Uploaded by Minh Thang Chung

De thi hoc ki 2 - Toán 3 - 2020 - NAM TRỰC -PRINT

advertisement
PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG TH NAM THÁI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2019-2020
Môn : Toán – Lớp 3
(Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên…………………………………………………………Lớp: ……………….
Nhận xét của người chấm kiểm tra
Kết quả kiểm tra
Chữ ký của GK
Bằng số: ............... ........................................................................
Bằng chữ: ............. ........................................................................
Phần I. (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số liền sau của 78 999 là:
A. 78 901
B. 78 991
C. 79 000
D. 78 100
Câu 2: Giá trị của chữ số 5 trong 65 478 là:
A. 5 000
B. 500
C. 50 000
D. 50
Câu 3: Số gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 2 đơn vị được viết là:
A. 75 242
B. 78 342
C. 57 242
D. 73 842
C. 30
D. 3
Câu 4: 3km = ……… m
A. 300
B. 3 000
Câu 5: Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
A. Ngày 21
B Ngày 22
C. Ngày 23
D. Ngày 24
Câu 6: Mua 2 kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 000 đồng
B. 40 000 đồng
C. 45 000 đồng
D. 50 000 đồng
Câu 7: 2 giờ = … phút Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 200 phút
B. 240 phút
C. 60 phút
D. 120 phút
Câu 8: Lớp 3A có 37 học sinh, mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Vậy lớp 3A cần ít
nhất ……….bàn như thế?
A. 18 bàn
B 19 bàn
C. 20 bàn
D. 21 bàn
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính:
a) 14 754 + 23 680 b) 26 705 - 18 270
c) 17 025 x 3
d) 4050 : 2
...………………..
...………………..
...………………..
...………………..
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
Bài 2 (1đ): Tìm x:
x - 1285 = 9860 : 4
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3 (2đ): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng bằng 1/3 chiều
dài. Tính chu vi khu đất đó.
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Bài 4 (1đ): Hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:
Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng
A. 9 hình tam giác, 2 hình tứ giác
B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác
C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác
D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác
Download