Uploaded by Nikola Matić

05 Radne tvari

advertisement
TEHNIKA HLAĐENJA
4. RADNE TVARI ZA KOMPRESIJSKE PARNE PROCESE
Na radnu tvar postavlja se niz zahtjeva. To su zahtjevi vezani na očuvanje okoliša, zahtjevi za
određena termodinamička, fizikalna i kemijska svojstva. Također je važan i utjecaj na čovjeka
i na robu.
4.1. POŽELJNA SVOJSTVA RADNIH TVARI
Idealna radna tvar trebala bi imati sljedeća svojstva:
Svojstva vezana na zaštitu okoliša:
ne smije utjecati na razgradnju ozonskog sloja (prisutnost klora u molekuli radne tvari nije
prihvatljiva)
utjecaj na efekt staklenika mora biti čim manji
produkti razgradnje radne tvari ne smiju ugroziti okoliš
Termodinamička svojstva
povoljan faktor hlađenja
velika toplina isparivanja
nizak specifični toplinski kapacitet
mali specifični volumen kod uobičajenih temperatura isparivanja
Fizikalna svojstva
kritična točka mora ležati iznad uobičajene temperature rashladne vode
točka smrzavanja mora ležati niže od temperature hlađenja
mora biti lakši ili teži od ulja tako da se ulje u odjeljivaču može izdvojiti
mora imati nisku dinamičku viskoznost
mora imati visoku toplinsku vodljivost
Kemijska i sigurnosna svojstva
ne smije biti zapaljiv
ne smije biti eksplozivan
ne smije kemijski reagirati s uljem za podmazivanje, naročito u prisustvu vlage
ne smije reagirati s metalima u rashladnom uređaju pri radnim uvjetima koji tu vladaju
po mogućnosti treba biti niske otrovnosti
po mogućnosti treba biti bez mirisa
poželjno je lagano otkrivanje prisutnosti u zraku
treba imati nisku cijenu
69
TEHNIKA HLAĐENJA
Radne tvari ne posjeduju sva ova svojstva i ispunjavaju ih samo djelomično. tako je npr. NH3
toksičan i ima jak miris. Prije freona koristio se CO2 koji ima kritičnu temperaturu 31oC i
kritični tlak 73,8 bar. (U novije vrijeme ponovno raste interes za njegovim korištenjem).
4.2. OZNAČAVANJE RADNIH TVARI (MEĐUNARODNO)
Neka se tvar može opisati svojom kemijskom formulom ili nazvati stručnim odnosno
komercijalnim nazivom.
Nastojeći da se označivanje radnih tvari u rashladnoj tehnici svede na kratke i jasne oznake,
međunarodno je prihvaćen jedinstveni način njihova označivanja.
Za svaku radnu tvar u rashladnim uređajima oznaka započinje velikim slovom R i iza njega
slijede dvije ili tri brojke.
Radne tvari anorganskog porijekla karakterizira prva brojka koja je uvijek 7 a preostale
dvije brojke predstavljaju zaokruženu vrijednost molekularne mase tvari.
npr.:
amonijak
voda
ugljični dioksid
zrak
sumporni dioksid
NH3
H2O
CO2
SO2
R717
R718
R744
R 729
R 764
Radne tvari organskog porijekla u rashladnoj tehnici su neki ugljikovodici, posebno
derivati metana (CH4) i etana (C2H6). Derivati su dobiveni tako da je nekoliko ili svi atomi
vodika kod metana odnosno etana zamijenjeno odgovarajućim brojem atoma fluora (F), klora
(Cl) ili broma.
Za tu grupu radnih tvari međunarodna oznaka počinje također slovom R, a zatim slijede dvije
ili tri brojke.
Posljednja brojka označava broj fluorovih atoma u molekuli.
Pretposljednja brojka označava broj vodikovih atoma uvećan za jedinicu, a brojka ispred toga
broj ugljikovih atoma umanjen za jedinicu.
U spojevima sa samo jednim atomom ugljika ta bi brojka bila 0 i ne piše se, pa takvi spojevi
imaju u oznaci samo dvije brojke npr. metan CH4 je R50, ali je za etan C2H6 oznaka R170.
