Uploaded by Maria Kyrin Acildo

Mga-Paalala-for-school-graphics

advertisement
STEP 1
Hugasang
mabuti ang
Kamay ng
Tubig at
Sabon
STEP 2
Bawal pumasok
ang walang
suot na
facemask
STEP 3
Gumamit ng
Hand
Sanitizer/
Alcohol bago
pumasok
STEP 4
Magpakuha
ng Body
Temperature
bago
pumasok
STEP 5
Dumaan sa
Foot
Sanitizer
bago
pumasok
STEP 6
Isulat ang
Pangalan
sa Logbook
Download