Uploaded by althuaf8943

ldc main exam final malayalam english

advertisement
കാർക് മഖയപരീക - മാർക് വിവരം
I. ൊപൊതുവിജ്ഞൊനം
i. ചരിത്രം
5
ii. ഭൂമിശൊസ്ത്രം
5
iii. ധനതതവശൊസ്ത്രം
5
iv. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
5
v . േകേരളം - ഭരണവും
5
ഭരണസംവിധൊനങ്ങളും
vi . ജീവശൊസ്ത്രവും
6
ൊപൊതുജനൊേരൊഗ്യവും
vii. ഭൗതീകേശൊസ്ത്രം
3
viii. രസതന്ത്രം
3
ix. കേല, കേൊയികേം, സൊഹിതയം,
5
സംസ്ക്കൊരം,
x. കേമ്പ്യൂട്ടർ -അടിസ്ഥൊന
3
വിവരങ്ങൾ
xi. സുപ്രധൊന നിയമങ്ങൾ
5
II. ആനുകേൊലികേ വിഷയങ്ങൾ
20
III. ലഘുഗ്ണിതവും, മൊനസികേ
10
േശഷിയും നിരീക്ഷണപൊടവ
പരിേശൊധനയും
IV. General English
10
പാേദശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം ,
കനഡ, തമിഴ്)
10
V.
എൽ.ഡി കർക് മഖയ പരീകയെട സിലബസ്
I.
െപാതവിജാനം
(i) ചരിതം (5 മാർക് )
1 . േകരളം യേറാപയനമാരെട വരവ് - യേറാപയനമാരെട
സംഭാവന – മാർതാണവർമ മതൽ ശീചിതിരതിരനാൾ വെര
തിരവിതാംകറിെന ചരിതം - സാമഹയ, മത, നേവാതാന
പസാനങൾ - േകരളതിെല േദശീയ പസാനങൾ - േകരള
ചരിതതിെന സാഹിതയ േസാതസകൾ - ഐകയേകരള പസാനം
- 1956-ന േശഷമള േകരളതിെന സാമഹയരാഷീയ ചരിതം.
2 . ഇനയ : രാഷീയ ചരിതം
- ബിടീഷ് ആധിപതയം - ഒനാം
സവാതനയസമരം - ഇനയന നാഷണൽ േകാണഗസിെന
രപീകരണം - സവേദശി പസാനം - സാമഹയപരിഷരണ
പസാനങൾ
വർതമാനപതങൾ
സവാതനയസമരചരിതകാലെത സാഹിതയവം
കലയം സവാതനയ
സമരവം മഹാതാഗാനിയം
- ഇനയയെട
സവാതനയാനനര കാലഘടം - സംസാനങളെട പന:സംഘടന
– ശാസ വിദയാഭയാസ സാേങതിക േമഖലയിെല പേരാഗതി വിേദശ നയം.
3 . േലാകം : - ഇംഗണിെല മഹതായ വിപവം (Great Revolution) അേമരികന സവാതനയ സമരം - ഫഞ് വിപവം - റഷയന വിപവം
- ൈചനീസ് വിപവം - രണാം േലാക മഹായദാനനര രാഷീയ
ചരിതം - ഐകയരാഷസംഘടന, മറ് അനാരാഷ സംഘടനകൾ
(ii) . ഭമിശാസം
(5 മാർക് )
1.
ഭമിശാസതിെന അടിസാന തതവങൾ - ഭമിയെട ഘടന –
അനരീകം, പാറകൾ, ഭൗേമാപരിതലം, അനരീക മർദവം കാറം,
താപനിലയം ഋതകളം, ആേഗാളപശങൾ - ആേഗാളതാപനം വിവിധതരം
മലിനീകരണങൾ, മാപകൾ - േടാേപാഗഫിക്
മാപകൾ, അടയാളങൾ, വിദരസംേവദനം - ഭമിശാസപരമായ
വിവരസംവിധാനം,
മഹാസമദങൾ,
സമദചലനങൾ,
ഭഖണങൾ, േലാകരാഷങളം അവയെട സവിേശഷതകളം
2.