U molekuli mogu biti još i atomi klora ali oni ne ulaze u oznaku.
Ukoliko ima i atoma broma onda se to označuje dodavanjem slova B i brojem koji označuje
broj njegovih atoma, npr. R13B1 je oznaka za trifluormonobrommetan CF3Br.
Da bi se iz oznake za radnu tvar jednostavno odredio broj atoma koji je čine, treba brojčanoj
oznaci radne tvari pribrojiti broj 90 (“pravilo 90”). U takvom zbroju, prva znamenka označava
broj atoma ugljika, druga broj atoma vodika, a treća broj atoma fluora. Broj atoma klora
određuje se onda po izrazu Cl=2(C+1)-H-F.
70
TEHNIKA HLAĐENJA
Azeotropske smjese. To su dvojne smjese koje pri isparivanju ponašaju kao jednostavne
tvari, tj. ne mijenja im se temperatura i sastav. Označavaju se brojevima koji počinju s 5 ili 6.
Označavanje nije prema međunarodnom dogovoru, već su oznake komercijalne.
R500 je azeotropska smjesa R12/R152a u masenom omjeru 73,8/26,2%.
R502 je azeotropska smjesa R22/R115 u masenom omjeru 48,8/51,2%.
R504 je azeotropska smjesa R32/R115 u masenom omjeru 48,2/51,8%.
R505 je azeotropska smjesa R12/R31 u masenom omjeru 78/22%.
R507 je azeotropska smjesa R134a/R125 u masenom omjeru 50/50%.
Zeotropske smjese. To su smjese dviju ili više radnih tvari, za koje je karakteristična
promjena temperature i sastava ravnotežne pare i kapljevine pri isparivanju. Imaju oznake
koje počinju brojem 4. Označavanje također nije prema međunarodnom dogovoru, već su
oznake komercijalne.
R404A je zeotropska smjesa R125, R143 i R134a u masenom omjeru 44/52/4%
R407C smjesa R125, R32 i R134a u masenom omjeru 25/23/52%
Halogeni derivati metana i etana (freoni)
Ovdje se navode neke od češće primjenjivanih radnih tvari. Na slikama desno prikazana su
neka nepoželjna svojstva odgovarajućih radnih tvari. Za upotrebu su pogodne radne tvari koje
se nalaze u području koje nije iscrtkano.
Derivati metana
oznaka
formula
temp.ispar.
za p=1 bar
Sl. 4.1. Derivati metana i njihova svojstva
Nazivi kemijskih spojeva nekih derivata metana
R 11
R12
R13
CFCl3
CCl2F2
CF3Cl
monofluortriklormetan
difluordiklormetan
trifluormonoklormetan
71
TEHNIKA HLAĐENJA
R22
R23
R40
CHF2Cl
CHF3
CH3Cl
difluormonoklormetan
trifluormetan
metilklorid
Derivati etana
oznaka
formula
temp.ispar.
za p=1 bar
Sl. 4.2. Derivati etana i njihova svojstva
72
TEHNIKA HLAĐENJA
Nazivi kemijskih spojeva nekih derivata etana
R123 CHCl2 CF3
R152a CHF2CH3
R134a CH2FCF3
trifluordikloretan
difluoretan
tetrafluoretan
4.3. UTJECAJ RADNIH TVARI NA OKOLIŠ
Neke radne tvari sustava tehničkog hlađenja utječu na oštećenje ozonskog sloja.
Montrealskim protokolom ograničena je proizvodnja i potrošnja takvih radnih tvari.
Ozon O3 nastaje u atmosferi prirodnim putem i apsorbira štetno sunčevo zračenje u
ultraljubičastom spektru. Oko 90% ozona nalazi se u stratosferi koja se proteže od visine 1015 km, pa do 50 km iznad zemlje. Veće koncentracije ozona u nižim slojevima troposfere (10
do 15 km visine) su štetne i opasne po život.
Emisija u atmosferu tvari koje oštećuju ozonski sloj posljedica je proizvodnje izolacijskih
materijala, proizvodnje i potrošnje aerosola, korištenja otapala za čišćenje masnoća, gašenja
požara halonima, propuštanja iz rashladnih uređaja ili njihovog nekontroliranog ispuštanja pri
popravku ili uništenju rashladnih uređaja.
