Uploaded by hristo.avatar

Elektrichen tok 2021-2022

advertisement
ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК
1.Физична величина електричен заряд
А)Означение – q (ку)
Б)Определение–Физична
величина която
характеризира
степента на електризираност
на телата.
В)Мерни единици
*Основна мерна единица
Кулон бележи се със
,,С‘‘. В чест на френският
Физик Шарл Кулон
Шарл Кулон
(1736-1806)
Шарл Огюстѐн дьо Куло̀н e
френски физик, офицер и военен
инженер, един от създателите на
електростатиката(раздел, който
изучава взаимодействията между
неподвижните заряди .П о късно
след много опити той за първи
път описва математически закона
за взаимодействието между
електрическите заряди.
-Други мерни единици
Обозначение на
представката
Т
тера
GС
Гигакулон
MС
Мегакулон
kС
Килокулон
ОСНОВНА МЕРНА ЕДИНИЦА
c
санти
mС
Миликулон
Микрокулон
С
nС
Нанокулон
p
пико
за по-малки
f
фемто
числа
за поголеми
числа
Приставка
Множител
1012
109
106
103
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
Г)Видове електрични заряди
-положителни -p+
-отрицателени- еектронът и протонът имат равни по
големина, но противоположни по знак
електрични заряди.
Елементарен заряд-Опитно е установено, че
електронът и протонът имат електрични заряди с
еднаква големина: e= 0,00000000000000000016 C=
1,6.10–19C. Това е най-малкият заряд на свободна
частица или на наелектризирано тяло. Затова се
нарича елементарен електричен заряди се
означава с буквата е.
Д) УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ -ЕЛЕКТРОСКОП
2.Физична величина електричен ток
А)Означение- I
Б) Определение-Насочено движение на елктричните заряди
еВ)мерни единици
-основна мерна единица –А (Ампер)
В негова чест единицата за сила
на тока е наречена ампер. Той
пръв изследва взаимодействията
между електрически ток и
магнитно поле и формулира
основните им закони.
Андре-Мари Ампер
1775-1836
-Други мерни единици
за по-големи
числа
Обозначение на
представката
Т
тера
GА
Гигаампер
MА
Мегаампер
kА
Килоампер
ОСНОВНА МЕРНА ЕДИНИЦА
c
санти
mА
Милиампер
Микроампер
А
nА
Наноампер
p
пико
за по-малки
f
фемто
числа
Приставка
Множител
1012
109
106
103
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
Г)Формула
𝐼=
𝑞
𝑡
:
Електричен ток=
преминал заряд
време
От формулата следва, че токът е I = 1 A, ако за
време t= 1 s през напречното сечение на проводника
преминава заряд q= 1 C:
𝟏С
𝐂
𝟏А =
=𝟏
𝟏𝐒
𝐒
Определение- електричният ток е равен на заряда,
преминал през напречното сечение на проводника
за една секунда
-Условие за протичане на електричен
ток.
-Източник на електрични заряди
-На свободните електрични заряди действат
електрични сили
-Затворена ел. верига
Д)Посока на електроните
-посока на електроните те винаги се движат от към + , а при тока е обратно + към - .
Е)Уред за измерване
Амперметър – Винаги се свързва последователно
3.Решаване на задачи
Пример.За 2 минути през напречното сечение на
проводника от фиг. 1 преминава електричен заряд
240 C. Колко ампера е токът по проводника?
Дадено:
Решение:
t= 2 min = 120 s,
𝑞
240С
𝐼
=
𝐼
=
=2A
q= 240 C.
𝑡
120𝑆
Търси се:I= ?
4 зад/13ст.За 0,5 s през напречното сечение на
проводник преминава електричен заряд 5 C.
Колко ампера е токът по проводника
Дадено:
t= 0,5s
q= 5 C.
Търси се:
I= ?
Решение:
𝐼=
𝑞
𝑡
𝐼=
5С
=10A
0,5𝑆
Колко е зарядът, преминал за 3 s през напречното
сечение на проводник, по който тече ток 3 А
Дадено:
t= 3s
I=3 A.
Търси се:
q= ?
Решение:
𝐼=
𝑞
𝑡
3A=
q= 3A.3S=9C
𝑞=?
3𝑆
q= I.t
Download