ഇനയ : ഭപകതി - സംസാനങൾ അവയെട സവിേശഷതകൾ ഉതരപർവത േമഖല, നദികൾ, ഉതരമഹാസമതലം, ഉപദവീപീയ
പീഠഭമി, തീരേദശം, കാലാവസ – സവാഭാവിക സസയപകതി - കഷി ധാതകളം വയവസായവം - ഊർജേസാതസകൾ - േറാഡ് - ജല
-െറയിൽ -േവയാമ ഗതാഗത സംവിധാനങൾ
3.
േകരളം : ഭപകതി - ജിലകൾ, സവിേശഷതകൾ - നദികൾ കാലാവസ – സവാഭാവിക സസയപകതി - വനയജീവി - കഷിയം
ഗേവഷണ സാപനങളം - ധാതകളം വയവസായവം - ഊർജ
േസാതസകൾ - േറാഡ് - ജല -െറയിൽ -േവയാമ ഗതാഗത
സംവിധാനങൾ
(iii) ധനതതവ ശാസം (5 മാർക് )
ഇനയ: സാമതിക രംഗം, പഞവതര പദതികൾ, പാനിംഗ്
കമീഷന, നീതി ആേയാഗ്, നവസാമതിക പരിഷാരങൾ, ധനകാരയ
സാപനങൾ, കാർഷിക വിളകൾ, ധാതകൾ, ഹരിത വിപവം.
(iv) ഇനയന ഭരണഘടന
(5 മാർക് )
ഭരണഘടന നിർമാണ സമിതി, ആമഖം, പൗരതവം മൗലികാവകാശങൾ - നിർേദശക തതവങൾ - മൗലിക
കടമകൾ,ഗവണെമനിെന ഘടകങൾ, പധാനെപട ഭരണ ഘടനാ
േഭദഗതികൾ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91), പഞായതീരാജ് ,
ഭരണഘടനാ സാപനങളം അവയെട ചമതലകളം - യണിയന
ലിസ് - േസറ് ലിസ് - കണകറന് ലിസ്.
(v) േകരളം - ഭരണവം ഭരണസംവിധാനങളം (5 മാർക് )
േകരളം - സംസാന സിവിൽ സർവീസ്, ഭരണഘടനാ
സാപനങൾ, വിവിധ കമീഷനകൾ, സാമഹിക സാമതിക
വാണിജയ ആസതണ അടിസാന വിവരങൾ, ദരന നിവാരണ
അേതാറിറി, തണീർതട സംരകണം, െതാഴിലം േജാലിയം, േദശീയ
ഗാമീണ െതാഴിൽ പദതികൾ, ഭപരിഷരണങൾ, സീകൾ , കടികൾ,
മതിർന പൗരനമാർ എനിവരെട സംരകണം, സാമഹയേകമം,
സാമഹയ സരകിതതവം
(vi) ജീവശാസവം െപാതജന ആേരാഗയവം (6 മാർക് )
1.
2.
മനഷയ ശരീരെതകറിചള െപാത അറിവ്
ജീവകങളം ധാതകളം അവയെട അപരയാപതാ േരാഗങളം
3.
സാംകമിക േരാഗങളം േരാഗകാരികളം
4.
േകരളതിെല ആേരാഗയേകമ പവർതനങൾ
5.
ജീവിതൈശലീേരാഗങൾ
6.
അടിസാന ആേരാഗയ വിജാനം
7.
പരിസിതിയം പരിസിതി പശങളം
(vii) ഭൗതീക ശാസം (3 മാർക് )
1. ഭൗതീക ശാസതിെന ശാഖകൾ, ദവയം - യണിറ്, അളവകളം േതാതം.
2. ചലനം - നയൂടെന ചലന നിയമങൾ - മനാം ചലന നിയമം - ആകം െപാജൈക്ടൈൽ േമാഷന – മനാം ചലന നിയമം ഉപേയാഗെപടുത്തുന
സന്ദർഭങൾ, ISRO യെട ബഹിരാകാശ േനടങൾ.
3. പകാശം - െലനസ്, ദർപണം - r=2f എന സമവാകയം
ഉപേയാഗെപടുതിയള ഗണിതപശങൾ, പകാശതിെന വിവിധ
പതിഭാസങൾ – മഴവില് - വസ്തുകളെട വിവിധ വർണങൾ ,
ഇലേക്ട്രാമാഗ്നറിക് െസ്പെക്ട്രം- IR Rays – UV Rays – X-Rays- േഫാേടാ
ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് .