Klor, brom i fluor, koji su također sadržani i u halogenim derivatima metana i etana
narušavaju prirodnu ravnotežu ozona u atmosferi i utječu na smanjenje njegove koncentracije.
Promjena ozona %
Globalna ukupna promjena ozona.
Prosječne promjene od 1964 do 1980.
Prosječna promjena
Područje nesigurnosti
Promjena ozona %
Godina
Promjene od 1980 do 2000.
Jug
Prosječna promjena
Područje nesigurnosti
Geografska širina
Geografska
širina
Sjever
Sl. 4.3. Promjena globalne koncentracije ozona
73
TEHNIKA HLAĐENJA
Globalne totalne koncentracije ozona smanjile su se prosječno za nekoliko postotaka tijekom
protekla dva desetljeća. Na gornjem dijagramu na slici 4.3. dana je usporedba s promjenama u
periodu 1964 do 1980. Između 1980 i 2000, najveće je smanjenje zbog erupcije vulkana Mt.
Pinatubo 1991. Od 1997 do 2001 ukupno smanjenje je oko 3% od prosjeka 1964-1980. Na
donjem dijelu slike 4.3. su promjene ozona od 1980 do 2000 na različitim gografskim
širinama.
Slučajevi raka na milion stanovnika godišnje
Predviđena zastupljenost (parts per trilion)
Smanjenje koncentracije ozona ima za posljedicu porast raka kože u životinja i ljudi,
slabljenje imuniteta a time porast zaraznih bolesti, remećenje ravnoteže flore i faune,
odumiranje planktona što utječe na remećenje prehrambenog lanca u oceanima i smanjenje
broja vrsta koje žive u njima. Cilj Montrealskog protokola je smanjiti prisustvo klora i broma
u stratosferi. Predviđanja koncentracije dana su na gornjem dijelu slike 4.4.. Bez mjera
propisanih Protokolom predvidivo je povećanje koncentracije halogenih plinova. Linija “zero
emissions” odnosi se na slučaj da su sve emisije svedene na nulu s početkom 2003. Donji dio
slike 4.3. pokazuje predviđanja povećanja broja slučajeva raka kože bez odredbi Protokola i
predviđanja kako će se taj broj reducirati poštujući odredbe Protokola.
Učinci Montrealskog protokola
Efektivni klor u
atmosferi
Povećanje broja
slučajeva raka
kože
Sl. 4.4. Predviđanja koncentracije klora u atmosferi i procjene promjene broja novih slučajeva
raka kože kod ljudi
Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača (1985.) i iz nje proizašao Montrealski protokol
(1987.) sa amandmanima iz Londona (1990.), Kopenhagena (1992.), Beča (1995.) i Pekinga
(1999) ograničuju proizvodnju i uporabu halogeniranih ugljikovodika. U Hrvatskoj je na snazi
Uredba o tvarioma koje oštećuju ozonski sloj, a njene odredbe u potpunosti su sukladne s
međunarodnom regulativom.
74
TEHNIKA HLAĐENJA
Druga je posljedica emisije štetnih tvari u atmosferu globalno zagrijavanje, koje nastaje kao
posljedica efekta staklenika. Plinovi kao CO2, CH4, NO2, HFC-i, PFC-i, SF6 – staklenički
plinovi uglavnom propuštaju kratkovalno sunčevo zračenje, ali su slabo propusni za
dugovalno zračenje Zemljine površine. Zato dio energije koji dospijeva na Zemlju kroz
atmosferu ostaje zarobljen kao u stakleniku i uzrokuje porast temperature. Time se narušava
ukupna energetska bilanca Zemlje.
Naprijed navedeni utjecaji vrednuju se pomoću slijedećih kriterija:
Potencijal razgradnje ozona ODP (Ozone Depletion Potential)
ODP je funkcija sposobnosti razgradnje klora i broma, kao i vremena postojanosti u
atmosferi. Za R11 je usvojena referentna vrijednost ODP=1.
