Uploaded by jaryltabarangao09

ESP-ST-no.-4-Q4

advertisement
TABLE OF SPECIFICATION
ESP III
Summative Assessment No. 4
4th Quarter
Most Essential Learning
Competency
No. Of
item
Placement of item
Panangipakita ti panagdayaw
ti pammati ti Dios ti sabali a tao
maipanggep iti Dios
(EsP3PD-IVb-8)
15
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
Total
15
Edukasyon sa Pagpapakatao 3
Summative Assessment no.4
4TH Quarter
Nagan; ______________________________________
Written test
I.
Score: _____________
Direksion: Idrowing ti naragsak a rupa
no mangipakita ti
panagraem ti pammati ti sabali dagiti sumaganad a situasion ken
naliday a rupa
no saan.
1. Respetuen ken dayawen ti ubing a muslim nga agbasbasa ti
Koran. ______________
2. Tuladen ti kaeskuela nga ubing a Saksi ni Jeovah a pagayayaman ti krus. ______________
3. Mangmangngeg nga addaan ti panagraem dagiti ubbing a
katoliko ti panagsasaritada kadagiti aramid ti Muslim.
______________
4. Pinagyamanan ti ubing a Muslim ti kaeskuelana a napan dimmaray iti panagkasangay na. ______________
5. Dayawen ken respetuen dagiti sabali a wagas a panagdayaw ti
Dios.______________
6. Saan a raraemen ti pammati ti sabali a tao maipanggep ti
Dios._______________
7. Buyaen ti panangpisang ti ading a bassit iti biblya ni
nanangmo.______________
8. Suruten ti pammati dagiti nagannaktayo. _______________
9. Agul-ulimekak no adda maangay a misa iti asideg a simbaan ti
Pagtaenganyo.________________
10. Respetuen ken raemen ti pagsasaritaanmi iti klase dagiti
nadumaduma a pammati ken relihion. __________________
Performance Task
II.
Isurat ti sungbat kadagiti sumaganad a situasion.
11. Nakitam a pispisangen ti kaeskuelam ti Nasantoan a Libro. Ania
ti aramidem?
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
12. Inawismo ti gayyemmo a Muslim iti balayyo tapno umay
makipiesta litson a baboy ti sagana dagiti kabalaymo a
pangaldawo. Ania ti aramidem?
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________.
13. Simmurotka ken nanangmo a napan nakimisa ket kabayatan ti
misa nakitam nga adda agay-ay-ayam nga ubbing iti uneg ti
kapilia. Ania ti nasayaat nga aramidem?
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
14. Uy- uyawen dagiti gagayyemmo ni Saniata ta sabali ti
relihionna. Ania ti umno nga aramidem?
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
15. Nakitam a katkatawaan dagiti ubbing ti Muslim nga
agbasbasa ti Koran. Ania ti nasken nga aramidem?
_____________________________________________________________.
_____________________________________________________________.
KEY ANSWER
MATHEMATICS III
SUMMATIVE ASSESSMENT NO. 4
QUARTER 4
WRITTEN TEST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naragsak a rupa
Naliday a rupa
Naragsak a rupa
Naragsak a rupa
Naragsak a rupa
Naliday a rupa
Naliday a rupa
Naragsak a rupa
Naragsak a rupa
Naragsak a rupa
PERFORMANCE TASK
11-15. nagduduma ti sungbat dagiti agad-adal
Download