4. ശബ്ദം - വിവിധ തരം തരംഗങൾ – വയതയസ്ത മാധയമങളിൽ
പകാശതിെന പേവഗം, അനരണനം, ആവർതന പതിപതനം.
5. ബലം - വിവിധ തരം ബലങൾ - ഘർഷണം - ഘർഷണതിെന
ഉപേയാഗങളം േദാഷങളം, ദാവക മർദം - പവകമ ബലം ആർകമിഡീസ് തതവം - പാസ്ക്കൽ നിയമം - സാന്ദ്രത – ആേപകിക
സാന്ദ്രത - അഡ്ഹിഷന െകാഹീഷന ബലങൾ – േകശിക ഉയർച്ച –
വിസ്കസ് ബലം - പതല ബലം.
6. ഗുരതവാകർഷണം - അഭിേകന്ദ്ര ബലം, അപേകന്ദ്രബലം, ഉപഗഹങൾ
– പാലായന പേവഗം, പിണവം ഭാരവം - 'g' യെട മലയം - ഭമിയെട
വിവിധസലങളിൽ 'g'യെട മലയം.
7. താപം - താപനില - വിവിധതരം െതർേമാമീററുകൾ, ആർദത
-ആേപകിക ആർദത.
8. പവർതി - ഊർജം - പവർ – ഗണിത പശങൾ, ഉേതാലകങൾ,
വിവിധതരം ഉേതാലകങൾ.
(viii) രസതനം (3 മാർക് )
1. ആറം - തനമാത - ദവയതിെന വിവിധ അവസകൾ -രപാനരതവം
- വാതക നിയമങൾ – അകവാറീജിയ.
2. മലകങൾ – ആവർതനപടിക - േലാഹങളം അേലാഹങളം രാസ - ഭൗതിക മാറങൾ - രാസപവർതനങൾ – ലായനികൾ,
മിശിതങൾ, സംയക്തങൾ.
3. േലാഹങൾ - അേലാഹങൾ – േലാഹസങരങൾ, ആസിഡും
ആൽകലിയം - pH മലയം - ആൽകേലായിഡുകൾ.
(ix) കല, കായികം , സാഹിതയം, സംസ്കാരം (5 മാർക് )
കല
േകരളതിെല
പധാന
ദൃശയ-ശാവയകലകൾ
ഇവയെട
ഉത്ഭവം,
വയാപനം, പരിശീലനം എനിവെകാണ്
- പശസ്തമായ സലങൾ
- പശസ്തമായ സാപനങൾ
- പശസ്തരായ വയക്തികൾ
- പശസ്തരായ കലാകാരനമാർ
- പശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ
കായികം
1. കായികരംഗത് വയക്തിമദപതിപിച്ച േകരളതിേലയം ഇനയയിേലയം
േലാകതിേലയം
പധാന കായികതാരങൾ, അവരെട കായിക
ഇനങൾ, അവരെട േനടങൾ, അവർക് ലഭിച്ചിട്ടുള ബഹുമതികൾ.
2. പധാന അവാർഡുകൾ - അവാർഡ് േജതാകൾ - ഓരേരാ അവാർഡും
ഏതേമഖലയിെല പകടനതിനാണ് നല്കുനത് എന അറിവ്.
3. പധാന േട്രാഫികൾ - ബനെപട മതരങൾ/ കായിക ഇനങൾ.
4. പധാന കായിക ഇനങൾ - പെങടുകന കളികാരെട എണം.