Za ostale radne tvari izražava se ODP relativno prema R11.
Potencijal globalnog zagrijavanja GWP (Global Warming Potential)
Potencijal globalnog zagrijavanja GWP neke tvari oslobođene u atmosferu je broj koji govori
koliki je relativni utjecaj te tvari na stvaranje efekta staklenika u odnosu na utjecaj 1 kg CO2.
CO2 trajno ostaje u atmosferi, te je stoga uvijek potrebno navesti za koji je vremenski period
GWP izražen (20, 100 ili 500 godina).
Totalni ekvivalentni utjecaj na globalno zagrijavanje TEWI (Total Equivalent Warming
Impact)
Računskim izrazom dobiva se vrijednost relativnog (u odnosu na CO2) utjecaja jednog
rashladnog sustava na globalno zagrijavanje.
TEWI = (GWP⋅ L ⋅ n ) + [GWP⋅ M (1 − αrec )] + (n ⋅ E god ⋅ β )
Prvi pribrojnik na desnoj strani odnosi se na propuštanje radne tvari iz postrojenja, gdje je L
[kg/god] godišnje propuštanje radne tvari iz postrojenja a n [god] vrijeme ukupnog rada
postrojenja. Drugi se pribrojnik odnosi na gubitke radne tvari u okoliš tijekom reciklaže, gdje
je M [kg] količina radne tvari u postrojenju, a α rec faktor recikliranja koji prikazuje udio radne
tvari koji se izgubi u atmosferu tijekom njenog vađenja, pročišćavanja i ponovnog povratka u
postrojenje. Prva dva pribrojnika uzimaju u obzir neposredni utjecaj postrojenja na
zagrijavanje, a treći se pribrojnik odnosi na posredni utjecaj istog postrojenja. Naime, za svoj
rad postrojenje troši energiju, obično električnu, za čiju se proizvodnju u nekoj elektrani može
odvijati izgaranje koje za rezultat ima emisiju CO2. Faktor β [kg/kWh] predstavlja emisiju
CO2 za proizvedenu energiju, a E god [kWh] godišnji utrošak energije u postrojenju.
Na slici 4.5. su prikazani ODP I GWP za neke radne tvari.
75
TEHNIKA HLAĐENJA
GWP
(CO2)
100 g
ODP
Sl. 4.5. ODP i GWP za neke radne tvari
Često se susrećemo sa nazivima CFC, HCFC i HFC. Njihovo je značenje slijedeće:
CFC – clorofluorocarbons, potpuno halogenirani derivati zasićenih ugljikovodika, uglavnom
metana i etana (npr. R12)
HCFC – hydrochlorofluorocarbons, djelomično halogenirani derivati zasićenih ugljikovodika
koji sadrže vodik i klor (npr. R22)
HFC – hydrofluorocarbons, djelomično halogenirani derivati zasićenih ugljikovodika koji
sadrže vodik i ne sadrže klor (R407C je smjesa triju HFC-a)
Proizvodnja i potrošnja CFC (među kojima su R11 i R12 i R502) trebala je biti potpuno
obustavljena do 1996. godine. U Hrvatskoj je ova potpuna zabrana stupila na snagu 2006.
godine. Zamjena za R11 zasada mogu biti R134a (koji je razvijen kao zamjena za R12) i
R123.
R12 treba zamijeniti sa drugim radnim tvarima. Zamjenske tvari su za sada R134a i R152a, a
izgledno je da to bude i R290.
Montrealski je protokol predviđao u početku prekid korištenja HCFC (među kojima je i R22)
u novoj opremi i novoizgrađenim instalacijama do 2020. godine. Kako je u Europskoj uniji za
sada važeći propis koji predviđa prekid korištenja HCFC u novoj opremi i novoizgrađenim
76
TEHNIKA HLAĐENJA
instalacijama do 2014. godine, a neke su zemlje uvele i kraće rokove, npr u Švedskoj do 1998.
