazos, Jocelyn Bolon; at
Sa validator, Maripaz T. Concepcion
Sa lahat ng tumulong gaano man ito kaliit o kalaki.
Maraming Salamat!
Esp Team
ii
TALAAN NG NILALAMAN
Aralin 1A
Mahirap Man ang Gawain, Kakayanin Ko (W1)
Alamin Natin…….………………….……………………………………... 1
Isagawa Natin……...………………………………………………………
4
Isapuso Natin………………………...……………………………………..
7
Isabuhay Natin…………………...………………………………………...
10
Subukin Natin……………………………………………………………….
13
Aralin 1B
Mahirap Man ang Gawain, Kakayanin Ko (W2)
Alamin Natin……………………...……………………………….…..…...
15
Isagawa Natin……………………...………………………………………
17
Isapuso Natin……………………………………………………………...
20
Isabuhay Natin…………………………………………………………….
23
Subukin Natin……………………………………………………………..
27
Aralin 2A
Nag-iisip Ako Bago Gumawa (W3)
Alamin Natin…….……………………………………………..……….. 31
Isagawa Natin…….……………………………………………………… 33
Isapuso Natin…..………………………………………………………... 36
Isabuhay Natin..…………………………………………………………. 39
Subukin Natin…………..……………………………………………….. 41
Aralin 2B
Nag-iisip Ako Bago Gumawa (W4)
Alamin Natin……………….…………………………………………….. 43
Isagawa Natin…….……………………………………………………… 46
Isapuso Natin...…………………………………………………..…….... 49
Isabuhay Natin………………………………………………….….……. 52
Subukin Natin……………………………………………………..…….. 54
Aralin 3A
Pasiya Mo, Pasiya Ko: Sa Ikabubuti ng Lahat (W5)
Alamin Natin…………………………………………………………….. 56
Isagawa Natin…………………………………………………………… 59
Isapuso Natin.…………………………………………………………... 62
iii
Isabuhay Natin..…………………………………………………………. 65
Subukin Natin……..…………………………………………………….. 67
Aralin 3B
Pasiya Mo, Pasiya Ko: Sa Ikabubuti ng Lahat (W6)
Alamin Natin.…………………………………………………………….. 69
Isagawa Natin…….……………………………………………………… 72
Isapuso Natin…...………………………………………………………... 76
Isabuhay Natin…………………………………………………………….80
Subukin Natin……………………………………………….…………..…84
Aralin 4A
Tamang Impormasyon, Sinisiguro Ko, Bago Gamitin Ito (W7)
Alamin Natin.…………………………………………………………….. 89
Isagawa Natin…….……………………………………………………… 91
Isapuso Natin……...……………………………………………………...94
Isabuhay Natin……………………………………………………..……. 97
Subukin Natin…………………………………………………………....100
Aralin 4B
Tamang Impormasyon, Siniguro Ko, Bago Gamitin Ito (W8)
Alamin Natin……….……………………………………………………..102
Isagawa Natin……………….………………………………………… 104
Isapuso Natin…………………………………………………………… 107
Isabuhay Natin………………………………………………………… 110
Subukin Natin…………………………………………………………… 112
iv
Aralin 1 – Alamin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
CRESENCIA B. ENVERGA
JETRON G. CAMBRONERO
AGOSTO 22, 2022
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
EsP6PKP-1a-i-37
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. Nilalaman
Katatagan ng Loob
III. Kagamitang Panturo
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa kagamitang Pang Magaaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal
ng LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 2-9
Katatagan ng loob
Sanggunian: K to 12 Grade 6 CG, EsP CG
tsart, bond paper, meta cards, organizer,
mga larawan
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Pagpapakita ng larawan
(Batayang aklat sa ugaling Pilipino sa
Makabagong panahon pahina 3.)
Ano ang nakikita nyo sa larawan?
(Isusulat ng guro ang mga sagot ng magaaral)
1
B. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin.
Suriin ang larawan.
Sabihin:
Magbibigay ng kanya-kanyang 2n gati tungkol
sa larawan.
Patnubay na tanong:
1. Sino ang nakararanas na sa inyo ng nasa
larawan?
2. Anong mga pagpapahalaga ang naipakita
mula sa larawan?
Isusulat ng mga mag-aaral sa bond paper
ang mga pagpapahalagang (katangian at
kasanayang natutunan.) ito, gamit ang
katulad na graphic organizer.
?
Mga
katangian
?
?
C. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Pag-usapan:
Mula sa mga nakatala na katangian sa graphic
organizer, ano sa inyong palagay ang mga
pagpapahalagang inyong kailangan upang
magkaroon ng katatagan ng loob na
makagawa ng tamang pagpapasya o desisyon
na makabubuti sa inyong pamilya?
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
E. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment
Isabuhay natin)
Pumili sa mga kwentong naibahagi batay sa
pagpapaliwanag sa mga naiguhit na
karanasan at isipin ang kaugnay na kwento o
bahagi ng kwento na nagpapakita ng
sumusunod na pagpapahalaga: Balikan ang
kwento sa pahina 3 ng batayang aklat.
a. Katatagan ng loob
2
b. Pagkakaroon ng bukas na isipan
Iminumungkahi sa guro na unahing ituro at
talakayin ang pagpapahalaga na
nangangailangan ng mas masusing pagaaral
F. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw
na buhay
Pagmumuni:
1. Pang ilan ka sa inyong magkakapatid?
2. Sa anong pagkakataon nasubok ang iyong
katatagan ng loob dahil sa kinakailangan
mo magpasya o sumang-ayon sa pasyang
nabuo para sa pamilya?
G. Paglalahat ng Aralin
Mapatutunayan na ang katatagan ng loob ay
tumutulong sa gawaing nagpapabuti sa tao..
H. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning Suriin ang sariling karanasang maaaring
maglarawan ng kahulugan ng sumusunod na
kasabihan kaugnay sa pagbuo ng pasya o
paggawa ng desisyong may kinalaman sa
pamilya. Ipaulat sa klase.
 Kung may tiyaga may nilaga
 Nasa Diyos ang awa,nasa tao ang
gawa
I. Karagdagang 3n gat para satakdangaralin at remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng
iba pang 3n gat para sa remediation
C.Nakatulong 3n gat remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na magpatuloysa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
3
Aralin 1 – Isagawa Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
CRESENCIA B. ENVERGA
JETRON G. CAMBRONERO
AGOSTO 23, 2022
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang
may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng
lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
1.2 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.3 pag sang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakakabuti ito
1.4 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. Nilalaman
Katatagan ng Loob
III. Kagamitang Panturo
D. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa kagamitang Pang Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code
5. Iba pang Kagamitang Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
Pahina 1-2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
Pahina 5-6
TG pp 1-2, LM Grade 6
tsart, bond paper, meta cards, organizer,
mga larawan
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
B. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong
aralin.
C. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
4
Anong pagpapahalaga ang inyong
natutunan?
Magbahaginan ng mga opinion batay sa
natutunang aralin.
Pagbasa ng kwento. Ipabasa sa mga bata
nang tahimik, “Isang Dakilang Anak”. Pahina
5-6 sa Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon.
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
Patnubay na tanong:
1. Ilarawan si Albert? Ano ang kanyang
katangian
2. Ano ang ginawa ni Albert para
tulungan ang kaniyang Ina? Bakit niya
ito ginawa?
3. Kung ikaw si Albert, gagawin mo rin ba
ang ginawa niya? Bakit?
4. Mayroon ka bang mga nararanasan na
kinakailangan mong maging matatag?
Ano ang iyong ginawa?
5. Bakit mahalagang maging matatag
ang loob sa pagharap sa mga
pagsubok?
E. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment)
F. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na
buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning
Bakit mahalagang maging matatag ang loob
at matiyaga sa pagharap sa mga pagsubok?
Ang katatagan ng loob ay tumutulong sa
gawaing nagpapabuti sa tao.
Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang
Oo o Hindi. Ipaliwanag at isulat sa kuwaderno
ang iyong sagot.
1. Naniniwala ka ba na ang katatagan ng
loob ay maaaring maipakita sa
pamamagitan ng pagtulong sa
kapuwa?
2. Matiyaga mo bang ginagawa ang mga
Gawain sa paaralan kahit may mga
panahong nahihirapan ka na?
3. Lumalahok 5n ga sa mga
timpalak/programa sa paaralan?
4. Susubukin mo pa rin bang ituloy ang
pagsali sa grupo ng mga mang-aawit
sa inyong simbahan kahit na hindi ka
nakapasa sa unang mong pagsali
rito?
5. Ipinagpatuloy mo pa rin baa ng
paggawa ng proyekto kahit na maikli
lamang ang panahon para gawin ito?
I. Karagdagang 5n gat para satakdang-aralin
at remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng
iba pang 5n gat para sa remediation
5
C.Nakatulong 6n gat remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na magpatuloysa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
6
Aralin 1 – Isapuso Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.5 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.6 pag sang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakakabuti ito
1.7 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. Nilalaman
Katatagan ng Loob
III. Kagamitang Panturo
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa kagamitang Pang Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code
5. Iba pang Kagamitang Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 7
tsart, meta cards, organizer, mga larawan
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Anong pagpapahalaga ang inyong natutunan
tungkol sa aralin?
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
Ano ang maidudulot ng tamang pagpapasya na
may matatag na kalooban?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin.
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Ipabasa sa mga bata ang mga pahayag.
Ang klase ni Bb. Santos ay nag-uusap –usap
para sa kanilang isasagawang Gawain sa
klase.
7
Leni: Iminumungkahi ko na manood tayo ng
video na may kaugnayan sa paksa ng ating
aralin tungkol sa pamilya.
Aldin: Mas mabuti na pumunta tayo sa mga
barangay at mag-interbyu sa bawat pamilya
doon.
Ellen: Mahirap ata para sa klase natin na
pumunta sa mga barangay. Isa pa, dapat may
makakasama tayo na mas matanda para sa
ating kaligtasan.
Eric: Dalawang araw na lang din ang natitira sa
atin para maisagawa ang 8n gat.
Alden: Pinakamaganda na nga ang naisip ko.
Nakakatitiyak pa ako na mabibigyan tayo ng
mataas ng marka kapag iyan ang ginawa natin.
Kate: Pero nararapat din nating bigyang-pansin
ang kaligtasan ng bawat isa sa atin.
Iba pang kaklase: sa aming palagay ay
manonod nalang tayo ng video. Matatalakay
din doon 8n gating paksa.
Alden: Kung iyan ang inyong pasiya, sang-ayon
ako para sa ikabubuti ng nakakarami.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment)
3. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na
buhay
4. Paglalahat ng Aralin
5. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning)
6. Karagdagang gawain para satakdang-aralin
at remediation
V. Pagninilay
8
1. Sino-sino ang mga tauhan sa binasang
pahayag?
2. Sang-ayon ba si Aldin sa pasya ng
nakakarami? Bakit?
Ano ang nararapat gawin upang ang tamang
desisyon ay para sa kabutihan ng nakararami?
Maari tayong sumang-ayon sa pasiya ng
nakakarami kung ito’y nakabubuti sa lahat.
Ano ang nararapat gawin upang makapagbigay
ng tamang pasya/desisyon?
Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ng paguusap-usap ng magkaibigan?
Pag-aralan ang tinalakay na aralin.
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na magpatuloysa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
9
Aralin 1 – Isabuhay Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng
pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa ng
isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng
loob para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong
sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya.
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman
sa sarili at pangyayari
1.2 pag sang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakakabuti
ito
1.3 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
II. Nilalaman
Katatagan ng Loob
III. Kagamitang Panturo
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa kagamitang
Pang Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng LRMDS (Learning
Code
B. Iba pang Kagamitang Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon pahina 1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon pahina 7
tsart, bond paper, meta cards, organizer, mga larawan
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin
B. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin.
Tungkol saan ang ating talakayan kahapon?
Anong pagpapahalaga ang inyong natutunan?
Pagpapakita ng larawan
(Batayang aklat sa ugaling Pilipino sa Makabagong panahon
pahina 4.)
Ano ang nakikita nyo sa larawan?
(Isusulat ng guro ang mga sagot ng mag-aaral)
10
C. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
E. Paglinang sa kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment
Anong katangian ang ipinakita ng mga bata?
Pangkatin ang klase sa tatlong grupo. Mangalap ng mga
impormasyon ng mga taong nagpamalas ng katatagan ng
loob.
Gamitin ang balangkas sa ibaba.
I. Taong may katatagan ng loob
Pangalan:
Kapanganakan:
Trabaho:
II. Pangyayari na nagpapakita ng kaniyang katatagan ng
loob.
III. Pamamaraan kung papaano magagamit ang nakalap
na impormasyon sa pagsasabuhay.
Pag usapan ang kanilang mga ginawa. Isa-isang
magbabahagi ng mga impormasyon ng mga taong
nagpamalas ng katatagan ng loob sa pamamagitan ng
rubrics.
PAMANTAYAN SA PANGKATANG GAWAIN
Mga Puntos
Mga Batayan
5
3
2
Nilalaman
Naibigayng buong
Maykaunting
Maraming
husayang hinihingi
kakulangan ang kakulangan sa
ng takdang paksa sa nilalaman na
nilalaman na
pangkatang gawain ipinakita sa
ipinakikita sa
pangkatang
pangkatang
Gawain
Gawain.
Presentasyon
Buonghusay at
Di gaanong
Naiulat at
malikhaing naiulatat
naipaliwanag
maipaliwanag
naipaliwanag ang
angpangkatang ang
pangkatang Gawain Gawain sa klase pangkatang
saklase.
Gawain sa
klase
Kooperasyon
Naipamamalas ng
Ang pagkakaisa Naipamamalas
buongmiyembro
sapaggawang
ang
angpagkakaisa sa
pangkatang
pagkakaisa ng
paggawa ng
gawain
iilang miyembro
pangkatang gawain
sapaggawang
pangkatang
gawa
Takdangoras Natapos ang
Natapos ang
pangkatang Gawain pangkatang Di natapos ang
ngbuong husaysa Gawain ngunit pangkatang
loob ng itinakdang lumagpassa gawain
oras
takdang oras
11
F. Paglalapat ng aralin sa pangaraw-araw na buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning
I. Karagdagang gawain para
satakdang-aralin at
remediation
Ano ang mahalagang aral ang inyong napulot?
Masasabi mo bang matatag ang iyong kalooban?
Paano mo ipinakikita ang pagiging matatag?
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa
aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloysa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa tulong ng
aking punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa ko guro?
12
Aralin 1 – Subukin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.4 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.5 pag sang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakakabuti ito
1.6 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. Nilalaman
III. Kagamitang Panturo
D. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa kagamitang Pang Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code
5. Iba pang Kagamitang Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 8
tsart, Manila paper, powerpoint
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
B. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong
aralin.
C. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
E. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment
F. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na
buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning
13
Ano ang mga natutuhan sa nakaraang aralin?
Repleksiyon
I. Karagdagang gawain para satakdang-aralin
at remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba
pang gawain para sa remediation
C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na magpatuloysa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
14
Sa mga naibahaging karanasan, ano –ano ang
pagpapahalagang sumubok sa iyong
kakayahan at katatagan?
Aralin 1 – Alamin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.7 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.8 pag sang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakakabuti ito
1.9 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
II. Nilalaman
Katatagan ng loob sa responsableng
pagdedesisyon
Kaugnay na Pagpapahalaga: Katatagan ng
Loob (Fortitude)
III. Kagamitang Panturo
A. Sanggunian
K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016, pahina 81
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 1 -8
2. Mga pahina sa kagamitang Pang
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
laptop, projector, powerpoint presentation na
nagpapakita ng mga sitwasyon, manila paper,
gunting, permanent marker, masking tape,
graphic organizers
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
B. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin.
15
Itanong: Bilang mag-aaral, paano
nakakaapekto ang pagiging bukas ng inyong
isipan sa pagbuo at pagbibigay ng desisyon o
pasya na makabubuti sa inyong sarili at
pamilya?
Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga
sitwasyon ng OO o HINDI na susubok sa
kanilang pagpapasya gamit ang katatagan ng
kalooban. Ipapakita ng guro ang mga
sitwasyon gamit ang powerpoint presentation.
Mga Sitwasyon:
____1. Pinaninindigan ko ang aking mga
ginawang desisyon ng buong husay at tapang.
____2. Sa oras na may suliraning
kinakaharap, buo ang loob ko at taimtim na
nanalig sa Diyos. ____3. Pinanghihinaan ako
ng loob sa mga pagkakataong nakapagbigay
ako ng maling desisyon.
