Uploaded by Vuong Phan

MAGNIFICAT (1)

advertisement
Magnificat
(Leã Ñöùc Meï leân trôøi. Lc 1, 39-56)



  
24    






     




  

   





Vang leân lôøi ngôïi
ca
cuøng
chuùc tuïng Ngaøi laø
 2

     
















 
 4
         


leân lôøi ca ngôïi cuøng chuùc tuïng
   Vang


 
   

      

















 
   
       
 Chuùa muoân  loaøi laø Ñaáng cöùu ñoä  toâi. Ñaây thaân phaän nöõ 
 
    
   













 
 
    


 


Ngaøi Chuùa muoân loaøi laø Ñaáng
cöùu ñoä toâi. 



    












 
    
  



 
  




 tyø
 ñoaùi thöông  nhìn vaø töø  nay moïi 
Ngaøi

 
    
   



















   

    
 



Ñaây thaân phaän nöõ tyø Ngaøi
ñoaùi
 thöông  nhìn moïi



   


 






 ñôøi
 laï.

seõ
khen  toâi
phuùc




   
  



 



Thaùi Nguyeân
ñôøi
seõ
khen
toâi
phuùc
laï.





 

 





   








1. Ñaây
tay Ñaáng
Toaøn Naêng
ñaõ
laøm
cho
2. Ñaây
tay Chuùa
bieåu
döông oai
huøng
muoân
3. Ñaây
tay Chuùa
ñaõ
ñaày
dö
ban
cuûa


 





   

      







toâi nhöõng ñieàu
nôi
oâi
thaät
theâm cho
cao troïng.
cao
ngöôøi ñoùi
Thaät danh
Ngaøi
chí
vôøi.
Deïp
tan phöôøng kieâu
ngheøo.
Laøm
cho ngöôøi
giaøu

  

 









   






thaùnh
chí
toân.
Tình
thöông
Chuùa
traûi
caêng
aùc
nhaân.
Ngöôøi
quyeàn
theá
Ngaøi
coù
traéng
tay.
Ngaøi
nhôù
tôùi
loøng
   
 

   





  
     



 



qua
bao
theá
heä,
daønh
cho
ai
kính
ra
tay caát
haï,
vaø
naâng cao keû khieâm nhöôøng.
thöông
toâi tôù
Ngaøi,
vaø
ban
ôn ñeán
sôï
Ngaøi.
muoân ñôøi.
Download