Uploaded by MOSONES, MIU MAE OBIDO

PINAL NA OUTPUT (PANGKAT 3)

advertisement
PANGKAT 3:
Francisco, Eljay A.
Lucman, Dabia A.
Mosones, Miu Mae O.
Perez, Mariel A.
LAYUNIN
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Ito ay binubuo ng mga simbolo, tunog at mga
kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin.
Ginagamit ang pamamaraang ito sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kaniyang kapwa tao at ng bawat bansa
sa daigdig na isa sa mga pangunahing instrumento sa komunikasyon pasulat man o pasalita. Ang pagbuo
ng isang pangungusap ay isa sa mga likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan,
damdamin at mga hangarin upang ang bawat isa'y magkaunawaan.
Sa linggwistika, ang pangungusap ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Binubuo
ito ng panlahat na sangkap, ang panaguri at ang paksa subalit buo ang diwa. Maiuuri rin ang
pangungusap ayon sa gamit bilang pasalaysay o paturol, patanong, pautos, pakiusap at padamdam.
Matutuhan natin sa aralin na ito ang kahalagan ng pangungusap sa pag-unlad ng ating wika at wikang
Ingles at ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan.
Ang aralin na ito ay naglalayon na magbigay-impormasyon tungkol sa pangungusap at mga uri nito
bilang isang mahalagang bahagi ng wika. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ang mga mambabasa ay:
1. Maunawaan nang maigi ang kahulugan ng pangungusap;
2. Magkakaroon ng kaalaman patungkol sa iba't ibang uri ng pangungusap;
3. Maisalin ang mga pangungusap na nakalap sa wikang Filipino;
4. Matuklasan ang bilang ng salitang ginamit sa bawat pagsasalin. (Ingles sa Wikang Filipino);
5. At maibigay ang pagkakaiba ng mga pangungusap sa wikang Filipino at Ingles.
Halina't tuklasin ang tungkol sa pangungusap.
Mga Iba't ibang Uri ng Pangungusap
Pangungusap na Pasalaysay
• Ang pasalaysay ay nagsasalaysay ng katotohanan o pangyayari. Ito ay laging nagtatapos sa bantas
na tuldok (.).
Pangungusap na Pautos o Pakiusap
• Ang pangungusap na nag-uutos o nakikiusap. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa
bantas na tuldok (.) o tandang pananong (?).
- Ang pangungusap na nag-uutos ay nagtatapos sa bantas na tuldok (.) dahil ito ay nagsasabi ng
dapat gawin.
- Ang pangungusap na nakikiusap ay nagtatapos naman sa bantas na tandang pananong (?) dahil ito
ay gumagamit ng mga salitang nakikiusap tulad ng puwede ba o maaari ba.
Pangungusap na Patanong
• Ang pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa
bantas na tandang pananong (?).
Pangungusap na Padamdam
• Ang pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Nagsisimula ito sa malaking titik at
gumagamit ng bantas na tandang padamdam (!).
Pangungusap na Pasalaysay
Sentence in English
Word Count
Isinalin sa Filipino
Bilang ng Salita
He is running.
She sings.
Fran is sad.
He loves pizza.
The car is white.
Young people go to school to
study.
The queen of Great Britain was
Queen Elizabeth II.
The first president of the
Philippines was Emilio
Aguinaldo.
There was a large spider in the
tree.
The farmer grows vegetables.
3
2
3
3
4
7
The sampaguita is the national
flower of the Philippines.
9
The sun gives light to the world.
7
Ana is running.
The bird is flying.
They live in Cebu city.
3
4
5
9
9
8
4
Siya ay tumatakbo.
Siya ay marunong kumanta.
Si Fran ay malungkot.
Mahal niya ang pizza.
Ang sasakyan ay kulay puti.
Pumapasok ang mga kabataan
sa eskwelahan para mag-aral.
Ang reyna ng Gran Britanya ay
si Queen Elizabeth II.
Ang unang pangulo ng Pilipinas
ay si Emilio Aguinaldo.
May malaking gagamba sa
puno.
Ang magsasaka ay nagtatanim
ng gulay.
Ang sampaguita ay ang
pambansang bulaklak ng
Pilipinas.
Ang araw ay nagbibigay liwanag
sa mundo.
Si Ana ay tumatakbo.
Ang ibon ay lumilipad.
Sila ay nakatira sa lungsod ng
Cebu.
3
4
4
4
5
8
10
9
5
6
8
7
4
4
7
Pangungusap na Pautos
Sentence in English
You water the plants.
Word Count
4
Isinalin sa Filipino
Magdilig ka ng halaman.
Bilang ng Salita
4
Feed your Pet.
You get food.
Chop the woods.
Come in early.
Get the candies on the table.
3
3
3
3
6
Come and let's go to the park.
7
Don't talk to strangers.
4
Follow him/her.
Take a bath and we will leave.
Pass the salt.
Shut the front door.
Clean your room.
Complete these by tomorrow.
3
7
3
4
3
4
Get out!
2
Pakainin mo ang iyong alaga.
Kumuha ka ng pagkain.
Magsibak ka ng kahoy.
