Uploaded by Okanoo Eune

מיפוי הרצאות עכאשה מכניקה

advertisement
‫הקלטה‬
‫נושא‬
‫מבוא‪ ,‬חיבור‬
‫וחיסור וקטורים‪,‬‬
‫פירוק וקטור‬
‫לרכיבים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫תת נושאים‬
‫מבוא‬
‫מתמטי‬
‫‪3‬‬
‫מציאת וקטור מתוך‬
‫רכיביו‪ ,‬מכפלה‬
‫סקלרית‬
‫מכפלה וקטורית‪,‬‬
‫פונקציות וקטוריות‬
‫‪4‬‬
‫סיום וקטורים‪,‬‬
‫יחידות מידה‪,‬‬
‫תחילת קינמטיקה‬
‫‪5‬‬
‫קינמטיקה בממד‬
‫אחד‬
‫‪6‬‬
‫קינמטיקה‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫תאוצה משיקית‬
‫ותאוצה אנכית‪,‬‬
‫תנועה מעגלית‬
‫המשך תנועה‬
‫מעגלית‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫נפילה חופשית‪,‬‬
‫תנועה במישור‪,‬‬
‫זריקה בזווית‬
‫כוחות‬
‫חוקי ניוטון‬
‫כוח חיכוך‪ ,‬כוח‬
‫הקפיץ‪ ,‬מתיחות‬
‫חוט‪ ,‬תנועה‬
‫במישור משופע‬
‫‪11‬‬
‫המשך השיעור‬
‫הקודם‬
‫‪12‬‬
‫דינמיקה בתנועה‬
‫מעגלית‪ ,‬תנועת‬
‫לווין‬
‫תנועה‬
‫‪13‬‬
‫המשך תנועת לווין‪,‬‬
‫החוק השלישי של‬
‫קפלר‪ ,‬קצת על‬
‫מערכות ייחוס‪,‬‬
‫משוואות תנועה‬
‫דיפרנציאליות‬
‫‪14‬‬
‫המשך משוואות‬
‫תנועה‬
‫דיפרנציאליות‪ ,‬כוח‬
‫כתלות במרחק‪,‬‬
‫תנועה הרמונית‬
‫פשוטה‬
‫‪15‬‬
‫המשך תנועה‬
‫הרמונית פשוטה‬
‫‪16‬‬
‫המשך תנועה‬
‫הרמונית פשוטה‬
‫‪17‬‬
‫סיום תנועה‬
‫הרמונית פשוטה‪,‬‬
‫מערכות ייחוס‬
‫כוחות‬
‫‪18‬‬
‫מערכות לא‬
‫אינרציאליות‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫טרנספורמציית‬
‫גליליי‪ ,‬כוח‬
‫דלאמבר‬
‫יחסות‬
‫מבוא‪ ,‬ניסוי‬
‫מייכלסון מורלי‬
‫‪21‬‬
‫טרנספורמציית‬
‫לורנץ‬
‫‪22‬‬
‫התכווצות האורך‪,‬‬
‫התארכות הזמן‬
‫‪23‬‬
‫תירגול‬
‫‪24‬‬
‫חיבור מהירויות‬
‫יחסותי‬
‫‪25‬‬
‫עבודה‬
‫ואנרגיה‬
‫הגדרת עבודה‬
‫ואנרגיה‪ ,‬אנרגיה‬
‫קינטית‪ ,‬אנרגיה‬
‫פוטנציאלית‬
‫עבודה‬
‫ואנרגיה‬
‫‪26‬‬
‫אנרגייה‬
‫פוטנציאלית‬
‫כובדית וקפיצית‪,‬‬
‫שימור אנרגיה‬
‫מכנית‪ ,‬משפט‬
‫עבודה אנרגיה‪,‬‬
‫הספק‬
‫‪27‬‬
‫כוחות משמרים‬
‫‪28‬‬
‫תרגול עבודה‪-‬‬
‫אנרגיה‪ ,‬כוח לפי‬
‫דרך‬
‫‪29‬‬
‫המשך תרגול‬