Austriji do 2002., Švicarskoj do 2005., Italiji do 2008. Ukidanje distribucije R22 u Hrvatskoj
predviđeno je bilo do 2030. godine ("Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač" iz
1999. godine), a sadašnji propisi ("Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj" iz 2005.
godine) predviđaju zabranu potrošnje do kraja 2015. godine, a od početka 2006. godine
dozvoljena je uporaba samo za održavanje ili popravak rashladnih uređaja.
Napomena: Kad se govori o zamjeni radne tvari, treba znati da niti jedna zamjenska radna
tvar nema ista svojstva kao i radne tvar koju treba mijenjati. Treba voditi računa o promjeni
učina, djelovanju na materijal iz kojeg je izrađen rashladni uređaj, utjecaju na ulje za
podmazivanje i nizu drugih utjecaja.
Azeotropske smjese kao zamjenske radne tvari
Tu dolazi u obzir R507 azeotropska smjesa 50%R143a i 50% R125 kao zamjena za R502
Zeotropske smjese kao zamjenske radne tvari
R404A smjesa 44% R125, 52% R143 i 4% R134a (zamjena za R12 i R502)
R407C smjesa 25% R125, 23% R32 i 52% R134a
R407A smjesa 40% R125, 20% R32 i 40% R134a
Ugljikovodici kao zamjenske radne tvari
R290
R600a
propan
izobutan
C3H8
C4H10
Tab. 4.2. Ekološki prihvatljive radne tvari
Radna
tvar
R134a
Sastav
Zamjena za
GWP100
R12, R22
1300
R152a
R12
140
R600a
R12,R134a
R404a
143a/125/134a
52/44/4 %
32/125/134a
23/25/52 %
600/134a/l 25
3,5/50/46,5 %
32/125
50/50 %
20
Primjena
Napomena
Kućanski aparati i mali
komercijalni rashladni uređaji
Automobilski rashladni uređaji
(u istraživanju)
Kućanski aparati
Prikladna za
retrofiting
Umjereno
zapaljiva
Zapaljiva,
eksplozivna
Pseudo
azeotropska RT
Klizanje
temperature
Klizanje
temperature
Visok tlak
Pokretne hladnjače za smrznutu
robu
Klimatizacija
R502 ,R22
3260
R22
1526
R22
2138
-
1725
Rashladnici vode, rashladne
vitrine
Split sustavi za hlađenje
R23
R744
R13
11700
1
Kaskadni rashladni uređaji
Kaskadni rashladni uređaji
R717
R22
R407C
R417a
R410A
0
Industrijsko hlađenje
77
Visok GWP
Previsok tlak,
Tkr - niska
Otrovna
TEHNIKA HLAĐENJA
4.4. OSNOVNE TERMODINAMIČKE OSOBINE RADNIH TVARI
Sl. 4.6. Zasićena područja nekih radnih tvari u T,s-dijagramu
Iz dijagrama Sl. 4.6. razvidan je položaj kritične točke u odnosu na područje rada uređaja.
Također se može odrediti toplina isparivanja pri određenim temperaturama.
Krivulje zasićenja radnih tvari
Ove krivulje prikazuju vezu tlaka i temperature zasićenja radnih tvari. Poželjno je da tlakovi
pri temperaturi isparivanja budu nešto viši od okolišnog, kako ne bi došlo do mogućnosti
usisavanja zraka u sustav. Također je poželjno da tlakovi pri uobičajenim temperaturama
kondenzacije ne budu previsoki. Iz krivulja zasićenja mogu se odrediti kompresijski omjeri za
zadane temperature isparivanja i kondenzacije.