____4. Pinag-aaralan kong mabuti ang bawat
bagay at sitwasyon na nangangailangan ng
isang matibay at matatag na pagpapasya.
____5. Itinutuwid ko ang aking mga
nagawang maling desisyon sapagkat ako ay
naniniwala na ang bawat pagkakamali ay
nagbibigay ng mahalagang aral.
C. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan
#1
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan
#2
E. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment
F. Paglalapat ng aralin sa pang-arawaraw na buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin (Evaluating
Learning
I. Karagdagang gawain para
satakdang-aralin at remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain para
sa remediation
C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloysa remediation?
16
Itanong:
1. Alin sa mga nabanggit ang palagi mong
naisasagawa? hindi naisasagawa?
2. Bukod sa mga nabanggit, ano-ano pa ang
mga paraan upang magkaroon ng matatag na
kalooban sa pagbuo ng pasya o desisyon?
Magbigay ng mga iba pang halimbawa na
nagpapakita ng pagbibigay ng desisyon o
pasya na makabubuti sa inyong sarili at
pamilya?
Ang desisyon na gagawin ay nararapat na
nagdudulot ng kabutihan para sa lahat.
Gumawa ng isang dula-dulaan na naglalaman
ng nagpapakita ng pagsang-ayon sa pasiya
pang nakararami para sa ikabubuti.
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?
17
Aralin 1 – Isagawa Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga
tamang hakbang bago makagawa ng
isang desisyon para sa ikabubuti ng
lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon
nang may katatagan ng loob para sa
ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo ng
isang desisyon na makabubuti sa
pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pag sang-ayon sa pasya ng
nakararami kung nakakabuti ito
1.3 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. Nilalaman
Katatagan ng loob sa responsableng
pagdedesisyon
Kaugnay na Pagpapahalaga: Katatagan
ng Loob (Fortitude)
III. Kagamitang Panturo
A. Sanggunian
K to 12 Gabay Pangkurikulum,
Edukasyon sa Pagpapakatao May
2016, pahina 81.
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon pahina 1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon pahina 1 -8
2. Mga pahina sa kagamitang
Pang Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng LRMDS (Learning
Code
B. Iba pang Kagamitang Panturo
laptop, projector, powerpoint
presentation na nagpapakita ng mga
sitwasyon, manila paper, gunting,
permanent marker, masking tape,
graphic organizers, information sheet
IV. Pamamaraan
18
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin
B. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin.
C. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Anong pagpapahalaga ang inyong
natutuhan?
Bilang mag-aaral, paano nakakaapekto
ang paging bukas ng inyong isipan sa
pagbuo at pagbibigay ng desisyon sa
inyong sarili at pamilya?
Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga
sitwasyon ng OO o HINDI na susubok
sa kanilang pagpapasya gamit ang
katatagan ng kalooban.Ipapakita ng
guro ang mga sitwasyon gamit ang
powerpoint presentation.
Mga Sitwasyon:
1. Pinaninindigan ko ang aking
mganmginawang desisyon ng
buong husay at tapang.
2. Sa oras na may suliraning
kinakaharap, buo ang loob ko at
taimtim na nanalig sa DIyos.
3. Pinanghihinaan ako ng loob sa mga
pagkakataong nakapagbigay ako
ng maling desisyon.
4. Pinag-aaralan kong mabuti ang
bawat bagay at sitwasyon na
nagangailangan ng isang matibay
at matatag na pagpapasya.
5. Itinutuwid ko ang aking mga
nagawang maling desisyon
sapagkat ako ay naniniwala na ang
bawat pagkakamali ay nagbibigay
ng mahalagang aral.
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Patnubay na tanong:
E. Paglinang sa kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment
Magkaroon ng pakikipanayam sa
kilalang tao sa inyong barangay na
nagpapakita ng Katatagan ng loob sa
responsableng pagdedesisyon.
1. Alin sa mga nabanggit ang
palagi mong naisasagawa?
Hindi naisasagawa?
2. Ano-ano ang dapat ninyong
taglayin kung may mga
pagsubok man kayong
nararanasan?
3. Paano ninyo dapat tingnan ang
mga pagsubok na inyong
nararanasan sa buhay?
F. Paglalapat ng aralin sa pangaraw-araw na buhay
19
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin (Evaluating
Learning)
Ano ang nararapat gawin upang
makapagbigay ng tamang desisyon?
I. Karagdagang gawain para
satakdang-aralin at remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloysa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
20
Aralin 1 – Isapuso Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
B. Pamantayan sa
Pagganap
C. Mga kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan
ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago
makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti
ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.4 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may
kinalaman sa sarili at pangyayari
1.5 pag sang-ayon sa pasya ng nakararami kung
nakakabuti ito
EsP6PKP-1a-i-37
II. Nilalaman
Katatagan ng loob sa responsableng
pagdedesisyon
Kaugnay na Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob
(Fortitude)
III. Kagamitang Panturo
A. Sanggunian
K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016, pahina 81.
1. Mga pahina sa Gabay
ng Guro
2. Mga pahina sa
kagamitang Pang Magaaral
3. Mga pahina sa
Teksbuk
4. Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng LRMDS
(Learning Code
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon pahina
1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon pahina
1 -8
K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016, pahina 81 •
laptop, projector, powerpoint presentation na
nagpapakita ng mga sitwasyon, manila paper,
gunting, permanent marker, masking tape,
graphic organizers, information sheet
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa
nakaraang aralin at/o
Anong pagpapahalaga ang inyong natutuhan?
21
pagsisimula ng bagong
aralin
B. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin.
C. Pagtatalakay ng
bagong konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #1
D. Pagtatalakay ng
bagong konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Magbigay ng mga halimbawa ng sitwasyon na
nagpapakita ng pagbuo ng isang pasiya o
desisyon? Ipalahad ito sa klase.
Pagbasa ng kwento. Ipabasa sa mga bata nang
tahimik,” Isang Hamon sa Buhay ni Joel
Nabuhay sa isang marangyang pamilya si
Joel.Ang kaniyang mga magulang ay
magkasamang naghahanap-buhay sa barko
simula ng siya ay maliit pa lamang.Lahat ng
kaniyang gusto ay nakukuha niya kagaya ng
magagarang laruan,mamahaling damit at bagong
sapatos.nararating din Nya ang mga lugar na
nais niyang puntahan.Nakakain niya ang lahat ng
masasarap na pagkaing nais niyang kainin at
nagagawa nyang libre ang mga kaibigan niya sa
mga bagay na gusto nila.Wala siyang awa sa
paglustay ng perang padala ng kaniyang
magulang.Katwiran niya ay sa padalang pera na
lamang niya nahahanap at nakukuha ang
pagkalinga at pagmamahal na kaniyang
hinahanap.Laki sa layaw at sunod sa luho,iyan
ang larawang sasalamin sa batang si Joel.
Isang araw, habang siya ay kasama ng
kaniyang mga kaibigan na abala sa paglalaro ng
computer game sa isang internet café, isang
tawag ang kaniyang natanggap mula sa kanyang
lola Maria.
“Apo, madali ka munang umuwi sa bahay at
may mahalaga tayong pag-uusapan”, wika ng
kaniyang lola. Agad na sumunod si Joel sa bilin
ng kaniyang lola.
Pagdating sa tahanan ay nagkakagulo ang
mga tiyo at tiya ni Joel.nag-iiyakan ang mga ito
at sa kaniyang pagpasok sa pintuan ng bahay ay
biglang huminto ang lahat.”
Ano po ang nangyayari ditto?” “Bakit kayo nagiiyakan?” ang tanging tanong ng batang si Joel.
Lumapit ang lola ni Joel, na tangi niyang
tagapag-alaga. Sinabi nito ang nangyari sa
kaniyang mga magulang,” Joel, huwag kang
mabibigla.” “Sa hindi inaasahang pangyayari ay
lumubog ang barkong pinagtatrabahuhan ng
nanay at tatay mo,” sambit ng kaniyang lola.
Yumakap at humagulgol si Joel dahil hindi niya
matanggap ang sinapit ng kaniyang magulang.
Patnubay na tanong:
1. Ilarawan si Joel? Ano ang kaniyang
katangian?
2. Kung ikaw si Joel, gagawin mo rin ba ng
ginawa niya? Bakit?
22
E. Paglinang sa
kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment
F. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na
buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning
I. Karagdagang gawain
para satakdang-aralin
at remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C.Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloysa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
Ipasulat sa mga bata ang buod ng Kwento.
Nalilinang ang katatagan ng loob sa mga
tagumpay sa pagharap sa pagsubok ng buhay.
Pangkatang Gawain:
Basahin ulit ang kwento, pag-usapan ng bawat
pangkat ang sitwasyon na ipinakita sa kwento, at
kung anong pagpapasya o desisyon na kanilang
gagawin kung sila ang makararanas ng
kaparehiong sitwasyon. Ang pagpapasiya o
desisyon ay dapat na magpapakita ng katatagan
ng loob.
Gabay na tanong para sa gagawing talakayan ng
bawat pangkat:
a. Ano-ano ang isinasaalng-alang sa
pagbuo ng isang pasya o desisyon?
b. Sa paanong paraan mo maipakikita ang
pagkakaroon ng metatag na kalooban?
Pag-aralan ang susunod na aralin .
23
Aralin 1 – Isabuhay Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayan
g
Pangnilalama
n
B. Pamantayan
sa Pagganap
C. Mga
kasanayan
sa Pagkatuto
Isulat ang code ng
bawat kasanayan
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng
pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa ng
isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan
ng loob para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong
sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya
1.6 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may
kinalaman sa sarili at pangyayari
1.7 pag sang-ayon sa pasya ng nakararami kung
nakakabuti ito
1.8 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
II. Nilalaman
Katatagan ng loob sa responsableng pagdedesisyon
Paggamit ng impormasyon
Kaugnay na Pagpapahalaga: Katatagan ng Loob
(Fortitude)
III. Kagamitang
Panturo
A. Sanggunian
K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016, pahina 81.
1. Mga pahina
sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina
sa
kagamitang
Pang Magaaral
3. Mga pahina
sa Teksbuk
4. Karagdagang
Kagamitan
mula sa
portal ng
LRMDS
(Learning
Code
B. Iba pang
Kagamitang
Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon pahina 1 -2
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon pahina 1 -8
laptop, projector,powerpoint presentation na nagpapakita
ng mga sitwasyon, manila paper, gunting, permanent
marker, masking tape, graphic organizers
IV. Pamamaraan
24
A. Balik –Aral sa
nakaraang
aralin at/o
pagsisimula
ng bagong
aralin
B. Pag-uugnay
ng mga
halimbawa sa
bagong
aralin.
C. Pagtatalakay
ng bagong
konsepto at
paglalahad
ng bagong
kasanayan
#1
Magkumustahan.Kumanta at Sumayaw.
Magbigay ng mahahalagang aral na inyong natutuhan sa
nakaraang aralin.
Basahin ang mga pahayag sa batayang aklat sa Ugaling
Pilipino sa Makabagong Panahon pahina 7.
Ipagawa ang graphic organizer.
Gamit ang graphic organizer sa ibaba, punan ang mga
kahon ng mga sitwasyon na nagpapakita ng katatagan ng
loob ng tauhan sa binasang pahayag.
Katatagan
ng Loob
D. Pagtatalakay
ng bagong
konsepto at
paglalahad
ng bagong
kasanayan
#2
Pagtatalakay:
1. Tungkol saan ang pahayag na inyong binasa?
2. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa ang
mga pahayag?
3. Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagpapasya
sa mga sitwasyong katulad nito?
4. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipamamalas
ang pagkakaroon ng katatagan ng kalooban sa
mga hinaharap na sitwasyon sa buhay? sa
tahanan? sa paaralan?
25
E. Paglinang sa
kabihasaan
(Tungo sa
Formative
Assessment
Mangalap ng mga impormasyon ng mga taong
nagpamalas ng katatagan ng loob.Ilarawan ang kanilang
mga ginawa.Maaaring gamitin ang balangkas sa ibaba.
A. Taong may katatagan ng loob
Pangalan:
Kapanganakan:
Trabaho:
B. Pangyayari na nagpapakita ng kaniyang katatagan
ng loob
C. Pamamaraan kung papaano magagamit ang
nakalap na impormasyon sa pagsasabuhay.
F. Paglalapat ng
aralin sa
pang-arawaraw na
buhay
G. Paglalahat ng
Aralin
H. Pagtataya ng
Aralin
(Evaluating
Learning
Ang katatagan ng kalooban ang isa sa magagandang ugali
na dapat taglayin ng isang tao.Kaakibat pagkakaroon ng
malakas na paniniwala, pagkakaroon ng prinsipyo at tiwala
sa sarili na ating nakukuha sa bawat desisyon na ating
ginagawa.
Pangkatang Gawain: Sa pamamagitan ng iba’t ibang paksa
na may kaugnayan sa katatagan ng kalooban sa
pagbibigay ng pasya sa sarili at pamilya, bigyang laya ang
mga bata na maipahayag ang kanilang sarili gamit ang
mga gawaing nakatalaga sa bawat pangkat.
Pangkat Paksa
Gawain
1
Katatagan ng loob sa
Dula-dulaan
pamilya
2
Katatagan ng loob sa
Kasabihan/islogan
sarili
3
Katatagan ng loob sa
Tula
pag-aaral
4
Katatagan ng loob sa
Sabayang-bigkas
pamayanan
Bigyang ng marka ang mga gawaing ipapakita ng bawat
pangkat gamit ang rubric na napagkasunduan ng guro at
ng mga mag-aaral.
Rubrik sa Pagmamarka
Kraytirya
3
2
1
Husay sa
Lahat ng
1-2 na
3-4 na
pagganap
kasapi sa
kasapi ng
kasapi ng
pangkat ay pangkat ay
pangkat ay
nagpakita
nagpakita ng hindi
nang
katamtaman nagpakita
mataas na g husay sa
ng
kahusayan pagganap.
kahusayan
sa
sa
pagganap.
pagganap.
26
Angkop/taman
g saloobin sa
sitwasyon
Partisipasyon
ng mga kasapi
sa pangkat
Naipakita
nang
maayos at
may tiwala
ang
tamang
saloobin
sa
sitwasyon.
Lahat ng
miyembro
ng pangkat
ay nakiisa
sa
pangkatan
g Gawain.
I. Karagdagang
gawain para
satakdangaralin at
remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng magaaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng magaaral na
nangangailangan ng
iba pang gawain
para sa remediation
C.Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa
aralin?
. Bilang ng mga
mag-aaral na
magpatuloysa
remediation?
E. Alin sa mga
istratehiyang
pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin
ang aking naranasan
na solusyunan sa
tulong ng aking
punungguro at
superbisor?
27
Naipakita
nang
maayos
ngunit may
pagaalinlangan
ang tamang
saloobin sa
sitwasyon.
2-3 na
miyembro
ng pangkat
ay hindi
nakiisa sa
pangkatang
Gawain.
Hindi
naipakita
ang
tamang
saloobin
sa
sitwasyon.
4-5 na
miyem,bro
ng pangkat
ay hindi
nakiisa sa
pangkatan
g Gawain.
G. Anong
kagamitang panturo
ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi
sa mga kapwa ko
guro?
28
Aralin 1 – Subukin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga
tamang hakbang bago makagawa ng
isang desisyon para sa ikabubuti ng
lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon
nang may katatagan ng loob para sa
ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo
ng isang desisyon na makabubuti sa
pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pag sang-ayon sa pasya ng
nakararami kung nakakabuti ito
1.3 paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-1a-i-37
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
II. Nilalaman
Katatagan ng Loob
III. Kagamitang Panturo
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa kagamitang Pang
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng LRMDS (Learning
Code
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. Pamamaraan
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin
B. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin.
C. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
29
Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon pahina 1-2
Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon pahina 1-8
Tsart/Manila paper
E. Paglinang sa kabihasaan (Tungo
sa Formative Assessment
F. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning)
Panuto: Basahin ang sumusunod na
sitwasyon. Pagkatapos, sagutin ang
mga tanong sa ibaba. Isulat ang letra
ng tamang sagot sa sagutang papel.
1. Alin sa sumusunod na sitwasyon
ang nagpapakita ng matatag na
kalooban sa pagbuo ng desisyon?
a. Tumigil muna si Lloyd sa pag-aaral
sa kadahilanang nawalan ng trabaho
ang kaniyang ama na nagtatrabaho sa
Gitnang Silangan.
b.Nagmukmok sa kaniyang silid si
Marlon dahil hindi niya nagawang ipasa
ang pagsusulit nila sa pagkaabogasya.
c.Nagpadala sa suhol ang karamihan
ng pamilyang naninirahan sa ilalim ng
tulay dala ng kanilang
pangangailangan.
d. Patuloy na nananalig si Arthur sa
kapangyarihan ng Diyos na gagaling
ang kaniyang ina sa pakikipaglaban sa
sakit na cancer.