5. കളികളമായി ബനെപട പധാന പദങൾ
6. ഒളിമിക്സ്
- അടിസാന വിവരങൾ
- പധാന േവദികൾ/ രാജയങൾ
- പശസ്തമായ വിജയങൾ / കായിക താരങൾ
- ഒളിമിക്സിൽ ഇനയയെട ശേദയമായ പകടനങൾ
- വിനർ ഒളിമിക്സ്
- പാര ഒളിമിക്സ്
7. ഏഷയന ഗയിംസ്, ആേഫാ ഏഷയന ഗയിംസ്, േകാമണെവൽത്
ഗയിംസ്, സാഫ് ഗയിംസ്
- േവദികൾ
- രാജയങൾ
- ഇനയയെട ശേദയമായ പകടനം
- ഇതര വസ്തുതകൾ
8. േദശീയ ഗയിംസ്
9. ഗയിംസ് ഇനങൾ - മതരങൾ
- താരങൾ, േനടങൾ
10. ഓരേരാ രാജയതിേനയം േദശീയ കായിക ഇനങൾ / വിേനാദങൾ
സാഹിതയം
1. മലയാളതിെല പധാന സാഹിതയ പസാനങൾ - ആദയകതികൾ,
കർതാകൾ
2. ഓരേരാ പസാനതിേലയം പധാനകതികൾ അവയെട കർതാകൾ
3. എഴുത്തുകാർ - തൂലികാനാമങൾ, അപരനാമങൾ
4. കഥാപാതങൾ - കതികൾ
5. പശസ്തമായ വരികൾ - കതികൾ - എഴുത്തുകാർ
6. മലയാള
പതപവർതനതിെന
ആരംഭം,
ആനകാലികങൾ
7. പധാനെപട അവാർഡുകൾ / ബഹുമതികൾ
- അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ
തടകം
കറിച്ചവർ,
- കതികൾ
8. ജാനപീഠം േനടിയ മലയാളികൾ - അനബന വസ്തുതകൾ
9. മലയാള സിനിമയെട ഉത്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികകല്ലുകൾ, പധാന
സംഭാവനനല്കിയവർ, മലയാള സിനിമയം േദശീയ അവാർഡും.
സംസ്ക്കാരം
1) േകരളതിെല
പധാന
ആേഘാഷങൾ,
ആേഘാഷങളമായി
ബനെപട സലങൾ പശസ്തമായ ഉതവങൾ.
2) േകരളതിെല
സാംസ്കാരിക
േകന്ദ്രങൾ,
ആരാധനാലയങൾ,
സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരെട സംഭാവനകൾ
(x)
കമയൂടർ - അടിസാന വിവരങൾ
(3 മാർക് )
1. Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)
2. Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors,
Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors
(Uses, features and fundamental concepts of each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output,
Store, Control transfer) (Languages need not be considered)
3. Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application
area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway
(Uses of each)
4. Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
o E-governance
5. Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)
(xi)
സപധാന നിയമങൾ
(5 മാർക് )
1. Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of
Information Commissions- Powers and Functions.
2. Protection of Consumers – Rights of Consumers.
3. Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil
Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / STKerala State SC/ST Commission – National and State Minority
Commission – National Human Rights Commission and State Human
Rights Commission - Protection of Senior Citizen.
4. Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public
Decency and Morals. National and State Commission for Women – The
Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
5. Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from
Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.
II
ആനകാലിക വിഷയങൾ
(20 മാർക് )
III. ലഘഗണിതവം, മാനസിക േശഷിയം നിരീകണപാടവ പരിേശാധനയം
(i). ലഘ ഗണിതം
(5 മാർക് )
1) സംഖയകളം അടിസാന കിയകളം (Numbers and Basic Operations)
2) ഭിനസംഖയകളം ദശാംശ സംഖയകളം (Fraction and Decimal Numbers)
3) ശതമാനം (Percentage)
4) ലാഭവം നഷ്ടവം (Profit and Loss)
5) സാധാരണ പലിശയം കട്ടുപലിശയം (Simple and Compound Interest)
6) അംശബനവം അനപാതവം (Ratio and Proportion)
7) സമയവം ദരവം (Time and Distance)
8) സമയവം പവൃതിയം (Time and Work)
9) ശരാശരി (Average)
10) കതയങങൾ (Laws of Exponents)
11) ജയാമിതീയ രപങളെട ചറളവ്, വിസ്തീർണം, വയാപം തടങിയവ (Mensuration)
12) േപാേഗഷനകൾ (Progressions)
(ii). മാനസിക േശഷിയം നിരീകണപാടവ പരിേശാധനയം
(5 മാർക് )
1. േശണികൾ സംഖയാ േശണികൾ, അകര േശണികൾ (Series)
2. ഗണിത ചിഹ്നങൾ ഉപേയാഗിചള പശങൾ (Problems on Mathematics Signs)
3. സാന നിർണയ പരിേശാധന
4. സമാന ബനങൾ (Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy)
5. ഒറയാെന കെണത്തുക (Odd man out)
6. സംഖയാവേലാകന പശങൾ
7. േകാഡിംഗും ഡീേകാഡിംഗും (Coding and De Coding)
8. കടുംബ ബനങൾ (Family Relations)
9. ദിശാവേബാധം ( Sense of Direction)
10. േകാകിെല സമയവം േകാണളവം (Time and Angles)
11. േകാകിെല സമയവം പതിബിംബവം (Time in a clock and its reflection)
12. കലണറും തീയതിയം (Date and Calendar)
13. ക റിക ൽ േശ ഷി പരിേശാ ധിക ന തിന ള േചാ ദ യങ ൾ (Clerical
Ability)
IV. GENERAL ENGLISH
(i). English Grammar
( 5 മാർക ് )
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Subject and Verb.
4. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
5. Uses of Primary and Modal A u x i l i a r y Verbs
6. Tag Questions
7. Infinitive and Gerunds
8. Tenses
9. Tenses in Conditional Sentences
10. Prepositions
11. The Use of Correlatives
12. Direct and Indirect Speech
13. Active and Passive voice
14. Correction of Sentences
(ii) Vocabulary
(5 മാർക് )
1. Singular & Plural, Change of Gender, C ollec tive Nouns
2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and the ir Meanings
V.
പാേദശിക ഭാഷകൾ
(10 മാർക് )
മലയാളം
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
പദശുദി
വാകയശുദി
പരിഭാഷ
ഒറപദം
പരയായം
വിപരീത പദം
ൈശലികൾ പഴെഞാല്ലുകൾ
സമാനപദം
േചർെതഴുതക
സീലിംഗം പലിംഗം
വചനം
പിരിെച്ചഴുതൽ
ഘടക പദം (വാകയം േചർെതഴുതക)
കനഡ
1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms
7) Idioms and Proverbs
8) Equivalent Word
9) Join the Word
10)
11)
12)
Feminine Gender, Masculine Gender
Number
Sort and Write
തമിഴ്
1)
Correct Word
2)
Correct Structure of Sentence
3)
Translation
4)
Single Word
5)
Synonyms
6)
Antonyms / Opposite
7)
Phrases and Proverbs
8)
Equal Word
9)
Join the Word
10)
Gender Classification – Feminine, Masculine
11)
Singular, Plural
12)
Separate
13)
Adding Phrases
LDC MAIN EXAM MARK DISTRIBUTION
I. General Knowledge
i.
History
ii. Geography
iii. Economics
iv. Indian Constitution
v. Kerala – Governance and System of
Administration
vi. Life Science and Public Health
vii. Physics
viii. Chemistry
ix. Arts, Literature, Culture, Sports
x.
Basics of Computer
xi. Important Acts
II. Current Affairs
III. Simple Arithmetic, Mental Ability and Reasoning
IV. General English
V. Regional Language (Malayalam,
Kannada,
Tamil)
5
5
5
5
5
6
3
3
5
3
5
20
10
10
10
SYLLABUS FOR LDC MAIN EXAM
I. GENERAL KNOWLEDGE
(i) HISTORY
(5 Marks)
 KERALA - Arrival of Europeans-Contributions of Europeans- History of
Travancore from Marthanda Varma to Sree Chithirathirunnal- Social and
Religious Reform movement- National movement in Kerala- Literary Sources
of Kerala History- United Kerala Movement- Political and Social History of
Kerala after 1956.
 INDIA – Political History- Establishment of the British- First War of
Independence – Formation of INC- Swadeshi Movement- Social Reform
movement- Newspapers - Literature and Arts during the freedom struggle –
Independence Movement & Mahathma Gandhi -
India’s independent –
Post independent period - State reorganization – Development in Science,
Education, and Technology – Foreign policy.
 WORLD – Great Revolution in England- American War of Independence –
French Revolution- Russian Revolution – Chinese Revolution-
Political
History after Second World War- UNO and other International Organizations
ii)
GEOGRAPHY
(5 Marks)
Basics of Geography – Earth Structure – Atmosphere, Rocks, Landforms,
Pressure Belt and Winds,
Temperature and Seasons, Global
Issues-
Global Warming- Various forms of Pollution, Maps- Topographic Maps
and Signs, Remote Sensing – Geographic Information System, Oceans and
its various movements – Continents, – Nations and their specific features.
INDIA – Physiography- States and its features, Northern Mountain Region,
Rivers, Northern Great Plain, Peninsular Plateau, Coastal Plain, Climate –
Natural Vegetation - Agriculture – Minerals and Industries- Energy Sources,
Transport system – Road- Water- Railways- Air.