Npr, za R22, ϑo = −20 oC → p 0 = 2,455 bar
ϑ = +30 oC → p = 11,880 bar
p 11,880
=
= 4,839
p 0 2,455
78
TEHNIKA HLAĐENJA
8
7
R22
R23
R717
R744
R404a l
R404a v
R600a
R290
R11
R134a
R12
R113
R152a
6
p
5
MPa 4
3
2
1
0
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
0
ϑ
10
o
20
30
40
50
60
70
80
90 100
C
Sl. 4.7. Krivulje zasićenja nekih radnih tvari
Tab. 4.3. Kompresijski omjeri za neke radne tvari
Temperatura isparivanja
Temperatura kondenzacije
CO2
Amonijak
R22
Metil – klorid
SO2
R11
R12
R113
R134a
R152a
Propan (R290)
Izobutan (R600a)
-60
+30
53,28
31,6
41,87
78
33,03
38,69
25,33
45,1
-30
+30
5,05
9,77
7,24
8,5
12,14
13,8
7,43
9,53
8,5
6,46
8,82
-15
+30
3,15
4,94
4,0
4,48
5,63
6,28
4,01
7,92
4,69
4,63
3,74
4,55
0
+60
4,85
6,08
5,43
7,35
7,88
4,96
10,15
5,99
5,67
4,47
5,56
Npr. za ϑo = −30 oC i ϑ = +30 oC za NH3 bi trebalo razmotriti potrebu korištenja
dvostepenog rashladnog stroja, dok bi kod R22 to bio jednostepeni.
79
TEHNIKA HLAĐENJA
4.5. FIZIOLOŠKO DJELOVANJE RADNIH TVARI
Tab. 4.4. Fiziološko djelovanje radnih tvari
Stupanj
Volumni
Djelovanje
štetnosti
udio
1
0,5 – 1,0 % uzrokuje smrt unutar 5 minuta
2
0,5 – 1,0 % uzrokuje smrt unutar 1 sata
3
2,0 – 2,5 % uzrokuje smrt unutar 1 sata ili ostavlja trajne štetne posljedice
4
2,0 – 2,5 % uzrokuje tek nakon 2 sata primjetno škodljive posljedice
5
do 20 %
ne uzrokuje ni nakon 2 sata nikakvih trajnih oštećenja
6
više od 20% ne uzrokuje ni nakon 2 sata nikakvih posljedica
Underwriters Laboratories USA [1]
U grupu 1 spada R764 (SO2), u grupu 2 spada R717 (NH3), u grupu 3 – 4 spada metilklorid
R40 (CH3Cl), u grupu 4-5 spada R113, u grupu 5 spadaju R744, R11, R22, R500, u grupu 5-6
spadaju ugljikovodici metan R50, etan R170, i propan R290,. te R134a, R123, R501, R502 i
R507. U grupu 6 spadaju voda R718, R12, R13, R114 i zeotropske smjese R404A, R407A i
R407C.
4.6. ODABIR RADNIH TVARI OVISNO O PRIMJENI
Tab. 4.5. Preporuka za odabir radnih tvari
Područje
primjene
Industrija
Industrijska
klimatizacija,
dizalice topline
Komercijalna
klimatizacija,
dizalice topline
Ugostiteljstvo,
kućanstvo,
transport
Znanost
+20/0
Temperatura hlađenja [oC]
0/-15
-15/-45
R717, (R22)
R717, (R22)
R227, R407C
R407B, R407C
<-45
R404A, R407C
(R22), R717
R227, R124
R134a, (R22)
R404A, R407C
R134a, R404A
(R22)
R134a
(R22), R717
R134a
R404A, R134a
R407C, R407A
(R22)
R717, R407A
R290, R170
Treba voditi računa da su ovo samo danas važeće preporuke, posebno glede zaštite okoliša, da
izbor radne tvari ovisi i o drugim ranije spomenutim kriterijima i da se mogu očekivati
intenzivna istraživanja na razvoju novih radnih tvari.
R717 (amonijak) ne miješa se s mazivim uljem, pa se ulje lagano izdvaja iz pojedinih dijelova
postrojenja. Amonijak se lako otapa u vodi.
80
TEHNIKA HLAĐENJA
Freon i njihove smjese čine homogene smjese s mazivim uljima (oni su otapala za ulja, npr.
R11 se koristi za odmašćivanje). Zbog toga ulje kruži rashladnim ređajem. freoni se ne
otapaju u vodi.