2. Ang inyong lugar ay nakaranas ng
isang malakas na lindol. Marami ang
naapektuhan ng pangyayari kasama na
ang inyong pamilya. Alin sa sumusunod
ang dapat mong gawin?
a. Lumapit sa mga kamag-anak at
kausaping pansamantala muna silang
kupkupin. b. Unti-unting isaayos ang
tahanan sa pamamagitan ng
pagkukumpuni sa nasirang bahagi nito.
c. Lumapit sa mga pulitiko upang
mabigyan ng agarang tulong kagaya ng
pansamantalang tirahan at pagkain.
d. Maghanap ng bagong tirahan na
hindi nakararanas nang madalas na
lindol at pabayaran sa mga kamaganak na nakaaangat sa buhay.
3. Nagkaroon kayo ng pagsusulit sa
Edukasyon sa Pagpapakato. Sinabihan
ka ng matalik mong kaibigan na
kailangan mo siyang pakopyahin dahil
kung hindi ay hindi ka niya kikilalaning
kaibigan. Alin sa sumusunod na
sitwasyon ang gagawin mo?
30
a. Kakausapin ko siya ng mahinahon at
sasabihin ko na sumabay siya sa akin
sa pagsuri ng mga nakaraang aralin.
b. Isusumbong ko siya sa aking nanay
upang kausapin nito ang aming guro
hinggil sa pangyayari upang
maparusahan siya.
c. Hahayaan ko siyang kumopya sa
aking sagutang papel lalo na kung hindi
naman ito makikita ng mga mga kamaaral at guro ko.
d. Hahanap na lamang ako ng mga
bagong kaibigan na sasamahan at
sasabihin ko ang ugaling ipinakita niya
sa akin.
4. Nagsara ang pabrikang pinapasukan
ng iyong ama. Hindi naman
makapagtrabaho ang iyong ina dahil
kapapanganak lamang niya. Kinausap
ka ng iyong mga magulang na
pansamantalang tumigil sa pagaaral
upang patapusin muna ang iyong kuya
sa kolehiyo na magtatapos na sa taong
kasalukuyan. Ano ang gagawin mo? a.
Susundin ko ang kagustuhan ng aking
nanay at tatay dahil sila naman ang
bumuo ng pagpapasyang huminto muna
ako sa aking pag-aaral.
b. Mangungutang muna ako sa
aking mga kamag-aral at mangangako
na babayaran ko sila kapag
nakaluwag na ang aming pamilya.
c. Kakausapin ko ang aking nanay at
tatay na mag-aaral pa rin ako at
hahanap na lamang ako ng
mapapasukang trabaho sa araw ng
Sabado at Linggo.
d. Mamamasukan muna ako sa
karendiryang malapit sa amin at
gagamitin ko ang aking sweldo na
pambili ng mga bagay na gusto ko
upang hindi na humngi sa nanay
at tatay ko.
5. Ulila na kayong apat na
magkakapatid sa magulang at tanging
tiyo at tiya ninyo na lamang ang
nangangalaga sa inyo. Napansin
mong hindi mabuti ang pakikitungo
nila sa inyo. Wala na kayong ibang
mapupuntahan dahil mas malayo ang
lugar ng iba ninyong kamag-anak. Ano
ang gagawin mo?
a. Kakausapin ko ang aking mga
kapatid na doon na muna sila sa iba
naming kamag-anak habang ako ay
31
nag-aaral pa. b. Ipagbibigay alam ko
sa kinauukulan ang ginagawa ng aking
tiyo at tiya upang mabigyan sila ng
tamang pansin sa kanilang ginagawa.
c. Kakausapin ko ang aking mga
kapatid na magtiis na lang muna kami
sa ginagawa ng aming tiyo at tiya dahil
wala kaming ibang pupuntahan.
d. Titigil na lang muna ako sa pag-aaral
upang magtrabaho at mangungupahan
ng sariling bahay upang makaiwas sa
pagmamaltratong ginagawa sa amin ng
aming tiyo at tiya.
I.
Karagdagang gawain para
satakdang-aralin at remediation
V. Pagninilay
A. .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin?
. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloysa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa tulong ng
aking punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
32
Aralin 2 – Alamin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
A. Pamantayan sa Pagganap
Masusuri ng mabuti ang mga bagay na may
kinalaman sa sarili at pangyayari
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang
na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na may kinalaman sa
sarili at pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i–
37)
B. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
IISIP
MAPANURING PAG-
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon
Sa Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral
3. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p
10-17
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
•
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
Ipakita sa mga mag-aaral ang larawan sa
pahina 10.
Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral
na magbigay ng kanilang opinion tungkol sa
nakita nila sa larawan.
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
33
B. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
C. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
Pagbibigay ng kahulugan..
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Isulat sa pisara ang salitang



Mapanuring Pag-iisip.
Itanong sa mga mag-aaral kung ano
ang nababasa nila sa nasa pisara
Itanong kung ano ang pagkakaunawa
nila sa
salitang Mapanuring Pag-iisip
.
D. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
E. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
F. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin
Ang
mapanuring
pag-iisip
ay
nangangahulugan
ng pagkakaroon ng kaalaman sa suliranin,
pagtitimbang ng mga maaaring gawin, at
pagpili nang pinakamabuti bago bumuo ng
isang pasya
Basahing mabuti ang sitwasyon at sagutin
ang tanong.
Nagmamadali ka sa paglalakad dahil
mahuhuli ka na sa inyong klase. Nang
malapit ka na sa gate ng inyong eskwelahan,
napansin mo ang isang matandang babae na
mukhang nawawala. Ano ang gagawin mo?
Ipaliwanag ang iyong sagot.
I. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin
at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
34
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
35
Aralin 2 – Isagawa Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
II. NILALAMAN
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa
pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya
Masusuri ng mabuti ang mga bagay na may kinalaman sa
sarili at pangyayari
1 . Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti
sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may
kinalaman sa
sarili at pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung
nakabubuti ito paggamit ng impormasyon
(EsP6PKP- Ia-i– 37)
MAPANURING PAG-IISIP
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa Pagpapakatao
May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, Manwal ng Guro p.
3-4
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang-magaral
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.10-17
3. Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng LRMDS
(Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
Larawan
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin sa Bagong Aralin
B. Paghahabi sa Layunin ng
Aralin
C. Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
Tungkol saan ang talakayan natin kahapon?
Ano ang mapanuring pag-iisip?
Ipakita ang larawan sa mga mag-aaral sa Batayang aklat
(Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon pahina 10.)
Tanungin kung ano ang napapansin nila sa larawan. Talakayin
ang mga posibleng magiging sagot ng mga bata.
36
D. Pagtatalakay ng bagong
Pagbasa ng tula.
konsepto at paglalahad
Ipabasa sa mga piling mag-aaral ang tulang“ Ang Tamang
ng bagong kasanayan #1 Pasiya “Batayang Aklat: Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon, p. 11.
Ang Tamang Pasiya
(Malayang salin ng “The Right Decision” )
Maraming nagsasabi,
“Mahirap bumuo ng isang pasiya”
Dahil maaring maging mapanganib ang
bunga nito.
Bibigyan ako nito ng isang pagsubok
At “pag nag-alinlangan ako sa mga bagay
Maaaring maging dahilan ng away at sakit
Sa ibang tao.
Nararating ang tamang pasiya, samakatuwid,
Pagkatapos nang maingat na pag-iisip,
At pagtitimbang ng mga bagay bagay.
Sa ganoon , walang nasasaktan.
Kaya nga dapat kong timbanging mabuti
Ang pagpipilian
Dapat mapanuri akong mag-isip.
Sa ganoon, makabubuo ako ng pinakaMabuting pasiya.
E. Pagtatalakay ng bagong
Konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan #
2
F. Paglinang sa kabihasnan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga tanong at talakayin ang
kanilang magiging sagot.
1. Ano ang pamagat ng tulang binasa?
2. Bakit sinasabing mahirap bumuo ng pasiya?
3. Paano nararating ang tamang pasiya?
Sumulat ng isang talata tungkol sa mahalagang pasiya na
iyong nagawa gamit ang mga gabay na katangun sa ibaba.
1. Nakabuo ka na ba ng mahalagang pasiya?
2. Tungkol saan ito? Nahirapan kang magpasiya? Bakit o hindi
bakit?
3. Paano nakaapekto sa ibang tao ang iyong pasiya?
4. Ano ang naramdaman mo pagkatapos mong magpasiya.
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw araw na
buhay
H. Paglalahat ng Aralin
Ang pagbuo ng isang pasiya ay isang gawain na dapat pinagiisipang mabuti. Hindi dapat pabigla-bigla lalo na kung tungkol
37
sa isang mahalagang bagay. Kailangan na gumamit ng
mapanuring pag-iisip sa mga pagkakataong nahihirapan na
gumawa ng isang pasiya.
I. Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagang gawain
para sa takdang-aralin at
Remediation
Sagutin ang tanong. Isulat ng patalata ang inyong sagot.
Sa inyong mga pagkilos nararapat na pag-isipan nang mabuti
ang gagawin pasiya? Bakit?
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa
aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan
sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
38
Aralin 2 – Isapuso Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
Makagagawa ng isang matalinong pagpapasiya
na may kinalaman sa sarili at pangyayari
1 . Naisasagawa ang mga tamang hakbang
na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay
na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i– 37)
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Mapanuring Pag-iisp
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa
Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panaho,
Manwal ng Guro p. 3-4
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
3. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.1017
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
laptop, projector/ tv
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong Talakayin ang sagot ng mga mag-aaral ukol sa
Aralin
takdang-aralin noong nakaraang araw.
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
C. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
39
Pagbasa ng kwento. Ipabasa sa mga piling magaaral ang kwentong “ Ang Pasiya ni Isko “ na
matatagpuan sa kagamitan ng mga mag-aaral
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6,
pahina 12.
E. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang kailangang pagpasiyahan ng klase ni
Gng.
Lazatin?
2. Ano ang pasiyang ginawa ng mga mag-aaral
na
nangangailangan ng tulong?
3. Naging maingat ba si Isko sa kaniyang
pagpasiyang tumulong?
4. Sa pagkakataong kinakailangan mong
magpasiya,
ano-ano ang dapat mong isaalang-alang?
5. Nagkaroon ka na rin ba ng katulad na
karanasan
kung saan kinakailangan mong gumawa ng
isang
desisyon na nangangailangan ng mapanuring
pag-iisip upang makagawa ng tamang
pagpapasiya? Ibahagi ito sa klase.
6. Ikaw ba ay may kilalang batang gumawa ng
katulad
ng ginawa ni Isko?
G .Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
H. Paglalahat ng Aralin
Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga
tanong.
1. Napansin mo na nahulog ang cellphone ng
ale na katabi mo sa dyip. Ano ang gagawin mo?
Ipaliwanag ang iyong sagot.
2. Bumili ka sa botika ng gamot ng nanay mo na
may sakit. Napansin mo na sobra ang sukli na
naibigay sa iyo ng tindera. Ano ang gagawin mo
? Ipaliwanag ang iyong sagot
I Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagang gawain para sa takdangaralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
40
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
41
Aralin 2 – Isabuhay Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
B. Pamantayan sa Pagganap
Makagagamit ng impormasyon na
nakapagpapakita ng mapanuring pag-iisip
1 . Naisasagawa ang mga tamang hakbang
na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay
na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i– 37)
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
Mapanuring Pag-iisip
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa
Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmagaral
3. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.1017
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal
ng LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
Tungkol saan ang binasa ninyong kwento
kahapon?
Sino ang makapagbibigay ng buod ng kwento?
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
C. Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
42
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Para makagawa ng isang mapanuring pag-iisip
para makagawa ng isang pasiya, mayroon
tayong mga proseso na dapat sundan.
1. Alamin kung ano ang naging problema o
sitwasyon.
2. Alamin ang mga posibleng dahilan. Ano ang
nagging
epekto ng mga ito?
3. Suriin ang pinagmulan ng impormasyon; totoo
ba?
Kapanipaniwala ba?
4. Tingnan ang maaaring magawa at maging
implikasyon
nito.
5. Pumili ng gagawing desisyon o pasiya na
.magiging
kapaki-pakinabang
E. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
H. Paglalahat ng Aralin
I. Pagtataya ng Aralin
Dapat bang mapanuring pag-iisip ang gamitin sa
lahat ng pagkakataong gumagawa ng isang
desisyon? Bakit?
Sa paggawa ng isang pasiya, mabuting gumamit
ng mapanuring pag-iisip. Makakatulog din kung
magagamit ang mga hakbang sa mahusay na
pagbuo ng pasiya. Mahalaga na naiintindihan mo
ang bunga ng iyong pasiya para sa iyong sarili
at sa ibang tao.
Nabalitaan mong nasunugan ng bahay ang
isa sa mga kaklase mo. Napagkasunduan ng
mga kaklase mon a magbibigay sila ng mga
luma nilang gamit na pwede pang magamit at
mapakinabangan. Makikiisa ka ba sa kanila?
Oo o Hindi? Ipaliwanag ang iyong magiging
sagot.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
43
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
44
Aralin 2 – Subukin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo
ng isang desisyon na makabubuti sa
pamilya
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
1 . Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa
pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa
mga bagay na
may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito
paggamit ng
impormasyon (EsP6PKPIa-i– 37)
Pagmamahal sa
Katotohanan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum,
Edukasyon Sa Pagpapakatao May
2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panaho, Manwal ng Guro p. 3-4
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
3. Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
45
Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon p.10-17
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
Ibahagi ang mga araling natutunan
mo sa loob ng 4 na araw.
C. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
E. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
H. Paglalahat ng Aralin
I. Pagtataya ng Aralin
Isulat sa inyong talaarawan ang
inyong mahalagang aral na natutuhan
sa araling ito at inyong ninais gawin
upang mailnang pa ang aral na ito.
J. Karagdagang gawain para sa takdangaralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
D. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
E. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
F. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
G. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation
H. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
I. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
46
Aralin 2 – Alamin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
C. Pamantayang Pangnilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
C. Pamantayan sa Pagganap
Masusuri ng mabuti ang mga bagay na may
kinalaman sa sarili at pangyayari
2. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
2.1. pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i– 37)
D. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
MAPANURING PAG-
IISIP
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa
Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
6. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmagaral
7. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p 1017
8. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng LRMDS (Learning Code)
• B. Iba pang Kagamitang Panturo
mga larawan, laptop, projector
IV. PAMAMARAAN
J. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
47
Batiin ang mga mag-aaral at itala ang bilang ng
mga pumasok at lumiban.
Ipaawit muli sa mga bata ang awiting “ Making
Decision “
K. Pag-uugnay ng mga Bagong
Ano ang mahalagang aral na natutuhan ninyo
sa nakaraang aralin?
Halimbawa
L. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan
#1
M. Pagtatalakay ng bagong Konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan
#2
N. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Ibigay ang mga hakbang upang magkaroon ng
mapanuring pag-iisip .
Sagot:
1. Alamin kung ano ang naging problema o
sitwasyon.
2. Alamin ang mga posibleng dahilan. Ano ang
nagiging epekto ng mga ito?
3. Suriin ang pinagmulan ng impormasyon; totoo
ba? Kapanipaniwala ba?
4. Tingnan ang maaaring magawa at maging
implikasyon nito.
5. Pumili ng gagawing desisyon o pasiya na
.magiging kapakipakinabang
Ipakita ang larawan sa batayang aklat ng
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 12.
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan?
2. Nakakita na ba kayo ng mga sitwasyong
katulad ng nasa larawan?
3. Ano ang inyong naramdaman?
4. Ano ang inyong ginawang kilos?
5. Gumawa ba kayo ng isang matalinong
pagpapasiya o gumamit ba kayo ng isang
mapanuring pag-iisip?
O. Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
P. Paglalahat ng Aralin
Q. Pagtataya ng Aralin
Pumili ng isa sa mga sumusunod na sitwasyon.
Gumawa ng matalinong pagpapasiya. Sagutin
ang mga tanong sa bawat bilang na naaayon sa
napili mong sitwasyon gamit ang tsart sa ibaba
bilang gabay. Isulat ang sagot sa iyong
kwaderno.
1. Bumagyo at nilipad ang inyong bubong.
2. May pagsusulit sa inyong paaralan subalit may
sakit ang iyong nanay at walang kasama sa
bahay.
