Uploaded by Jexus kirk Baring

45

advertisement
JANINE KAYE M. BARING
BSN-N15
/aŋ wi.kan taga.log tu.lad din sa latin
sa ingles# kasti.la at salitaŋ anghel#
sapagkat am pooŋ maalam tumi.ŋin
aŋ siyaŋ naggawad# nagbi.gay sa atin/
Download