Uploaded by MOSONES, MIU MAE OBIDO

MOSONES-MALIKHAING KWENTO

advertisement
Mos
ones
,
Mi
uMaeO.
BSED2B
Mas
amangPangi
t
ai
n
Takbo,l
i
ko,t
akbo,l
i
ko,s
abay hugotng hi
ni
nga dahi
lako'
y napapagod na.I
yan
l
amangangaki
ngpaul
i
t
ul
i
tnagi
nagawa.Baki
tpar
angbumal
i
knaakos
al
ugarnai
t
o?
Baki
tpar
angdumaannaakor
i
t
o?Mgat
anongs
aaki
ngi
s
i
pannapaul
i
t
ul
i
tnahi
ndi
nas
as
agut
an.
Kai
l
angankonangt
umakbongmasmabi
l
i
s
,
upangmakaal
i
ss
al
ugarnai
t
o.
Lumi
ngonakoupang maki
t
a ang t
aong pi
l
i
tkong t
i
nat
akbuhan,andi
yan na s
i
ya!
Papal
api
t ng papal
api
t
.Takbo,l
i
ko,t
akbo,l
i
ko.Pi
l
i
t kong makal
ayo nguni
t ako'
y
napapagodna.Hanggangs
abi
gl
aakongnat
i
s
ods
abat
ongaki
ngnadaanan.Pagl
i
ngon
kos
aaki
ngl
i
kur
an,naki
t
akonas
i
yas
amal
api
t
an,angl
akaki
ngnakai
t
i
m namayhawak
na pat
al
i
m,s
abays
abini
yang,"
PAPATAYI
N KI
TA!PAPATAYI
N KI
TA!
"Sabayangatng
kut
s
i
l
yot
i
l
aako'
ys
as
aks
aki
nna!
"
YUMI
,GUMI
SI
NGKANADI
YANATTANGHALINA!
"r
i
ni
gkongs
abingaki
ngLol
a,s
abay
napabal
i
kwasakos
akaba."
Baki
tpawi
snapawi
ska?"t
anongni
ya."
Wal
al
angt
oMa,ang
i
ni
tkas
i
"
,s
agotkos
akani
ya."
Os
i
yabumangonkana'
tmagal
mus
al
"s
aadni
ya."
Opoma"
,
s
agotkos
akani
ya.
Napat
ul
al
aako,atpaul
i
t
ul
i
tnai
ni
i
s
i
pangi
bi
gi
par
at
i
ngngaki
ngpanagi
ni
p.I
s
ang
mas
amangpangi
t
ai
nangaki
ngpanagi
ni
p.'
Yonnal
amangangaki
ngnas
abis
aaki
ng
i
s
i
pan.
Ako'
ybumangonna,
atgi
nawanaangaki
ngmgagawai
npar
as
aar
awnai
t
o.
Habang kami
'
ynanananghal
i
an,atnags
i
s
i
yahan ng aki
ng pami
l
ya ataki
ng mga
kai
bi
gan,
bi
gl
aakongnakar
i
ni
gngs
i
gaws
al
abasngami
ngt
ahanan,
"
YUMI
!YUMI
!
"
Tumakboakopal
abasupangmaki
t
akungkani
nonanggal
i
ngangbos
esnai
yon.
"
ATEEM!SILOLO"s
i
gawngaki
ngkapat
i
d.
Bi
gl
angnagkagul
o.
"
YUMIANG LOLO MO"
,s
i
gaw niAt
eEm,ako'
ynagi
s
i
ngs
abos
esnai
yonatbi
gl
ang
t
umakboupangmas
i
l
ayanangkagul
uhan.
Naki
t
akoangaki
ngl
ol
onanangi
ngi
s
ayatt
i
l
anauubus
annanghi
ni
nga."
MAMASI
LOLO"
,s
i
gaw kos
aaki
ngLol
as
abaypat
akngaki
ngmgal
uha.Hi
ndikomal
amanang
aki
nggagawi
n.
Nangi
ngi
t
i
m angkani
yangmgal
abi
,
att
umi
t
i
r
i
kangkani
yangmgamat
a.
Masl
al
ongnagkagul
o,hagul
gol
,i
yak,l
ungkot
,angaki
ngnaki
ki
t
a.I
t
onaba?I
t
onaba
angnai
si
pabat
i
dngaki
ngpanagi
ni
p?I
t
onabai
yon?Baki
ts
i
Lol
o?Baki
ts
i
yapa?
SaawangPangi
noongDi
yos
,
naagapanangpaghi
hi
r
apngaki
ngLol
o.
Mabut
i
'
t
nar
or
oonangkai
bi
ganngaki
ngLol
a,
nas
i
yanggumawangpar
aanupangmadugt
ungan
angbuhayni
ya.
Download