3. May binili kang tinapay na ipapasalubong mo
sa iyong kapatid. Habang ikaw ay naglalakad
pauwi sa inyo, may nakita kang bata na
namamalimos.
4. Nakapulot ka ng pitaka, nang iyong buksan ay
may laman itong pera at i.d ng may-ari.
48
Bilang
Tanong
1
Ano ang tiyak na
problema na dapat
na malutas
2
Magbigay ng
limang solusyon
3
Timbangin ang
mga solusyong
ibinigay. Isulat ang
mabuti at di
mabuting epekto
nito
4
Sa mga ibinigay
na solusyon, pillin
ang
pinakaepektibo.
Ipaliwanag kung
bakit.
5
Paano mo
maipapakita ang
paninindigan mo
sa iyong pasiya?
R. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
G. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
H. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
I. Nakatulong ba ang remediation?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
J. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
K. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
ang nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
L. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan
na nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
49
Sagot
Aralin 2 – Isagawa Natin
Paaralan
Guro
Baitang
Asignatura
Petsa/Oras
Markahan
6
Edukasyon sa
Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
D. Pamantayang
Pangnilalaman
E. Pamantayan sa
Pagganap
F. Mga kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code ng
bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa
pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya
Masusuri ng mabuti ang mga bagay na may kinalaman sa
sarili at pangyayari
1 . Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti
sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may
kinalaman sa
sarili at pangyayari
2.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung
nakabubuti ito paggamit ng impormasyon
(EsP6PKP- Ia-i– 37)
MAPANURING PAG-IISIP
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay
ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa Pagpapakatao
May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, Manwal ng Guro p.
3-4
6. Mga Pahina sa
Kagamitang PangUgaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.10-17
magaral
7. Pahina sa Teksbuk
8. Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng LRMDS
(Learning Code)
D. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
K. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
Batiin ang mga mag-aaral at itala ang bilang ng mga pumasok
at lumiban.
Magkaroon ng maikling balik aral sa ginawa ng nakaraang
araw
L. Paghahabi sa Layunin ng
Aralin
50
M. Pag-uugnay ng mga
Bagong Halimbawa
N. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#1
O. Pagtatalakay ng bagong
Konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan #
2
P. Paglinang sa
kabihasnan (Tungo
sa Formative
Assessment)
Q. Paglalapat ng aralin
sa pang-araw araw
na buhay
R. Paglalahat ng Aralin
S. Pagtataya ng Aralin
Pangkatin sa tatlo ang mga mag-aaral. Bawat pangkat ay
mag-iisip ng isang sitwasyon na nagpapakita ng isang
mapanuring pag-iisip sa paggawa ng isang pasiya.
Magkaroon ng maikling dula-dulaan na nagpapakita ng isang
mapanuring pag-iisip sa paggawa ng isang pasiya.Ipaliwanag
kung tungkol saan ang dula-dulaang ginawa
Rubrik sa Pagmamarka
KRAYTIR
YA
Husay sa
Pagganap
1
2
3
Lahat ng
1-2 kasapi sa
3-4 na kasapi sa
kasapi sa
pangkat ay
pangkat ay hindi
pangkat ay nagpakita ng
nagpakita ng
nagpakita
katamtamang
kahusayan sa
nang
husay sa
pagganap.
mataas na
pagganap.
kahusayan
sa
pagganap.
Angkop/
Naipakita
Naipakita nang Hindi naipakita ang
Tamang
nang
maayos ngunit tamang saloobin sa
saloobin
maayos at
may
sitwasyon.
sa
may tiwala
pagaalinlangan
sitwasyon
ang tamang ang tamang
saloobin sa saloobin sa
sitwasyon.
sitwasyon.
Partisipasy Lahat ng
2-3 na
4-5 na miyembro
on ng mga miyembro
miyembro ng
ng pangkat ay hindi
miyembro
ng pangkat pangkat ay
nakiisa sa
ng
ay nakiisa
hindi nakiisa sa pangkatang
pangkat
sa
pangkatang
gawain.
pangkatang gawain.
gawain.
Pag-usapan/ Talakayin ang presentasyon ng bawat pangkat
Ano ang natutunan ninyo sa aralin?
Punang patlang upang mabuo ang konsepto ng aralin. Pillin
ang sagot sa kahon.
Ang mapanuring ____________ ay nangangailangan ng
kaalaman sa ____________, pagtitimbang ng maaring
____________ at _________ ng pinakamabuti bago bumuo
ng isang _________________.
Sitwasyon
51
pagpilipag-iispgawin
pasiya
T. Karagdagang
gawain para sa
takdang-aralin at
Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
G. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
H. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng
iba pang gawain para
sa remediation
I. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang
ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
J. Bilang ng mga magaaral na magpapatuloy
sa remediation
K. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
L. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
ang
nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang
aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong
ng aking punungguro at
superbisor?
H. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
52
Aralin 2 – Isapuso Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
D. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
Makagagawa ng isang matalinong pagpapasiya
na may kinalaman sa sarili at pangyayari
1 . Naisasagawa ang mga tamang hakbang
na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay
na
may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i– 37)
E. Pamantayan sa Pagganap
F. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Mapanuring Pag-iisp
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa
Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
7. Pahina sa Teksbuk
8. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panaho,
Manwal ng Guro p. 3-4
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.1017
laptop, projector
IV. PAMAMARAAN
E. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
Magkamustahan.
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong Magkaroon ng maikling balik aral tungkol sa
Aralin
ginawa noong nakaraang araw.
F. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
G. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
H. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
53
Panoorin natin ang video clip na may pamagat
na “Gustin” . Alamin natin kung sino si Gustin.
Sagutin ang mga tanong;
a. Ano ang pamagat ng napanood ninyong
maikling
bidyo?
b. Sino ang pangunahing tauhan sa
napanood
ninyo?
c. Ano ang napulot ni Gustin? Ano ang
ginawa
niya?
d. Ano ang ginawa ni Kapitan pagkatapos
kumunsulta sa kanya si Gustin?
e. Gumamit ba ng mapanuring pag-iisip si
Gustin
sa paggawa ng kanyang pasiya? Paano
mo
nasabi?
f. Gumamit ba ng mapanuring pag-iisip si
Kapitan
sa paggawa ng kanyang pasiya?
g. Ano kaya ang maaaring naramdaman ni
Gustin
sa kanyang ginawang pasiya?
h. Kung kayo si Gustin, gagawin din ba ninyo
ang
kanyang ginawa? Bakit?
E. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Humanap ng kapareha. Pag-aralan ang mga
katanungan at magpalitan sa pagsagot.
Ipaliwanag ang iyong sagot.
Mag-aaral A: Naniniwala ka ba kaagad at hindi
nagaabalang magsiyasat sa
impormasyong
ibinibigay sa iyo?
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
Mag-aaral A: Isinasaalang-alang mo ba ang
kabutihan ng lahat ng
maaapektuhan
ng iyong pasiya?
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
Mag-aaral A: Tinitimbang mo ba ang
makabubuti at
54
ang makakasama sa mga
pagpipilian
bago ka gumawa ng isang
desisyon.
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
Mag-aaral A: Ipinipilit mob a ang pasiyang
ginawa mo
kahit na hindi sumasang-ayon
bago ito
isinagawa.
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
Mag-aaral A: Pinag-aralan mo ba ang maaaring
maging resulta ng pasiya mo bago
ito
isinigawa?
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
G .Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
H. Paglalahat ng Aralin
I Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagang gawain para sa takdangaralin at Remediation
Magdala ng manila paper at pentel pen para sa
susunod na aralin.
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
G. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
H.
I.
J.
K.
L.
Ano ang natutunan mo sa aralin?
sa pagtataya.
Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
55
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan
sa
tulong
ng
aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
56
Aralin 2 – Isabuhay Natin
Paaralan
Guro
Baitang
Asignatura
Petsa/Oras
Markahan
6
Edukasyon ng
Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
D. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
E. Pamantayan sa Pagganap
Makagagamit ng impormasyon na
nakapagpapakita ng mapanuring pag-iisip
1 . Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo ng
isang desisyon na makabubuti sa
pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na
may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i–
37)
F. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Mapanuring Pag-iisip
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon
Sa Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
6. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmagaral
7. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.10-17
8. Karagdagang Kagamitan mula sa portal
ng LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
aklat, manila paper, pentel pen
IV. PAMAMARAAN
K. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
Ano ang mahalagang aral ang natutuhan
ninyo mula sa kwento ni Gustin?
57
L. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
M. Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
N. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
O. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
P. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Pangkatin ang mga mag-aaral sa
tatlo.Bawat pangkat ay mag-isip ng
suliraning nararanasan ng isang pamilya.
Itala ng mga pangkat ang mga pasiyang
maaaring isagawa upang malutas ang
suliranin. Pumili ng isang pinakamainam na
pasiya at talakayin ang magiging bunga
nito sa ibang tao at pamayanan. Isulat sa
isang manila paper ang inyong sagot at
ibahagi sa klase.
Suliraning pampamilya:
Mga inaasahang pasiya:
Pinakamainam na pasiya:
Bunga sa ibang tao at pamayanan:
Q. Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
R. Paglalahat ng Aralin
S. Pagtataya ng Aralin
T. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
Kailangang suriing mabuti ang pangyayari
o ang impormasyong ibinigay upang
magamit ang mapanuring pag-iisip bago
gumawa ng isang pasiya. Alamin at isipin
kung ano ang maaring maging bunga ng
iyong magiging pasiya.
Bakit kailangang suriin ang mga
pangyayari sa paggawa ng isang pasiya?
Naisasagawa mo ba ang mga hakbang sa
pagbuo ng mahusay na pasiya? Maglahad
ng halimbawang sitwasyon. Ibigay ang
bunga nang mahusay na pagpapasiya sa
iyo, sa ibang tao at sa pamayanan.
Sagutan ang Subukin ito letrang A at B sa
pahina 16-17. Isulat ang inyong sagot sa
isang buong papel.
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
G. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya.
H. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation
I. Nakatulong ba ang remediation? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
J. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
58
K. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
L. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
59
Aralin 2 – Subukin Natin
Paaralan
Guro
Baitang
Asignatura
Petsa/Oras
Markahan
6
Edukasyon sa
Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
J.
Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
K. Pamantayan sa Pagganap
L. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
1 . Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo ng
isang desisyon na makabubuti sa
pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na
may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i–
37)
II. NILALAMAN
Pagmamahal sa Katotohanan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon
Sa Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
7. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.10-17
8. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
K. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
Ano ang magandang naidudulot ng
mahusay na pagpapasiya?
Talakayin ang Takdang Aralin
60
L. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
M. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
N. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
O. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
P. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Q. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
R. Paglalahat ng Aralin
S. Pagtataya ng Aralin
Mag-isip ng isang suliranin na naranasan
mo sa buhay. Ano ang iyong ginawa upag
malutas ito? Sumulat ng journal ng isang
pangako na nagpapahayag kung paano mo
haharapin ang ibat ibang suliranin.
T. Karagdagang gawain para sa takdangaralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
M. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
N. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
O. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
P. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation
Q. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
R. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
61
Aralin 2 – Alamin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
E. Pamantayang Pangnilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
E. Pamantayan sa Pagganap
Masusuri ng mabuti ang mga bagay na may
kinalaman sa sarili at pangyayari
3. Naisasagawa ang mga tamang hakbang
na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa pamilya
3.1. pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na may kinalaman sa
sarili at pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i–
37)
F. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
MAPANURING PAG-
IISIP
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
9. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon
Sa Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
10. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
11. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p
10-17
12. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
• B. Iba pang Kagamitang Panturo
mga larawan, laptop, projector
IV. PAMAMARAAN
62
S. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
T. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
U. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
V. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
W. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Batiin ang mga mag-aaral at itala ang
bilang ng mga pumasok at lumiban.
Ipaawit muli sa mga bata ang awiting “
Making Decision “
Ano ang mahalagang aral na natutuhan
ninyo sa nakaraang aralin?
Ibigay ang mga hakbang upang
magkaroon ng mapanuring pag-iisip .
Sagot:
1. Alamin kung ano ang naging problema o
sitwasyon.
2. Alamin ang mga posibleng dahilan. Ano
ang nagiging epekto ng mga ito?
3. Suriin ang pinagmulan ng impormasyon;
totoo ba? Kapanipaniwala ba?
4. Tingnan ang maaaring magawa at
maging implikasyon nito.
5. Pumili ng gagawing desisyon o pasiya na
.magiging kapakipakinabang
Ipakita ang larawan sa batayang aklat ng
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
pahina 12.
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang masasabi ninyo sa mga
larawan?
2. Nakakita na ba kayo ng mga sitwasyong
katulad ng nasa larawan?
3. Ano ang inyong naramdaman?
4. Ano ang inyong ginawang kilos?
5. Gumawa ba kayo ng isang matalinong
pagpapasiya o gumamit ba kayo ng isang
mapanuring pag-iisip?
X. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
Y. Paglalahat ng Aralin
Z. Pagtataya ng Aralin
Pumili ng isa sa mga sumusunod na
sitwasyon.Gumawa
ngmatalinong
pagpapasiya. Sagutin ang mga tanong sa
bawat bilang na naaayon sa napili mong
sitwasyon gamit ang tsart sa ibaba bilang
gabay. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno.
1. Bumagyo at nilipad ang inyong bubong.
2. May pagsusulit sa inyong paaralan subalit
may sakit ang iyong nanay at walang
kasama sa bahay.
3. May binili kang tinapay na ipapasalubong
mo sa iyong kapatid.
Habang ikaw ay
63
naglalakad pauwi sa inyo, may nakita kang
bata na namamalimos.
4. Nakapulot ka ng pitaka, nang iyong
buksan ay may laman itong pera at i.d ng
may-ari.
Bilang
1
2
3
4
5
AA.
Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
M. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
N. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
O. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
P. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
Q. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
R. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
64
Tanong
Ano ang tiyak na
problema na dapat
na malutas
Magbigay ng
limang solusyon
Timbangin ang
mga solusyong
ibinigay. Isulat ang
mabuti at di
mabuting epekto
nito
Sa mga ibinigay
na solusyon, pillin
ang
pinakaepektibo.
Ipaliwanag kung
bakit.
Paano mo
maipapakita ang
paninindigan mo
sa iyong pasiya?
Sagot
Aralin 2 – Isagawa Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
G. Pamantayang
Pangnilalaman
H. Pamantayan sa
Pagganap
I. Mga kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
II. NILALAMAN
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa
pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya
Masusuri ng mabuti ang mga bagay na may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1 . Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa
pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman
sa
sarili at pangyayari
3.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung
nakabubuti ito paggamit ng impormasyon (EsP6PKPIa-i– 37)
MAPANURING PAG-IISIP
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
9. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa Pagpapakatao May
2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, Manwal ng Guro p. 3-4
10. Mga Pahina sa
Kagamitang PangUgaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.10-17
magaral
11. Pahina sa Teksbuk
12. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng LRMDS
(Learning Code)
F. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
U. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin sa Bagong
Aralin
V. Paghahabi sa Layunin ng
Aralin
W. Pag-uugnay ng mga
Bagong Halimbawa
Batiin ang mga mag-aaral at itala ang bilang ng mga pumasok at
lumiban.
Magkaroon ng maikling balik aral sa ginawa ng nakaraang araw
Pangkatin sa tatlo ang mga mag-aaral. Bawat pangkat ay mag-iisip
ng isang sitwasyon na nagpapakita ng isang mapanuring pag-iisip
sa paggawa ng isang pasiya.
65
X. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan #1
Y. Pagtatalakay ng bagong
Konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan # 2
Magkaroon ng maikling dula-dulaan na nagpapakita ng isang
mapanuring pag-iisip sa paggawa ng isang pasiya.Ipaliwanag kung
tungkol saan ang dula-dulaang ginawa
Rubrik sa Pagmamarka
KRAYTIRYA
Husay sa
Pagganap
Angkop/
Tamang
saloobin sa
sitwasyon
Partisipasyon
ng mga
miyembro ng
pangkat
Z. Paglinang sa
kabihasnan (Tungo
sa Formative
Assessment)
AA.
Paglalapat
ng aralin sa pangaraw araw na buhay
BB.
Paglalahat
ng Aralin
CC.
Pagtataya ng
Aralin
1
Lahat ng
kasapi sa
pangkat ay
nagpakita
nang mataas
na kahusayan
sa pagganap.
Naipakita
nang maayos
at may tiwala
ang tamang
saloobin sa
sitwasyon.
Lahat ng
miyembro ng
pangkat ay
nakiisa sa
pangkatang
gawain.