Kerala – Physiography- Districts and its features - Rivers- Climate – Natural
Vegetation - Wild life - Agriculture and research centers – Minerals and
Industries - Energy Sources - Transport system – Road - Water- Railway- Air
(iii)
ECONOMICS
(5 Marks)
India : Economy, Five Year Plans, New Economic Reforms, Planning
Commission, Niti Aayog, Financial Institutions, Agriculture – Major Crops,
Green Revolution, Minerals.
(iv)
INDIAN CONSTITUTION
(5 Marks)
Constituent Assembly – Preamble – Citizenship - Fundamental Rights –
Directive Principles – Fundamental Duties – Structure of Government –
Important Constitutional Amendments (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91) –
Panchayathi Raj – Constitutional Authorities and their Functions - Union ListState List – Concurrent List.
(v) Kerala Governance and System of Administration – Kerala -State Civil
Service, Constitutional bodies, Various Commissions, Basic facts of Socio
Economic Commercial Planning and Policies, Disaster Management Authority –
Watershed Management – Employment and Labour – National Rural
Employment Programmes, Land Reforms, Social Welfare Security and
Protection of Women, Children and Senior Citizens.
(vi) Life Science and Public Health
(5 Marks)
1. Basic facts of Human Body
2. Vitamins and Minerals and their Deficiency Diseases
3. Communicable Diseases and Causative Organisms
4. Kerala – Welfare activities in Health Sector
5. Lifestyle Diseases.
6. Basic Health Facts
7. Environment and Environmental Hazards
(vii) Physics (3 Marks)
1) Branches of Physics –Matter - Units, Measurements - Physical Quantities.
2) Motion - Newton’s Laws of Motion - Third law – Momentum - Projectile
Motion - Uses of Third Law - Achievements in space missions in IndiaISRO.
3) Light- Lens, Mirrors - Problems based on r = 2f - Different phenomena of
Light - Rainbow - Colours of different materials - Electromagnetic
Spectrum – IR rays- UV rays - X rays - Photoelectric Effect.
4) Sound - Different types of Waves - Velocity of Sound in different media Resonance – Reverberation.
5) Force - Different types of Forces – Friction - Advantages and
disadvantages of Friction - Liquid Pressure - Buoyant Force – Archimedes
Principle - Pascal’s law – Density - Relative density- Adhesive Cohesive
forces- Capillarity - Viscous force - Surface tension.
6) Gravitation - Centripetal Force - Centrifugal Force - Escape Velocity,
Satellites - Escape Velocity - Weight Mass - value of ‘g’- 'g' in different
places.
7) Heat - Temperature - Different types of thermometers – Humidity Relative Humidity.
8) Work - Energy - Power - Simple problems relating to Work, Energy,
Power, Levers - Different types of Levers.
(viii) Chemistry (3 Marks)
1. Atom – Molecule - States of Matter – Allotropy - Gas laws - Aqua regia.
2. Elements - Periodic Table-Metals &Non metals-Chemical Physical
changes- Chemical reactions-Solutions, Mixtures, Compounds.
3. Metals-Non metals – Alloys – Acids, Bases - pH value - Alkaloids.
(ix) Arts, Sports, Literature and Culture (5 Marks)
Arts
1. Important Audio Visual Art Forms of Kerala- Famous Places, Institutions,
Personalities, Artistes and Writers related to origin, development, extension,
and practice of these Art Forms.
Sports
1. Famous Sports personalities of Kerala, India and World – their Sports Events,
achievements and awards.
2. Important Awards – Corresponding Fields , Winners
3. Famous Trophies – Related Events and Sports Items.
4. Number of Players in Important Sports Items.
5. Important Terms associated with various Sports and Games.
6. Olympics - Basic Facts, Venues / Countries, Famous Performances and
Personalities- India in Olympics-Winter Olympics & Para Olympics.
7. Asian Games, Afro-Asian Games, CommonWealth Games, SAF Games –
Venues, Countries, Performance of India, other facts.
