Uploaded by Vojislav Radosavljevic

07-2022

advertisement
33568
Jul, 2022. godine
Kontakt:
Telefon: 0800/100100
mtsinfo@telekom.rs
www.mts.rs
0176817/1
VOJISLAV RADOSAVLJEVIĆ
DALMATINSKA 119
SPRAT: 3 STAN: 16
BEOGRAD
11120 BEOGRAD 35
2500642628995114
Račun broj:
57-250-064-2628995
Šifra korisnika/podračun:
15588235/3
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.08.2022.
Datum prometa:
31.07.2022.
Rok za plaćanje:
20.08.2022.
Adresa korisnika:
STRAHINJIĆA BANA 52
11158 BEOGRAD 118
BEOGRAD
REJON: 012 PAK: 145609
Za period: 01.07.2022. - 31.07.2022.
1. Naknada
2. Saobraćaj
3. Ostale usluge i naknade
4. Korekcija zaokruživanja
1.374,17
214,50
124,17
1.374,17
214,50
124,17
UKUPNO
20%
20%
20%
274,83
42,90
24,83
1.712,84
1.649,00
257,40
149,00
0,01
342,56
Ukupno fakturisano (stavke 1 do 4):
2.055,41
UKUPNO ZA PLAĆANJE:
2.055,41
Nemate prethodnih dugovanja.
Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.
Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 19.09.2022. god.
Račun za telekom usluge
Račun za telekom usluge: 01.07.2022.-31.07.2022.
=2.055,41
Šifra korisnika: 15588235
2 0
0 8
2 0 2 2
Nalogodavac:
170-30013706003-58
VOJISLAV RADOSAVLJEVIĆ
DALMATINSKA 119 Sprat: 3 Stan: 16
11120 BEOGRAD 35
97
01.07.2022. - 31.07.2022.
=2.055,41
57-250-064-2628995
Primalac:
97
57-250-064-2628995
Nalogodavac:
NBS IPS QR kod
Telekom Srbija A.D.
Takovska 2
11000 Beograd
21
2500642628995b 1370600358a 00000205541c 17000300b 13a
VOJISLAV RADOSAVLJEVIĆ
DALMATINSKA 119 Sprat: 3
Stan: 16
11120 BEOGRAD 35
Korisnik: VOJISLAV RADOSAVLJEVIĆ
Naziv paketa: Zmaj_
MOBILNI TELEFON
Broj mobilnog telefona: 381641120400
Osnovna mesečna naknada
1.374,17
SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA
Štampa: Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d., Direkcija za IT podršku i ICT servise, Služba za Printing centar, Beograd
NAZIV
SPECIFIKACIJA USLUGA
Broj
Iznos u din.
RAZGOVORI
214,50
Domaći - u okviru mt:s
11
0,00
Domaći - van mt:s
23
214,50
12
0,00
615
0,00
PORUKE
SMS - domaći
Naziv usluge
Iznos u din.
OSTALE USLUGE I NAKNADE
Net Limit
0,00
POPUST PO UGOVORU
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ
Ukupan iznos u
din.
124,17
124,17
0,00
PRENOS PODATAKA
Razmenjena količina podataka (MB)
Ukupan iznos u
din.
214,50
PREDSTAVL JA
NOVA ERA
NA ARENI
Dostupno na platformama:
Download