2
1-2 kasapi sa
pangkat ay
nagpakita ng
katamtamang
husay sa
pagganap.
3
3-4 na kasapi
sa pangkat ay
hindi
nagpakita ng
kahusayan sa
pagganap.
Naipakita nang
maayos ngunit
may
pagaalinlangan
ang tamang
saloobin sa
sitwasyon.
2-3 na
miyembro ng
pangkat ay
hindi nakiisa
sa pangkatang
gawain.
Hindi
naipakita ang
tamang
saloobin sa
sitwasyon.
4-5 na
miyembro ng
pangkat ay
hindi nakiisa
sa
pangkatang
gawain.
Pag-usapan/ Talakayin ang presentasyon ng bawat pangkat
Ano ang natutunan ninyo sa aralin?
Punang patlang upang mabuo ang konsepto ng aralin. Pillin ang
sagot sa kahon.
Ang mapanuring ____________ ay nangangailangan ng
kaalaman sa ____________, pagtitimbang ng maaring
____________ at _________ ng pinakamabuti bago bumuo ng
isang _________________.
Sitwasyon pagpilipag-iisp
DD.
Karagdagang
gawain para sa
takdang-aralin at
Remediation
66
gawin pasiya
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
M. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
N. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng
iba pang gawain para
sa remediation
O. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
P. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
Q. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
R. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang
nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking
naranasan na
nasolusyunan sa tulong
ng aking punungguro at
superbisor?
H. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
67
Aralin 2 – Isapuso Natin
Paaralan
Guro
Baitang
Asignatura
Petsa/Oras
Markahan
6
Edukasyon sa
Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
G. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
Makagagawa ng isang matalinong
pagpapasiya na may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1 . Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo ng
isang desisyon na makabubuti sa
pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na
may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i– 37)
H. Pamantayan sa Pagganap
I. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Mapanuring Pag-iisp
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
9. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon
Sa Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
10. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
11. Pahina sa Teksbuk
12. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
I. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panaho,
Manwal ng Guro p. 3-4
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.10-17
laptop, projector
Magkamustahan.
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong Magkaroon ng maikling balik aral tungkol sa
Aralin
ginawa noong nakaraang araw.
J. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
68
K. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
Panoorin natin ang video clip na may
pamagat na “Gustin” . Alamin natin kung
sino si Gustin.
L. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
Sagutin ang mga tanong;
a. Ano ang pamagat ng napanood ninyong
maikling
bidyo?
b. Sino ang pangunahing tauhan sa
napanood
ninyo?
c. Ano ang napulot ni Gustin? Ano ang
ginawa
niya?
d. Ano ang ginawa ni Kapitan pagkatapos
kumunsulta sa kanya si Gustin?
e. Gumamit ba ng mapanuring pag-iisip si
Gustin
sa paggawa ng kanyang pasiya?
Paano mo
nasabi?
f. Gumamit ba ng mapanuring pag-iisip si
Kapitan
sa paggawa ng kanyang pasiya?
g. Ano kaya ang maaaring naramdaman
ni Gustin
sa kanyang ginawang pasiya?
h. Kung kayo si Gustin, gagawin din ba
ninyo ang
kanyang ginawa? Bakit?
paglalahad ng bagong kasanayan #1
E. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Humanap ng kapareha. Pag-aralan ang mga
katanungan at magpalitan sa pagsagot.
Ipaliwanag ang iyong sagot.
Mag-aaral A: Naniniwala ka ba kaagad at
hindi nagaabalang magsiyasat sa
impormasyong
ibinibigay sa iyo?
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
Mag-aaral A: Isinasaalang-alang mo ba ang
kabutihan ng lahat ng
maaapektuhan
ng iyong pasiya?
Mag-aaral B:
________________________________
69
________________________________
Mag-aaral A: Tinitimbang mo ba ang
makabubuti at
ang makakasama sa mga
pagpipilian
bago ka gumawa ng isang
desisyon.
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
Mag-aaral A: Ipinipilit mob a ang pasiyang
ginawa mo
kahit na hindi sumasang-ayon
bago ito
isinagawa.
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
Mag-aaral A: Pinag-aralan mo ba ang
maaaring
maging resulta ng pasiya mo
bago ito
isinigawa?
Mag-aaral B:
________________________________
________________________________
G .Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
H. Paglalahat ng Aralin
I Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagang gawain para sa takdangaralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
M. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya.
N. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
O. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
70
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Magdala ng manila paper at pentel pen para
sa susunod na aralin.
P. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
Q. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
R. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
71
Aralin 2 – Isabuhay Natin
Paaralan
Guro
Baitang
Asignatura
Petsa/Oras
Markahan
6
Edukasyon ng
Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
G. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
H. Pamantayan sa Pagganap
Makagagamit ng impormasyon na
nakapagpapakita ng mapanuring pag-iisip
1 . Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga bagay
na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i– 37)
I. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Mapanuring Pag-iisip
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
9. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon Sa
Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
10. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmagaral
11. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.1017
12. Karagdagang Kagamitan mula sa portal
ng LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
aklat, manila paper, pentel pen
IV. PAMAMARAAN
U. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
V. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
Ano ang mahalagang aral ang natutuhan ninyo
mula sa kwento ni Gustin?
72
W. Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
X. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Y. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
Z. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlo.Bawat
pangkat ay mag-isip ng suliraning nararanasan ng
isang pamilya. Itala ng mga pangkat ang mga
pasiyang maaaring isagawa upang malutas ang
suliranin. Pumili ng isang pinakamainam na
pasiya at talakayin ang magiging bunga nito sa
ibang tao at pamayanan. Isulat sa isang manila
paper ang inyong sagot at ibahagi sa klase.
Suliraning pampamilya:
Mga inaasahang pasiya:
Pinakamainam na pasiya:
Bunga sa ibang tao at pamayanan:
AA. Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
BB. Paglalahat ng Aralin
CC.
Pagtataya ng Aralin
DD.
Karagdagang gawain para
sa takdang-aralin at Remediation
Kailangang suriing mabuti ang pangyayari o ang
impormasyong ibinigay upang magamit ang
mapanuring pag-iisip bago gumawa ng isang
pasiya. Alamin at isipin kung ano ang maaring
maging bunga ng iyong magiging pasiya.
Bakit kailangang suriin ang mga pangyayari sa
paggawa ng isang pasiya? Naisasagawa mo ba
ang mga hakbang sa pagbuo ng mahusay na
pasiya? Maglahad ng halimbawang sitwasyon.
Ibigay ang bunga nang mahusay na
pagpapasiya sa iyo, sa ibang tao at sa
pamayanan.
Sagutan ang Subukin ito letrang A at B sa pahina
16-17. Isulat ang inyong sagot sa isang buong
papel.
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
M. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya.
N. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation
O. Nakatulong ba ang remediation? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
P. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
Q. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
R. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
73
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Aralin 2 – Subukin Natin
Paaralan
Guro
Baitang
Asignatura
Petsa/Oras
Markahan
6
Edukasyon sa
Pagpapakatao
Una
I. LAYUNIN
S. Pamantayang Pang nilalaman
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon
na makabubuti sa pamilya
T. Pamantayan sa Pagganap
U. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
1 . Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo ng
isang desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na
may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2 pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami
kung nakabubuti ito paggamit ng
impormasyon (EsP6PKP- Ia-i– 37)
II. NILALAMAN
Pagmamahal sa Katotohanan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
9. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K To 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon
Sa Pagpapakatao May 2016 Pahina 114
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
Manwal ng Guro p. 3-4
10. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
11. Pahina sa Teksbuk
12. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
74
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.10-17
U. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
Ano ang magandang naidudulot ng mahusay
na pagpapasiya?
Talakayin ang Takdang Aralin
V. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
W. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
X. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Y. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
Z. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
BB.
Paglalahat ng Aralin
AA.
CC.
Pagtataya ng Aralin
Mag-isip ng isang suliranin na naranasan mo
sa buhay. Ano ang iyong ginawa upag
malutas ito? Sumulat ng journal ng isang
pangako na nagpapahayag kung paano mo
haharapin ang ibat ibang suliranin.
DD.
Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
V. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
W. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
X. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
Y. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation
Z. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
AA. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
75
Aralin 3 – Alamin Natin
Paaralan
Baitang
Guro
Asignatura
EsP
Petsa/Oras
Markahan
1
6
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa pagkatuto.
Isulatang code ng bawat
kasanayan
II. NILALAMAN
Naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ng
pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa
ng isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat.
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya at kapwa1.2 pagsang-ayon
sa pasiya ng nakararami kung nakabubuti ito.
EsP6PKP-1a-i-37
Paggawa ng tamang desisyon para ikabubuti ng
lahat
Mapanuring Pag-iisip (Critical Thinking)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1.
Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina sa kagamitang
pang mag aaral
3.
K-12 Gabay Pang Kurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016
Pahina 81
Pahina 18-25
Mgapahinasateksbuk
4.
Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng LRMDS
( Learning Code )
B. Iba pang kagamitang
Panturo
76
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong aralin
B. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
C. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at paglalahad ng
bagongkasanayan # 1
Tanungin angmga bata kung nagkaroon na basila ng
isang desisyon na pinagisipan muna bago ginawa.
Magpakita ng larawan ng *Mga pamilyang nag
*Mga grupo ng iba't ibang
uusap.
ahensya
*Mga grupo ng manlalaro
Mag tanong tungkol sa mga na kita salarawan.
>Ano-ano kaya ang kanilang pinag-uusapan?
D. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at paglalahad ng
bagongkasanayan # 2
E. Paglinang sa kabihasnan (
Tungosa Formative Assessment )
Talakayin ang kanilang mga sagot
F. Paglalapat ng Aralin sa pang
araw-araw na buhay
G. Paglalahat ng Aralin
Kailangan pag-isipang mabuti at maging mahinahon
ang pagpapasiyang gagawin para sa ikabubuti ng
lahat.
H. Pagtataya ng Aralin
*Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Piliin sa
loob ng kahon ang iyong magiging pasiya sa bawat
isa.
A. Pagisipan ko muna kung
kakayanin ko.
B. Basta pasiya ninyo, payag kaagad ako.
C. Hindi ako papayag.
1. Isa kasa mga pinuno ng inyong klase na
tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong
silidaralan. Iminungkahi ng inyong pangulo
naikawang maging monitor sa pagganap ng
tungkulin ng bawat pangkat.
2. Matapos ang mural painting sa inyong paaralan
na ginamitan ng halo-halong pintura, iminungkahi ng
inyong lider na itapon nalang saka nalang mga
natirang pintura dahilhin dina ito mapakikinabangan.
3. Napansin ng inyong pangkat na kaya bumabagal
ang pag-akyat ng mga mag-aaral sasilid-aralan ay
dahilhin di sila sumusunod sana kapaskilna "keep
right." Nag mungkahi ang inyong kaibigan sa inyong
guro na ang pangkat na inyo ang mamahala dito
tuwing umaga.
4. May fun run ang Red Cross sa susunod na linggo.
Iminungkahi ng iyong mga kaibigan nasa halip
( Evaluating Learning)
77
namanood kayo ng sine, sumama na lang kayo sa
fun run at ibayad sa registration ang gagastusin sa
panonood ninyo ng sine.
5. Sinabihan ang inyong pamilya ng punong
barangay nakailangan ng alisin ang lumang kotseng
hindi umaandar at nakapaarada sa tapat ng inyong
bahay. Nakaaabala daw ito sa mga nagdadaang
sasakyan dahil maliit ang inyong kalsada.
K. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning)
Magbigay ng kahalagahan ng mga namumuno.
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral
nanakakuha
ng
80% sapagtataya?
B. Bilang ng Magaaralnanangangailangan
ng iba pang Gawain
para sa remediation?
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mag aaral
na magpatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo na katulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anung suliranin ang aking
naranasan na solusyunan
sa tulong ng aking punung
guro at superbisor?
G. Anung kagamitang panturo
ang aking na dibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
78
Aralin 3 – Isagawa Natin
Paaralan
Baitang
Guro
Asignatura
EsP
Petsa/Oras
Markahan
1
6
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang
desisyon para saikabubuti ng lahat
B. Pamantayan sa Pagganap
Naisasagawa ang tamang desisyon nang
may katatagan ng loob para saikabubuti ng
lahat.
C. Mga kasanayan sa pagkatuto.
Isulatang code ng bawat kasanayan
1. Naisasagawaang mga tamang hakbang
na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa pamilya at
kapwa
1.2 pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami
kung nakabubuti ito .
EsP6PKP-1a-i-37
II. NILALAMAN
Paggawa ng tamangdesisyon para
ikabubuti ng lahat
MapanuringPag-iisip (Critical Thinking)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1.
Mgapahina sa Gabay ng Guro
K-12 Gabay Pang Kurikulum, Edukasyon
sa Pagpapakatao May 2016
Pahina 81
2.
Mga pahina sa kagamitang pang mag
aaral
Pahina 18-25
3. Mgapahinasateksbuk
4. Karagdagang kagamitan mula sa
portal ng LRMDS ( Learning Code )
79
B. Iba pang kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Anu ang napag-usapan natin kahapon?
Anu ang natutunan ninyo sa napag usapan
natin? Paano nyo ma desisyunan ang isang
bagay para sa ikabubuti ng lahat?
B. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Pag-usapan ang mga nangyayari sa isang
grupo kung paano maipapakita ang pag
desisyon para sa ikabubuhi ng lahat.
C. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 1
Talakayin ang kanilang mga sagot.
Basahin ang kuwento:
Isang mahirap na desisyon
Constancia Paloma
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
80
Sa Makati naninirahan ang pamilya nina
Nelia. Doon na ipinanganak ang kanilang
mga magulang. Ang bahay na kanilang
tinitirahan na lang ang napapaligiran na ito
ng matataas na gusali at malalaking
kompanya.
Masaya silang naninirahan doon dahil
malapit sila sa bilihan ng mga
pangangaiangan at malapit din sa
kangyang paaralan. Pati ang kapatid niya
na c Leah, napangalawa sa panganay ay
sa Makati rin nagtatrabaho. Ang tanging
malayo lang ang trabaho ay ang tatay nila
na nagtatrabaho sa Dasmarinas, Cavite.
Isang gabi, nakita nilang magkakapatid
na seryosong nag uusap ang kanila ama at
ina. Mayroon din silang hawak na mga
sulat. Naging suliranin para sa mga
magkakapatid ang nakita nilang iyon, lalo
na nang naulit pa ito ng ilang beses.
“Wala na kayang trabaho si tatay?” ang
tanong ni nelia sa sarili. Pero sa tingin niya,
hindi naman masyadong seryoso ang
sitwasyon.” Ano nga kaya ang problema
nang ating pamilya?” tanong naman ng
kanila panganay na si Tom.” Malalaman din
natin yun kapag handa na silang ipaalam
sa atin ang problema, dahil kung mayroon
mang dapat bigyan ng pasya, dapat,
makasama tayong magbibigay n gating
sari-saring pasiya, hanggang tayo ay
mabuo sa pagkakaisa,” ang sabi naman ni
Leah.
Dumating na nga ang pagkakataong
hinihintay ng magkapatid. Isang araw ng
lingo, pagkatapos ng hapunan, pinulong ng
magulang nila ang tatlong magkakapatid at
ipinaalam ang sitwasyong dapat bigyan
agad ng pagpapasya.
“ Mga anak,” ang bungad ng kanilang
ama. Kailangan nating pagpapasyahan
kung papayag tayo na bibilhin ng katabi
nating mall ang ating bahay at lupa. Mukha
na tayong kawawa dito.”
Isa pa mga anak, kahit sarili natin ang
bahay at lupa, mukha na tayong squatter
dito. Kaya, sinabi ng inyong ina papayag na
siya na ipagbili ang ating bahay at lupa
pumayag na ako.” Ang inyong pasya na
lamang ang aming hinihintay,”ang
paliwanag ng kanilang ama.
“ Oo nga, Tatay , mukha na tayong
kawawa dito, pero patagalin pa natin para
tumaas pa ang halaga ng ating bahay at
lupa.” Ang paliwanag ni Tom.
“ Ikaw, Leah, anong pasya mo? Ang
tanong ng kanyang in.’ Okey lang po
sa akin kasi kailangan na.
Hindi na talaga tayo bagay dito.”
“ A, iwan sa inyo!” ang sigaw ni tom.
Ang kabutihan ng pamilya ang iniisip ko
kaya gusto kung pataasin pa ang halaga ng
ari-arian natin!” sabay alis ni Tom at
nagkulong sa kuwarta.
“ Ikaw, anak ,” ang tanong ng nanay
niya kay Nelia.