4.7. ODABIR KONSTRUKCIJSKIH MATERIJALA OBZIROM NA KORIŠTENE
RADNE TVARI
Tab. 4.6. Preporuka za odabir materijala metalnih dijelova konstrukcije
Radna tvar
amonijak
freoni
ugljični
čelik
PP
P
nehrđajući
čelik
PP
PP
PP – preporučljivo P- prihvatljivo
bakar
mjed
N
PP
N
PP
morska
bronca
N
PP
N-nedopušteno
Tab. 4.7. Preporuka za odabir brtvenih materijala
Radna tvar
klingerit
amonijak
freoni
PP
PP
PVC,elasto
meri
PP
P
bakar
guma
N
PP
P
N
81
perbunan
neopren
N
P
aluminij
N
PP
TEHNIKA HLAĐENJA
4.8. POPIS I SVOJSTVA RADNIH TVARI
Tab. 4.8. Svojstva radnih tvari
R
Ime
Sastav ili
formula
Δt gl
[kg/kmol]
tf
[°C]
tb
[°C]
tkr
[°C]
pkr
[MPa]
γ
NH3
H2O
CO2
17,03
18,02
44,01
-77,66
0,01
-56,57
-33,33
100,00
-78,40
135,25
374,20
31,06
11,33
22,10
7,38
1,314
1,292
0
0
0
CH3CH3
CH3CH2CH3
CH3CH2CH2CH3
CH(CH3)2CH3
CH3CH=CH2
30,07
44,10
58,12
58,12
42,08
-182,80
-187,28
-138,29
-159,60
-185,20
-88,60
-42,09
-0,54
-11,61
-47,69
32,18
96,70
152,01
134,70
92,42
4,87
4,25
3,80
3,64
4,66
1,191
1,133
1,103
1,103
1,154
0
0
0
0
0
CCl3F
CCl2F2
CClF3
CBrF3
CCl2FCClF2
CClF2CClF2
CClF2CF3
137,37
120,91
104,46
148,91
187,38
170,92
154,47
-110,47
-157,05
-183,15
-168,0
-36,22
-94,15
-99,39
23,71
-29,75
-81,30
-57,70
47,59
3,59
-38,94
197,96
111,97
29,20
67,10
216,06
145,68
79,95
4,41
4,14
3,92
3,96
3,39
3,26
3,12
1,136
1,133
1,146
0
0
0
0
0
0
0
CHClF2
CHCl2CF3
CHClFCF3
CH3CCl2F
CH3CClF2
86,47
152,93
136,48
116,95
100,50
-157,42
-107,15
-199,15
-103,30
-131,15
-40,81
27,82
-11,96
32,05
-9,00
96,15
183,68
122,28
204,20
137,10
4,99
3,66
3,62
4,25
4,12
1,182
1,107
1,102
1,122
1,123
0
0
0
0
0
CF4
CHF3
CH2F2
CHF2CF3
CH2FCF3
CH3CF3
CH3CHF2
CF3CH2CF3
88,00
70,01
52,02
120,02
102,03
84,04
66,05
152,04
-183,51
-155,18
-136,81
-100,63
-103,30
-111,81
-118,59
-93,63
-128,1
-82,10
-51,65
-48,14
-26,07
-47,22
-24,02
-1,44
-45,64
25,92
78,11
66,18
101,06
72,89
113,26
124,92
3,75
4,84
5,78
3,63
4,06
3,78
4,52
3,20
1,198
1,249
1,102
1,118
1,127
1,152
1,082
0
0
0
0
0
0
0
0
R12/R152a
(73,8/26,2)
R22/R115
(48,8/51,2)
R23/R13
(40,1/59,9)
R125/R143a
(50/50)
R23/R116
(39/61)
R23/R116
(46/54)
R22/R218
(44/56)
99,30
-33,60
102,10
4,17
1,142
0
111,60
-45,30
80,73
4,02
1,129
0
87,25
-87,50
18,43
4,27
1,168
0
98,86
-47,10
70,75
3,72
1,115
0
100,10
-87,40
11,01
3,70
1,127
0
95,39
-87,40
12,06
3,83
1,134
0
123,96
-40,40
87,20
4,03
M
(1MPa)
[°C]
RADNE TVARI ANORGANSKOG PORIJEKLA
R717
R718
R744
Amonijak
Voda
Ugljični dioksid
RADNE TVARI ORGANSKOG PORIJEKLA
Ugljikovodici
R170
R290
R600
R600a
R1270
etan
propan
butan
izobutan
propilen
Klorofluorougljikovodici