8. National Games.
9. Games - Events, Players, Achievements.
10. National Sports / Games , Events of various Countries
Literature
1. Malayalam - Important Literary Movements – Icons and their first works.
2. Main works of Literature related to each movement and their authors.
3. Writers – Pen name and Nick name.
4. Famous Works and Characters.
5. Famous Quotes – Books and Authors.
6. Beginning of Journalism in Kerala – Pioneers, Journals and Publications.
7. Famous Awards/ Honours – Writers and their works.
8. Malayalam Writers who won the Jnanpith Award and related facts.
9. Malayalam Cinema - Origin, Development, Milestones, Pioneers, National
Awards.
Culture
1. Kerala - Important Celebrations -Places associated with such Celebrations,
Important Festivals.
2. Kerala – Cultural Centres, Worship Places, Cultural Leaders and their
Contributions.
(x) Basics of Computer
(3 Marks)
1. Hardware
•
•
•
2.
Input Devices (Names and uses)
Output Devices (Names and uses/features)
Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)
Software
• Classification – System software and Application software
• Operating System – Functions and examples
• Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets,
Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and
fundamental concepts of each)
• Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store,
Control, Transfer) (Languages need not be considered)
3. Computer Networks
• Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
• Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses
of each)
4. Internet
• Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
• Social Media (Examples and features)
• Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
• E-governance
5. Cyber Crimes and Cyber Laws
• Types of crimes (Awareness level)
• IT Act and Other laws (Awareness level)
(xi) Important Acts (5 Marks)
1. Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of
Information Commissions- Powers and Functions.
2. Protection of Consumers – Rights of Consumers.
3. Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil
Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / STKerala State SC/ST Commission – National and State Minority
Commission – National Human Rights Commission and State Human
Rights Commission - Protection of Senior Citizen.
4. Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public
Decency and Morals. National and State Commission for Women – The
Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
5. Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from
Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.
II. Current Affairs
(20 Marks)
III. Simple Arithmetic, Mental Ability and Reasoning
(i). Simple Arithmetic
(5 Marks)
1. Numbers and Basic Operations
2. Fraction and Decimal Numbers
3. Percentage
4. Profit and Loss
5. Simple and Compound Interest
6. Ratio and Proportion
7. Time and Distance
8. Time and Work
9. Average
10. Laws of Exponents
11. Mensuration
12. Progressions
(ii). Mental Ability & Reasoning (5 Marks)
1. Series
2. Problems on Mathematical Signs
3. Verifying Positions.
4. Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy
5. Odd man out
6. Numerical Ability
7. Coding and Decoding
8. Family Relations
9. Sense of Direction
10. Time and Angles
11. Time in a clock and its reflection
12. Date and Calendar
13. Clerical Ability
IV. GENERAL ENGLISH
(i). English Grammar
(5 Marks)
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Subject and Verb.
4. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
5. Uses of Primary and Modal A u x i l i a r y Verbs
6. Tag Questions
7. Infinitive and Gerunds
8. Tenses
9. Tenses in Conditional Sentences
10.
Prepositions
11.
The Use of Correlatives
12.
Direct and Indirect Speech
13.
Active and Passive voice
14.
Correction of Sentences
(ii) Vocabulary
(5 Marks)
1. Singular & Plural, Change of Gender, C ollec tive Nouns
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Word formation from other words and use of prefix or suffix
Compound words
Synonyms
Antonyms
Phrasal Verbs
Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings
V. REGIONAL LANGUAGE (10 Marks)
Malayalam
1. പദശുദി
2. വാകയശുദി
3. പരിഭാഷ
4. ഒറപദം
5. പരയായം
6. വിപരീത പദം
7. ൈശലികൾ പഴെഞാല്ലുകൾ
8. സമാനപദം
9. േചർെതഴുതക
10. സീലിംഗം പലിംഗം
11. വചനം
12. പിരിെച്ചഴുതൽ
13.
ഘടക പദം (വാകയം േചർെതഴുതക)
Kannada
1. Word Purity / Correct Word
2. Correct Sentence
3. Translation
4. One Word / Single Word / One Word Substitution
5. Synonyms
6. Antonyms
7. Idioms and Proverbs
8. Equivalent Word
9. Join the Word
10. Feminine Gender, Masculine Gender
11. Number
12. Sort and Write
Tamil
1)Correct Word
2)Correct Structure of Sentence
3)Translation
4)Single Word
5)Synonyms
6)Antonyms / Opposite
7)Phrases and Proverbs
8)Equal Word
9)Join the Word
10)
Gender Classification – Feminine, Masculine
11)
Singular, Plural
12)
Separate
13)
Adding Phrases
Download