“ Kahit po malalayo ako sa mga kamag
aral ko atkaibigan, payag p ako na iwanan
na natin ang bahay na ito, kasi kailangan
na,” ang sabi ni Nelia.” Aba, kahit bunso ,
bukas ang isipan, a!” ang nakangiting sabi
ng kanilang nanay.” Hayaan ninyo ,
susundan ko sa kuwarto ang kuya ninyo.
Paliliwanagan ko,” ang dugtong ng
kanila nanay.
Mahigit isang oras ding na-usap ang
mag-ina. Bumaliksila sa salas at sinabi ni
Tom na dahil saiya lang ang may ibang
pasya, at napagpaliwanagan naman siya
ng kaniyang ina na ang tawad na tatlong
milyong piso para sa maliit na bahay malaki
na ring maitulong.
Napagkasunduan rin ng mag anak na sa
Dasmarinas na sila bumili ng bahay at lupa,
81
at donna rin sila lahat magtatrabaho at
mag-aaral.
Dahil sa pagkabukas- isipan at
mahinahong usapan, nagkaisa ang buong
family.

Ipaliwanag ng guro ang mga
mahirap na salita basi sa
nabasang kuwento.
E. Paglinang sakabihasnan ( Tungo sa
Formative Assessment )
Itanong sa mga bata ang sumusunod na
tanong.
>Ano ang naging problema ng pamilya
Gomez?
>May katwiran ba si Tom na huwag
pumayag sa pasiya ng buong pamilya na
ipagbili ang kanilang bahay at lupa?
>Ano ang batayan sa wastong
pagpapasiya?
>Bakit mahalaga na maging mahinahon sa
pagpapasiya? Ano ang mabuting
naidudulot nito?
F. Paglalapat ng Aralinsa pang arawaraw na buhay
Talakayin ang kanilang mga sagot
G. Paglalahat ng Aralin
Ang pagkabukas-isipan at mahinahong
usapan ay nagdudulat ng pagkakaisa ng
buong pamilya o grupo.
H. Pagtataya ng Aralin (Evaluating
Learning)
Sagutin ng tama o mali ang mga
sumusunod.
I. Karagdagang Gawain para sa takdang
aralin
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya?
82
1.Kung anong naisip kong sabihin,
magsasalita ako kahit alam kung may
masasaktan.
2. Makapagbibigay lamang ako na pasiya
kung alam kong ang magiging resulta nito
ay para sa kabutihan ng nakararami.
3. Nagtatampo ako kapag hindi nakikiayon
ang iba sa aking pasya.
4. Kahit na sinasalungat ang aking pasya,
inuunawa ko ang mga nagbibigay nito.
5. Ayaw kung masisi ako ng iba kaya hindi
ako nagpapasya.
Magbigay ng limang naranasan mo sa
inyong bahay na nakasama ka sa isang
sitwasyong ikaw ang nagpasya para sa
ikabubuti ng pamilya.
B. Bilang ng Mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation?
C. Nakatulong ba ng remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin?
D. Bilang ng mag aaral na magpatuloy
sa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
na katulong ng lubos? Paano ito na
katulong?
F. Anung suliranin ang aking
naranasan na solusyun an sa tulong
ng aking punung guro at superbisor?
G. Anung kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahag isa
mga kapwa ko guro?
Aralin 3 – Isapuso Natin
Paaralan
Baitang
Guro
Asignatura
EsP
Petsa/Oras
Markahan
1
6
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan
ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago
makagawa ng isangdesisyon para sa ikabubuti ng
lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat.
83
C. Mga kasanayan sa pagkatutoI
sulatang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya at kapwa
1.2 pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami kung
nakabubuti ito. EsP6PKP-1a-i-37
Paggawa ng tamang desisyon para ikabubuti ng
lahat
Mapanuring Pag-iisip (Critical Thinking)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. . Mga pahina sa Gabay ng
Guro
K-12 Gabay Pang Kurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016
Pahina 81
2. Mga pahina sa kagamitang
pang mag aaral
Pahina 18-25
3. Mga pahina sa teksbuk
4. Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng LRMDS
( Learning Code )
B. Iba pang kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa
nakaraangaralin at/o
pagsisimula ng bagongaralin
B. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Batiin ang mga mag-aaral at itala ang itala ang
bilang ng mga pumasok at lumiban.
Sa pagsisimula ng aralin, itanong sa mga mag
aaral:
Bilang mag aaral, paano nakakaapekto ang
pagiging bukas ng inyong isipan sa pagbuo at
pagbibigay ng desisyon o pasya na makabubuti
sa inyong sarili at pamilya?
Itanong sa mga mag-aaral:
1. Ano ang karaniwan ninyong ginagawa kapag
may mga suliraning dumarating sa inyong
pamilya?
Paano ninyo nabigyang solusyon ang mga
suliraning ito.
Magpakita ng larawaran ang guro ng ibat ibang
sitwasyon ng isang pamilya o grupo na may
suliranin na nabigyan ng solusyon.
84
C. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at
paglalahad ng
bagongkasanayan # 1
D. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at
paglalahad ng
bagongkasanayan # 2
E. Paglinang sa
kabihasnan(Tungosa
Formative Assessment
F. Paglalapat ng Aralinsa pang
araw-araw na buhay
Talakayin ang kanilang mga sagot.
Pangkatang Gawain:
Unang pangkat: Magsadula ng isang pangyayari
na nagpapakita ng sitwasyon na makagawa ng
isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat.
Pangalawang pangkat: magbigay ng limang
sitwasyon na makagawa ng isang desisyon para
sa ikabubuti ng lahat.
PAMANTAYAN SA PANGKATANG GAWAIN:
Mga Puntos
Mga
5
3
2
Batayan
Nilalaman
Naibigay ng May
Maraming
buong
kaunting
kakulangan
husay ang
kakulangan sa
hinihingi ng ang
nilalaman
takdang
nilalaman
na
paksa sa
na
ipinakikita
pangkatang naipakita
sa
gawain
sa
pangkatang
pangkatang gawain
gawain
Presentasy Buong
Naiulat at
Di gaanong
on
husay at
naipaliwana maipaliwan
malikhaing g ang
ag ang
naiulat at
pangkatang pangkatang
naipaliwana Gawain sa
Gawain sa
g ang
klase.
klase.
pangkatang
Gawain sa
klase.
Kooperasy
Naipamam Ang
Naipamam
on
alas ng
pagkakaisa alas ang
buong
sa
pagkakaisa
miyembro
paggawa
ng ilang
ang
ng
miyembro
pagkakaisa pangkatang sa
sa
Gawain.
paggawa
paggawa
ng
ng
pangkatang
pangkatang
Gawain.
Gawain.
85
Takdang
oras
G. Paglalahat ng Aralin
H.
Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning)
Natapos
Natapos
Di natapos
ang
ang
ang
pangkatang pangkatang pangkatang
Gawain ng Gawain
Gawain.
buong
ngunit
husay sa
lumagpas
loob ng
sa takdang
itinakdang
oras.
oras.
Ang pagpapasya ay maituturing bilang isang
prosesong pangkaisipan na nagreresulta sa
pagpili ng pinakamabuting kalalabasan.
Sagutin ng Oo O Hindi ang bawat pangungusap.
1. Naninindigan ako sa kung ano ang totoo at
makabubuti sa lahat bago ako magpasya.
2. Pabigla bigla ako sa pagpapasya dahil gusto ko
na may sagot agad ako sa suliranin.
3. Magtitimpi ako kung mahinahon akon
kinakausap kahit siya ay aking kasalungat.
4. Iniisip ko muna ang mga maaaring kalalabasan
ng aking pasiya bago ako gumawa nita.
5. Sakit sa ulo ang magi sip kaya umiiling nalang
ako kapag tinatanong.
I.
Karagdagang Gawain para
sa takdang aralin
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng magaaralnanakakuha ng 80%
sapagtataya?
B. Bilang ng Magaaralnanangangailangan ng
iba pang Gawain para sa
remediation?
C. Nakatulong baa ng
remedial? Bilang ng magaaralnanakaunawasaaralin?
D. Bilang ng mag
aaralnamagpatuloysa
remediation?
E. Alinsamgaistratehiyangpagtu
turonakatulong ng lubos?
Paanoitonakatulong?
F. Anung suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
G. Anung kagamita ng panturo
ang aking na dibuho na nais
kong ibahag isa mga kapwa ko
guro?
86
Aralin 3 – Isabuhay Natin
Paaralan
Baitang
Guro
Asignatura
EsP
Petsa/Oras
Markahan
1
6
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mgakasanayan sa pagkatutoI
sulatang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Naipamamalasa ng pag-unawa sa kahalagahan ng
pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa
ng isangdesisyon para saikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon na makabubuti sa
pamilya at sa kapwa.
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya 1.1 pagsusuri nang mabuti sa
mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari.
Nakasusuri nang mabuti bago magbigay ng desisyon
EsP6PKP-1a-i-37
Pagtanggap ng mga tungkulin ng maluwang sa
kalooban.
Mapanuring Pag-iisip (Critical Thinking)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2.
Mga pahina sa kagamitang
pang mag aaral
K-12 Gabay Pang Kurikulum, Edukasyon sa
Pagpapakatao May 2016.Pahina 81
Pahina 18-25
3. Mga pahina sa teksbuk
4.
Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng LRMDS
( Learning Code )
B. Iba pang kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
87
A. Balik-aral sa
nakaraangaralin at/o
pagsisimula ng bagongaralin
B. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Batiin ang mga mag-aaral at itala ang itala ang bilang
ng mga pumasok at lumiban.Magkaroon nang
maikling balik-aral sa ginawa ng nakaraang araw.
Ilahad ang hakbang sa pagpapasya.

Ang pagpapasya ay maituturing bilang
isang prosesong kaisipan na nagreresulta
sa pagpili ng pinakamabuting kalabasan.
Ang pasiya ay pinagtibay sa isip at
kaloobon na dapat gawin. Malaki ang
maitutulong ng pagkamahinahon kapag
pinag-usapan at pinag-isipan ang
magiging pasiya.
May mga wastong mga hakbang na dapat sundin
sa paggawa ng isang pasiya.
1. Alamin ang suliranin
2. Kumuha ng impormasyon at pag-aralan ang
lahat ng posibleng solusyon .
3. Isaalang-alang ang maaaring ibunga ng bawat
solusyon
4. Gumawa ng pasiya.
5. Pag-aralan ang kinalabasan ng ginawang
pagpapasiya.
C. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at
paglalahad ng
bagongkasanayan # 1
D. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at
paglalahad ng
bagongkasanayan # 2
E. Paglinang sa
kabihasnan(Tungosa
Formative Assessment
F. Paglalapat ng Aralinsa pang
araw-araw na buhay
Pag usapan at Talakayin.
Pangkatang Gawain:

Ilapat ang iyong kaalaman ukol sa
wastong pagpapasiya tungo sa
kabutihang ng pagpupuno ng datos sa
graphic organizer gamit ang kuwentong “
Isang Mahirap na Desisyon na pinagaralan natin nang nakaraan.
Unang Pangkat-Sitwasyong kailangan ng pasya.
Pangalawang Pangkat-Mga Posibleng Solusyon
Pangatlong Pangkat- Mga posibleng Resulta ng
Solusyon

Pag usapan ang naging pasiya at mga
batayang ginagamit sa pagpapasiya.
88
G. Paglalahat ng Aralin
Kailangan pag-isipang mabuti ang pagpapasiyang
gagawin at dapat nasisigurong tama ang pagpapasya
para sa ikabubuti ng lahat.
H. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning)
Basahin at unawain ang mga sumusunod na
sitwasyon. Sagutin ang mga tanong
1. Gustong-gusto ni Lyka na manood at tumulong sa
pag luluto ng kangyang nanay. Isang umaga,
tinanghali ng gising ang kanyang nanay. Nagpunta na
si lyka sa kusina. Inihanda niya ang lulutuin sa
almusal. Hindi parin bumangon ang nanay niya kung
kaya na isipan niyang magluto na. Isinalang niya ang
itlog upang pritohin. Pumonta siya sandal sa kuwarto
niya, pagbalik niya niya sa kusina ay tostado na ang
itlog. Ano sana ang ginawa ni Lyka bago siya
nagpasyang magluto?
2.Hindi malaman ni Romella kung bakit hanggang
ngayon ay hindi pa siya ibinibili ng kanyang ama ng
bagong modelong cellphone gayong sinasabi nito na
mali ang naipon niyang pera nang umuwi galing
Saudi. Nang kinausap naman niya ang nanay niya,
sinabi nitong binubuo ng pamilya ang perang pambili
ng bahay at lupa para hindi na sila mangupahan .
Kung humingi ng payo sa iyo si Romella, Ano ang
sasabihin mo? Ipaliwanag kung bakit?
3.Pinagbilinan ni Joy ang kaniyang kamag-aral na si
Eric na ipabatid sa buong klase na magkakaroon sila
ng mahabang pagsusulit bukas ayon sa kanilang guro
na si Gng. Santos. Sa halip na dumiretso na si Eric sa
silid-aralin para ipabatid ang anunsiyo, dumaan muna
siya sa kantina at kumain. Dahilan upang
makalimutan ang ibinilin sa kaniya. Ano ang dapat
gawin ni Eric sa kanilang klase?
4. Subra kang malapit sa nanay mo. Para na rin
kayong matalik na magkaibigan. Napagkamalan ng
na paborito ka niya. Parehong lalaki ang dalawa
mong kapatid kaya hindi ka masyadong malapit sa
kanila. Isang araw, sinabihan ka ng nanay mo
napinasusunod siya ng tatay mo sa U.S.A sa tingin
mo, hindi ka masyadong inaasikasong iyong
dalawang kapatid na mas matanda sa iyo. Ngunit
kailangan pa ninyo ng dagdag na pondo para
maipaayos ang inyong bahay at mangyayari iyon
kapag nag-abroad din ang inyong ina. Pero,
sinabihan ka ng nanay mo na kapag hindi mo siya
pinayagang umalis, hindi siya tutuloy, ano ang
magiging pasya mo?
5. Kailangan ni Joel ng mga aklat para sa mga
research ng kanilang guro. Kailangan niyang
magpunta sa silid-aklatan sa kaniyang pamayanan.
Sinabihan niya ang ate niya na kung maaari ay
samahan siya ngunit may gagawin din ito. Huling
araw na ng pagsusumite ng proyekto sa Lunes. Ano
ang magiging pasiya ni Joel?
89
I.
Karagdagang Gawain para
sa takdang aralin
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral
nanakakuha ng 80% sa
pagtataya?
B. Bilang ng Mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation?
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin?
D. Bilang ng mag aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo na katulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anung suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
G. Anung kagamitang panturo
ang aking na dibuho nanais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
90
Aralin 3 – Subukin Natin
Paaralan
Baitang
6
Guro
Asignatura
EsP
Petsa/Oras
Markahan
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
Naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ng
pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa
ng isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon na makabubuti
sa pamilya at sa kapwa.
C. Mgakasanayan sa pagkatutoI
sulatang code ng bawat kasanayan
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya 1.1 pagsusuri nang mabuti
sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at
pangyayari.
Nakasusuri nang mabuti bago magbigay ng desisyon
EsP6PKP-1a-i-37
II. NILALAMAN
Pagtanggap ng mga tungkulin ng maluwag sa
kalooban.
MapanuringPag-iisip (Critical Thinking)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
K-12 Gabay Pang Kurikulum, Edukasyon sa
pagpapakatao May 2016
Pahina 81
2. Mga pahina sa kagamitang
pang mag aaral
Pahina 18-25
3.
Mga pahina sa teksbuk
4. Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng LRMDS
( Learning Code )
B. Iba pang kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
91
A. Balik-aral sa
nakaraangaralin at/o
pagsisimula ng bagongaralin
B. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
C. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at
paglalahad ng
bagongkasanayan # 1
D. Pagtatalakay ng
bagongkonsepto at
paglalahad ng
bagongkasanayan # 2
E. Paglinang sa
kabihasnan(Tungosa
Formative Assessment
F. Paglalapat ng Aralinsa
pang araw-araw na buhay
G. Paglalahat ng Aralin
H. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning)
I. Basahin ang sumusod na sitwasyon. Piliin sa
loob ng kahon ang iyong magiging pasiya sa bawat
isa.
A. Pag-isipan ko muna kung kakayanin ko.
B. Basta pasiya ninyo, payag kaagad ako.
C. Hindi ako papaya.
1. Isa ka sa mga pinuno ng inyong klase na
tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong
silid aralan. Iminungkahi ng inyong pangulo na ikaw
ang maging monitor sa pagganap ng tungkulin bawat
pangkat.