Pumasok ka ng maaga.
Kunin mo ang mga kendi sa
mesa.
Halika na at pumunta na tayo
sa parke.
Huwag kang makipag-usap sa
hindi mo kilala.
Sumunod kayo sa kanya.
Maligo ka na at aalis na tayo.
Ipasa mo ang asin.
Isara ng pinto sa harapan.
Linisin mo ang iyong kwarto.
Kumpletuhin ang mga ito
bukas.
Lumabas ka!
5
4
4
4
7
Isinalin sa Filipino
Anong oras na?
Bakit sila nagaaway?
Paano nangyari ang bagay na
iyon?
Bilang ng Salita
3
3
6
8
7
4
7
4
5
5
5
2
Pangungusap na Patanong
Sentence in English
What time is it?
Why are they fighting?
How did that thing happen?
Word Count
4
4
5
When is his birthday?
Where will his birthday be held?
4
6
Were you bitten by something?
Why are you standing under the
mango tree?
Is it misty?
Do you know how to sing?
Who will deliver this letter?
5
8
How can you tell if your teacher
is angry?
Who are you with at home?
Where did you buy new shoes?
9
Have you finished answering
your module?
Why aren’t you answering my
calls?
6
3
6
5
6
6
6
Kailan ang kaarawan niya?
Saan gaganapin ang kanyang
kaarawan?
May kumagat ba sayo?
Bakit ka ba nakatayo sa ilalim
ng puno ng mangga?
Umaambon ba?
Ikaw ba ay marunong kumanta?
Sino ang maghahatid ng sulat
na ito?
Paano mo masabi nagalit ang
guro mo?
Sino ang kasama mo sa bahay?
Saan ka bumili ng bagong
sapatos
Tapos mo na ba sagutan ang
iyong modyul?
Bakit hindi mo sinasagot ang
mga tawag ko?
4
5
4
10
2
5
7
7
6
6
8
8
Pangungusap na Padamdam
Sentence in English
Ouch, it hurts!
Alas, we must return it to the
hen!
Come on, let's go inside!
Don't talk to me, go away!
Word Count
3
8
5
6
Isinalin sa Filipino
Aray, ang sakit!
Aba, kailangan maibalik natin
ito sa inahin!
Halika, pumasok na tayo sa
loob!
Huwag mo akong kausapin,
umalis ka na!
Bilang ng Salita
3
7
6
7
Oops, the eggs fell!
Finally, it’s finally over!
Ouch! You stepped on my foot.
4
4
6
Oops! You broke the expensive
vase!
What a beautiful country the
Philippines is!
Hurry up, it's raining!
Great! You answered all the
questions.
Alas, I got the right answer!
6
Alas, I can’t do that!
Your talent is really impressive!
5
5
Alas, there is a fire!
4
7
4
6
6
Naku, nahulog ang mga itlog!
Sa wakas, natapos din!
Aray! Natapakan mo ang paa
ko.
Naku, binasag mo ang
mamahaling plorera!
Kay ganda ng bansang Pilipinas!
5
4
6
Bilisan mo, umuulan na!
Magaling! Nasagot mo ang
lahat ng mga tanong.
Naku, nakuha ko ang tamang
sagot!
Naku, hindi ko magagawa iyon!
Kahanga-hanga talaga ang
iyong talento!
Naku, may sunog!
4
8
Isinalin sa Filipino
Ilakad mo ang aso sa labas,
pakiusap.
Maaari bang huwag na tayong
tumuloy sa sinehan?
Maaari bang matulog na tayo?
Maaari na ba tayong tumuloy
sa sinehan?
Pwede na ba tayong lumabas?
Pwede bang huwag tayong
Bilang ng Salita
7
6
5
6
5
5
3
Pangungusap na Pakiusap
Sentence in English
Take the dog for a walk, please.
Word Count
7
Shall we not go to the cinema?
7
Shall we sleep?
Shall we go to the cinema?
3
6
Shall we go out?
Shall we not eat dinner here?
4
6
8
5
7
5
8
Shall he not come in?
5
Please wait for me.
Please be quiet.
4
3
Please don't forget your
belongings.
5
Lend me a dollar, can you?
6
Please join us for dinner.
5
Please sit here.
Can you please be nice to your
friends?
3
8
Can you please answer the call?
6
kumain ng hapunan dito?
Pwede bang huwag na siyang
pumasok?
Maaari mo ba akong hintayin.
Pakiusap huwag kayong magingay.
Pakiusap, huwag po nating
kaligtaan ang ating mga
kagamitan.
Maaari mo ba akong bigyan ng
isang dolyar?
Pakiusap, samahan mo kameng
maghapunan.
Maaari kang umupo rito.
Maaari mo bang tratuhin ng
may kabaitan ang iyong mga
kaibigan?
Pwede mo bang sagutin ang
aking tawag?
