Uploaded by jimielynantipado

RETORIKA-IKATLONG-TALAKAYAN

advertisement
TAYUTAY
YUNIT II
TAYUTAY
• Ang tayutay ay tinatawag ding patalinghagang pagpapahayag. Sa
pagtatayutay, sadyang lumalayo ang nagpapahayag sa karaniwang
paraan ng pagsasalita upang magawang higit na maganda at kaakitakit ang kanyang sinasabi. Ginagamitan ng talinghaga at dikaraniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang maging kawiliwiling pakinggan ang pagtayutay na pananalita. Unawaing Mabuti
at basahin sa pagitan ng mga taludtod para mahiwatigan ang
diwang di-tuwirang tinutukoy ng mga tayutay.
MGA KARANIWANG URI NG TAYUTAY
• 1. SIMILE O PAGTUTULAD
Ito’y paghahambing ng dalawang magkaiba o di
magkauring bagay, tao, kaisipan, pangyayari, atbp. sa
hayagang pamamaraan. Makilala sa mga salitang
naghahambing na ginagamit tulad ng parang, wangis,
animo’y, gaya ng, mistula, tulad, unlaping ga at iba pa.
Halimbawa ng Simile o Pagtutulad
•
•
•
•
•
Balahibuhing animo’y lobo ang mga braso niya’t binti.
Parang pulburang madaling magsiklab ang guro.
Mistulang Paraiso ang lugar na ito.
Kawangis ni Rose ang isang talang nagniningning sa kalangitan.
Ang buhay ay tulad ng larong dama – may mga urong at sulong,
may mga hakbang ng dapat pakaingatan.
2. METAPORA O PAGWAWANGIS
• Paghahambing din ito gaya ng pagtutulad,
nagkakaiba na lamang sa hindi na paggamit ng mga
salita o pariralang pantulad sapagkat direkta nang
ipinaaangkin ang katangian ng tinutularan.
Halimbawa ng Metapora o Pagwawangis
•
•
•
•
•
Ang musika ay hagdan ng kaluluwa paakyat sa langit.
Minsan, lason ang sobrang pagmamahal.
Cheetah kung humagibis sa takbo ang kaibigan ko.
Bagyo ang dumadaan kapag nagagalit ang guro.
May giyera sa bayan kapag nag-aaaway ang magkakapit-bahay.
3. Apostrope o Pagtawag
• Isang anyo ito ng panawagan o pakiusap sa
isang taong hindi kaharap, nasa malayo o
kaya’y patay na o sa kaisipan at mga bagay na
binibigyan – katauhan na parang kaharap na
kinakausap.
Halimbawa ng Apostrope o Pagtawag
• Pag-asa, maawa kang huwag mo akong iiwan, mahabag ka sa kaluluwang
nadidimlan.
•
•
•
•
Ano ka ba, kabaitan? Ikaw ba’y isang pangalang walang kabuluhan?
Maglalagablab ka o pag-asa, buhayin ang apoy na sa puso’y nagniningas.
Tukso, iwan mo ako dahil gusto kong makalayo!
Kaawa-awang luha, huwag kang papatak, kailangan ko’y lakas.
4. PAGTATANONG (Rhetorical Question)
• Ito’y katanungang hindi na nangangailangan
ng kasagutan dahil nasa mga pahayag na rin
ang katugunan ng katanungan.
Halimbawa ng Pagtatanong
• Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pag-ibig sa tinubuang lupa?
• Itinulad kita sa santang dinambana at sinamba
Ano’t bumaba ka sa altar ng aking pagtitiwala?
• Ano pang kahilingan ang hindi pa natin nahihiling sa Diyos?
5. PAG-UYAM O IRONYA
• Sa pagpapahayag ng pagpuri ay may
paglibak o pagtudyo. Nararamdaman ang
tunay na kahulugan nito sa diin ng
pagsasalita at bukas ng mukha ng
nagsasabi.
Halimbawa ng Pag-uyam o Ironya
• Sa ganda ng pagkakaayos ay hindi na makita ang kariktan
ng mga bulaklak.
• Magaling magturo ang aking guro, ni isa ay walang pumasa
sa asignatura niya.
• Sa lambing ng pag-iibigan ay hindi nila ikinahiya sa harap
ng maraming tao ang kanilang pagbabangayan.
6. PERSONIPIKASYON O
PAGBIBIGAY-KATUHAN
• Sa pagtatayutay na ito, ang mga walang buhay
ay pinagtataglay ng katangiang pantao, sa
pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng
kilos.
Halimbawa ng Personipikasyon
• Mabagal ang lakad ng buwan sa langit habang sumisilip sa
ulap.
• Nagluluksa ang langit sa trahedyang nangyari sa bayan ng
Marawi.
• Ngumiti ang halaman sa pagdampi ng masamyong ihip ng
hangin at pagsinag ng araw.
7. PAGLILIPAT-WIKA
(Transferred Epithets)
• Katulad ito ng pagbibigay-katauhan subalit
sa tayutay na ito ay hindi lamang pandiwa
ang nagbibigay – buhay kundi ginagamitan
din ng pang-uri.
Halimbawa ng Paglilipat-wika
• Nagbunyag ng lihim ang tahimik na silid-aklatan.
• Maaga pa lamang ay bukas na ang maingay na palengke.
• Sumigla ang matamlay na halaman nang makita ang haring
araw.
• Sabik na akong makapiling muli ang mapagkandiling kama.
8. PAGPAPALIT-TAWAG O
METONIMIYA
• Pinapalitan ang katawagan ng ibang
katawagan na may kaugnayan sa salitang
pinapalitan.
Halimbawa ng Pagpapalit-tawag
• Matamang nakikinig ang bayan sa anumang anunsiyo ng
palasyo.
• Ang mabangis na leon ay naging maamong tuta sa
panahong may kailangan siya.
• Bantayan ang buhay mo dahil maraming ahas sa paligid
ang naghahangad masira ang pagkatao mo.
9. PAGPAPALIT-SAKLAW O
SENEKDOKE
• Ito’y pagbanggit sa bahagi ng isang
bagay o kaisipan para sa kabuuan o
pagbanggit ng kabuuan para sa bahagi
lamang.
Halimbawa ng Pagpapalit-saklaw
• Nasasabik na ang ina na muling marinig ang mga yabag ng
kanyang mahal na anak.
• Kung kalian magpapantay ang ating mga paa ay
nananatiling hiwaga.
• Nakapitong sako ng ani ang magsasaka nang dumating ang
bagyo.
10. PAGMAMALABIS (Hyperbole)
• Pinalalabis o maari ding pinakukulang
sa tunay na kalagayan ng tao, bagay, o
pangyayari sa tayutay na ito.
Halimbawa ng Pagmamalabis
• Sa katahimikan ay dinig ang pagbubulungan ng mga
langgam.
• Nakababasag ng tainga ang boses ng magandang dalagang
si Wanita.
• Bumabaha ng ng dugo sa mahabang pag-ulan ng bala sa
sagupaan.
Download