2. Matapos ang mural painting sa inyong paaralan
na ginagamit ng halo-halong pintura, iminungkahi ng
inyong lider na itapon nalang sa kanal ang mga
natirang pintura dahil hindi na ito mapakikinabangan.
3. Napansin ng inyong pangkat na kaya bumagal
ang pag akyat ng mga mag-aaral sa silid-aralan ay
dahil hindi sila sumusunod sa nakapaskil na “keep
right.” Nagmunkahi ang iyong kaibigan sa inyong
guro na ang pangkat na inyo ang mamahala dito
tuwing umaga.
4. May fun run ang Red Cross sa susunod na lingo.
Iminungkahi ng iyong mga kaibigan na sa halip na
92
manood kayo ng sine, sumama na lang kayo sa
fun run at ibayad sa registration ang gagastusin sa
panonood ninyo ng sine.
5. Sinabihan ang inyong pamilya ng punong
barangay na kailangan ng alisin ang lumang
kotseng hindi umaandar at nakaparada sa tapat ng
inyong bahay. Nakaaabala daw ito sa
mganagdadaang sasakyan dahil maliit ang inyong
kalsada. II. Saguti ng tama o mali ang sumusunod.
1. Kung anong naisip kong sabihin, magsasalita
akokahit alam kung may masasaktan.
2. Makapagbibigay lamang ako na pasiya
kung alam kong ang magiging resita nito ay para
sa kabutihan ng nakararami.
3. Nagtatampo ako kapag hindi nakikiayon ang
iba sa aking pasya.
4. Kahit na sinasalungat ang aking pasya,
inuunawa ko ang mga nagbibigay nito.
5. Ayaw kung masisi ako ng iba kaya hindi
ako nagpapasya.
III. Basahin at unawain ang sumusunod na
sitwasyon. Sagutin ang mga tanong.
Dalawang puntos bawat isang bilang.
1. Gustong-gusto ni Lyka na manood at
tumulong sa pag luluto ng kangyang nanay. Isang
umaga, tinanghali ng gising ang kanyang nanay.
Nagpunta na si lyka sa kusina. Inihanda niya ang
lulutuin sa almusal. Hindi parin parin bumangon ang
nanay niya kung kaya na isipan niyang magluto na.
Isinalang niya ang itlog upang pritohin. Pumonta
siya sandal sa kuwarto niya, pagbalik niya niya sa
kusina ay tostado na ang itlog. Ano sana ang
ginawa ni Lyka bago siya nagpasyang magluto?
2.Hindi malaman ni Romella kung bakit hanggang
ngayon ay hindi pa siya ibinibili ng kanyang ama ng
bagong modelong cellphone gayong sinasabi nito na
mali ang naipon niyang pera nang umuwi galing
Saudi. Nang kinausap naman niya ang nanay niya,
sinabi nitong binubuo ng pamilya ang perang pambili
ng bahay at lupa para hindi na sila mangupahan .
Kung humingi ng payo sa iyo si Romella, Ano ang
sasabihin mo? Ipaliwanag kung bakit?
3.Pinagbilinan ni Joy ang kaniyang kamag-aral na
si Eric na ipabatid sa buong klase na magkakaroon
sila ng mahabang pagsusulit bukas ayon sa
kanilang guro na si Gng. Santos. Sa halip na
dumiretso na si Eric sa silid-aralin para ipabatid ang
anunsiyo, dumaan muna siya sa kantina at kumain.
Dahilan upang makalimutan ang ibinilin sa kaniya.
Ano ang dapat gawin ni Eric sa kanilang klase?
4. Subra kang malapit sa nanay mo. Para na rin
kayong matalik na Magkaibigan. Napagkamalan ng
na paborito ka niya. Parehong lalaki ang dalawa
mong kapatid kaya hindi ka masyadong malapit sa
kanila. Isang araw, sinabihan ka ng nanay mo
93
napinasusunod siya ng tatay mo sa U.S.A sa
tingin mo, hindi ka masyadong inaasikasong iyong
dalawang kapatid na mas matanda sa iyo. Ngunit
kailangan pa ninyo ng dagdag na pondo para
maipaayos ang inyong bahay at mangyayari iyon
kapag nag-abroad din ang inyong ina. Pero,
sinabihan ka ng nanay mo na kapag hindi mo siya
pinayagang umalis, hindi siya tutuloy, ano ang
magiging pasya mo?
5. Kailangan ni Joel ng mga aklat para sa mga
research ng kanilang guro. Kailangan niyang
magpunta sa silid-aklatan sa kaniyang pamayanan.
Sinabihan niya ang ate niya na kung maaari ay
samahan siya ngunit may gagawin din ito. Huling
araw na ng pagsusumite ng proyekto sa Lunes.
Ano ang magiging pasiya ni Joel?
I. Karagdagang Gawain para
sa takdang aralin
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng 80%
sa pagtataya?
B. Bilang ng Mag-aaral na
nangangailangan ng
iba pang Gawain para
sa remediation?
C. Nakatulong baa ng
remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa
saaralin?
D. Bilang ng mag aaral
na magpatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
na katulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anung suliranin ang aking
naranasan na solusyunan
sa tulong ng aking punung
guro at superbisor?
G. Anung kagamitang panturo
ang aking na dibuho nanais
kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?
Aralin 4 – Alamin Natin
94
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
G. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng
pagsunod sa mga tamang hakbang bago
makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti ng
lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
H. Pamantayan sa Pagganap
I.
Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may
kinalaman sa sarili at pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung
nakabubuti ito
1.3. paggamit ng impormasyon.
( EsPPKP Ia-i-37 )
II. NILALAMAN
Pagmamahal sa Katotohanan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
13. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
14. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
15. Pahina sa Teksbuk
16. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.6- 8
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.26-33
Paggamit ng Wastong Impormasyon
Sanggunian : K to 12 Grade 6 CG, EsP CG 1.3 p.81
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
BB.
Balik-aral sa nakaraang aralin Ipasuri sa mga bata ang mga larawan.
at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
(Photo Credit to the owner:Fatima B. Refamonte-Masbate City)
Itanong: Gumagamit ka rin ba ng media at
teknolohiya sa pagkuha ng impormasyon?
Ipapili ang mga sanggunian na palaging ginagamit
Pag-uugnay ng mga Bagong ng mga mag-aaral sa pagkuha ng impormasyon.
Iparanggo sa pamamagitan ng paglalagay ng
Halimbawa
bilang 1 hanggang 3 sa patlang
DD.
Pagtatalakayngbagong
1. Bakit ito ang iyong pinagkukunan ng
konsepto at paglalahad ng bagong
impormasyon?
kasanayan #1
CC.
95
2. Paano nakakatulong ang mga sanggunian
sa pagkuha ng impormasyon
EE.
Pagtatalakay
ng
bagong
Konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan # 2
FF.Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
GG.
Paglalapat ng aralin sa pangMahalagang natutukoy ang mga sanggunian na
araw araw na buhay
maaaring gamitin sa pagkuha ng impormasyon.
HH.
Paglalahat ng Aralin
II. Pagtataya ng Aralin
JJ. Karagdagang gawain para sa takdang- Sagutin ang crossword puzzle tungkol sa mga
pinagkukunan ng mga impormasyon.
aralin at Remediation
Batayang Aklat: Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon, p, 32
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
S. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya.
T. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation
U. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
V. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
W. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong
ng
lubos? Paano
ito
nakatulong?
X. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong
ng
lubos? Paano
ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
96
Aralin 4 – Isagawa Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Bantigue ES
Fatima B. Refamonte
Week 7 (Day 2)
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas
ang
pag-unawa
sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararam
kung nakabubuti ito
1.3. paggamit ng impormasyon. (EsP6PKP Ia
i-37)
Pagmamahal sa Katotohanan
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
K to 12 Grade 6 CG., EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaliing Pilipino sa Makabagong Panahon
p.26-33
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p. 6
8
13. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
14. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
15. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.26-33
16. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng LRMDS
(Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
EE.
Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong Aralin
Tungkol saan ang ating talakayan kahapon?
Anong pagpagpapahalaga ang inyong
natutunan tungkol sa aralin?
FF.Paghahabi sa Layunin ng Aralin
GG.
Magpakita ng isang larawan sa mga bata
Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa tanungin sila kung ano ang masasabi nila.
(Photo credit to the owner:Fatima B.
Refamonte-Masbate City)
97
HH.
Pagtatalakay ng bagong konsepto at Pagbasa ng kuwento. Ipabasa sa mga bata
nang tahimik, “ Tamang Impormasyon Tungo
paglalahad ng bagong kasanayan #1
sa Tamang Pasya” Batayang Aklat: Ugaling
Pilipino sa Makabagong Panahon, p.28
Isang araw, pinulong ni Gng. Sta. Maria ang
kanyang mga mag-aaral tungkol sa panukala
ng Samahan ng mga Magulang na pagbibigay
ng donasyon sa kanilang klase.
“Mga mag-aaral, ang Pangulo ng Samahan
ng mga Magulang na si Gng. Filipe ay
magbibigay ng donasyon. Maaari lamang
tayong mamili sa dalawa: computer o mga se
ng mga makabagong aklat.”
Bilang pangulo ng klase, pinulong ni Ivy ang
mga mag-aaral at kinuha ang kanilang mga
panig para sa kapasiyahan ng buong klase.
“Kung ako ang tatanungin ninyo,” sabi n
Angel, “Mas mainam ang computer na
magagamit ng buong klase kaysa sa mga aklat
Marami na naman ang mga aklat na ipinahiram
sa atin.”
“Mas nagtatagal ang mga aklat at maaar
pang magamit ng mga susunod sa atin kaysa
sa computer na madaling masira,” ang
suhestiyon ni Bella.
Bago tayo magdesisyon, maaaring mangalap
muna tayo ng mga impormasyon sa kabutihang
maidudulot ng pagkakaroon ng computer a
mga aklat.
Masusing nagtalakayan at nagpalitan ng
suhestiyon ang mga mag-aaral.
Magkakaroon tayo ng botohan sa kung ano
ang pipiliin natin. Itaas ang kamay ng mga may
gusto
computer.
Isa,
dalawa
tatlo...dalawangput-apat. Ilan naman ang may
gusto ng mga set ng makabagong aklat? Isa
dalawa...dalawangput-dalawa ang pumili
Nangagahulugan na computer ang ating
hihilingin kay Gng. Filipe. Sang-ayon ba kayo?
Ayon sa desisyon ng klase. Sag-ayon ako
sa naging pasiya ng lahat.
“Iyan ang gusto ko sa mga mag-aaral ko
nagkakaisa. Gamitin lamang natin nang tama
ang ibibigay sa atin, tiyak na matutulungan tayo
nito lalo sa pangangalap ng tamang
impormasyon,” ang nakangiting sabi ni Gng
Sta. Sta. Maria.
Sagutin ang mga tanong:
II. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at paglalahad
1. Bakit nagpulong ang klase ni Gng. Sta
ng bagong kasanayan # 2
Maria?
2. Paano ipinakita ng mga mag-aaral ang
matalinong pagpapasiya?
3. Ano-ano ang kabutihang maidudulot sa
mga mag-aaral ng donasyon sa kanila
98
sa
pangangalap
ng
wastong
impormasyon?
4. Kung ikaw ay miyembro ng klase
ganun din ba ang iyong magaging
pasiya?
5. Paano maaaring isabuhay ng mga
mag-aaral na katulad mo ang
pagmamahal sa katotohanan?
JJ. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative
Gumawa ng talaan na may dalawang hanay
Itala ang mga uri ng media sa hanay A at ang
katotohanang hatid nito sa atin sa hanay B
A
B
URI NG MEDIA
KATOTOHANANG
HATID NITO
Assessment)
KK.
Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw Mainam na nasusuri ang kaugnayan ng
na buhay
katapatan sa pagmamahal sa katotohanan.
LL. Paglalahat ng Aralin
MM.
Pagtataya ng Aralin
NN.
Karagdagang gawain para sa takdangaralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng iba
pang gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan
sa tulong ng aking punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Aralin 4 – Isapuso Natin
Paaralan
Baitang
99
6
Guro
Petsa/Oras
Asignatura
Markahan
EsP
1
I. LAYUNIN
J.
Pamantayang Pang nilalaman
Naipamamalas
ang
pag-unawa
sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang
may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng
lahat
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang
na makatutulong sa pagbuo ng isang
desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakabubuti ito
1.3. paggamit ng impormasyon. (EsP6PKP
Ia-i-37)
Pagmamahal sa Katotohanan
K. Pamantayan sa Pagganap
L. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
K to 12 Grade 6 CG., EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.
10
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
3. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.26-33
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
M. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
Tungkol saan ang ating talakayan kahapon?
Anong pagpagpapahalaga
ang inyong
natutunan tungkol sa aralin?
Ano ang kabutihang maaaring idulot ng
pagiging mapagmahal sa katotohanan?
N. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
O. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
P. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
100
. Pagbasa ng sanaysay. Ipabasa sa mga bata
nang tahimik,“Ang Matapat ay Nagmamahal
sa Katoohanan” ni Dolores S. Quiambao
Batayang Aklat: Ugaling Pilipino
sa
Makabagong Panahon, p.29
Sa aklat na Doctrine of the Mean,
ipinaliwanang ni Confucius kung ano ang
nagagawa ng katapatan sa tao at sa buong
mundo.
“Napakahalaga ng katapatan sa buhay
ng tao.
Ang taong matapat ay may
pagmamahal sa katotohanan. Hindi niya
kinakailangang magpanggap, nakakikilos
siya nang tama. Ang taong namamahal sa
katotohanan ay pumipili kung ano ang mabuti,
at isinasabuhay niya ito.
Ang katapatang ito ay nagiging kitangkita. Muli sa pagiging kitang-kita, ito ay
kaniyang ikinikilos.
Mula sa kaniyang
ikinikilos, ito ay nagiging maningning. Dahil
sa maningning, naapektuhan nito ang iba.
Dahil naapektuhan ang iba, sila ay nababago
nito, Dahil nababago sila nito, nagiging ganap
itong pagbabago.
Siya lamang na
nagtataglay ng kompletong katapatan ang
maaaring manatili
sa
langit upang
makapagbago nang tuluyan.”
Ang pagmamahal sa katotohanan ay
nakatutulong sa mga tao na maging matapat
lalo
sa
pangangalap
ng
tamang
impormasyon. Hindi basta-basta naniniwala
sa mga sinasabi ng mga tao. Tinitiyak niya
ang mga datos sa tunay na pangyayari.
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang sinasabi ni Confucius?
2. Ano-ano ang naidudulot ng katapusan
sa tao?
3. Sa inyong binasa, paano matitiyak
ang
ganap
na
pagbabago?
Ihalintulad ito sa inyong sariling mga
pagpupunyagi. Ano-ano ang mga ito?
Q. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
R. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
S. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na
buhay
101
Pangkatin ang klase sa limang grupo at
bigyan ang bawat pangkat ng sobre na may
lamang mga letra (jumbled letters). Buuin nila
ito sa mga taong maaring mapagkatiwalaan
tuwing
naghahanap
ng
tamang
impormasyon.
gumangla- magulang
ruog-guro
ibinkgan- kaibigan
ankpita-kapitan
itphayba-kapitbahay
Ano ang mga nabuo ninyo?
Sino ang inilarawan ng mga ito?
T. Paglalahat ng Aralin
U. Pagtataya ng Aralin
Lagyan ng (/) ang scale na 1, 2, 3 ang mga
taong maaaring magbibigay ng impormasyon
nang tapat. kung saan ang 3 ang siyang
pinakamataas at ang 1 ang pinakamababa
Mga Tao
1
2
3
1.magulang
2. guro
3.kaibigan
4.kapitan
5.kapitbahay
V. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin Magdala ng kartolina, pentel pen at iba pang
pangkulay
at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
S. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
T. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
U. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
V. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation
W. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
X. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Aralin 4 – Isabuhay Natin
102
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A.
Pamantayang Pang nilalaman
B.
Pamantayan sa Pagganap
Naipamamalas
ang
pag-unawa
sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang
may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng
lahat
Nakagagawa ng solusyon batay sa wastong
impormasyon
(EsP6PKP Ia-i-37)
Pagmamahal sa Katotohanan
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
K to 12 Grade 6 CG, EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.
10
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
3. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.26-33
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
Tungkol saan ang ating talakayan kahapon?
Anong pagpagpapahalaga
ang inyong
natutunan tungkol sa aralin?
Ano ang inyong naramdaman pagkatapos ng
inyong gawain kahapon?