‫‪30‬‬
‫שדה כוח מרכזי‬
‫תנע קווי‬
‫‪31‬‬
‫סיום כוחות‬
‫משמרים‪ ,‬הגדרת‬
‫תנע קווי ומתקף‪,‬‬
‫החוק השני של‬
‫ניוטון‪ ,‬חוק שימור‬
‫תנע קווי‬
‫‪32‬‬
‫שימור תנע קווי‪,‬‬
‫סוגי התנגשויות‬
‫‪33‬‬
‫רתיעה‪ ,‬תירגול‬
‫בתנע ואנרגיה‪,‬‬
‫מתקף‬
‫‪34‬‬
‫תירגול בתנע‬
‫ואנרגיה‬
‫‪35‬‬
‫מרכז מסה‪ ,‬מיקום‬
‫מרכז מסה‪,‬‬
‫מהירות מרכז מסה‬
‫‪36‬‬
‫כמה משפטים‬
‫שימושיים על‬
‫מערכת מרכז מסה‬
‫‪37‬‬
‫תירגול מהירות‬
‫מרכז מסה ‪-‬‬
‫כשהיא מתאפסת‬
‫וכשלא‬
‫יחסות‬
‫‪38‬‬
‫סיום תירגול‬
‫מהירות מרכז‬
‫מסה‪ ,‬מבוא‬
‫לדינמיקה יחסותית‬
‫‪39‬‬
‫תנע יחסותי‪,‬‬
‫טרנספורמציית‬
‫לורנץ לתנע‬
‫ואנרגיה‪ ,‬אנרגיה‬
‫יחסותית‬
‫‪40‬‬
‫אנרגיית מנוחה‪,‬‬
‫אנרגיה קינטית‬
‫יחסותית‪ ,‬הקשר‬
‫בין אנרגיה ותנע‬
‫‪41‬‬
‫אנרגיה ותנע של‬
‫פוטון‪ ,‬אלקטרון‬
‫וולט‪ ,‬תירגול‬
‫‪42‬‬
‫תירגול שימור תנע‬
‫ואנרגיה בממד‬
‫אחד ובשני ממדים‪,‬‬
‫מסה ביחידות של‬
‫אלקטרון וולט חלקי‬
‫‪ c‬בריבוע‬
‫‪43‬‬
‫המשך תירגול‪,‬‬
‫יצירת חלקיקים‪,‬‬
‫מערכת מרכז מסה‬
‫יחסותית‬
‫‪44‬‬
‫אפקט דופלר‪,‬‬
‫אפקט דופלר‬
‫יחסותי‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫תנע זוויתי‬
‫לא קיים‬
‫הגדרת תנע זוויתי‪,‬‬
‫תנע זוויתי של‬
‫חלקיק הנע על קו‬
‫ישר‬
‫פה כנראה הוא‬
‫מלמד על תנע‬
‫זווית של גוף שנע‬
‫בתנועה מעגלית‬
‫ועל מומנטי כוח‬
‫כנל‬
‫גוף קשיח‬
‫‪48‬‬
‫תנע זוויתי של‬
‫מרכז המסה‪,‬‬
‫אנרגיה קינטית‬
‫סיבובית‪ ,‬מומנט‬
‫ההתמד‬
‫‪49‬‬
‫חישוב מומנטי‬
‫התמד‪ ,‬משפט‬
‫שטיינר‬
‫‪50‬‬
‫תנע זוויתי של גוף‬
‫קשיח‬
‫‪51‬‬
‫תירגול‪ :‬מהירות‬
‫מרכז מסה‪ ,‬תנע‬
‫זוויתי ואנרגיה של‬
‫גוף קשיח‬
‫‪52‬‬
‫המשך תירגול‪,‬‬
‫גלגול ללא החלקה‬
‫ועם החלקה‬
‫‪53‬‬
‫תירגול בגלגול‬
‫טהור ועבודה‪-‬‬
‫אנרגיה‪ ,‬השוואה‬
‫בין תנועה קווית‬
‫לתנועה מעגלית‬
‫‪54‬‬
‫תרגיל סיכום‬
‫חוקי קפלר‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫חזרה‬
‫שלושת חוקי‬
‫קפלר‪ ,‬הוכחת‬
‫החוק השני‪ ,‬תרגיל‬
‫בתנע זוויתי‬
Download