6
5
4
9
8
5
4
11
7
Konklusyon:
Gamit ang mga pangungusap na napili’t nakalap sa isang partikukar na wika (Ingles) ay isinalin Ito sa
Ibang wika (Filipino) bilang basehan upang malaman kung ilang salita ang ginamit (Ingles sa Filipino) . Sa
pamamagitan ng pagsasalin ay aming napag-alaman na ang karamihan sa mga pangungusap na naisalin
ay mayroong magkaibang bilang ng salitang ginamit at mayroon namang pareho ang bilang. Mayroong
mga pangungusap sa ingles na mas kakaunti ang bilang ng mga salita kaysa sa Filipino, dahil may mga
salitang salin na hindi literal ang katumbas na salita kung kaya't mas maikli ang sa pangungusap sa Ingles.
Subalit kailangan nating isipin na sa pagsasalin ay kailangang tugma ang kahulugan ng salitang salin sa
pinagbagayang pangungusap upang maiwasan ang pagkakaroon ng di tugma na kahulugan.
Sanggunian:
Ang Apat na Uri ng Pangungusap. (n.d.). Spire. Retrived October 5, 2021 from
http://spireuplearning.blogspot.com/2016/09/ang-apat-na-uri-ng-pangungusap.html?m=1
Mga uri ng pangungusap at Mga Halimbawa. (2020, June 23). The Filipino Homeschooler. Retrieved
October 5, 2021, from http://www.filipinohomeschooler.com/mga-uri-ng-pangungusap-at-mgahalimbawa/
Dacallos, M. J. (n.d.). Uri Ng Pangungusap Ayon sa gamit- Filipino grade 4 [Powepoint Slides].
SlideShare. Retrieved October 5, 2021 from https://www.slideshare.net/EmjhayDacallos/uri-ngpangungusap-ayon-sa-gamit-filipino-grade-4
Scribd. (n.d.). Ma Apat na Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Gamit. Scribd. Retrieved October 5, 2021,
from https://www.scribd.com/doc/102732730/Ma-Apat-Na-Uri-Ng-Pangungusap-Ayon-Sa-Gamit
30
imperative
sentences
in
English.
(2020).
English
Grammar
Here.
https://www.google.com/amp/s/englishgrammarhere.com/imperatives/30-imperative-sentences-inenglish/amp/
Cirelli, C. (n.d.-a). Declarative Sentence Examples. Your Dictionary. Retrieved October 10, 2021,
from https://examples.yourdictionary.com/declarative-sentence-examples.html
Essberger, J. (n.d.). Imperative Sentence. English Club. Retrieved October 10, 2021, from
https://www.englishclub.com/grammar/sentence/type-imperative.htm
Kittelstad, K. (n.d.). Imperative Sentence Example. Your Dictionary. Retrieved October 10, 2021,
from https://examples.yourdictionary.com/imperative-sentence-examples.html
Ma Apat Na Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Gamit. (n.d.). Scribd. Retrieved October 10, 2021, from
https://www.scribd.com/doc/102732730/Ma-Apat-Na-Uri-Ng-Pangungusap-Ayon-Sa-Gamit
5 pangungusap na patanong - Brainly.ph. (n.d.). Https://Brainly.Ph/Question/191409. Retrieved
October 10, 2021, from https://brainly.ph/question/191409
Access
Denied.
(n.d.-b).
Https://Www.Pdffiller.Com/100740661-Mga-Sagot-Sa-Uri-NgPangungusap_4pdf-Pasalaysay-.
Retrieved
October
10,
2021,
from
https://www.pdffiller.com/100740661-mga-sagot-sa-uri-ng-pangungusap_4pdf-pasalaysay-
Image.slidesharecdn.com/powerpoint-pangungusap-120322222955-phpapp01/95/powerpointpangungusap-4-728.jpg?cb=1332455480. (n.d.).
Brainly.ph. (n.d.). Https://Brainly.Ph/Question/191409. Retrieved October 10, 2021, from
https://brainly.ph/question/191409
Jeny Hernandez Seguir. (n.d.). Mga uri ng Pangungusap Ayon Sa Gamit (Filipino I) . SlideShare.
Retrieved October 10, 2021, from https://pt.slideshare.net/JenyHernandez/mga-uri-ng-pangungusapfilipimo-i/6.
Travel Insurance News • Insurance. Travel Insurance News • Travel Insurance International News
Today. (n.d.). Retrieved October 10, 2021, from https://insurance.philippinetravelforum.com/.
Ang Apat na Uri Ng Pangungusap . Spire. (n.d.). Retrieved October 10, 2021, from
http://spireuplearning.blogspot.com/2016/09/ang-apat-na-uri-ng-pangungusap.html?m=1.
Filipino lesson 1 Nilalaman Panlapi Salitangugat Pagbubuod tagubilin. SlideToDoc.com. (n.d.).
Retrieved October 10, 2021, from https://slidetodoc.com/filipino-lesson-1-nilalaman-panlapi-
salitangugat-pagbubuod-tagubilin/.
Uri Ng Pangungusap worksheets. The Filipino Homeschooler. (2020, June 21). Retrieved October 10,
2021, from http://www.filipinohomeschooler.com/uri-ng-pangungusap-worksheets/.
Kittelstad, K. (n.d.). Imperative sentence examples. Examples. Retrieved October 10, 2021, from
https://examples.yourdictionary.com/imperative-sentence-examples.html.
Download