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
Ipabasa sa mga bata ang isang sanaysay
nang tahimik, “Katotohanan Dapat Manaig” ni
Constancia Paloma
Batayang Aklat: Ugalng Pilipino
sa
Makabagong Panahon, p.30
C. Pag-uugnay
ng
mga
Bagong
Halimbawa
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
Pangkatin ang klase sa limang grupo para sa
paglalahad ng bagong kasanayan #1
isang malikhaing gawain. “Poster Making”
Gamit ang mga kagamitang inihanda,
kartolina, pentel pen, at pangkulay.
Gagawa ang bawat pangkat ng poster ng
kanilangideangpagmamahalsa
katotohanan sa pagkuha ng impormasyon.
103
Lagyan ng pamagat ang poster na gagawin at
i-display sa buletin board ng klase.
Rubrik sa Pagmamarka sa Paggawa ng
Poster
Pamantayan
Deskripsiyon
Puntos
Konsepto
Malinaw
na 5
naipahayag
ang konsepto
nais iparating
Paksa
May
5
pangunahing
kaisipan kung
saan umiikot
ang poster
Paliwanag
Makabuluhan 5
ang
paliwanag.
Gumamit ng
mga akma at
tamang salita
sa poster
Pagkamalikhain Angkop
at 5
kaaya-aya
ang
ginamit
na
kulay,
disenyo,
at
ang
pagkakasulat
Kabuuan
20
Magpapaliwanag ang bawat pangkat tungkol
E. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at sa kanilang nagawang poster.
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
H. Paglalahat ng Aralin
I. Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagang gawain para sa takdangaralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
104
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
105
Aralin 4 – Subukin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pang nilalaman
Naipamamalas
ang
pag-unawa
sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang
hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang
may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng
lahat
Nakagagawa ng solusyon batay sa wastong
impormasyon
(EsP6PKP Ia-i-37)
Pagmamahal sa Katotohanan
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
K to 12 Grade 6 CG., EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaliing Pilipino sa Makabagong Panahon p.
10
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
3. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.26-33
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
EE.
Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
FF.Paghahabi sa Layunin ng Aralin
Ibahagi ang mga araling natutunan mo sa
loob ng 4 na araw.
GG.
Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
HH.
Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan #1
II. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
JJ. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
KK.
Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
LL. Paglalahat ng Aralin
MM.
Pagtataya ng Aralin
Weekly Test
106
Isulat ang iyong pangako na paunlarin
ang pagiging mapagmahal sa katotohanan at
makikilahok sa mga gawain na may
katapatan. Gawin ito sa iyong journal.
NN.
Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
D. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
E. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
F. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
G. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation
H. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
I. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
107
Aralin 4 – Alamin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
J.
Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga
tamang hakbang bago makagawa ng
isang desisyon para sa ikabubuti ng
lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon
nang may katatagan ng loob para sa
ikabubuti ng lahat
G. Pamantayan sa Pagganap
H. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
1. Naisasagawa ang mga tamang
hakbang na makatutulong sa pagbuo
ng isang desisyon na makabubuti sa
pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga
bagay na may kinalaman sa sarili at
pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng
nakararami kung nakabubuti ito
1.3. paggamit ng impormasyon.
( EsPPKP Ia-i-37 )
II. NILALAMAN
Paksa: Minamahal ang Taong
Makatotohanan
Pagpapahalga: Pagmamahal sa
Katotohanan
(Love of Truth)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
17. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
K to 12 Gabay Pangkurikulum,
Edukasyon sa Pagpapakatao May
2016, pahina 81
18. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
19. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong
Panahon p.26-33
20. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
• B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
KK.
Balik-aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
108
Mag kumustahan. Kumanta at
Sumayaw. Kantahin at gayahin ang
kanta at kilos sa awitin sa video..(Video
Greeting song Good Morning Song
And Hello, Learning Station)
LL. Pag-uugnay ng mga Bagong Halimbawa
MM.
Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Magbigay ng mahahalagang aral na
inyong natutuhan sa nakaraang aralin.
Ano ang mga hakbang ang
inyong ginagawa sa pagbuo ng
isang desisyon?
NN.
Pagtatalakay ng bagong
Konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan # 2
OO.
Paglinang sa kabihasnan (Tungo
sa Formative Assessment)
PP.
Paglalapat ng aralin sa pangaraw araw na buhay
QQ.
Paglalahat ng Aralin
RR.
Pagtataya ng Aralin
SS.
Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang masasabi ninyo sa
larawan?
2. Naranasan mo bang malagay sa
isa mga sitwasyong ipinakita?
3. Ano ang inyong naramdaman?
4. Ano ang iyong ginawang kilos?
.
Mahalaga bang palagi natin
ipinapahayag ang katotohanan?
Bakit oo/hindi?
Ano ang epekto ng hindi
pagpapahayag ng
katotohanan?
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
Y. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
Z. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
AA. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
BB. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
CC. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
DD. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro
at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
109
Aralin 4 – Isagawa Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
J.
Pamantayang
Pangnilalaman
K. Pamantayan sa
Pagganap
L. Mga kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
II. NILALAMAN
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagsunod
sa mga tamang hakbang bago makagawa ng isang desisyon
para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng
loob para sa ikabubuti ng lahat
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong
sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman
sa sarili at pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti
ito
1.3. paggamit ng impormasyon. (EsP6PKP Ia-i-37)
Pagmamahal sa Katotohanan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
K to 12 Grade 6 CG., EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaliing Pilipino sa Makabagong Panahon p.26-33
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p. 6-8
17. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
18. Mga Pahina sa
Kagamitang Pangmagaral
19. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.26-33
20. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng LRMDS
(Learning Code)
K. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
OO.
Balik-aral sa
nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng
bagong aralin sa
Bagong Aralin
PP.
Paghahabi sa
Layunin ng Aralin
Mag kumustahan. Kumanta at Sumayaw. Kantahin at gayahin
ang kanta at kilos sa awitin sa video.(Video Greeting song
Good Morning Song And Hello, Learning Station)
110
QQ.
Pag-uugnay
ng mga Bagong
Halimbawa
RR.
Pagtatalakay
ng bagong konsepto
at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
SS.
Pagtatalakay
ng bagong Konsepto
at paglalahad ng
bagong kasanayan #
2
Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Bawat pangkat ay
magpapakita ng eksena sa tahanan, paaralan o pamayanan na
nagpapakita ng pagmamahal sa katotohanan.
Bumuo ng ilang eksena sa tahanan, paaralan, o pamayanan na
nagpapakita ng pagmamahal sa katotohanan. Bigyan ng
pansin ang nararapat na gawin o pasya sa bawat eksena.
Ipakita sa kahit na anong malikhaing paraan. Ipaliwanag kung
ano ang ipinahihiwatig ng eksenang ginawa.
Rubrik sa Pagmamarka sa Eksenang Gagawin
Kraytirya
4
3
2
1
Nilalaman
/
Lahat ng
kasapi ng
pangkat
ay
nakapag
pakita ng
lubos na
pagkaun
awa sa
nilalaman
/ tema
May 1-2
kasapi ng
pangkat
ang hindi
nakapag
pakita ng
lubos na
pagkaun
awa sa
nilalaman
/ tema
May 3-5
kasapi ng
May anim
o higit
pangkat
ang hindi
nakapagp
akita ng
lubos na
pagkauna
wa sa
nilalaman/
tema
pang
kasapi ng
pangkat
ang hindi
nakapagpa
kita ng
lubos na
pagkauna
wa sa
nilalaman/
tema
Kooperas
yon
Lahat ng
kasapi ng
pangkat
ay
maayos
na
nakiisa
May
isang
kasapi ng
pangkat
ang hindi
maayos
na
nakiisa
May
dalawang
kasapi ng
pangkat
ang hindi
maayos
na
nakiisa
May tatlo o
higit pang
kasapi ng
pangkat ang
hindi
maayos na
nakiisa
Paraan ng
Pagsasalit
a
Nagpapa
kita nang
kahusaya
n sa
pagsasali
ta at
pagbaba
hagi ng
kaalaman
May isa
na hindi
akma
ang
kahusaya
n sa
pagsasali
ta at
pagbaba
hagi ng
kaalaman
May
dalawa
na
hindi
akma
ang
kahus
ayan
sa
pagsa
salita
at
pagba
bahagi
May tatlo o
higit pa
ang hindi
akma ang
kahusayan
sa
pagsasalita
Tema
111
ng
kaala
man
Pagkamali
khain
TT.Paglinang sa
kabihasnan (Tungo sa
Formative
Assessment)
UU.
Paglalapat ng
aralin sa pang-araw
araw na buhay
VV.
Paglalahat ng
Aralin
WW.
Pagtataya ng
Aralin
XX.
Karagdagang
gawain para sa
takdang-aralin at
Remediation
Naipakita
ang
sumusun
od ang
tatlong
kraytiryaorihinalid
adMakatoto
hanan
(Pilipino)
-Kaayaaya
Naipakita Naipakita Walang
ang
ang isa
naipakita sa
dalawa
sa
sumusunod
sa
sumusun na tatlong
sumusun od na
kraytiryaod na
tatlong
-orihinalidadtatlong
kraytirya- Makatotohan
kraytiryaan
orihinalid (Pilipino)
orihinalid ad-KaayaadMakatoto
aya
Makatoto hanan
hanan
(Pilipino)
(Pilipino)KaayaKaayaaya
aya
Talakayin ang mga naipakita at naipaliwanag ng bawat pangkat
Sa anong pagkakataon tayo inaasahan na magpapahayag ng
katotohanan?
Sumulat ng dalawaang dahilan kung bakit mahalaga ang
pagpapahayag ng katotohanan?
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
S. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
T. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
U. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
112
V. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
W. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
X. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang
nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking
naranasan
na
nasolusyunan sa tulong
ng aking punungguro at
superbisor?
H. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
113
Aralin 4 – Isapuso Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
M. Pamantayang Pang nilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan
ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago
makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti
ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na
may kinalaman sa sarili at pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami
kung nakabubuti ito
1.3. paggamit ng impormasyon. (EsP6PKP Ia-i37)
Pagmamahal sa Katotohanan
N. Pamantayan sa Pagganap
O. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
K to 12 Grade 6 CG., EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaliing Pilipino sa Makabagong Panahon p. 10
13. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
14. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmagaral
15. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.2633
16. Karagdagang Kagamitan mula sa portal
ng LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
(video: Too Quick to Judge)
(YOUTUBE: Madvision production, Touching
Short Story, published april 15, 2015
IV. PAMAMARAAN
W. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
Tungkol saan ang ating talakayan kahapon?
Anong pagpagpapahalaga ang inyong
natutunan tungkol sa aralin?
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
Ano ang inyong naramdaman pagkatapos ng
inyong gawain kahapon?
114
X. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
Y. Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
Z. Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan
#1
AA.
Pagtatalakay ng bagong
Konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan # 2
BB.
Paglinang sa kabihasnan
(Tungo sa Formative Assessment)
Panoorin natin ang video clip na may pamagat
na Too Quick To Judge”, o “Don't judge people
you don't know”.
(YOUTUBE: Madvision production, Touching
Short Story, published april 15, 2015)
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang ipinakita sa video clip?
2. Ano ang mga ginawa ng karakter sa
iyong napanood na video clip?
3. Bakit nila nagagawa ang ganoong
bagay?
4. Mahalaga bas a inyo ang pag-alam at
pagmamahal sa katotohanan? Bakit?
Hahatiin ang mga bata sa maliit na pangkat at
palikhain ng awit na ang nilalaman ay tungkol sa
pagmamahal sa katotohanan.
1. Ano ang mensahe ng inyong awitin?
2. Ano ang naging inspirasyon ninyo sa
paglikha ng awitin?
3. Paano ninyo ito iniuugnay sa pang-arawaraw ninyong buhay?
CC.
Paglalapat ng aralin sa
pang-araw araw na buhay
DD.
Paglalahat ng Aralin
EE.
Pagtataya ng Aralin
Isulat ang salitang Tama kung ang sitwasyon
ay tama, kung mali isulat ang salitang Mali at
isulat ang nararapat na sitwasyon.
1. Ang bata ay nahuhuling nangongopya sa
kaniyang
kaklase.___________________________
_
2. Si Reydan ay nagsasabi ng totoo sa
kaniyang
magulang._________________________
__
3. May pagkakataon ang batang si Rita ay
malimit kumuha ng gamit na
paalam.___________________________
4. Ang batang si Jansen ay nagmamalasakit
sa mga gamit sa tahanan at sa paaralan
ng buong
tapat._____________________________
_____
5. Tuwing Biyernes, si Albert ay umaalis ng
bahay upang pumasok sa paaralan ngunit
hindi siya dumederetso sa
paaralan.__________________________
____
115
FF.Karagdagang gawain para sa
Sumulat ng dalawang pamagat ng awiting
Pilipino na nagsasaad ng pamamahal sa
katotohanan.
takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
Y. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya.
Z. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
AA.
Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
BB.
Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa remediation
CC.
Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
DD.
Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
116
Aralin 4 – Isabuhay Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
J.
Pamantayang Pang nilalaman
K. Pamantayan sa Pagganap
L. Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan
ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago
makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti
ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang may
katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat
Nakagagawa ng solusyon batay sa wastong
impormasyon
(EsP6PKP Ia-i-37)
Pagmamahal sa Katotohanan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
13. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
14. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmagaral
15. Pahina sa Teksbuk
K to 12 Grade 6 CG., EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaliing Pilipino sa Makabagong Panahon p. 10
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon p.2633
16. Karagdagang Kagamitan mula sa portal
ng LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
EE. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa
Bagong Aralin
Magkaroon ng malalim na talakayan tungkol sa
mga kasagutan ng mga bata sa pagtataya lalo na
mga maling sitwasyon nakasulat at kung paano
nila ito itinama.
FF. Paghahabi sa Layunin ng Aralin
GG.
Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
HH.
Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
117
II. Pagtatalakay ng bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
JJ. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
KK. Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
LL. Paglalahat ng Aralin
MM.
Bilang isang bata, ano ang iyong pagkaunawa sa
pagmamahal sa katotohanan? Paano mo ito
maipapakita sa anumang sitwasyon o pagsubok
ng inyong karanasan?
Ayon sa Wikipedia.org. ang kahulugan ng
katotohanan ay kaugnay ng prinsipyo ng
katumpakan, katamaan, kayunayan, katiyakan,
katapatan, kataimtiman at mabuting paniniwala.
Sa pagtukoy o pag-alam sa katotohanan, ang
malawak na pag-iisip ay kinakailangan. Hindi
lahat ng nakikita ay maaaring totoo,kailangan ng
masusing pagsusuri at pag-alam ng tamang
impormasyon
Pagtataya ng Aralin
Gumawa ng poster, tula o awit tungkol sa
pagmamahal sa katotohanan
NN.
Karagdagang gawain para
sa takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
S. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya.
T. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation
U. Nakatulong ba ang remediation? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
V. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
W. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
X. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
118
Aralin 4 – Subukin Natin
Paaralan
Guro
Petsa/Oras
Baitang
Asignatura
Markahan
6
EsP
1
I. LAYUNIN
BB. Pamantayang Pang nilalaman
CC.
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagsunod sa mga
tamang hakbang bago makagawa ng
isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat
Naisasagawa ang tamang desisyon nang
may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng
lahat
Nakagagawa ng solusyon batay sa wastong
impormasyon
(EsP6PKP Ia-i-37)
Pagmamahal sa Katotohanan
Pamantayan sa Pagganap
DD.
Mga kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
II. NILALAMAN
III. KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
K to 12 Grade 6 CG., EsP CG. 1.3 p. 81
Ugaliing Pilipino sa Makabagong Panahon
p. 10
13. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
14. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-magaral
15. Pahina sa Teksbuk
Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon
p.26-33
16. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
LRMDS (Learning Code)
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
OO.
Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin sa Bagong
Aralin
PP.
Paghahabi sa Layunin ng Aralin
QQ.
Pag-uugnay ng mga Bagong
Halimbawa
RR.
Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan #1
SS.
Pagtatalakay ng bagong Konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan # 2
119
Ibahagi ang mga araling natutunan mo sa
loob ng 4 na araw.
TT.Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Paglalapat ng aralin sa pang-araw
araw na buhay
VV.
Paglalahat ng Aralin
UU.
WW.
Pagtataya ng Aralin
Isulat sa inyong talaarawan ang inyong
mahalagang aral na natutuhan sa araling ito
at inyong ninais gawin upang mailnang pa
ang aral na ito.
XX.
Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at Remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
G. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
H. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
120
Download