Klorofluorougljici (CFC) i Bromofluorougljici (BFC)
R11
R12
R13
R13B1
R113
R114
R115
triklorofluorometan
diklorodifluorometan
klorotrifluorometan
bromtrifluorometan
1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetan
1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafluoretan
kloropentafluoroetan
Hidroklorofluorougljici (HCFC)
R22
R123
R124
R141b
R142b
klorodifluorometan
2,2-dikloro-1,1,1-trifluoroetan
2-kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetan
1,1-dikloro-1-fluoroetan
1-kloro-1,1-difluoroetan
Hidrofluorougljici (HFC)
R14
R23
R32
R125
R134a
R143a
R152a
R236fa
tetrafluorometan
trifluorometan
difluorometan
pentafluoroetan
1,1,1,2-tetrafluoroetan
1,1,1-trifluoroetan
1,1-difluoroetan
1,1,1,3,3,3-heksafluoropropan
Azeotropske smjese
R500
R502
R503
R507
R508A
R508B
R509A
82
0
TEHNIKA HLAĐENJA
Tab. 4.8. nastavak
R
Ime
Sastav ili formula
Δt gl
tkr
[°C]
94,44
-34,40
105,30
4,61
1,148
4,23
92,84
-35,70
103,50
4,68
1,153
3,75
101,00
-30,50
109,90
4,40
1,134
5,07
101,60
-49,20
76,03
4,23
1,128
1,23
94,71
-47,20
83,03
4,53
91,99
-44,00
91,20
4,69
103,26
-43,80
88,70
4,40
97,60
-46,60
72,14
111,90
-32,90
89,86
tf
[°C]
pkr
[MPa]
γ
tb
[°C]
M
[kg/kmol]
(1MPa)
[°C]
Zeotropske smjese
R401A
R401B
R401C
R402A
R402B
R403A
R403B
R404A
R405A
R406A
R407A
R407B
R407C
R407D
R407E
R408A
R409A
R409B
R410A
R410B
R411A
R411B
R412A
R413A
R22/R152a/R124
(53/13/34)
R22/R152a/R124
(61/11/28)
R22/R152a/R124
(33/15/52)
R125/R290/R22
(60/2/38)
R125/R290/R22
(38/2/60)
R290/R22/R218
(5/75/20)
R290/R22/R218
(5/56/39)
R125/R143a/R134a
(44/52/4)
R22/R152a/R142b/RC318
(45/7/5,5/42,5)
R22/R600a/R142b
(55/4/41)
R32/R125/R134a
(20/40/40)
R32/R125/R134a
(10/70/20)
R32/R125/R134a
(23/25/52)
R32/R125/R134a
(15/15/70)
R32/R125/R134a
(25/15/60)
R125/R143a/R22
(7/46/47)
R22/R124/R142b
(60/25/15)
R22/R124/R142b
(65/25/10)
R32/R125
(50/50)
R32/R125
(45/55)
R1270/R22/R152a
(1,5/87,5/11)
R1270/R22/R152a
(3/94/3)
R22/R218/R142b
(70/5/25)
R218/R134a/R600a
(9/88/3)
1,145
1,49
3,74
1,116
0,46
106,00
4,29
1,120
6,48
-32,70
116,50
4,88
1,15
7,90
90,11
-45,20
81,91
4,49
1,135
5,07
102,90
-46,80
74,38
4,08
1,119
3,23
86,20
-43,80
86,05
4,63
1,141
5,59
90,96
-39,40
91,56
4,48
1,133
5,23
83,78
-42,80
88,76
4,73
1,145
5,77
87,01
-45,50
83,34
4,42
1,146
0,29
97,43
-35,40
106,90
4,69
1,149
6,46
96,67
-36,50
104,40
4,71
1,152
5,49
72,59
-51,60
70,17
4,77
1,173
0,1
75,57
-51,50
69,46
4,67
1,166
0,14
82,36
-39,70
99,06
4,95
1,176
1,61
83,07
-41,60
95,95
4,95
1,179
0,74
92,17
-36,40
107,50
4,88
103,95
-29,30
101,40
4,24
83
Download