Uploaded by Bless Gely

Kindergarten-MELCs-1

advertisement
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Department of Education
Orientation on the
Most Essential
Learning
Competencies for the
Kindergarten
Supervisors
June 9, 2020
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
The orientation aims to discuss with the
Regional and Division supervisors in
Kindergarten and Mother Tongue, the
rationale and processes behind the
development of the list of the most essential
competencies.
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Management Team
Jocelyn DR Andaya
Director IV
Professionalism
Samuel R. Soliven
Assistant Director
Integrity
Excellence
Isabel A. Victorino
Chief, CSDD
Service
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Department of Education
Background of
the Most Essential
Learning
Competencies
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Department of Education
ISABEL A. VICTORINO
Chief Education Program Specialist
BCD – Curriculum Standards Development Division
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Department of Education
KINDERGARTEN
MOST ESSENTIAL
LEARNING
COMPETENCIES
(MELCs)
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Department of Education
KINDERGARTEN MOST ESSENTIAL LEARNING
COMPETENCIES (MELCs)
MELCs Orientation 2020
The Department of Education,
through
the
Bureau
of
Curriculum
DevelopmentCurriculum
Standards
Development
Division,
has
developed the most essential
learning competencies (MELCs)
for Kindergarten to address the
challenges brought about by the
global pandemic.
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Its negative impacts in the educational system
which include but not limited to the shortened
school year, limited face to face interaction of
teachers and learners, and other instructional
delivery-related concerns pose serious problem
most specifically to our Kindergarten to Grade 3
(First Key Stage) learners.
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
The
Kindergarten
MELCs ensure that
that all five-year-old
Filipino
learners
achieve the content
and
performance
standards expected
of them in various
learning domains.
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
ENDURANCE
• the learning competency that
remains with learners long after
a test is completed
• is useful beyond a single test or
unit of study which is applicable
to real-life situations.
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Developmental Domains
Socio-Emotional Development
(Pagpapaunlad ng Sosyo-Emosyunal
at Kakayahang Makipamuhay)
Values Development
(Kagandahang Asal)
Circular Themes
MORE THINGS AROUND ME
MY COMMUNITY
Physical Health & Motor
Development (Kalusugang Pisikal at
Pagpapaunlad sa Kakayahang Motor)
MY SCHOOL
MY FAMILY
Aesthetic/Creative
Development (Sining)
Mathematics
MYSELF
Understanding of the
Physical and Natural
Environment
Language, Literacy, and
Communication
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Learning Competencies
Kindergarten
Professionalism
Current CG
MELCs
241
66 (27%)
Integrity
Excellence
Service
How to use the MELCs?
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
The MELCs identified in
Kindergarten may be
taught repeatedly to
help
the
learner
acquire the necessary
knowledge, skills and
values.
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
It is also recommended that the teacher unpack the
MELCs into more specific learning competencies or
objectives using the Kindergarten Curriculum Guide. The
teacher may add more sub-competencies depending on
the need of the learners.
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Quarter 1 – Week 1
Content Standards
Performance Standards
Most Essential Learning
Competencies
Socio-Emotional Development
Ang bata ay nagkakaroon ng Ang bata ay
(Pagpapaunlad ng Sosyo-Emosyunal at
pag-unawa sa sariling ugali nakapagpapamalas ng
Kakayahang Makipamuhay)
at damdamin.
kakayahang kontrolin ang
sariling damdamin at pag- 1. Nakikilala ang sarili
uugali, gumawa ng desisyon a) pangalan at apelyido
b)
kasarian
at magtagumpay sa
c)
gulang/kapanganakan
kanyang mga gawain
d)
1.4 gusto/di-gusto
e)
Use the proper expression in
introducing oneself e.g., I
am/My name is ______
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Quarter 1 – Week 1
Most Essential Learning
Competencies
Socio-Emotional Development
(Pagpapaunlad ng Sosyo-Emosyunal at
Kakayahang Makipamuhay)
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Nakikilala ang sarili
pangalan at apelyido
kasarian
gulang/kapanganakan
1.4 gusto/di-gusto
Use the proper expression in
introducing oneself e.g., I
am/My name is ______
Professionalism
Sub-Competencies
Language, Literacy, and Communication

Use the proper expression in introducing oneself
e.g., I am/My name is ______
 Talk about one’s personal experiences/narrates events of the day
Socio-Emotional Development (Pagpapaunlad ng Sosyo-Emosyunal at
Kakayahang Makipamuhay)
 Naipakikita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling
pangangailangan nang mag-isa
Hal. maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang
gawaing nasimulan
Aesthetic/Creative Development (Sining)
• Nakagagalaw, nakasasabay, nakaiindak at
nakasasayaw sa himig na napapakinggan
Mathematics
• Recognize and identify numerals 0 to 10
Physical Health & Motor Development (Kalusugang Pisikal at
Pagpapaunlad sa Kakayahang Motor)
• Naisasagawa ang mga sumusunod na kilos lokomotor sa pagtugon
sa ritmong mabagal at mabilis (paglakad, pagtakbo, pagkandirit,
paglundag/pagtalon, paglukso )
Integrity
Excellence
Service
Quarter 2 - Week 2
Content Standards
Performance Standards
Most Essential Learning
Competencies
Ang bata ay nagkakaroon ng Ang bata ay
Socio-Emotional Development
pag-unawa sa konsepto ng nakapagpapamalas ng
(Pagpapaunlad ng Sosyopamilya, paaralan at
pagmamalaki at kasiyahang Emosyunal at Kakayahang
Makipamuhay)
komunidad bilang kasapi
makapagkuwento ng
Natutukoy kung sino-sino ang
nito
sariling karanasan bilang
bumubuo ng pamilya
kabahagi ng pamilya,
paaralan at komunidad
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Quarter 2 - Week 2
Most Essential Learning
Competencies
Socio-Emotional Development
(Pagpapaunlad ng SosyoEmosyunal at Kakayahang
Makipamuhay)
Natutukoy kung sino-sino ang
bumubuo ng pamilya
Sub-Competencies
Socio-Emotional Development (Pagpapaunlad ng Sosyo-Emosyunal at
Kakayahang Makipamuhay)
 Nailalarawan ang mga karanasan na may kinalaman sa pagtutulungan ng
pamilya at paaralan
 Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad
Language, Literacy, and Communication
 Talk about family members, pets, toys, foods, or members of the
community using various appropriate descriptive words
Aesthetic/Creative Development (Sining)
• Nakaguguhit, nakapagpipinta at nakapagkukulay ng iba’t ibang bagay o
gawain (dekorasyon sa “name tag”, kasapi ng mag-anak , gawain ng bawat
kasapi ng mag-anak, mga alagang hayop mga halaman sa paligid)
Mathematics
• Collect data on one variable (e.g., sex/boys or girls) through observation
and asking questions
Values Development (Kagandahang Asal)
• Nakapagsasabi ng totoo sa magulang, nakatatanda at iba pang kasapi ng
pamilya sa lahat ng pagkakataon
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Professionalism
Integrity
Excellence
Service
Download